امیر حسین جابر انصاری

امیر حسین جابر انصاری

کد ملی 008164xxxx
گراف ارتباطات
7
شرکت‌ها
13
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14858949
آگهی تغییرات شرکت کلان داده شهر فناوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1362 و شناسه ملی 14005778095
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 27/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد گرامی به شماره ملی 0453310729 به جای آقای علی رضا یزدی به شماره ملی 0451565932 به سمت رئیس هیات مدیره و آقای امیر حسین جابر انصاری به شماره ملی 0081640641 به جای آقای سید محمد گرامی به شماره ملی 0453310729 به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی شرکت تا سقف 2.000.000.000 ریال با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و بیش از 2.000.000.000 ریال با امضای ثابت مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980728496611217  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14840417
آگهی تغییرات شرکت آرشام پارسه آناهیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 448311 و شناسه ملی 14003835957
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا جابر انصاری به کد ملی0030116805 به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حسن دوازده امامی زاده به کد ملی0033348537 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره اقای امیرحسین جابرانصاری به کد ملی0081640641 به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضاءهیأت مدیره همراه با مهر شرکت و جابجایی و انتقال وجوه بین بانکی از حساب های شرکت به سایر حساب های شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی 10100379311 به عنوان بازرس اصلی وآقای مهدی امان بشماره ملی 0452585996 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد پ980715189541141 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14768850
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص معدن کاران پیشبرد نوین افرا درتاریخ ۳۱/۰۵/xxx۸ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:مشاوره طراحی و اجرا در زمینه های تولید، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن به غیر از نفت و گاز و پتروشیمی، فرآوری و استحصال کامل از آن و بازرگانی مواد معدنی به غیر از نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع معدنی و صنایع وابسه به آن و تامین، نصب و راه اندازی و تعمیرات و بازرسی فنی سرویس تجهیزات و مراقبت و خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و سایر شرکت ها و طرح های معدنی و صنعتی، انعقاد قرارداد های پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی ومهندسی و بهره برداری از معادن و فرآوری آن به غیر از نفت و گاز و پتروشیمی، مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش صادرات و واردات و کلیه کالاهای مجاز بارگانی و امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد، ارائه خدمات مربوط به آماده سازی و تجهیز معادن، تهیه طرح توجیهی و ذخیره سنجی و محاسبات فنی و اقتصادی معدن به غیر از نفت و گاز و پتروشیمی، حفر تونل و خاکبرداری در امور معادن به غیر از نفت و گاز و پتروشیمی، انجام کلیه عملیات اکتشافی و آماده سازی و استخراج و بهره برداری معادن به غیر از نفت و گاز و پتروشیمی، تغلیظ و کانه آرائی و فرآوری ماده معدنی، مشاوره و نظارت فنی و طراحی و اجرای کلیه امور مرتبط با معادن زیر زمینی و روباز، نقشه برداری و تهیه و توجیه پروفیلهای طولی و عرضی در سطوح معادن، حفاری و مغزه گیری در معادن مختلف به غیر از نفت و گاز و پتروشیمی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان غربی، شهرستان چایپاره، بخش مرکزی، شهر قره ضیاءالدین، بل بهشتی، خیابان معلم، بلوار شهید بهشتی، پلاک ۰، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۸ ـ xxx ـ xxx۳ مورخ ۱۷/۰۴/xxx۸ نزد بانک سامان شعبه آفریقای شمالی با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیأت مدیره آقای امیر حسین جابر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبد اله صدری به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مسعود پورقدیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی عبودیت به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء متفقا دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مصطفی هنر آموز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حمزه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قره ضیاءالدین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14525433
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی شاپور حقیقت خوانساری با کدملی xxxxxxxxx بعنوان عضو هیئت مدیره وحید جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آرشام پارسه آناهیتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی امیر حسین جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره سید مهدی اسمعیلی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ساخته‌های فلزی اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی محمد علی جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره احمد جریان با کدملی xxxxxxxxx۴ ( خارج از اعضا ) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیأت مدیره و آقای احمد جریان ( مدیرعامل ) به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای هوشنگ قلی زاده ( قائم مقام مدیرعامل ) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از یک میلیارد ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا « چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دونفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا » چکهای شرکت در بانک کشاورزی شعبه پایانه شرق اصفهان کد xxx۱۰ و بانک ملت شعبه باجه منطقه صنعتی سگزی کد xxx۰/۴ علاوه بر افراد فوق با دو امضاء از سه امضاء آقایان سیدحمیدرضا مدائنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا کیافر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و نصیر ملک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا سقف xxxxxxxxx ریال به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14417474
آگهی تغییرات شرکت ایرسا پرداز پاسارگاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۸۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۶۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید موعود توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت ۱.xxx.xxx.xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به میزان ۱.xxx.xxx.xxx ریال افزایش داد آقای امیرحسین جابر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت ۳.xxx.xxx.xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به میزان ۳.xxx.xxx.xxx ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱.xxx.xxx ریال به مبلغ ۵.xxx.xxx.xxx ریال افزایش یافته و ماده فوق در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح فوق میباشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378056
آگهی تغییرات شرکت گروه ماندگار نیک آوای ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۱۰۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۰۸۰۸۹
آگهی تغییرات شرکت گروه ماندگار نیک آوای ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
خانم نگار اردکانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای اکبر محمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره آقای امیرحسین جابرانصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره و یا دو عضو از سه عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272407
آگهی تغییرات شرکت کلان داده شهر فناوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۸۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رضا یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای سید محمد گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای علیرضا ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقایان بنیامین ابریشم چی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و امیر حسین جابر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی تا سقف xxxxxxxxx۰ ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و بیش از xxxxxxxxx۰ ریال با امضای مدیرعامل و دو نفر اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13847099
آگهی تغییرات شرکت آرشام پارسه آناهیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ بتصویب رسید. آقای امیر حسین جابر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل آقای علیرضا جابر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره آقای حسن دوازده امامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و جابجایی وانتقال وجوه بین بانکی از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت، اوراق عادی و اداری با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره. همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی امان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968936
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمهدی اسمعیلی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای وحید جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیر حسین جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر جابر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای شاپور حقیقت خوانساری با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو علی البدل آقای محمد حسین جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان علی البدل هیئت مدیره آقای هوشنگ قلی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیئت مدیره و آقای هوشنگ قلی زاده (مدیرعامل) و آقای غلامحسین قدیمی (مدیر مالی) با کدملی xxxxxxxxx۰ می‌باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از xxx میلیون ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می‌باشد و ضمنا " چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968942
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.) محمدعلی جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۸) امیرحسین جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۱) وحید جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۳) سیدمهدی اسمعیلی عراقی کدملی xxxxxxxxx۱) علی اکبر جابرانصاری کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره وشرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ومحمدحسین جابرانصاری xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912107
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زاگرس پترو آگاهان دنا در تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام امور مربوط به مدیریت طرح طراحی، مشاوره، نظارت فنی و اجرای پروژه‌های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تولید انرژی صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و شعبه داخلی و خارجی اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی وخارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ترخیص کالا از گمرکات کشور ایجاد شعب در سراسر کشور فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی تاسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها اعم از ایرانی و خارجی از طریق تاسیس یا خرید سهام یا سهم الشرکه برای شرکت انجام کلیه فعالیتهای تجاری اقتصادی و بازرگانی مجاز شرکت درنمایشگاههای داخلی و خارجی برگزاری و شرکت در سمینارها و همایش‌ها. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان افریقا شمال پل میرداماد نبش کوچه آناهیتا ساختمان آناهیتا طبقه سیزدهم واحد xxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۰ مورخ ۲۹/۰۲/۹۵ نزد بانک سامان شعبه افریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: محمدهادی الویری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. امیرحسین جابر انصاری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. معصومه خوش صولتان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق اسناد بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات وعقود اسلامی با امضا ء مدیرعامل به تنهایی یا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: نسرین علیجان بیک زند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. محمدحسین یزدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659244
آگهی تغییرات شرکت آرشام پارسه آناهیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا جابر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای حسن دوازده امامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای امیر حسین جابر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به اتفاق آرا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617689
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ساخته های فلزی اصفهان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای محمدرضا جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو اصلی ورییس هیأت مدیره آقای حمید نوید با کدملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان عضو اصلی و نایب رییس هیأت مدیره شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای حمید جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت آرشام پارسه آناهیتا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای امیرحسین جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره آقای وحید جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری حقیقت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای علی اکبر جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. آقای هوشنگ قلی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضا) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. دارندگان حق امضاء عبارتند از پنج عضو اصلی هیأت مدیره و آقای هوشنگ قلی زاده (مدیرعامل) و آقای غلامحسین قدیمی (مدیر مالی) با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی اکبر جابرانصاری با کدملی xxxxxxxxx۸ می باشند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با دو امضاء از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت به استثنای چکهای صادره از حسابهای بانکی بیش از xxx میلیون ریال که امضاء یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضاء معتبر می باشد و ضمنا" چکهای جابجایی و انتقال وجوه از حسابهای شرکت به سایر حسابهای شرکت با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و امضاء کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات