مصطفی عرب عامری

مصطفی عرب عامری

کد ملی 008105xxxx
گراف ارتباطات
31
شرکت‌ها
123
آگهی‌ها

شرکت های مصطفی عرب عامری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مصطفی عرب عامری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پویا زر ساز
پویا زر ساز
معدنی زرکن تفتان
معدنی زرکن تفتان
بازرس اصلی
عمارت گستران میکائیل
عمارت گستران میکائیل
بازرس اصلی
تولید فلز رنگین زربان صنعت
تولید فلز رنگین زربان صنعت
بازرس اصلی
کاوشگران یاران جوان
کاوشگران یاران جوان
بازرس اصلی
پویا زرکان آق دره
پویا زرکان آق دره
فرآوری پویا زرکان آق دره
فرآوری پویا زرکان آق دره
بازرس اصلی
ابتکار آفرینان امین
ابتکار آفرینان امین
بازرس اصلی
سامان آذین آسیا
سامان آذین آسیا
بازرس اصلی
فراوان زنجان
فراوان زنجان
بازرس اصلی
آجر سفالین صبا مهر
آجر سفالین صبا مهر
بازرس اصلی
یاران تخت سلیمان
یاران تخت سلیمان
بازرس اصلی
زربین پویان
زربین پویان
بازرس علی‌البدل
پیمان آفرینان امین
پیمان آفرینان امین
بازرس علی‌البدل
پیمان آذین آسیا
پیمان آذین آسیا
بازرس علی‌البدل
سینا گستر زرین
سینا گستر زرین
بازرس علی‌البدل
کیان امین پارس
کیان امین پارس
بازرس علی‌البدل
سپهر سرافراز آسیا
سپهر سرافراز آسیا
بازرس علی‌البدل
عمران سازه باربد
عمران سازه باربد
بازرس علی‌البدل
پیمان آفرینان آسیا
پیمان آفرینان آسیا
بازرس علی‌البدل
فرا آذین البرز
فرا آذین البرز
بازرس علی‌البدل
مهر خاوران الوند
مهر خاوران الوند
بازرس علی‌البدل
نوآوران سهند آسیا
نوآوران سهند آسیا
بازرس علی‌البدل
مارتک کیش
مارتک کیش
بازرس اصلی
ره آفرین ماشین تک
ره آفرین ماشین تک
بازرس علی‌البدل
راه آسفالت ماشین تکین
راه آسفالت ماشین تکین
بازرس علی‌البدل
لذت خوش زندگی میکائیل
لذت خوش زندگی میکائیل
بازرس اصلی
گروه صنعتی و معدنی امیر
گروه صنعتی و معدنی امیر
عضو هیئت مدیره
صنعتی آراسته معدن
صنعتی آراسته معدن
عضو هیئت مدیره
عمارت اقلیم میکائیل
عمارت اقلیم میکائیل
بازرس اصلی
ریخته گری آلیاژ زرین آریا
ریخته گری آلیاژ زرین آریا
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14786983
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی منتهی انتخاب شد. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14786989
آگهی تغییرات شرکت فراوان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14786996
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14784917
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرکن تفتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. ۲- آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ ۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۴-- کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14784942
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. - آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند.- روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. -- کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14784954
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران یاران جوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. - آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای سید محسن مصطفوی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. -- کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14784978
آگهی تغییرات شرکت تولید فلز رنگین زربان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۷۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14784991
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. - آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای سید محسن مصطفوی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند.-روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. - کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785028
آگهی تغییرات شرکت سینا گستر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷به تصویب رسید. ۲-- آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب شدند ۳- روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .۴- کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785039
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷به تصویب رسید. ۲- آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب شدند.۳- روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۴- کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785049
آگهی تغییرات شرکت مهر خاوران الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. ۲ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب شد. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۴ ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785064
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. ۲- آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای سید محسن مصطفوی به شماره ملیxxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.۳- روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۴- کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785082
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. ۲ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب شد. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۴ ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14782354
آگهی تغییرات شرکت ریخته گری آلیاژ زرین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی راده به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773011
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه،صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای سید محسن مصطفوی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773023
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. ۲ ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14764478
آگهی تغییرات شرکت یاران تخت سلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷مورد تصویب قرار گرفت. -۲ آقای مصطفی عرب عامری کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و محمد سالارزاده امیری کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. -۳ روزنامة کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14764520
آگهی تغییرات شرکت آجر سفالین صبا مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -۱ صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد -۲ آقای مصطفی عرب عامری کدملی xxxxxxxxx۸بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد سالارزاده امیری کدملی xxxxxxxxx۳بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند -۳ روزنامة کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14702928
آگهی تغییرات شرکت زربین پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14684206
آگهی تغییرات شرکت راه آسفالت ماشین تکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۸۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه ، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . - موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی ( xxxxxxxxx۷۲ ) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری با کدملی ( xxxxxxxxx۸ ) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14672085
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه باربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۷۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ۲ شرکت کاوندگان قشم سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شرکت تابان کیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت کوشش آذین قشم سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۳ موسسه حسابرسی تلفیق نگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت بازرس اصلی ومصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313435
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. مصطفی عرب عامری به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و محمد کیارستمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار ، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313445
آگهی تغییرات شرکت عمارت اقلیم میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۴۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد کیارستمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306090
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آراسته معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره سید فرهنگ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کاوان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۱ و ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242456
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید فرهنگ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و ... با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ ،۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237320
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) آقای عباس احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۰. ب) آقای جمشید احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۱. ج) آقای علی احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۲.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237358
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شد. ـ روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰. ب) شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲. ج) شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵.برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237368
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) آقای عباس احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۰. ب) آقای جمشید احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۱. ج) آقای علی احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۲.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237384
آگهی تغییرات شرکت سینا گستر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۴ ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰. ج) شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲. ب) شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵.برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237411
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. ب) شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸. ج) شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237457
آگهی تغییرات شرکت مهر خاوران الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. ب) شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸. ج) شرکت نوآوران سهندآسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237614
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸. ب) شرکت نوآوران سهندآسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶. ج) شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237665
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران یاران جوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شد. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹. ـ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ـ شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237682
آگهی تغییرات شرکت تولید فلز رنگین زربان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۷۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شد. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴. ـ شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹. ـ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237704
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرکن تفتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳. ب) شرکت سرمایه گذاری ابتگارگستر قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ج) آقای هومن تفضلی مطیع به شماره ملی ۳ ـ xxxxxx ـ xxx. بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231993
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سپهراندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸و شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232014
آگهی تغییرات شرکت فراوان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید. شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲و شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مصطفی عرب عامری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار ،جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232016
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه،صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف)شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰. ب) شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ . ج) شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232034
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ _ جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ _ علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217876
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186096
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ـ اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه به استثناء بندهای (ت)، (ث) و (ر) آن می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14133331
آگهی تغییرات شرکت زربین پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی (xxxxxxxxx۷۲) به سمت بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری با کدملی (xxxxxxxxx۸) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14127061
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه باربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۷۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ ترازنامه و حساب سودو زیان شرکت منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14045258
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آراسته معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بهینه سازان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کاوان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی سیدفرهنگ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان امین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل مطابق ماده ۳۷ اساسنامه، پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۳۳ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016730
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی سید فرهنگ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سینا گستر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سپهر سرافراز آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی و موادمعدنی میناب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کیان امین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و … با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه به شرح بندهای ۱ الی ۴، ۶ الی ۱۱، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نمود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767572
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری لذت خوش زندگی میکائیل در تاریخ ۲۷/۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: اداره سالن‌های نمایش و برگزاری مراسم‌ها، جشن‌ها، کنفرانس، جشنواره، سمینارها، و همایش‌های ملی منظقه‌ای و بین المللی ارائه کلیه امور خدماتی نظافتی مربوط به برگزاری جشن‌ها و همایش‌ها از قبیل آذین بندی، طبخ غذا، سرویس دهی غذا انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر کالا و مرسولات و پیک موتوری طراحی و توسعه بازی‌های رایانه‌ای و سرگرمی انجام کلیه خدمات عمومی شامل تنظیفات اماکن و معابر خصوصی و عمومی و آبدارخانه، تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسه اعم از نظافت چی و آبدارجی، تعمیرکار نیروی فنی ارائه خدمات پشتیبانی اداری و دفتری ارائه خدمات خانگی (نظافت، طبخ غذا) نگهداری، محوطه سازی فضاهای سبز و باغبانی ارائه خدمات بازاریابی اینترنتی غیرهرمی و غیر شبکه‌ای در زمینه موضوع فعالیت موسسه شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ارائه خدمات مدیریت ساختمان‌های ادارای مسکونی تجاری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک کوچه بی نام خیابان شهید برادران شریفی پلاک ۱۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰. xxx. xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای بهزاد حاجی کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۴. xxx. xxx ریال سهم الشرکه خانم سحر احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده ۴. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای علی ممتازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای بهزاد حاجی کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سحر احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی ممتازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود بازرسین: مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سید محسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء رئیس هئیت مدیره مشترکا با یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هئیت مدیره به تنهایی همراه مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644814
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب مجمع رسید. - آقای مصطفی عرب عامری با کد ملی (xxxxxxxxx۸) به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کنترل ارقام قشم با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۰) به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) xxxxxxxxx۳۲، شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) xxxxxxxxx۲۹ و آقای علی احمدی نیری xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631239
آگهی تغییرات شرکت راه آسفالت ماشین تکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۸۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی با شناسه ملی (xxxxxxxxx۶۹) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری با کدملی (xxxxxxxxx۸) به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608844
آگهی تغییرات شرکت ره آفرین ماشین تک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۹۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی (xxxxxxxxx۷۲) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری با کدملی (xxxxxxxxx۸) به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595189
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581896
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581898
آگهی تغییرات شرکت مهر خاوران الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581915
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581927
آگهی تغییرات شرکت تولید فلز رنگین زربان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۷۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581945
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581954
آگهی تغییرات شرکت سینا گستر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581978
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581992
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582012
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران یاران جوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582033
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرکن تفتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579351
آگهی تغییرات شرکت فراوان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579355
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579361
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579366
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578002
آگهی تغییرات شرکت زربین پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم با شناسه ملی (xxxxxxxxx۳۲) شرکت تابان کیش با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۹) شرکت کوشش آذین قشم با شناسه ملی (xxxxxxxxx۲۹) بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی (xxxxxxxxx۷۲) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری با کدملی (xxxxxxxxx۸) به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572971
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه باربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۷۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. - ۲ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۳ موسسه حسابرسی تلفیق نگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. - ۴ روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568149
آگهی تغییرات شرکت آجر سفالین صبا مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568163
آگهی تغییرات شرکت یاران تخت سلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وصورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149846
آگهی تصمیمات شرکت مارتک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۴۴۴۲
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. ۲. آقای میلاد موسوی کلشانی (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل، آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مارتک ریسایکلینگ کورپوریشن به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابو الفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بهنمایندگی از شرکت پیمان آفرینان آسیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیمان آذین آسیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122964
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه باربد اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۷۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شماره ثبت xxx۶۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117399
آگهی تغییرات شرکت زربین پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109214
آگهی تغییرات شرکت یاران تخت سلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شامل، ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به xxx۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۳ شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بنمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) بشماره ملی xxx۷ و با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بنمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت آجرسفالین صبامهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی ابوالفضل رستم خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109273
آگهی تغییرات شرکت آجر سفالین صبا مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۳ شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شماره ثبت xxx۷ بنمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شماره ثبت xxx بنمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بشماره ثبت xxx بنمایندگی آقای علی احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041121
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. شرکت سپهراندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸. شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041129
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶. شرکت سپهراندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036581
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰. شرکت مهرخاوران الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵. شرکت فراآذین البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036624
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ احمد علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029785
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) آقای عباس احمدی نیری به کد ملی xxxxxxxxx۰. ب) آقای جمشید احمدی نیری به کد ملی xxxxxxxxx۱. ج) آقای احمد علیزاده قمصری به کد ملی xxxxxxxxx۴. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029843
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) آقای عباس احمدی نیری به کد ملی xxxxxxxxx۰. ب) آقای جمشید احمدی نیری به کد ملی xxxxxxxxx۱. ج) آقای احمد علیزاده قمصری به کد ملی xxxxxxxxx۴. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029854
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. ب) شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸. ج) شرکت نوآوران سهندآسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029870
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰. ب) شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲. ج) شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵. کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029884
آگهی تغییرات شرکت مهر خاوران الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. ب) شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸. ج) شرکت نوآوران سهندآسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶. کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029911
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران یاران جوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲. ب) شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹. ج) شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹. کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029919
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. ب) شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸. ج) شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶. کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029958
آگهی تغییرات شرکت تولید فلز رنگین زربان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۷۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴. ب) شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲. ج) شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹. کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029982
آگهی تغییرات شرکت سینا گستر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰. ب) شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵. ج) شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030019
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرکن تفتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ب) شرکت سرمایه گذاری ابتگارگستر قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ج) آقای هومن تفضلی مطیع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030081
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شهرام حیدری پسیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014750
آگهی تغییرات شرکت فراوان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲. ب) شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹. ج) شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992127
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرآوری پویازرکان آق دره با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی عباس احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پویازرکان آقدره با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی لطفعلی دشمه با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آجر سفالین صبا مهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی علی احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره مصطفی عرب عامری با کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دونفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه اختیارات هیئت مدیره مطابق ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۱۷ لغایت ۲۰ ماده مزبور به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977109
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای احسان احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت کوشش آذین قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12575336
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه باربد اراك شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۷۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ۳ـ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516665
آگهی تغییرات شرکت فراوان زنجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل، آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516671
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شمارهxxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516684
آگهی تغییرات شرکت ابتكار آفرينان امين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. ـ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶. ـ شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516697
آگهی تغییرات شرکت سامان آذين آسيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶. شرکت سپهراندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514232
آگهی تغییرات شرکت معدني زركن تفتان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514235
آگهی تغییرات شرکت پيمان آفرينان امين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514249
آگهی تغییرات شرکت كاوشگران ياران جوان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514270
آگهی تغییرات شرکت پيمان آذين آسيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514285
آگهی تغییرات شرکت سينا گستر زرين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض شد. ـ روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514305
آگهی تغییرات شرکت كيان امين پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514327
آگهی تغییرات شرکت توليد فلز رنگين زربان صنعت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۷۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه،صورت سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446179
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:. صورتهای مالی شامل ترازنامه،صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12435089
آگهی تغییرات شرکت زربین پویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی (xxxxxxxxx۷۲) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری با کدملی (xxxxxxxxx۸) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت کاوندگان قشم xxxxxxxxx۳۲، شرکت تابان کیش xxxxxxxxx۸۹و شرکت کوشش آذین قشم xxxxxxxxx۲۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12410484
آگهی تغییرات شرکت شرکت اجر سفالین صبا مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. ۲ـ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامة کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12410506
آگهی تغییرات شرکت شرکت توسعه سیاحتی و گردشگری یاران تخت سلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورت های مالی شامل، ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ـ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامة کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757286
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه باشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بانمایندگی آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت مارتک قشم (سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری باشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای شهرام حیدری پسیخانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند . ـ کلیه اسناد تعهدآور و قراردادها و اوراق بهادار و چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743076
آگهی تغییرات شرکت فراوان زنجان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۲ به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲، شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ وشرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727603
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727616
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676640
آگهی تغییرات شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۰۳‌ـ ۰۷/۰۷/۹۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۳۷۴۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
الف ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ب ـ شرکت فراوری پویا زرکان شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت پویا زرکان آق دره شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت آجر سفالین صبا مهر شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ج ـ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم شماره ثبت ۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب شدند.
د ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ه ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت بتصویب مجمع عمومی رسید.
همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ شرکت فوق:
۱ـ شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای علی احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محسن اسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655552
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرآوری پویازرکان آق دره(سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۹) به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کد ملی (xxxxxxxxx۰) به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت پویازرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۶۲)با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کد ملی (xxxxxxxxx۴) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۶) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی(xxxxxxxxx۲) به عنوان عضوهیات مدیره و آقای مصطفی عرب عامری با کد ملی (xxxxxxxxx۸) خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دونفر از اعضای هیات مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655594
آگهی تغییرات شرکت تولید فلز رنگین زربان صنعت شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۷۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه،صورت سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ به استناد مفاد ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، شرکت کاوندگان قشم(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655603
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران یاران جوان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض شد. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹. ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655679
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۰به عنوان رئیس هیأت مدیره، شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کد ملی xxxxxxxxx۴به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری ببا کدملی xxxxxxxxx۸ه عنوان عضو هیأت مدیره، شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شهرام حیدری پسیخانی با کد ملی xxxxxxxxx۲به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضاءدونفر از اعضاء هیأت مدیره متفقأً و به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۶ اساسنامه به استثناءبندهای (ت)، (ث) و (ر) خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651284
آگهی تغییرات شرکت مهندسی انرژی رسانای آسیا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.. آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.. کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597737
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرکن تفتان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx، شرکت سرمایه گذاری ابتگارگسترقشم (سهامی خاص) بشناسه ملیxxxxxxxxxxxx و آقای هومن تفضلی مطیع به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256509
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت فرآوری پویازرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۹) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کدملیxxxxxxxxx۰) به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت پویا زرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کدملی (xxxxxxxxx۴) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۶) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری با کدملی (xxxxxxxxx۸) به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور, چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً و به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره و به همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه میباشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257519
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت فرآوری پویازرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۹) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کدملیxxxxxxxxx۰) به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت پویا زرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کدملی (xxxxxxxxx۴) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۶) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری با کدملی (xxxxxxxxx۸) به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور, چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً و به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره و به همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه میباشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191913
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت فرآوری پویا زرکان آقدره با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا زرکان آقدره با نمایندگی آقای مجید شریفی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925613
آگهی تصمیمات شرکت پویا زرساز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۹/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیمان آذین آسیا به ش.ملیxxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی از عباس احمدی نیری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پیمان آفرینان آسیا به ش.ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مجید شریفی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت آجر سفالین صبا مهر با ش.ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی مصطفی عرب عامری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و آدرس شرکت به تهران، خ سهروردی شمالی، خ محبی پ۱۳ ط سوم غربی کدپستیxxxxxxxxx۷ منتقل گردید و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11829869
آگهی تصمیمات شرکت پویا زرساز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیمان آذین آسیا به ش.ملیxxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی از عباس احمدی‌نیری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت پیمان آفرینان آسیا به ش.ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مجید شریفی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، شرکت آجر سفالین صبا مهر با ش.ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی مصطفی عرب‌عامری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و آدرس شرکت به تهران، خ سهروردی‌شمالی، خ محبی پ۱۳ ط سوم غربی کدپستیxxxxxxxxx۷ منتقل گردید و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات