امید خداویردی

امید خداویردی

کد ملی 008112xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
43
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14787357
آگهی تغییرات شرکت مانا مهر ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد علم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای مسعود فرجادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید مجتبی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای امید خداویردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعاملبرای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125272
آگهی تغییرات شرکت پایدار پایه آرامیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۱۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یاسر حسنوند با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیئت مدیره محمد اکبری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره امید خداویردی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا برشان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078322
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه بازرگانی اقتصادی بهسا تجارت گستر نوید درتاریخ ۲۷/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: واردات دام زنده و فرآورده‌های دامی، نهاده‌های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مربوطه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - محله شهرآرا - خیابان کوکب - خیابان انوشه - پلاک ۸ - طبقه چهارم - واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵۵/۹۷ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ نزد بانک گردشگری شعبه ملاصدرا با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم راحله شاه آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد رضا رفرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سجاد مجرد رودبارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مونا نعیمی یزدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای امید خداویردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841127
آگهی تغییرات شرکت پایدار گستر پانیذ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و امید خداویردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و حمیدرضا برشان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مجتبی گل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و سعید عبدلی جوزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841152
آگهی تغییرات شرکت پایدار گستر پانیذ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و امید خداویردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا برشان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و مهدی خطیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهام داران و خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799582
آگهی تغییرات شرکت پایدار پایه آرامیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۱۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: محمد اکبری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ امید خداویردی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ حمیدرضا برشان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند: مجتبی گل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و سعید عبدلی جوزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799590
آگهی تغییرات شرکت پایدار پایه آرامیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۱۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رادمهر با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) محمد اکبری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره امید خداویردی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا برشان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799603
آگهی تغییرات شرکت آماتیس سازه آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۲۵۹۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اکبری با شماره ملی xxxxxxxxx۷، حمیدرضا برشان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و امید خداویردی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. مجتبی گل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و سعید عبدلی جوزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799607
آگهی تغییرات شرکت آماتیس سازه آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۲۵۹۳
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اکبری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، حمیدرضا برشان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و امید خداویردی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632912
آگهی تغییرات شرکت فدک یاس اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید ابوترابیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کالا کرلا تریدینگ به کدفراگیر xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و امیر حسین ابوترابیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت لاکشمی تریدینگ به کدفراگیر xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و امید خداویردی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها در کل کشور با امضاء مدیر عامل و نائب رییس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439684
آگهی تغییرات شرکت فدک یاس اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رسول محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و اختر منیر خان به کد فراگیر xxxxxx۱۵ به نمایندگی از شرکت Kala Kerala Trading FZE به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و دونجی نیل کالوو جیموتا به کد فراگیر xxxxxx۸۱ به نمایندگی از شرکت Lakshmi Trading FZE به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و امید خداویردی به کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید، به امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373685
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی کیا عدالت گستر پرتو درتاریخ ۱۶/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات جامع حقوقی، مشاوره حقوقی، انجام وکالت در کلیه امور حقوقی، تهیه تنظیم ویرایش کلیه قراردادهای داخلی و بین المللی، تفاهم نامه‌ها و موافقت نامه‌ها انعقاد قرارداد، مشاوره حقوقی و وکالت با کلیه اشخاص حقیقی حقوقی دولتی و خصوصی. انجام امور داوری محوله از طرف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات، اخذ وام و تحصیلات ارزی ریالی، برگزاری همایش و سمینارهای داخلی و خارجی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان ولی عصر خیابان هجدهم پلاک ۲۰ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: xxxxxxxxx۰ ریال می‌باشد. مجید نوریان علم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه امید خداویردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سجاد شکوری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای امید خداویردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سجاد شکوری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای مجید نوریان علم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348200
آگهی تغییرات شرکت کیا تجارت گستر پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای امید خداویردی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای مجید نوریان علم کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رییس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا برشان کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید، به امضاء رییس هیئت مدیره و نایب رییس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276083
آگهی تغییرات شرکت کیا تجارت گستر پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: آقای امید خداویردی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیئت مدیره آقای حمیدرضا برشان کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رییس هیئت مدیره وآقای مجید نوریان علم کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمدامین ابوالحسنی چیمه کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن باقری طادی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید، به امضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274349
آگهی تغییرات شرکت فدک یاس اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت Kala Kerala Trading FZE (به نمایندگی آقای اختر منیر خان، کد فراگیر xxxxxx۱۵) به سمت رییس هیئت مدیره، شرکت Lakshmi Trading FZE به نمایندگی آقای دونجی نیل کالوو جیموتا، به کد فراگیر xxxxxx۸۱ به سمت نائب رییس هیئت مدیره، امید خداویردی، کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید، به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239068
آگهی تغییرات شرکت فدک یاس اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت کی شی شارما تریدینگ شناسه فراگیر xxxxxxxxx۴ به نمایندگی آقای اسماعیل میانو دامپاک کدفراگیر xxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کالا کیرلا تریدینگ شناسه فراگیر xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای اختر منیر خان کدفراگیر xxxxxx۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت لاکشمی تریدینگ شناسه فراگیر xxxxxxxxx۶ به نمایندگی آقای دونجی نیل کالوو جیموتا کدفراگیر xxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امید خداویردی کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید، به امضاء رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12957193
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص واسپاری حکمت ایرانیان درتاریخ ۱۹/۵/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: الف) موضوع اصلی: خرید انواع کالا و اموال منقول و غیرمنقول (مطابق بند الف و ب و ج ماده ۵ دستور العمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ مصوب ۱۶/۰۴/xxx۶ شورای پول و اعتبار) و واگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی. ب) موضوع فرعی: خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه. تبصره ۱: شرکت مجاز نیست سهام بانک و یا موسسه اعتباریی را که بی واسطه و یا با واسطه سهامدار شرکت محسوب می‌شود خریداری نماید. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بخارست خیابان چهاردهم پلاک ۱۳ طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵/xxx۵ مورخ ۱۲/۵/xxx۵ نزد بانک حکمت ایرانیان شعبه آفریقا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. آقای اکبر غفراللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت مهندسی پیما عمران نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای شاهین موسی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. گروه کارکنان حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای بهنام شهرزادعصر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای شهرام سلامتی خیاوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای امید خداویردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک از آنان، آقای شهرام سلامتی خیاوی به نمایندگی بانک حکمت ایرانیان (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. به موجب مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۰۵/۵/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949235
آگهی تغییرات شرکت گروه تجارت حکمت صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای بشیر صادقی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای امید خداویردی ک. م xxxxxxxxx۳ ونیزآقای عطاءاله ناصر نخعی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۹ به جای آقای شهرام سلامتی خیاوی ک. م xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو جدید هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین رادفر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12672604
آگهی تغییرات شرکت کالا گستر حکمت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمد طائب نیا به شمار ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی رضا طائب نیا به شمار ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای امید خدا ویردی به شمار ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد، اوراق بها دار و تعهدآور شرکت و قرار دادها با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبرمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417644
آگهی تغییرات شرکت گروه تجارت حکمت صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعیین سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل مصوب گردید: سیدمجتبی سجادی جاغرق به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رییس هیئت مدیره محمد طائب نیا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رییس هیئت مدیره امید خداویردی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شهرام سلامتی خیاوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره احسان جعفری باقر آبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12403042
آگهی تغییرات شرکت گروه تجارت حکمت صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل مصوب گردید سید مجتبی سجادی جاغرق به کد ملی xxxxxxxxx۰ محمد طائب نیا به کد ملی xxxxxxxxx۸ امید خداویردی به کد ملی xxxxxxxxx۳ شهرام سلامتی خیاوی به کد ملی xxxxxxxxx۷ احسان جعفری باقر آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین رادفر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12225184
آگهی تغییرات شرکت کالا گستر حکمت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد طائب نیا به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی رضا طائب نیا به کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امید خداویردی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای زهیر خدامرادی باکدملی xxxxxxxxx۴خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور و بانکی شرکت با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل به همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12160232
آگهی تغییرات شرکت کالا گستر حکمت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد طائب نیا به کدملی xxxxxxxxx۸ و امید خداویردی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی رضا طائب نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدرضا بخشی نیکو کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای پرویز فروغی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687295
آگهی تغییرات شرکت کالا گستر حکمت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد طائب نیا (به شماره ملی xxxxxxxxx۸ )به سمت رئیس هیأت مدیره آرمین کهنمویی (به شماره ملیxxxxxxxxx۴ ) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای امید خداویردی (به شماره ملی xxxxxxxxx۳)به سمت عضو هیأت مدیره آقای زهیر خدامرادی(به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ) خارج از اعضای هیأت مدیره به سمت مدیر عامل برای بقیه دوران تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدندکلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و قراردادها با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613711
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذائی خوش خوراک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۵۴۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد طائب نیا به کدملیxxxxxxxxx۸بنمایندگی ازشرکت فروشگاههای زنجیره ای لاله صدربه شماره ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره امید خداویردی به کد ملی xxxxxxxxx۳بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آرمین کهنمویی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره محمد جواد صادقیان به کدملیxxxxxxxxx۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین شد. کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور و بانکی شرکت با امضاء مشترک یکی از اعضای هیئت مدیره و آقای اسکندر وزیری (مدیر مالی)به کد ملیxxxxxxxxx۱همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل به همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582818
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های غذائی خوش خوراک سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا اللهی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای لهراسب رحیمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای لاله صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی آقای محمد طائب نیا به کدملی xxxxxxxxx۸ آقای آرمین کهنمویی با کدملی xxxxxxxxx۴ آقای امید خداویردی با کدملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439035
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ‌ای لاله صدر شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۷۱۰۴۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
محمد طائب نیا به کدملی xxxxxxxxx۸عضو هیات مدیره و حسین مستقیم به کدملی xxxxxxxxx۶ عضو هیات مدیره و امید خداویردی به کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیات مدیره و آرمین کهنمویی به کدملی xxxxxxxxx۴ عضو هیات مدیره و رضا خورابه به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106861
آگهی تأسیس شرکت کالا گستر حکمت سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۴/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۴/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه، خرید و فروش انواع کالاهای بازرگانی و فنی و قطعات یدکی و لوازم خانگی و تجهیزات و ماشین آلات، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و سرمایه ای و ماشین الات، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، تهیه و تولید و بسته بندی انواع مواد پروتئینی و غذایی از جمله حبوبات، قند و شکر، خشکبار و شکلات و تنقلات و کیک و کلوچه و شیرینی جات و مواد پروتئینی و گوشت قرمز و مرغ و ماهی و سایر مواد دیگر، طبخ و توزیع غذا، تصدی به امور کشاورزی و دامپروری اعم از پرواری، شیری، و احداث و اداره کشتارگاه دام و طیور و مشارکت در سرمایه گذاری با موسسات تجاری و بازرگانی و هرگونه فعالیت مجاز متناسب با موضوع شرکت مشارکت، خرید، احداث، اداره، بهره برداری انواع کارخانجات واحدهای اقتصادی تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی ساختمانی هرگونه اموری که به نحوی از انحا با فعالیتهای فوق مرتبط باشد، مشارکت در شرکتهای موجود و همچنین ایجاد شرکتهای جدید، تاسیس دفاتر بازرگانی در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری در کلیه بخشهای خصوصی و دولتی خرید انواع سهام برای شرکت مشارکت در سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود موسسات مالی و اعتباری و شخصیت های حقوقی، شرکت در کلیه پروژه های ساختمانی و عمرانی اعم از طراحی نظارت و اجرا انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و فنی و یا ایجاد شرکتها و موسسات مطالعاتی ذیربط و اجرای طرحهای سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های اقتصادی، جذب سرمایه خارجی ایجاد شرکتهای عمران و توسعه با مشارکت ایرانیان خارج از کشور و همچنین خارجیان علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران، فعالیت در زمینه های خدماتی موردنیاز از قبیل امور زیربنایی، امور مشاوره ای با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ساخت هتل و متل فعالیت در امر ساختمان و ایجاد واحدها، مجتمع های مسکونی و شرکتها و باغ اطراف شهرها و همچنین ایجاد و ساخت واحدهای تجاری و فروشگاه های بزرگ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل ماشین آلات و قطعات ماشین آلات صنعتی کشاورزی راه سازی صنایع خودروسازی، دستگاههای حفاری، صنعت بسته بندی، صنایع چوب نئوپان، لوازم و تجهیزات پزشکی دارویی و بهداشتی و آرایشی، مواد شیمیایی و پلاستیکی، پتروشیمی و شوینده ها و پاک کننده و روغن ها و روانکارها، رایانه قطعات و لوازم جانبی رایانه، لوازم خانگی صوتی و تصویری، کالاهای ورزشی، لوازم التحریر، منسوجات شامل انواع نخ و پارچه و پوشاک، دام و طیور و کلیه کالاها و مواد و مصالح ساختمانی تاسیساتی حرارتی و برودتی الکتریکی و الکترونیکی و ماشین های اداری و قطعات و لوازم مربوطه ابزار و یراق اکتشاف استخراج پالایش و توزیع مواد معدنی و... ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار میرداماد نرسیده به میدان مادر جنب بانک پاسارگاد ساختمان xxx طبقه دوم واحد ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶۲ مورخ ۲۵/۳/۹۲ نزد بانک حکمت ایرانیان شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای محمد طائب نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای آرمین کهنموئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای امید خداویردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای محمد طائب نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای عمران معبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای سید جواد افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100774
آگهی تغییرات شرکت صانع صنعت آریان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۹۸۶۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۹۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای امید خداویردی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم عاطفه شاه آبادی فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۱/xxx۴ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
اقای کامران دری نوکورانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و اقای محمد سلیمانی مقدم رحقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و اقای علیرضا تکاپوی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۲۰/۱/xxx۴.
در تاریخ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078547
آگهی تغییرات شرکت جامعه آریان رحق سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای امید خداویردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم عاطفه شاه آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۳/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078373
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی آریان رحق سهامی ‌به شماره ثبت ۲۶۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۹۴۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. امید خداویردی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و عاطفه شاه آبادی فراهانی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078374
آگهی تصمیمات شرکت آئینه هنر و تصویر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۲۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. امید خداویردی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و عاطفه شاه آبادی فرهانی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078375
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی عمران رحق سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۸۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. امید خداویردی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و عاطفه شاه آبادی فراهانی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078796
آگهی تصمیمات شرکت آریان رحق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۸۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: امید خدایردی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و عاطفه شاه آبادی فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015781
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی آریان رحق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۹۴۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: امین خداویردی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و عاطفه شاه آبادی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید قادری رحقی به ک م xxxxxxxxx۵ علیرضا قادری رحقی به ک م xxxxxxxxx۴ سیده معصومه حسینی به ک م xxxxxxxxx۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ حمید قادری رحقی بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا قادری رحقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و اسناد بانکی با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مه شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008844
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوره حقوقی و اقتصادی آریان رحق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۹۸۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امید خداویردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم عاطفه شاه آبادی فراهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید قادری رحق بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا قادری رحق بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری آریان رحق سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید قادری رحق تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳ در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007699
آگهی تصمیمات شرکت آئینه هنر و تصویر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۲۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۱/۹۱ واصل گردید: امید خداویردی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و عاطفه شاه آبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید قادری رحقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آریان رحق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ حمید قادری رحقی به کدملی xxxxxxxxx۵ علیرضا قادری رحقی به کدملی xxxxxxxxx۴ کامران دری نوکورانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ حمید قادری رحقی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا قادری رحقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کامران دری نوکورانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد بانکی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007700
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی عمران رحق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: امید خداویردی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و عاطفه شاه آبادی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید قادری رحقی به ک م xxxxxxxxx۵ و علیرضا قادری رحقی به ک م xxxxxxxxx۴ و سیده معصومه حسینی به ک م xxxxxxxxx۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۷/۹۱ حمید قادری رحقی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا قادری رحقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پویان دری نوکورانی خارج از سهامداران و اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و یا مدیرعامل به همراه یک نفر از اعضائ هیئت مدیره متفقا همراه با مه شرکت معتبر بوده و نامه‌های عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011330
آگهی تغییرات شرکت جامعه آریان رحق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امید خداویردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم عاطفه شاه آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا قادری رحقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم سیده معصومه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا قادری رحقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۰/۷/۹۳. در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949156
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آریان رحق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۳۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۷۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۶/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای امید خداویردی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم عاطفه شاه آبادی فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۶/۰۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمید قادری رحقی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و خانم سیده معصومه حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا قادری رحقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۰۶/۰۸/xxx۳
در تاریخ۲۵/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9579066
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آریان رحق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۳۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۷۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۶/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای امید خداویردی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم عاطفه شاه‌آبادی‌فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۶/۰۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حمید قادری‌رحقی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و خانم سیده معصومه حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا قادری‌رحقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۰۶/۰۸/xxx۳

در تاریخ۲۵/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658395
آگهی تأسیس شرکت تیسان نگر ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۰۴/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۰۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام مطالعات امکان سنجی تهیه طرح های توجیه اقتصادی فنی پروژه ها و نظارت بر اجرای آنها و تهیه مطالعات بازار انجام مطالعات مدیریت ریسک آنالیز حساسیت مهندسی ارزش و قبول مدیریت آنها ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و نظارتی انجام کلیه فعالیت های مجاز مرتبط با موضوع شرکت ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ هرگونه نمایندگی و ایجاد هرگونه شعب و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان نجات الهی جنوبی , کوچه سلمان پاک, شماره۱۷ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به بیست هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۷۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۴۶ مورخ۲۲/۰۳/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای امید خداویردی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای شاهین موسی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم اعظم جشنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ـ خانم عاطفه شاه آبادی فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ ۵ـ آقای محمدامین ابوالحسنی چیمه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.
۶ ۵ـ خانم عاطفه شاه آبادی فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک, سفته, اسناد بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت و یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ آقای سعید الماسی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای تاج الدین همتی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602597
آگهی تأسیس شرکت تیسان نگر ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۰۴/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۰۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام مطالعات امکان‌سنجی تهیه طرح‌های توجیه اقتصادی فنی پروژه‌ها و نظارت بر اجرای آنها و تهیه مطالعات بازار انجام مطالعات مدیریت ریسک آنالیز حساسیت مهندسی ارزش و قبول مدیریت آنها ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و نظارتی انجام کلیه فعالیت‌های مجاز مرتبط با موضوع شرکت ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ هرگونه نمایندگی و ایجاد هرگونه شعب و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانک‌ها و موسسات مالی داخلی و خارجی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان نجات‌الهی جنوبی , کوچه سلمان پاک, شماره۱۷ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به بیست هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۷۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۴۶ مورخ۲۲/۰۳/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای امید خداویردی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای شاهین موسی‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ خانم اعظم جشنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ خانم عاطفه شاه‌آبادی‌فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ـ آقای محمدامین ابوالحسنی‌چیمه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ ۵ـ خانم عاطفه‌ شاه‌آبادی‌فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک, سفته, اسناد بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت و یا رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضاء هیات‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای سعید الماسی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای تاج‌الدین همتی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات