محمد جم

محمد جم

کد ملی 129176xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
63
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14131844
آگهی تغییرات حسابرسی آگاهان و همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان بهزاد فیضی به کدملی xxxxxxxxx۹، اصغر طهوری به کدملی xxxxxxxxx۱، محمد جم به کدملی xxxxxxxxx۶ حمید ناموری به کدملی xxxxxxxxx۸ و فرید ذکائی آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره مؤسسه انتخاب شدند ماده ۳۰ اساسنامه مؤسسه به شرح زیر اصلاح گردید: ماده ۳۰ سال مالی موسسه از روز اول مهر ماه هر سال آغاز و در روز سی و یکم شهریور ماه سال بعد به پایان میرسد. تبصره: اولین دورۀ مالی مؤسسه پس از تغییر سال مالی به شرح فوق، از یازدهم دی ماه سال xxx۶ لغایت سی و یکم شهریور ماه سال xxx۷ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13779677
آگهی تغییرات حسابرسی آگاهان و همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ و مجوز شماه xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۴/۹/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرید عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمرۀ شرکاء موسسه قرار گرفت. آقای بهزاد فیضی با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد، آقای اصغر طهوری با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد، آقای محمد جم با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد، آقای حمید ناموری با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ xxx۰۰ ریال افزایش داد و آقای فرید ذکائی آشتیانی با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxx ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و مواد ۷ و ۸ اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و سهم الشرکه آنها به شرح زیر است: ۱ بهزاد فیضی کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه ۲ اصغر طهوری کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه ۳ محمدجم کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه ۴ حمید ناموری کد ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه ۵ فرید ذکائی آشتیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه ۶ فرید عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976558
آگهی تغییرات حسابرسی آگاهان و همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۶/۰۵/xxx۵ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران بشماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۸/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان بهزاد فیضی به کد ملی xxxxxxxxx۹ - اصغر طهوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ - محمد جم به کد ملی xxxxxxxxx۶ - حمید ناموری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و فرید ذکائی آشتیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127627
آگهی تغییرات شرکت ایران مایه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۲ تصویب گردید. خوزه خوان بروگا فرناندز به کدملی فراگیرxxxxxx۰۷ بنمایندگی شرکت اوزمایه حسین قندچی به کدملی xxxxxxxxx۰ روسله فرانک ژان به کدملی فراگیر xxxxxx۱۹ اوزان باتو به کدملی فراگیرxxxxxx۳۱ اکتای دمیرچی به کدملی فراگیرxxxxxx۰۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس اصلی، محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12052139
آگهی تغییرات شرکت بی ای تی پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۹۰۲۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۵۰۵۳۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قانون تجارت موسسه حسابرسی اگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت بازرس اصلی و اقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت برای دوره منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9402359
آگهی تغییرات شرکت دی اچ ال اینترنشنال ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413207
آگهی تغییرات شرکت دی اچ ال اینترنشنال ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389643
آگهی تغییرات شرکت فورسیا آذین پارس سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۳۰۷۲۸۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۴۳۵۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک دوره یک ساله انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9401841
آگهی تصمیمات شرکت ام. آی سرویسز لیمیتد کیش سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۳۹۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ آقای محمد جم با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761444
آگهی تغییرات شرکت آلستوم خدمات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی آگاهان ش م xxxxxxxxx۸۴و آقای محمد جم ش م xxxxxxxxx۶بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین و انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سید محمد موسوی ش م xxxxxxxxx۰ شرکت آلستوم هولدینگ با نمایندگی آقای سید محمد موسوی آقای نیکلاس تیسوت xxx۴۲ AA ۱۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692026
آگهی تغییرات شرکت آدورا طب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586502
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ثبت ۳۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۰۵/xxx۳ و مجوز شماره xxx۲۸/۹۳مورخ ۱۹/۵/۹۳جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید ۳۴ ماده و ۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. بهزاد فیضی به کد ملی xxxxxxxxx و اصغر طهوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد جم به کد ملی xxxxxxxxx۶ و حمید ناموری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و فرید ذکائی آشتیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575626
آگهی تغییرات شرکت آی اس تهران شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲(۳۱/۱۲/xxx۳) تصویب گردید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (حسابداران رسمی ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان بازرسی اصلی و آقای محمد جم دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرسی علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت آگهی های شرکت تعیین شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545250
آگهی تغییرات شرکت بی ای تی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۵۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی بعد سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۸/۷/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563946
آگهی تغییرات شرکت محورهای محرک جی کی ان بشل سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۶۹۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۶۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسابهای سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ (پایان دسامبرxxx۳) به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۸۴ بعنوان بازرس اصلی
آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ (پایان دسامبرxxx۴) انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518777
آگهی تغییرات شرکت ول سرو یسز ایران متدهای شلو‌مبرژه سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۴۹۳۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۹۱۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خلفا ن سعید احمد البر عمی ـ محمد علی عجمی به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499158
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی بل روزانه سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۹۰۸۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
جو زف تا یارد ـ فرا نسوا زو یه مو رو ـ دیو ید لهنا ف ـ یا نیک ا ستنیو به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492717
آگهی تغییرات شرکت گسترش شبکه ارتباطات پیشاهنگ سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۲۶۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۶۲۷۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید.
بازرسان شرکت برای یک سال مالی بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان بازرس اصلی
محمد جم بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307296
آگهی تغییرات شرکت دی . اچ. ال اینتر نشنال ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ و آقای محمد جم کدملیxxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215616
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی بل روزانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196680
آگهی تغییرات شرکت آی اس تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به دهم دیماه xxx۱ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
اعضای هیئت مدیره برای یک مدت دو ساله به شرح زیر انتخاب گردیدند:
آقای جلال محرابی با ش.م: xxxxxxxxx۴ و آقای علی اشرف ریاحی با ش.م: xxxxxxxxx۲ و آقای علی معطر با ش.م: xxxxxxxxx۱
روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب نمود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123321
آگهی تغییرات شرکت فستو پنیوماتیک سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۰۹۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱۰/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094807
آگهی تغییرات شرکت آدورا طب سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۷۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067995
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکتریکی البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۸۹۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به ش م xxxxxxxxx۸۴ بسمت بازرس اصلی و محمد جم به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت لگراند فرانسه شرکت شسی و شهریار اسدی به ک.م xxxxxxxxx۸
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994637
آگهی تغییرات شرکت فورسیا آذین پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۷۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۵۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی برنز سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین رحمانیان و شرکت فورسیا سیژ دوتوموبیل سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxxxxx با نمایندگی آقای ژیل کوربل و شرکت آذین خودرو سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا رضایی و شرکت فورسیا اتوموتیو هولدینگز سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxxxxx با نمایندگی آقای جک بندیکتوس آنجل ماری ون دن ماگدنبرگ و شرکت فورسیا اینوستمنتز سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxxxxx با نمایندگی آقای پاتریک کولر تا تاریخ۲۰/۱/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۲/۱/۹۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 974957
آگهی تغییرات شرکت آی اس تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۱۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931229
آگهی تصمیمات شرکت دی اچ ال اینترنشنال ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت بازرس اصلی و محمد جم به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمل و نقل سریع دی اچ ال کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی علی اصغر کاویانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت دویچه پست اینترنشنال به نمایندگی باچیسیو سپیگا ـ شرکت ـ شرکت دی اچ ال منجمنت سرویسز ال تی دی به نمایندگی چارلز وایلی ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ چارلز وایلی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی اصغر کاویانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها، سفته ها، بروات و دیگر اوراق بهادار و قراردادها و اسناد مالی و مدارک تعهدآور برای شرکت با امضای متفق دو نفر از آقایان چارلز وایلی و علی اصغر کاویانی و بهروز دارابی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و نوید وقتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9774496
آگهی تصمیمات شرکت دی اچ ال اینترنشنال ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت بازرس اصلی و محمد جم به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمل و نقل سریع‌ دی اچ ال کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی علی‌اصغر کاویانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت دویچه پست‌ اینترنشنال به نمایندگی باچیسیو سپیگا ـ شرکت ـ شرکت دی اچ ال منجمنت سرویسز ال تی دی به نمایندگی چارلز وایلی ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ چارلز وایلی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و علی‌اصغر کاویانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و دیگر اوراق بهادار و قراردادها و اسناد مالی و مدارک تعهدآور برای شرکت با امضای متفق دو نفر از آقایان چارلز وایلی و علی‌اصغر کاویانی و بهروز دارابی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و نوید وقتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734200
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران منتشره در شماره xxx۷۲ در سطر سیزدهم(محمد جم به ک مxxxxxxxxx۶ مبلغxxx/xxx ریال) و در سطر چهاردهم(حمید ناموری به ک م xxxxxxxxx۸ مبلغxxx/۱۰ ریال)صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. مxxxxxx
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729116
آگهی تغییرات شرکت آدورا طبسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۷۱۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710832
آگهی تصمیمات شرکت ول سرویسز ایران (متدهای شلومبرژه) سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۳۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۱۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. خالدمصطفی محمدبرعی و خوآن کارلوس لوپزگوئیتیرزـ
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۲/۲/۹۱ خالدمصطفی محمدبرعی به سمت رئیس هیئتمدیره مدیرعامل و خوآن کارلوس لوپزگوئیتیرز به سمت نائب رئیس هیئتمدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها و سفته و برات و قراردادها و بطور کلی هر سندی که تعهد برای شرکت ایجاد نماید با امضاء هر یک از آقایان خالدمصطفی محمدبرعی یا محمد السیوفی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10492948
آگهی تغییرات شرکت محورهای محرک جی کی ان بشل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۶۱۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار اقتصادی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717094
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکتریکی البرزسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۳۴۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۸۹۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704455
آگهی تغییرات شرکت محورهای محرک جی کی ان بشل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۶۱۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار اقتصادی" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608725
آگهی تصمیمات شرکت بی ای تی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۵۳۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: هیرام ریکاردو موریلو والنسیانو با گذرنامهxxxxxx۰۵V و محمد شالچی فرد به کدملیxxxxxxxxx۱ و سید احمدرضا علوی به کدملیxxxxxxxxx۲ و صلاح الدین جم گنج و اسماعیل جنیت ارتان ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۲/۹۱ هیرام ریکاردو موریلو والنسیانو بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اسماعیل جنیت ارتان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و عقوداسلامی و نامه های عادی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10351015
آگهی تصمیمات شرکت فستو پنیوماتیک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و محمد جم به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. کورت تئودوراشتول و ویلفرد کارل اشتول و شرکت فستوآگ به نمایندگی ابرهارد فایت بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۱ کورت تئودوراشتول بسمت رئیس هیئت مدیره و ویلفرد کارل اشتول بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی الموتی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و نقشه‌ها و قراردادها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565979
آگهی تصمیمات شرکت فستو پنیوماتیک سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و محمد جم به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. کورت تئودوراشتول و ویلفرد کارل اشتول و شرکت فستوآگ به نمایندگی ابرهارد فایت ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۱ کورت تئودوراشتول بسمت رئیس هیئت مدیره و ویلفرد کارل اشتول بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی الموتی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و نقشه ها و قراردادها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 392431

آگهی تغییرات شرکت فورسیا آذین پارس
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱/xxx۰ بتصویب رسید
در تاریخ ۲۳/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9927695
آگهی تصمیمات شرکت دی اچ ال اینترنشنال ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ بسمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339910
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های لبنی و پروتئینی بل سحر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاهان به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جعفر طباطبائیان بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای هوبرت مایه و آقای برنو شاک و آقای خاویر هوسین و آقای جوزف تایارد و خانم زهرا قائمی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۵/۲/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10082617
آگهی تأسیس شرکت پروتون موتور پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۵/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: فعالیت: فعالیت در زمینه مونتاژ (قطعات نیمه منفصله و یا کاملا منفصله) و یا تولید خودرو و لوازم مربوطه و لوازم یدکی، فعالیت در زمینه واردات و صادرات کالاهای مجاز و انتقال تکنولوژی و دانش فنی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و برای این منظور اعطای نمایندگی توزیع به طرفهای داخلی و خارجی و یا نمایندگی از آنها، ارائه هرگونه خدمات فنی و بازرگانی مجاز و بطور کلی شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و یا خصوصی، خرید املاک برای شرکت و بطور کلی شرکت میتواند در هرگونه فعالیت مجاز که هیئت مدیره صلاح و مصلحت بداند شرکت کند. ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان قائم مقام فراهانی کوچه ماگنولیا پلاک ۳۰ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۷ مورخ ۵/۵/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای سیدزین العابدین زین العابدین به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای اظهر بن عثمان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای کلودیس میرنت به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای محمدشکور بن ابراهیم به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ آقای محمدعریس بن انور به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ۵ آقای کلودیس میرنت به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء:: تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مانند چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء یکی از دو نفر آقایان سیدزین العابدین و اظهر بن عثمان به همراه یک عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است. در خصوص اوراق عادی و اداری، امضاء مدیرعامل به همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10479842
آگهی تغییرات شرکت فورسیا آذین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۵۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۲/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9805948
آگهی تصمیمات شرکت دی اچ ال اینتر نشنال ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۴۱و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10367501
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری‌های نوین کشاورز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10563080
آگهی تصمیمات شرکت ول سرویسز ایران (متدهای شلومبرژه) سهامی خاص ثبت‌شده به‌شماره ۱۴۹۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۱۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۸۹ واصل گردید:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. خالد هشام رشدی‌الامام حسینی ـ راشمیکانت دانجی مپاهاریا ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۲/۸۹ خالد هشام رشدی‌الامام حسینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و راشمیکانت دانجی مپاهاریا به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء حسابهای بانکی و هرگونه فعالیتهای شرکت در ایران و امضا کلیه چکها سفته‌ها قراردادها و هرگونه اسناد و اوراق که برای شرکت تعهدی ایجاد نماید اوراق تعهدآور مزبور با امضا خالد هشام رشدی‌الامام حسینی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در خصوص استفاده از کلیه حسابهای بانکی غیر ریالی شرکت و صدور چک از حسابهای مزبور هر یک از اشخاص زبر منفردا چکهای مربوطه را تا مبلغ ۳۶.xxx درهم امارت و معادل آن به سایر ارزها امضا نمایند خالد هشام رشدی‌الامام حسینی و راین هارد نابابان ـ ناجی حفظه ـ غلامرضا ممبنی ـ محمد شهید عبدل رحیم ـ محمد مرزبان به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ سمیر بودیاـ احمد اختر قاضی ـ مایکل تیایانا هرگونه چک صادره از حسابهای بانکی مذکور که دارای بیش از ۳۶.xxx درهم امارت یا معادل آن به سایر ارزها باشد با امضای دو نفر از افراد فوق مجتمعا معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10640985
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورز سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۱۱۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708594
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۲۳۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت بازرس اصلی و محمد جم به ش ملی xxxxxxxxx۶بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10755400
آگهی تغییرات شرکت آی اس تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۱۵۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۰۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10766727
آگهی تصمیمات شرکت تجارتی البرز سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۲۹۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت بازرس اصلی و محمد جم به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10787960
آگهی تصمیمات شرکت بی ای تی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۵۳۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: هیرام ریکاردو موریلو والنسیانو با گذرنامهxxxxxx۰۵V و محمد شالچی‌فرد به کدملیxxxxxxxxx۱ و سید احمدرضا علوی به کدملیxxxxxxxxx۲ و صلاح‌الدین جم‌گنج و اسماعیل جنیت‌ارتان ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۲/۹۱ هیرام ریکاردو موریلو والنسیانو بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و اسماعیل جنیت‌ارتان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و عقوداسلامی و نامه‌های عادی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10962311
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکتریکی البرز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۳۴۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۸۹۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067261
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکتریکی البرزسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۳۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۸۹۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11213832
آگهی تصمیمات شرکت آلستوم خدمات سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۲۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۱/۹۰واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11223684
آگهی تغییرات شرکت محورهای محرک جی کی ان بشل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۶۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۶۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مارک لوئیزگوستاو ووارچکس و آقای ایرج سراوندی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حمید جناب‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای ایگناسیو اوتگی و آقای برتراند جرج امیل موریس سلمر تا تاریخ ۱۷/۱۲/۹۱.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11265367
آگهی تصمیمات شرکت فستو پنیوماتیک سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۰۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11329704
آگهی تصمیمات شرکت آلستوم خدمات سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۵۱۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۰۲۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴به سمت بازرس اصلی و محمد جم به کد ملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11473347
آگهی تصمیمات شرکت ول سرویسز ایران (متدهای شلومبرژه) سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۱۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. خالدمصطفی محمدبرعی و خوآن کارلوس لوپزگوئیتیرزـ

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۹۱ خالدمصطفی محمدبرعی به سمت رئیس هیئت مدیره مدیرعامل و خوآن کارلوس لوپزگوئیتیرز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ها و سفته و برات و قراردادها و بطور کلی هر سندی که تعهد برای شرکت ایجاد نماید با امضاء هر یک از آقایان خالدمصطفی محمدبرعی یا محمد السیوفی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11595974
آگهی تغییرات شرکت گستر فناوری های نوین کشاورز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۱۱۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11598725
آگهی تصمیمات شرکت آلستوم خدمات سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۵۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۲۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان به کدملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمد جم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نایجل چارلزکولتارد به شناسه ملی گذرنامه xxxxxxxxx و فیلیپ دلوور و مهدی میر عماد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۳/۸۹ نایجل‌چارلزکولتارد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، فیلیپ دلوور به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11681671
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران منتشره در شماره xxx۷۲ در سطر سیزدهم(محمد جم به ک‌مxxxxxxxxx۶ مبلغxxx/xxx ریال) و در سطر چهاردهم(حمید ناموری به ک م xxxxxxxxx۸ مبلغxxx/۱۰ ریال)صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد.


لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11758441
آگهی تغییرات شرکت فورسیا آذین پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۷۲۸۱ شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۳۵۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱/xxx۰ بتصویب رسید

در تاریخ ۲۳/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11956658
آگهی تغییرات شرکت آدورا طب سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۷۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11971663
آگهی انحلال شرکت خارجی آی سی آی پاکستان لیمیتد ثبت شده به شماره ۲۷۰۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۷۱۳۰
به استناد مصدق اصل و ترجمه مدارک شماره xxx۲ مورخ ۱۳/۵/xxx۰ نامه وارده شماره xxx۲۳ مورخ ۸/۶/xxx۰ شعبه شرکت مذکور منحل اعلام و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی محمد جم به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران ـ خ سپهبد قرنی ـ خ شاداب ـ ش۲۸ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات