فاطمه هادلوند

فاطمه هادلوند

کد ملی 129294xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
7
آگهی‌ها

شرکت های فاطمه هادلوند

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که فاطمه هادلوند دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14662765
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیر اسد اله زمانی راد کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ( سهامی عام ) به سمت رئیس هیئت مدیره ایرج مختار پور کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ( سهامی عام ) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فرشاد سلیمانی فرد کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت راهبران فولاد اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ( سهامی خاص ) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهدی کاظمی اسفه کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت تولیدی وخدمات صنایع نسوز توکا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ( سهامی عام ) به سمت عضو هیئت مدیره فاطمه هادلوند کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره فرشاد سلیمانی فرد کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال از تاریخ ۱۸/۲/۹۸ انتخاب گردیدند . مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد . کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14520388
آگهی تغییرات شرکت الیاف ترمه اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۱۵۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فاطمه هادلوند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ، محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آزاده ساوج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14520389
آگهی تغییرات شرکت الیاف ترمه اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۱۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، آزاده ساوج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و فاطمه هادلوند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225847
آگهی تغییرات شرکت فراورده های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی کاظمی اسفه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ببه سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ایرج مختارپور به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرشاد سلیمانی فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم فاطمه هادلوند به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای مصطفی افشاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا با شناسه ملی xxxxxxxxx به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۸/۱۲/xxx۷) انتخاب شدند.. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361691
آگهی تغییرات شرکت الیاف ترمه اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۱۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم آزاده ساوج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم فاطمه هادلوند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361701
آگهی تغییرات شرکت الیاف ترمه اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۱۵۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل خانم آزاده ساوج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره خانم فاطمه هادلوند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12481593
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری رهایی شکوه آزادی جوی آباد درتاریخ ۲۱/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: استفاده از توانایی گروههای همتا در بازتوانی معتادان ـ تداوم پاکی گروه های همتای بهبود یافته ـ کاهش تصدی گری دولت. روشهای اجرایی اهداف: ـ سم زدایی به روش تجربی بدون دارو و توحیدمدار ـ تجربه معتادان (بهبودیافته) به معتادانی که تمایل به قطع مصرف مواد مخدردارند. ـ مشارکت در گروه های همتا تبصره: موسسه برای هر یک از اهداف و فعالیت های تخصصی خود بایستی از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح مجوز لازم را اخذ نماید و فعالیت موسسه در زمینه های مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع می باشد. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: اصفهان ـ خمینی شهر ـ جوی آباد ـ پشت پارک علی مردان خان ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ دارایی موسسه: مبلغ xxx.xxx.xxx ریال می باشد که توسط هیات مدیره تماما پرداخت گردید و در اختیار موسسه قرار گرفت. اولین مدیران موسسه: بهمن هادلوند به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا عادلوند به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ آزاده احمدی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ حبیب اله سلیمانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ فاطمه هادلوند به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ صدیقه سلیمانی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ علی اکبر هادلوند به سمت خزانه دار به شماره ملیxxxxxxxxx۱ برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار با مهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: حسین سلیمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی ـ محمدهادلوند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه: روزنامه نسل فردا برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات