موناحضرتی

خانم موناحضرتی

کد ملی 008239xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14482908
آگهی تغییرات شرکت آرا اقلیم شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۰۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و خانم مونا حضرتی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید . نشانی محل تصفیه استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، صادقیه شمالی ، خیابان امیرکبیرشمالی ، بزرگراه جلال آل احمد ، پلاک - xxx ، طبقه دوم ، واحد ۳ کدپستی : xxxxxxxxx۴ می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14480136
آگهی انحلال شرکت پدیده دیرین طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۳۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۹۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و خانم مونا حضرتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و محل تصفیه : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، صادقیه شمالی ، خیابان امیرکبیرشمالی ، بزرگراه جلال آل احمد ، پلاک - xxx ، طبقه دوم ، واحد ۳ کدپستی : xxxxxxxxx۴ انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611818
آگهی تغییرات شرکت پدیده دیرین طوس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۳۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۹۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب و تعیین سمت گردیدند: آقای عباس غفاری ش م xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجتبی میر حسینی چهارده ش م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، و اوراق تعهدآور و قراردادهای عقوداسلامی واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591400
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهون اریکه دیار درتاریخ ۱۲/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری سه راه ورامین کوچه شهید محمد عباس کوهپایگانی خیابان فدائیان اسلام پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/ ۹۶ ص / xxx مورخ ۳۰/ ۳/ ۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه سهروردی شمالی بمبلغ xxxxxx۰ ریال تماما پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مدیرعامل ومونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل وخانم سمانه ضمیری پشندی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573950
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح رستاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید احسان صدری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی فلاح مودب دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها پس ازافزایش سرمایه بشرح زیرمی باشد: خانم مونا حضرتی کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال خانم آیدا شهبازی فرد کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال آقای سید احسان صدری زاده کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال آقای مهدی فلاح مودب دوست کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. تعداداعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۶ نفرتعیین گردید. ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573957
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح رستاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم آیدا شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها پس ازکاهش سرمایه بشرح زیرمی باشد: آقای سید احسان صدری زاده کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال آقای مهدی فلاح مودب دوست کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562004
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارفع شمال آداک درتاریخ ۲۴/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری دیلمان جنوبی کوچه گلها خیابان سی و پنج متری امام حسین پلاک ۶۴ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد که به موجب گواهی شماره ۵۱ xxx۲ مورخ ۳۰/۳/xxx۶ از بانک حکمت ایرانیان شعبه میرداماد به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زینب زمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین عارفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543067
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایوان مهراز آرمه درتاریخ ۱۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری دیلمان جنوبی کوچه شهید ابوالفضل فراتی خیابان دیلمان جنوبی پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که بموجب گواهی شماره ۶۵/xxx/۵/۷۲ مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ از بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین عارفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد و اوراق بهادار وبانکی و تعهد آوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرا اقلیم شفق درتاریخ ۰۴/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرری شهرری خیابان شهید داوود پیلغوش خیابان شهید محمدعلی بیات (رازی) پلاک xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال بموجب گواهی بانکی بشماره xxx / ۹۶ ص / xxx مورخ ۲۸/۳/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه سهروردی شمالی پرداخت گردیده است اولین مدیران: خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای حسین عارف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514606
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده دیرین طوس درتاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از کسب مجوزهای مربوطه مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری کوی ارشاد کوچه شهید سیدداود سالاری خیابان سی و پنج متری امام حسین پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد گواهی شماره ۵۰ xxx۲ مورخ ۳۰/۳/xxx۶ از بانک حکمت ایرانیان شعبه میرداماد به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم ارغوان فردی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین عارفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13497720
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح هوداک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۷۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. خانم سیده زینب حسینی فرزند سید محسن به ش ش xxx۴۴ صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای غلامرضا قباخلو فرزند حسن به ش ش xxx صادره از گرمسار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس ازافزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: خانم مونا حضرتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال آقای غلامرضا قباخلو به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال خانم ارغوان فردی پور به کد ملی xxxxxxxxx۱۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال خانم سیده زینب حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13497738
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح هوداک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۷۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مونا حضرتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ارغوان فردی پور به کدملی xxxxxxxxx۱۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای غلامرضا قباخلو به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال خانم سیده زینب حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493735
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسلوب تندیس جنوب درتاریخ ۱۱/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانیدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری شهرک مطهری کوچه شهید امیر آبادی خیابان امام حسین (ع) پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۸/xxx/۹۶ مورخ ۲۸/۰۳/۹۶ نزد بانک آینده شعبه آپادانا پرداخت گردیده است. اولین مدیران: مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وحسین عارف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء متفق مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل و ارغوان فردی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491252
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم آرا الماس درتاریخ ۱۰/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری شهرک مطهری خیابان شهید محمد منتظری کوچه ش عباس حبیبی پلاک ۲۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره ۷۱/xxx/۵/۷۲ مورخ ۳۰/۳/۹۶ بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر پرداخت گردید. اولین مدیران: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ارغوان فردی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461711
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح رستاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر ری شهرک مدرس ۱ خیابان بشارت کوچه شهید فیروز قلعه جوقی پلاک ۳۶ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. خانم آیدا شهبازی فرد فرزند علی به شماره ملی xxxxxxxxx با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم موناحضرتی فرزند جمشید به ش ش xxx۸۲ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد آقای مهدی لطف الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال آقای مسعود صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx دارنده xxxxxx ریال خانم موناحضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461723
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح رستاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی لطف الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. آقای مسعود صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx دارنده xxxxxx ریال خانم موناحضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461728
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح رستاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۶۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مونا حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم آیدا شهبازی فرد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453854
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح هوداک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۷۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی لطف الهی به کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از زمره شرکاء خارج گردید. مسعود صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از زمره شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از ا کاهش سرمایه: ارغوان فردی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453859
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح هوداک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۷۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارغوان فردی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به آدرس: تهران شهر ری چشمه علی کوچه اول کوچه شهید شمس اله سنارا پلاک ۲۹ طبقه اول کدپستی تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه: مهدی لطف الهی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال مسعود صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال ارغوان فردی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453861
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح هوداک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۷۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مونا حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ارغوان فردی پور به کدملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219826
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود جهان فراز جاودان در تاریخ ۰۶/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابینه عمومی و ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت و مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور، خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری خیابان فدائیان اسلام خیابان رشادت کوچه ۸ متری محرمی پلاک ۱۷ طبقه ۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای احسان الله امیری دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه خانم مونا حضرتی دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای احسان الله امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدودانتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037435
آگهی انحلال شرکت عمران تندیس باستان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۸۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۵ شرکت فوق منحل اعلام گردید و خانم مونا حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران قاطمی بعد از چهار راه امیر آباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ کد پستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959990
آگهی تغییرات شرکت آگرین فراز صدرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۱۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۱۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زینب زمان پور به کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید. مونا حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس از کاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: سیامک کرمی دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه کدملی xxxxxxxxx۱ مصطفی طاهری نژاد دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه کدملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887796
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماندگار سرای آدنیس درتاریخ ۱۲/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد‌ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه‌های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۳۵ مورخ ۱۸/۳/xxx۵ نزد بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی کد xxx پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: کبری رحمانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مونا حضرتی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. فاضله کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872562
آگهی تغییرات شرکت پالیز نگین صدرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۸۶۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مونا حضرتی ش م xxxxxxxxx۳ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید ساناز امینی ش م xxxxxxxxx۵ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. شرکاء شرکت پس از کاهش بشرح ذیل: آقای حسین حیدری به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مصطفی عالم شکن فینی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872571
آگهی تغییرات شرکت پالیز نگین صدرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۸۶۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مصطفی عالم شکن فینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازافزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: خانم مونا حضرتی کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم ساناز امینی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه به آقای حسین حیدری کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه به آقای مصطفی عالم شکن فینی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه به ضمنا حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. تعداداعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۵ نفرتعیین گردید. ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717520
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دیبا مهر آسمان در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی و راه‌های ریلی و باند فرودگاه و تونله و پلها و امور پیمانکاری مربوط به بند‌ها، سد هاو ساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه‌ها، شبکه‌های برق و تاسیسات برقی، پست‌های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سد‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه‌های نفت و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، سازه‌های دریایی نفت و گازعقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش و ورادات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی: xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx۸ مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: خانم ایدا شهبازی فرد xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم ارغوان فردی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709260
آگهی تغییرات شرکت دیبا نگین آسمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۲۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مونا حضرتی ک. م xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. ساناز امینی ک. م xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای علیرضا کرمی ناطور کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای نعمت کرمی ناطور کدملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647217
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالیز نگین پارسه در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ترخیص کالا از گمرکات کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیراباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴ ص / xxx مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم زینب زمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک سفته و بروات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم آنا احمدزاده میمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا فراز پاسارگاد در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ترخیص کالا از گمرکات کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیرآباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک سپه شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم ایدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم زینب زمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک سفته و بروات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم سحر احمدزاده میمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647541
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپید ماندگار پاسارگاد در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، ترخیص کالا از گمرکات کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیرآباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد. سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام که تماما مبلغ مذکور توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/صxxx/۹۴ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه سیدخندان کد xxx پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم سحراحمدزاده میمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، خانم زینب زمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی وخانم ایدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12544654
آگهی تغییرات شرکت عمران تدبير عمارت شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۲۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۰۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله مواد غذایی و خرید و فروش واردات و صادرات آهن آلات میله گرد مس آلومینیوم و مصالح ساختمانی، نخ و پارچه، کارتن کاغذ، محصولات پلیمری و پلاستیکی لاستیک لوازم یدکی خودرو لوازم پزشکی ترخیص کالا از گمرکات کشور عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل یا خارج از کشور شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری سراسر کشور در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران میدان انقلاب کارگر شمالی بالاتر از نصرت پلاک ۶۶/۱۱ طبقه ۴ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۴ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار از فبیل چک و سفته و براوات و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محمود پیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. هاشم میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می باشد: محمود پیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال هاشم میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال پرستو عزیزی حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12544670
آگهی تغییرات شرکت عمران تدبير عمارت شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۲۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۰۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرستو عزیزی حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می باشد: محمود پیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال هاشم میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12163543
آگهی تغییرات شرکت عمران رهام صدرا بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۶۵۴۹۳ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۶۴۱۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن خزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxxریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهزاد سالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶با پرداخت مبلغ xxxxxxریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغxxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس ازافزایش سرمایه بشرح زیرمی باشد: خانم مونا حضرتی به کدملیxxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه خانم ساناز امینی به کدملیxxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه آقای محسن خزائی به کدملیxxxxxxxxx۶ دارنده مبلغxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای بهزاد سالاری به کدملی xxxxxxxxx۶دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه تعداداعضای هیئت مدیره بین ۲ الی۵ نفرتعیین و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544867
آگهی تغییرات شرکت مهان سوشیانت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۶۳۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۴۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران جنت آباد شمالی خیابان شقایق پلاک ۵۰ واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۴ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. عارف علی میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. حمید زبر دست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می باشد: فاطمه امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال عارف علی میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال حمید زبر دست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544868
آگهی تغییرات شرکت مهان سوشیانت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۶۳۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۴۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. فاطمه امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می باشد: عارف علی میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال حمید زبر دست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات