علی فرودی ثابت

آقای علی فرودی ثابت

کد ملی 008228xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
47
آگهی‌ها

شرکت های علی فرودی ثابت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی فرودی ثابت دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14786539
آگهی تغییرات شرکت اقتدار عمران آساره شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 436993 و شناسه ملی 10320865706
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی وار به شماره ملی 0491702116 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 1000000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه از 7000000 ریال به 6000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه: رضا پهلوان زاده به شماره ملی 0071647015 دارای 4000000 ریال سهم الشرکه علی فرودی ثابت به شماره ملی 0082289492 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه محمد عیان به شماره ملی 2840321793 دارای1000000 ریال سهم الشرکه پ980611242387908  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14786583
آگهی تغییرات شرکت اقتدار عمران آساره شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 436993 و شناسه ملی 10320865706
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد عیان به شماره ملی 2840321793 با پرداخت1000000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 6000000 ریال به 7000000 ریال افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه: رضا پهلوان زاده به شماره ملی 0071647015 دارای 4000000 ریال سهم الشرکه علی فرودی ثابت به شماره ملی 0082289492 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه مهدی وار به شماره ملی 0491702116 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه محمد عیان به شماره ملی 2840321793 دارای1000000 ریال سهم الشرکه پ980611510599262  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14534285
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بردیا سازه شایان درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : ساختمان ( ابنیه ) ، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات صنایع ، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی ، صنعت و معدن ، کشاورزی ، نفت و گاز ، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی ، ارتباطات و آی تی ، برق و نیرو ، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری . عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی ، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، جنت آباد جنوبی ، بلوار استاد مطهری ، خیابان پیامبرغربی ، پلاک xxx. ۲ ، ساختمان مهستان ، طبقه چهارم ، واحد ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹/۷۲ مورخ ۱۱/۱۰/xxx۷ نزد بانک صادرات ایران شعبه پل ظفر با کد xxx۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای بیژن نظری درگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مریم کولیوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محبوب صفری کوسالار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14466609
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیوا طرح ژرف درتاریخ ۱۶/۱۱/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع فعالیت : ساختمان ( ابنیه ) ، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات صنایع ، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی ، صنعت و معدن ، کشاورزی ، نفت و گاز ، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی ، ارتباطات و آی تی ، برق و نیرو ، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری . عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی ، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، جنت آباد جنوبی ، بلوار استاد مطهری ، خیابان پیامبرغربی ، پلاک xxx. ۷ ، مجتمع پندار ، طبقه اول ، واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲/xxx/۳/۷۲ مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ نزد بانک صادرات ایران شعبه داودیه با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا آذربایجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد سلگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای وحید چهارمحال به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14466617
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران طرح پرشان درتاریخ ۱۶/۱۱/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع فعالیت : ساختمان ( ابنیه ) ، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات صنایع ، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی ، صنعت و معدن ، کشاورزی ، نفت و گاز ، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی ، ارتباطات و آی تی ، برق و نیرو ، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری . عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی ، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، جنت آباد جنوبی ، بلوار استاد مطهری ، خیابان پیامبرغربی ، پلاک xxx. ۷ ، مجتمع پندار ، طبقه چهارم ، واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳/xxx/۳/۷۲ مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ نزد بانک صادرات ایران شعبه داودیه با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای بیژن نظری درگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد سلگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای وحید چهارمحال به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14444305
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران طرح بهتاش درتاریخ ۰۳/۱۱/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : ساختمان ( ابنیه ) ، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات صنایع ، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی ، صنعت و معدن ، کشاورزی ، نفت و گاز ، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی ، ارتباطات و ای تی ، برق و نیرو ، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری . عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی ، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، جنت آباد جنوبی ، بلوار استاد مطهری ، خیابان پیامبرغربی ، پلاک xxx. ۷ ، مجتمع پندار ، طبقه چهارم ، واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹/۷۲ مورخ ۱۱/۱۰/xxx۷ نزد بانک صادرات ایران شعبه پل ظفر با کد xxx۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم مریم کولیوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای وحید چهارمحال به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محبوب صفری کوسالار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14444310
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران طرح ارژن درتاریخ ۰۳/۱۱/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : ساختمان ( ابنیه ) ، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات صنایع ، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی ، صنعت و معدن ، کشاورزی ، نفت و گاز ، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی ، ارتباطات و ای تی ، برق و نیرو ، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری . عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی ، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، جنت آباد جنوبی ، بلوار استاد مطهری ، خیابان پیامبرغربی ، پلاک xxx. ۱ ، ساختمان مهستان ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹/۷۲ مورخ ۱۱/۱۰/xxx۷ نزد بانک صادرات ایران شعبه پل ظفر با کد xxx۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای بیژن نظری درگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مریم کولیوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محبوب صفری کوسالار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232259
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار طرح سروشان درتاریخ ۰۴/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ستارخان ـ خیابان شهید محسن صادقی پور ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ـ xxx ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶۱/۹۷/۱ مورخ ۲۷/۰۶/xxx۷ نزد بانک موسسه اعتباری توسعه شعبه میدان مادر با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای احسان فرزین به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سعید رومی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187668
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوید طرح برزین درتاریخ ۰۵/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی ، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی ، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله جنت آباد جنوبی ـ بلوار استاد مطهری ـ خیابان پیامبرغربی ـ پلاک xxx.۲ ـ ساختمان مهستان ـ طبقه پنجم ـ واحد ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵/xxx/۳/۷۲ مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ نزد بانک صادرات ایران شعبه داودیه با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فیروزه جعفری تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید رومی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187676
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران طرح سروشان درتاریخ ۰۵/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی ، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی ، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی، خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی از و به داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله صادقیه شمالی ـ بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی ـ خیابان هلال ـ پلاک ۱۰ ـ ساختمان سیمرغ ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۱/xxx۹/۷۲ مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه پل ظفر با کد xxx۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حسین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فخرالدین منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076622
آگهی تغییرات شرکت چکاد سازه اروشا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۴۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۰۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فیروزه جعفری تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه وآقای علیرضا همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفتند سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا بعد از افزایش سرمایه: آقای علی فرودی ثابت بشماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه خانم مریم موچانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه خانم فیروزه جعفری تهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای علیرضا همتی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076626
آگهی تغییرات شرکت چکاد سازه اروشا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۴۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۰۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی فرودی ثابت بشماره ملی xxxxxxxxx۲ وخانم مریم موچانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خودشان به مبلغ xxx. xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق ندارند. سرمایه شرکت از مبلغ ۲. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه ۱ خانم فیروزه جعفری تهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه ۲ آقای علیرضا همتی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983839
آگهی تغییرات شرکت اقتدار عمران آساره شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران نیروی هوائی خیابان چهارم نیروی هوائی خیابان شهید طباطبائی (۳۴/۳) پلاک ۱۳ طبقه اول واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره ۲ الی ۴ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضایء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مهدی وار به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: رضا پهلوان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مهدی وار به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963443
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آدینه دژ مهاد در تاریخ ۱۴/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه وآبرسانی تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی خط انتقال نفت و گاز ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جنت آباد جنوبی بلوار استاد مطهری خیابان پیامبرغربی پلاک xxx. ۷ مجتمع پندار طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۳/۷۲ مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ نزد بانک صادرات ایران شعبه داودیه با کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای حسن پورآلهیار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابوالفضل میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13872676
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران برزین آژند درتاریخ ۲۵/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: عمران برزین آژند شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه وآبرسانی - تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی خط انتقال نفت و گاز - ارتباطات و ای تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی - خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - جنت آباد جنوبی - بلوار استاد مطهری - خیابان پیامبرغربی - پلاک xxx. ۱ - ساختمان مهستان - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱ مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ نزد بانک ملت شعبه سید خندان با کد ۰/xxx۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره خانم مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمدعلی حاج آقاسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حسن پورآلهیار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771107
آگهی تغییرات شرکت آراد بنای رادوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۴۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357010
آگهی تغییرات شرکت چکاد سازه اروشا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۴۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۰۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. خانم مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به مبلغ ۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیأت مدیره از ۴ نفر به ۲ نفر کاهش یافت و ماده ۱۱ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ماده ۱۴ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: «نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند هیأت مدیره تعیین خواهد_نمود» اسامی شرکا آقای محمدرضا معصومی اصل بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه خانم زهرا صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای علی فرودی ثابت بشماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه خانم مریم موچانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357029
آگهی تغییرات شرکت چکاد سازه اروشا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۴۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۰۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا معصومی اصل بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx. xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق ندارد. خانم زهرا صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx. xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق ندارد. سرمایه شرکت از مبلغ ۲. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا آقای علی فرودی ثابت بشماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه خانم مریم موچانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357049
آگهی تغییرات شرکت چکاد سازه اروشا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۴۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۰۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی فرودی ثابت بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم مریم موچانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357130
آگهی تغییرات شرکت چکاد سازه اروشا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۴۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۰۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی فرودی ثابت بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و خانم مریم موچانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817161
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارمیس سازه رادوین درتاریخ ۰۵/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه وآبرسانی تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی خط انتقال نفت و گاز ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران جنت آباد شمالی خیابان گلزار شرقی خیابان فردوسی سعدی شرقی پلاک ۶ طبقه اول شمالی کدپستی: xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/xxx۷ مورخ ۲۱/۲/۹۵ نزد بانک انصار شعبه فرودگاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای سید محسن ابطحی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل فخاری فرزامی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815254
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراد بنای رادوین درتاریخ ۴/۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه وآبرسانی تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی خط انتقال نفت و گاز ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران جنت آباد شمالی خیابان گلزار شرقی خیابان فردوسی سعدی شرقی پلاک ۶ طبقه اول جنوبی کدپستی: xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۲۲/۲/۹۵ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه فرودگاه مهر آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای ابوالفضل فخاری فرزامی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محسن ابطحی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815279
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایستا سازه سریرا درتاریخ ۰۴/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه وآبرسانی - تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی - خط انتقال نفت و گاز - ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی - خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - جنت آباد شمالی – خیابان گلزار شرقی - خیابان فردوسی - سعدی شرقی - پلاک ۶ - طبقه سوم شمالی کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه فردوگاه مهر آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سعیده حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای میثم زمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815479
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایان سازه مهاد درتاریخ ۴/۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه و آبرسانی تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی خط انتقال نفت و گاز ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران جنت آباد شمالی خیابان گلزار شرقی خیابان فردوسی سعدی شرقی پلاک ۶ طبقه دوم جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۷ مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ نزد بانک انصار شعبه فرودگاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: میثم زمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. سعیده حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543751
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایان عمران اریکه درتاریخ ۲۳/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور کلیه پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه وآبرسانی- تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی - خط انتقال نفت و گاز- ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی- خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - میرداماد- جنب مترو- نبش شمس تبریزی جنوبی- پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴,xxx مورخ ۲۵/۸/xxx۴ نزد بانک رسالت شعبه مهرآباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حمید جهان آراء شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - داود علیزاده شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی ومریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ))
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543814
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران ابنیه لیدوما درتاریخ ۲۳/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور کلیه پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه وآبرسانی- تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی - خط انتقال نفت و گاز- ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی- خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - میرداماد - نرسیده به میدان مادر- جنب بانک مسکن- پلاک xxx - طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴,xxx مورخ ۲۳/۸/۹۴ نزد بانک شعبه قرض الحسنه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حمید جهان آراء شماره ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره- داود علیزاده شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ))
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12526045
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران راه کژال درتاریخ ۱۰/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور کلیه پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه و آبرسانی - تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی - خط انتقال نفت و گاز - ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی - خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران - خ شریعتی - بین حسینیه ارشاد و میرداماد - پلاک ۸ - طبقه همکف – کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم xxx۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴,xxx مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه فرودگاه مهرآباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و اسماعیل افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (احدی از سهامداران ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12526088
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طرح و توسعه باربد درتاریخ ۱۰/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور کلیه پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه وآبرسانی- تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی - خط انتقال نفت و گاز - ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی - خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران- میرداماد-خ بهروز- کوچه یکم- پلاک ۳ - طبقه۲ - واحد۶ – کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم xxx۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵/۹۴,xxx مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه فرودگاه مهرآباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و اسماعیل افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (احدی از سهامداران ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516880
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دژ راه هومان درتاریخ ۰۸/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور کلیه پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه وآبرسانی- تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی - خط انتقال نفت و گاز- ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی- خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران - میرداماد - خ بهروز - کوچه یکم - پلاک ۳ - طبقه۴ - واحد۱۲ – کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم xxx۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴,xxx مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه فرودگاه مهرآباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و روح الله خسرویانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای علی فرودی ثابت (احدی از سهامداران) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506579
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران مهاد عرشیا درتاریخ ۰۳/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : انجام امور کلیه پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سدسازی و بند و شبکه و آبرسانی - تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی - خط انتقال نفت و گاز - ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی - خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی شرکت : تهران - میرداماد- خ بهروز- کوچه یکم -پلاک ۳- طبقه۳- واحد۹ – کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم xxx۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴,xxx مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه شعبه فرودگاه مهرآباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : مهدی جمشیدی اوانکی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و اسماعیل افشار به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای علی فرودی ثابت (احدی از سهامداران) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه . بازرس اصلی و علی البدل : علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و مریم موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431790
آگهی تغییرات شرکت اقلیم سازان سیناد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۷۵۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی فرودی ثابت به کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید ـ آقای ناصر زینلی به کد ملیxxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید ـ آقای حجت اله روستا به کد ملیxxxxxxxxx۰ با دریافت، مبلغ xxxxxx ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید ـ خانم فرشته موچانی به کد ملیxxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء به قرار ذیل می باشد: ـ آقای شکراله کرمی به کد ملیxxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ خانم زهرا رازی به کد ملیxxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431795
آگهی تغییرات شرکت اقلیم سازان سیناد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۷۵۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شکر اله کرمی کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء درآمد. ـ خانم زهرا رازی کد ملیxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء به قرار ذیل می باشد: ـ آقای علی فرودی ثابت به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای ناصر زینلی به کد ملیxxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای حجت اله روستا به کد ملیxxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ خانم فرشته موچانی به کد ملیxxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای شکراله کرمی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ خانم زهرا رازی به کد ملیxxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075196
آگهی تغییرات شرکت چکاد سازه اروشا با مسئولیت محدود به‌شماره‌ثبت ۴۴۸۱۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۰۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین مرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) وآقای حسن علائی ایلخچی سفلی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای محمدرضا معصومی اصل بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم زهرا صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء آقای محمدرضا معصومی (احدی از شرکا و اعضاء هیئت مدیره) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539506
آگهی تغییرات شرکت چکاد سازه اروشا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۸۱۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۰۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره و آقای حسن علائی ایلخچی سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رییس هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اورق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد هریک از اعضای هیات مدیره یا شرکا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474373
آگهی تغییرات شرکت اقلیم‌سازان سیناد با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۴۷۵۳۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضای هیئت مدیره به سه نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
آقایان ناصر زینعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حجت اله روستا فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ هریک به تنهایی به پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش بدین شرح می باشد: آقایان علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ناصر زینعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ حجت اله روستا فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم فرشته موچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ هریک به تنهایی دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385411
آگهی تغییرات شرکت ایستا بنای دنا شرکت با مسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۴۵۸۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از زمره سهامداران خارج شد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
لیست سهامداران پس از افزایش سرمایه
خانم فریده موچانی دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
آقای مهدی آقامحمدی دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121405
آگهی تغییرات شرکت سیویل بتن دلپسند بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۸۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس. تهران خ شریعتی بین پل ضرابخانه و شهرداری منطقه ۳ خ کوشا نبش رودبار غربی پ ۲ واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت. تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۲ـ نادیه غلامی ش ملی xxxxxxxxx۵ و حسنعلی بکائی ش ملی xxxxxxxxx۶ و نستوه صدوقی ش ملی xxxxxxxxx۹ و ساسان کیافر ش ملی xxxxxxxxx۱ و حمید ملوکی ش ملی xxxxxxxxx۲ همگی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شدند درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح زیر است.
علی فردی ثابت ش ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxx/xxx/۱ ریال مهدی مکی ش ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxx/xxx/۱ ریال.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086308
آگهی تغییرات شرکت سیویل بتن دلپسند با مسئولت محدود به شماره ثبت۴۳۸۱۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای مهدی مکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه ۹۳ تاریخ تولد ۲۷/۴/xxx۸ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx۰۸ تاریخ تولد ۳/۱۲/xxx۵ فرزند حسین با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حمید ملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx۷ تاریخ تولد ۵/۳/xxx۷ فرزند عباس با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای ساسان کیانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۴ تاریخ تولد ۲۰/۵/xxx۷ فرزند منوچهر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ساسان کیانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی مکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمید ملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲
۴ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ساسان کیانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی مکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید ملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید ملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ سواری خ ۸ شرقی خ سپهری پ ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره یا آقای علی فرودی ثابت (احدی از شرکا) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۶/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069972
آگهی تغییرات شرکت اقتدار عمران آساره (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۴۳۶۹۹۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۵۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای رضا پهلوان زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامهxxx۷ تاریخ تولد۲۰/۶/xxx۸ فرزند امیدعلی با پرداخت مبلغxxx/xxx/۴ریال به صندوق شرکت، درردیف شرکاء قرارگرفت. آقای علی فرودی ثابت به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامهxxx۰۸ تاریخ تولد۳/۱۲/xxx۵ فرزند حسین با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. خانم اعظم فلاح بهرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به شماره شناسنامهxxx تاریخ تولد۱۱/۲/xxx۹ فرزند نعمت با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. خانم مریم سلامی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامهxxx۰۶ تاریخ تولد۲۶/۱۲/xxx۳ فرزند صادقعلی با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱ریال به مبلغxxx/xxx/۸ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند:
خانم اعظم فلاح بهرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای رضا پهلوان زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و خانم مریم سلامی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۰.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
خانم اعظم فلاح بهرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا پهلوان زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم سلامی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم سلامی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، بالاتر از پل ضرابخانه، بلوار کوشا، پ۲، واحد۱۵ کدپستیxxxxxxxxx۸ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید:
مشاوره و نظارت و اجرا کلیه پروژه های ساختمان سازی و راه سازی و سد و شبکه و تاسیسات مکانیکی و برقی و کشاورزی و تاسیسات صنایع غذائی و خطوط انتقال نفت و گاز پس از اخذ مجوزهای لازم. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت و اقدام مجازی که در راستای اهداف شرکت مفید و موثر باشد. راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و علائم و تاکسی رو و جاده های دسترسی و گشت زنی و حصارکشی و آتش نشانی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستم های انتقال هوایی پایه دار و راههای زیرزمینی و راهداری و عملیات آسفالتی. طراحی و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی اعم از ساختمانهای آموزشی و تحقیقاتی و تربیتی و سیاحتی و فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها.
۷ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره یا آقای علی فرودی ثابت (احدی ازشرکا) منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 392398

آگهی تغییرات شرکت آداک نوژان
با مسئولیت محدود به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای حمید ملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریاال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۳/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10182733
آگهی تغییرات شرکت آداک نوژان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۵۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای حمید ملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریاال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 386057

آگهی تغییرات شرکت کنکاش عمران سازه با مسئولیت محدود به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۴/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مریم قوچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ندا سرخیل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/۱۵ ریال کاهش داد. آقای علی حقیقت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/۱۵ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۰/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10166440
آگهی تغییرات شرکت کنکاش عمران سازه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۳۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۱۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی فرودی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مریم قوچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ندا سرخیل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/۱۵ ریال کاهش داد. آقای علی حقیقت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/۱۵ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۰/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214522
آگهی تغییرات شرکت آداک نوژان با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۱۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۵۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای علی فرودی‌ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx۰۸ تاریخ تولد ۳/۱۲/xxx۵ فرزند حسین با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای حمید ملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه xxx۷ تاریخ تولد ۵/۳/xxx۷ فرزند عباس با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای محمد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx۳۰ تاریخ تولد ۱۵/۱/xxx۷ فرزند شمسعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی فرودی‌ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حمید ملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی فرودی‌ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای حمید ملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمید ملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر‌عامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۵/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11005069
آگهی تأسیس شرکت خاک و کلوخ پرشین با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۳/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎‎ رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه‎ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگ‎راه و جدول‎کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل‎سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها شبکه‎های برق و تاسیسات برق و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه‎های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرری دولت‎آباد بلوار قدس چهارراه گلبرگ گروه xxx شرقی سوم پ ۱۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‎باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای علی فرودی‎ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ خانم مریم قوچانی‎‎ به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای علی فرودی‎ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11114837
آگهی تغییرات شرکت آداک نوژان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۶۴۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۵۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی فرودی‌ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حمید ملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴

۲ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی فرودی‌ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمید ملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمید ملوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ آقای اصغر کریمی‌کلانتر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فتانه حبیب‌وند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۷/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11880391
آگهی تغییرات شرکت خاک و کلوخ پرشین با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۵۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مرتضی یوسف‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای وحید رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا شتابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مرتضی یوسف‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای وحید رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علیرضا شتابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علیرضا شتابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر‌عامل.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ آقای علی فرودی‌ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مریم قوچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۰۶/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات