افشین مباشریان

افشین مباشریان

کد ملی 129108xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

شرکت های افشین مباشریان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که افشین مباشریان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9790424
آگهی تغییرات در شرکت سنگین صنعت کوهپایه سهامی‌خاص، ثبت شده به شماره ۳۴۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۱۵/۸/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است ۱) آقایان حسین انصاری شوریچه به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و خسرو خوروش به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و نصراله اعظمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲) هیات مدیره از بین خود آقای حسین انصاری شوریچه را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای خسرو خوروش را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای افشین مباشریان به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ را به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رئیس هیات مدیره (حسین انصاری شوریچه) و مدیرعامل (افشین مباشریان) و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا آقای افشین مباشریان مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۹/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9586744
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۰۲۶و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و آقایان عبدالجواد اسلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و افشین مباشریان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10484439
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولیدی چدن سازان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و آقایان عبدالجواد اسلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و افشین مباشریان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11701666
آگهی تصمیمات در شرکت صنعت کوشان آریا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۱۳۸۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲ و ۱۴/۶/۹۰ ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و مسعود محلوجی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و افشین مباشریان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است سرمایه از شرکت طریق واریز نقدی و افزایش ارزش سهام که مبلغ دو میلیون ریال بمبلغ پنجاه و دو میلیون ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه xxx/xxx/۵۲ ریال نقدی است که به xxx سهم xxx/xxx ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات