سمیرا سرخوش

خانم سمیرا سرخوش

کد ملی 008218xxxx
گراف ارتباطات
30
شرکت‌ها
38
آگهی‌ها

شرکت های سمیرا سرخوش

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سمیرا سرخوش دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13933905
آگهی تغییرات شرکت کارا شید بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۶۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697223
آگهی تغییرات شرکت آرمه بتن ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۸۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - جیحون - کوچه شهید جمشید عباسی - کوچه شهید جواد کریمی - پلاک ۲۵ - طبقه همکف، کد پستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت - آقای سعید عباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج ازسهامداران) و آقای علی رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیرا سرخوش بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678212
آگهی تغییرات شرکت شن دژ ولیعصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۸۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم عاطفه سرخوش بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) آقای علی رضائی بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم سمیرا سرخوش بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مرکز شرکت به: تهران شهر تهران دانشگاه کوچه بهار خیابان شهید مهرداد روانمهر پلاک ۳۸ طبقه دوم واحد شمالی، کد پستی: xxxxxxxxx۶ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669133
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران خاک شنتیا در تاریخ ۲۹/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاحدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر فردیس پیک خیابان گلستان ۲۹ (پیک) بن بست نیلوفر ۵۲ پلاک ۴ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxxxxxxxx۵ مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ از بانک تجارت شعبه خرمدره به مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای حمید رضا برزگر جوینانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن حسن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گریدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم عاطفه سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669155
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شن دژ تونل در تاریخ ۲۹/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی. موارد فوق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر فردیس فردیس کوچه گلها (۸ متری) کوچه (گلها ۱) پلاک ۱۶ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد اولین مدیران: آقای علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شعبان پیر علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمانه سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی وخانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669177
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نامدار بتن شرق در تاریخ ۲۹/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی. موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر فردیس پیک خیابان قمر بنی هاشم خیابان گلستان ۲۹ (پیک) پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/xxxxxx۰ مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ از بانک تجارت شعبه خرمدره به مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم محبوبه مارال خانی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شعبان پیر علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمانه سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654029
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمه بتن ایلیا درتاریخ ۱۹/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران دولت کوچه شهیدمسعودجانثاری لادانی خیابان شهید حسین حیدر پلاک ۲۷ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره ۲۸/xxx۵۰/۶۴ مورخ ۴/۷/۹۶ از بانک تجارت شعبه هیدج به مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سحر قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654038
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ خورشید درتاریخ ۱۹/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پونک شمالی خیابان سهند بن بست ۱۲ متری سهیل پلاک ۴۸ مجتمع سهند ۳ بلوک ۵ جدید بلوک ۳ ق ۵ طبقه دوم واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره ۲۶/xxx۵۰/۶۴ مورخ ۴/۷/۹۶ از بانک تجارت شعبه هیدج به مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سحر قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654040
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شن دژ ولیعصر درتاریخ ۱۹/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران فرمانیه کوچه یاس خیابان دیباجی شمالی پلاک ۴۱ ساختمان یاس بلوک B ۳ طبقه اول واحد ۲۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره ۲۷/xxx۵۰/۶۴ مورخ ۴/۷/۹۶ از بانک تجارت شعبه هیدج به مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سحر قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398430
آگهی تغییرات شرکت آنا دی راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - خانم ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) - آقای علی رضائی بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره – خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانم سحر قدیمی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدرضا بیگدلی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255426
آگهی تغییرات شرکت آنامیس معمار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۲۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۹۱۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طاهر کلهر فرزند محمدعلی ش. ش xxx۶ صادره از کرج کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق در زمره شرکاء قرار گرفت هادی صادق مغانلو فرزندخلیل ش. ش xxxxxxxxx۸ صادره از اردبیل کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق در زمره شرکاءقرار گرفت محمدرضاصف نما فرزند احمد ش. ش xxx۰۱ صادره از تهران کد ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق در زمره شرکاء قرار گرفت لیست شرکاء ومیزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش به شرح زیر میباشد: علی رضایی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سمیرا سرخوش کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال طاهر کلهر کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال هادی صادق مغانلو کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx۰۰ ریال محمدرضا صف نما کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال بنابراین سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده اساسنامه اصلاح گردید اختیار دارندگان حق امضاء به هیئت مدیره داده میشود و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255443
آگهی تغییرات شرکت آنامیس معمار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۲۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۹۱۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رضایی کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سمیرا سرخوش کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح یافت لیست شرکاء ومیزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش به شرح زیر میباشد: طاهر کلهر کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال هادی صادق مغانلو کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx۰۰ ریال محمدرضا صف نما کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252994
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کوشا دژ طراح درتاریخ ۲۲/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان/ شهرستان ابهر/ خیابان امام خمینی (ره) /کوچه حاجی خانی/ پلاک ۲۳ / کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشد و مبلغ xxx , xxx ریال نقدا توسط موسسین طی گواهی شماره xxxxxx۴/۹۵/۶۰ مورخ ۱۲/۱۰/xxx۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی ابهر پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: خانم فرزانه بیگدلی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۲ آقای محمد رضا بیگدلی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. آقای علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252979
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تارا دژ اسکان درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان/ شهرستان ابهر / شهرک آزادگان /کوچه وفا / پلاک ۵۹ / کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشد و مبلغ xxx , xxx ریال طی گواهی شماره xxxxxx۹/۹۵/۶۰ مورخ ۱۲/۱۰/xxx۵ بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای مرتضی علی اعتمادی تبار به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۲ آقای محمد رضا بیگدلی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. آقای علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104067
آگهی تغییرات شرکت آنامیس معمار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۲۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۹۱۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی رضائی بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - خانم سمیرا سرخوش بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104080
آگهی تغییرات شرکت آنامیس معمار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۲۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۹۱۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ابراهیم بادلی با کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء شرکت خارج گردیدند - خانم مژگان نوری با کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء شرکت خارج گردیدند و درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست صاحبان سهم الشرکه پس از خروج شریک و کاهش سرمایه: - خانم سمیرا سرخوش با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه - آقای علی رضائی با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۲۷ ماده و یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104092
آگهی تغییرات شرکت آنامیس معمار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۲۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۹۱۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرک نفت کوچه سوم پلاک ۴ واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. عبارات «پذیرش نمایندگی‌های فروش کالاهای بازرگانی سایر شرکتهائی که در توان شرکت می‌باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم)» به موضوع قبلی شرکت الحاق گردد. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. - خانم سمیرا سرخوش با شماره ملی: xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. - آقای علی رضائی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید لیست صاحبان سهم الشرکه پس از ورود شریک و افزایش سرمایه: - آقای ابراهیم بادلی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه - خانم مژگان نوری با کدملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه - خانم سمیرا سرخوش با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه - آقای علی رضائی با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082753
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز کهن درتاریخ ۲۶/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: زنجان ابهر شهرک گلسار گل افشان سوم پلاک xxx واحد شماره ۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۵/۶۰ مورخ ۰۸/۰۷/xxx۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی ابهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. سحر قدیمی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۲. محمد رضا بیگدلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محمدرضا بیگدلی (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) یا سحر قدیمی (رئیس هیئت مدیره) هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. آقای علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13070012
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ زمان درتاریخ ۲۲/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان شهرستان ابهر شهرک گلسار گل افشان سوم پلاک xxx واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۵/۶۰ مورخ ۲۴/۰۶/xxx۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی ابهر پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت:. سحر قدیمی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۲. محمد رضا بیگدلی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. آقای علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13070016
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز یول درتاریخ ۲۲/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان / شهرستان ابهر/ شهرک گلسار/ گل افشان سوم/ پلاک xxx (واحد تجاری) /کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۵/۶۰ مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. محمد رضا بیگدلی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ۲. علی رضائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. خانم سحر قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069475
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آنا دی راز درتاریخ ۱۹/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان نفت - کوچه سوم - پلاک ۴ - واحد ۱۴ کدپستی: xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۵/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه شعبه مرکزی ابهرپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سمیرا سرخوش شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محمد رضا بیگدلی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سحر قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل. بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069496
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز شن درتاریخ ۱۹/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان دولت - خیابان کیکاووس - انتهای حسین حیدر - پلاک ۲۷ - واحد ۹ کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۶/۹۵ نزد بانک سپه شعبه داخلی xxx۲۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی رضائی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سمیرا سرخوش شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سحر قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. محمد رضا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل. بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069518
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرکا دی پاژ درتاریخ ۱۹/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - سردار جنگل جنوبی - میدان استاندارد - روبروی موسسه استاندارد - مجتمعهای سهند - بلوک ۵ جدید - واحد ۵ - کدپستی xxxxxxxxx۶. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۵/۶۰ مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی ابهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد رضا بیگدلی ک م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و علی رضائی ک م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12510664
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دی پاژ دژ درتاریخ ۰۴/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه سوم تهرانپارس خ xxx غربی خ شهید طاهری کوچه پورمشیر پلاک ۲۸ طبقه ۵ شرقی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹,xxx مورخ۱۳/۸/xxx۴ نزد بانک کشاورزی شعبه آزادی شاد مهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای آریا محبی با کدملی xxxxxxxxx۷بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ـ خانم سمیرا سرخوش با کدملیxxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای محمد علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید: (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12503973
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرکا دان خاک درتاریخ ۰۲/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس بلوار شاهد بالاتر از میدان پروین کوچه xxx پلاک ۱۴ واحد ۳۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۵ مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای علی فاضلی ک.م xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره خانم سمانه سیفی ک.م xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12499597
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرکا دان پی درتاریخ ۳۰/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس میدان پروین خ xxx شرقی بین xxx و xxx پلاک xxx واحد ۸. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/۵/۱۷مورخ ۲۳/۸/۹۴ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فیروز نجف پور کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره سمانه سیفی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی.خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12499631
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نانو پی کومه درتاریخ ۳۰/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس قنات کوثر کوچه ۷ غربی پلاک ۴۶ واحد ۸ کد پستی: xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰/xxx۰۵ مورخ ۱۹/۸/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه اشرفی اصفهانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سمیرا سرخوش شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سمت مدیرعامل محمد حسین محمدی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شهرداد زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی ومحمد علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12499655
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بانژ پی دژ درتاریخ ۳۰/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه اول تهرانپارس خیابان xxx غربی پلاک ۳ طبقه ۴ واحد ۸ کدپxxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۴ مورخ ۱۳/۸/۹۴ نزد بانک سرمایه شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فیروز نجف پور ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سمیرا سرخوش ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. و مهدی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12499683
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتا سام دژ درتاریخ ۳۰/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس قنات کوثر کوچه هشتم غربی پلاک ۵ واحد ۱۲ کد پستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ـ xxx/xxx۰/xxx۰۵ مورخ۱۹/۸/۹۴ نزد بانک قوامین بانک شعبه اشرفی اصفهانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. مجید سرداری به شماره ملیxxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. آریا محبی به شماره ملیxxxxxxxxx۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12489620
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آب پل آرک درتاریخ ۲۶/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوچه ده شرقی پلاک ۱۲ واحد ۹ کد پستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۴ مورخ ۱۳/۰۸/۹۴ نزد بانک سرمایه شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی شعبانی سلطانمرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. سمیرا سرخوش بشماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید بازرس اصلی و علی البدل: علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. میثم عرب ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480379
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز پی درتاریخ ۲۰/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوچه اول شرقی پلاک ۱۱ واحد ۷ کد پستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ ۹۴ ـ xxx مورخ ۱۳/۸/xxx۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آیت اله کاشانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد حسین محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: شهرداد زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی مهدی شعبانی سلطانمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480418
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز بتن درتاریخ ۲۰/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ تهرانپارس اتوبان شهید باقری خیابان xxx غربی پلاک xxx واحد ۹ کد پستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴,xxx مورخ ۱۳/۸/۹۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آیت اله کاشانی پرداخت گردیده است و ما بقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد حسین محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شهرداد زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی شعبانی سلطانمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12225060
آگهی تغییرات شرکت پل دژ شکیبا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۸۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیرا سرخوش به کد ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای جمشید سرخوش به کد ملی :xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12134676
آگهی تغییرات شرکت تیمن راه آذر بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۳۵۷۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۹۵۰۰۵۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت xxx،xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج شد.حمید قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج شد.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و میزان سهم الشرکه شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرخ ذیل میباشد: فریبا توزنده جانی دارنده مقدار xxx،xxx ریال سهم الشرکه واکرم وحیدی منش دارنده مقدار xxx/۱۰ریال سهم الشرکه.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683349
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آب و ابنیه مدائن درتاریخ ۱۰/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی، نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سد و بند و شبکه و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و خدمات آشپزخانه و حق العمل کاری و خرید و فروش و واردات و صادرات و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان پونک بلوار همیلا نبش چهار باغ پلاک ۳۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴,xxx مورخ۳/۷/۹۳ نزد بانک رفاه کارگران شعبه تره بار صادقیه xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای بهنام فقیه صالح به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم عالیه حاجی لو به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا آقای علی رضائی (احدی از سهامداران) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عاطفه سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. سمیراسرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید:
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671349
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ خبره در تاریخ ۲۹/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی، نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سد و بند و شبکه و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و خدمات آشپزخانه و حق العمل کاری و خرید و فروش و واردات و صادرات و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان پونک بلوار همیلا خ پارک میدان پارک پلاک۲۷ طبقه ۵ واحد۲۰ کد پستیxxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۲۰/۷/۹۳نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. محبوبه مارال خانی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره ۲ ـ معصومه حاجی لو به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره یا رضا کشاورز احدی از سهامداران منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ سمانه سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. ـ سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663318
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ره دژ میهن در تاریخ ۲۳/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی، نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سد و بند و شبکه و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و خدمات آشپزخانه و حق العمل کاری و خرید و فروش و واردات و صادرات و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اشرفی اصفهانی پونک بلوار عدل جنوبی کوچه شهید بهشتی پلاک ۲۲ واحد۱.کدپستی: xxxxxxxxx۶. سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱۸ مورخ ۲۶/۶/۹۳نزد بانک اقتصاد نوین شعبه مرز داران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: بهنام فقیه صالح به سمت رئیس هیئت مدیره به مش ـ م xxxxxxxxx۱ عالیه حاجی لو به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به ش ـ م xxxxxxxxx۰ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا آقای علی رضائی (احدی از سهامداران) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم عاطفه سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636673
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ شکیبا در تاریخ ۰۷/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگیهای داخلی و خارجی. مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروزه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری. آب و فاضلاب شهری، سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، پونک بلوار کمالی فجر ۴ پلاک ۲۹ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۲۶/۶/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم معصومه حاجی لو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیده سکینه ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا آقای پوریا خاکپور (احدی از سهامداران) به شماره ملی xxxxxxxxx۸ منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید سر خوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " ابرار " جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات