سیدفرشید هندی

آقای سیدفرشید هندی

کد ملی 129041xxxx
گراف ارتباطات
35
شرکت‌ها
86
آگهی‌ها

شرکت های سیدفرشید هندی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیدفرشید هندی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
رهنما کامیابان نخستین
رهنما کامیابان نخستین
بازرس اصلی
حامیان ایمن پشتیبان فناوری
حامیان ایمن پشتیبان فناوری
رئیس هیئت مدیره
تحقیقات و فن آوریهای صبا سکه اصفهان
تحقیقات و فن آوریهای صبا سکه اصفهان
مدیر عامل
تدبیرگران هوشمند ورنا
تدبیرگران هوشمند ورنا
بازرس اصلی
هویت نگاران راهبردی
هویت نگاران راهبردی
بازرس اصلی
دریچه تجربه نو
دریچه تجربه نو
بازرس اصلی
راه کارهای سلامتی پدیدار
راه کارهای سلامتی پدیدار
بازرس اصلی
فرهنگی و هنری ویژن فن افزار ویرا
فرهنگی و هنری ویژن فن افزار ویرا
رئیس هیئت مدیره
آرمان پردازان آناشید
آرمان پردازان آناشید
رئیس هیئت مدیره
تجارت همراه روناش
تجارت همراه روناش
پارسی زبانان سامانه
پارسی زبانان سامانه
رئیس هیئت مدیره
سپهر فرتاک ایرانیان
سپهر فرتاک ایرانیان
بازرس اصلی
حامیان ماندگار فرتاک روشن
حامیان ماندگار فرتاک روشن
رئیس هیئت مدیره
شاهکار پژوهان حامی آینده
شاهکار پژوهان حامی آینده
رئیس هیئت مدیره
موسیقی فردای ایرانیان پیشرو
موسیقی فردای ایرانیان پیشرو
عضو هیئت مدیره
شهاب جویان آسمان کویر
شهاب جویان آسمان کویر
رئیس هیئت مدیره
فرصت آفرینان خلاق فردا
فرصت آفرینان خلاق فردا
رئیس هیئت مدیره
آینده سازان خلاق فرتاک
آینده سازان خلاق فرتاک
ارزش آفرینان فردای روشن
ارزش آفرینان فردای روشن
رئیس هیئت مدیره
سنجش مهارت پایا
سنجش مهارت پایا
رئیس هیئت مدیره
ندای دانش همراه ایرانیان
ندای دانش همراه ایرانیان
رئیس هیئت مدیره
فناوری همراه همتا پردازش
فناوری همراه همتا پردازش
عضو هیئت مدیره
سیما رایان شریف
سیما رایان شریف
پایشگران نوین سلامت و درمان
پایشگران نوین سلامت و درمان
رئیس هیئت مدیره
بستر هوشمند رسا آوا
بستر هوشمند رسا آوا
رئیس هیئت مدیره
نوید ایده پرداز مهام
نوید ایده پرداز مهام
رئیس هیئت مدیره
آوای هوشمند رایمون
آوای هوشمند رایمون
رئیس هیئت مدیره
برکه سبز فناوری
برکه سبز فناوری
رئیس هیئت مدیره
آریا راد آرتیمان
آریا راد آرتیمان
نائب رئیس هیئت مدیره
رهنما فناوران شریف
رهنما فناوران شریف
رئیس هیئت مدیره
ره آورد سامانه های امن
ره آورد سامانه های امن
هوشمندسازان سلامت پایدار
هوشمندسازان سلامت پایدار
رئیس هیئت مدیره
بیست و چهار ساعت راحتی بی نهایت
بیست و چهار ساعت راحتی بی نهایت
رئیس هیئت مدیره
مهارت آفرینان پویای فردا
مهارت آفرینان پویای فردا
رهنمون یاران برنا
رهنمون یاران برنا
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15051375
آگهی تغییرات شرکت ره آورد سامانه های امن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 220549 و شناسه ملی 10102618518
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای سیدفرشید هندی کدملی 1290419930 (رییس هییت مدیره) خانم خدیجه کریمی فرد کدملی 0384366090 (نایب رییس هییت مدیره) و آقای اسمعیل فیاضی کدملی 4320591526 (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت به امضاء رییس هییت مدیره یا مدیرعامل هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.آقای کورش صفی خانی کدملی 0040204431 به سمت بازرس اصلی و خانم فرانک حق وردی به شماره ملی 0079291627 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تایید قرار گرفت. پ981029214516335  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14976989
آگهی تغییرات شرکت شهاب جویان آسمان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 500123 و شناسه ملی 14006254972
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 23/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید فرشید هندی به شماره ملی 1290419930 به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین (سهامی خاص) به شناسه ملی 10260377980 به سمت رئیس هیأت مدیره و رضا اربابیان به شماره ملی 0064674843 به نمایندگی از شرکت نت تجارت اهورا (سهامی خاص) به شناسه ملی 10320603265 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و سارا هاشمی به شماره ملی 0010328653 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اوراق عادی و نامه های اداری شرکت با امضای هریک از مدیران یا مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ980926158394269 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14937516
آگهی تغییرات شرکت برکه سبز فناوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 518746 و شناسه ملی 14007210771
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت رهنما کامیابان نخستین (سهامی خاص) به شناسه ملی 10260377980 با نمایندگی آقای سید فرشید هندی به شماره ملی 1290419930، و آقای احمدعلی حدادی به شماره ملی 2281326683 و آقای امیرعلی محمدزاده نداف یزد به شماره ملی 0923367233 بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ980917222602992 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14937544
آگهی تغییرات شرکت برکه سبز فناوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 518746 و شناسه ملی 14007210771
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید فرشید هندی به شماره ملی 1290419930 به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین (سهامی خاص) به شناسه ملی با10260377980 به سمت رییس هیئت مدیره ، و آقای امیرعلی محمدزاده نداف یزد به شماره ملی 0923367233 به سمت نائب رییس هیات مدیره، و آقای احمد علی حدادی به شماره ملی 2281326683 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. پ980917402905283 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14920042
آگهی تغییرات شرکت شهاب جویان آسمان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 500123 و شناسه ملی 14006254972
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت رهنما کامیابان نخستین(سهامی خاص) به شناسه ملی10260377980 با نمایندگی آقای سید فرشید هندی به شماره ملی 1290419930 و شرکت نت تجارت اهورا(سهامی خاص) به شناسه ملی10320603265 و با نمایندگی آقای رضا اربابیان به شماره ملی 0064674843 و خانم سارا هاشمی به شماره ملی 0010328653 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند خانم مهناز نکوفر شماره ملی 1285922751 به سمت بازر اصلی و آقای امیر محمدی به شماره ملی 0015481581 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. پ980906964992421 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14915337
آگهی تغییرات شرکت حامیان ماندگار فرتاک روشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498338 و شناسه ملی 14006170310
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی 1289496161و آقای سید فرشید هندی به شماره ملی 1290419930 و آقای ساسان رهنما به شماره ملی 1284918378 به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ980904132302205 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14915352
آگهی تغییرات شرکت حامیان ماندگار فرتاک روشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498338 و شناسه ملی 14006170310
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی 1289496161 به سمت رئیس هیات مدیره و آقای ساسان رهنما به شماره ملی 1284918378 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سید فرشید هندی به شماره ملی 1290419930 به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980904518716734 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14908952
آگهی تغییرات شرکت حامیان ایمن پشتیبان فناوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 476939 و شناسه ملی 14005137634
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایلیا امیری به شماره ملی 0078109930 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سید فرشید هندی به شماره ملی 1290419930 به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت رهنما کامیابان نخستین شناسه ملی 10260377980 به نمایندگی فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی 2739955375 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند سید علی پرندین به شماره ملی 0080771920 به سمت بازرس اصلی و مصطفی کیا به شماره ملی 0012580880 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ980829286858609 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14796765
آگهی تغییرات شرکت تجارت همراه روناش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سیدفرشید هندی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای علی رجول دزفولی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای حسین قلعه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سید شهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14796770
آگهی تغییرات شرکت تجارت همراه روناش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدفرشید هندی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسین قلعه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی رجول دزفولی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، اوراق عادی و اداری به امضای آقای علی رجول دزفولی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14793211
آگهی تغییرات شرکت حامیان ماندگار فرتاک روشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۰۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی بهربگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره؛ سید شهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره؛ سمانه علی محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره سید فرشید هندی به شمارملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا نائب رئیس هیأت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14749718
آگهی تغییرات شرکت دریچه تجربه نو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ، آقای سید حسین آیت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای مهرداد کارشناس نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای امیر پارسامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم نیکو فروردین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14749728
آگهی تغییرات شرکت دریچه تجربه نو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی با xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین آیت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد کارشناس نجف آبادی ، به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید فرید آیت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اوراق عادی و اداری با امضای هریک از مدیران و یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707028
آگهی تغییرات شرکت شاهکار پژوهان حامی آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۶۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای ساسان رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای حسام کدیور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیئت مدیره ) برای مدت دوسال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707029
آگهی تغییرات شرکت شاهکار پژوهان حامی آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۶۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره عبارتند از شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ، آقای ساسان رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ که برای مدت دو سال انتخاب شدند . خانم شیرین خداداد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدشهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707030
آگهی تغییرات شرکت شاهکار پژوهان حامی آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۶۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره عبارتند از شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ، آقای ساسان رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ که برای مدت دو سال انتخاب شدند . خانم شیرین خداداد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدشهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707031
آگهی تغییرات شرکت شاهکار پژوهان حامی آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۶۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای ساسان رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای حسام کدیور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیئت مدیره ) برای مدت دوسال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14600910
آگهی تغییرات شرکت سنجش مهارت پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۶۶۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۷۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند : آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدجواد نادری بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی کریمی منجرموئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدباقر تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و خارج از اعضای هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه اسناد و اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14564192
آگهی تغییرات شرکت شهاب جویان آسمان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۱۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سیدشهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای امین آقاجانی یزدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند خانم مهناز نکوفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14498129
آگهی تغییرات شرکت شهاب جویان آسمان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۱۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۹۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدشهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین آقاجانی یزدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سارا هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . و کلیه اسناد و اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14452478
آگهی تغییرات شرکت پایشگران نوین سلامت و درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۷۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۱۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای محسن اختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای وحید عطاری چراغیل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای سینا حسنعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی آقای امین اسرافیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14438001
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان فردای روشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۳۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۹۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیات مدیره ؛ ۲ آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ؛ ۳ آقای رضا امیدسالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره . انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل شرکت منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14421263
آگهی تغییرات شرکت موسیقی فردای ایرانیان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۵۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۷۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰با نمایندگی آقای فرزاد آقا طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403116
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان فردای روشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۳۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۹۹۴۶
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان فردای روشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سید فرشید هندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰،آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای رضا امیدسالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ که برای مدت دو سال بسمت اعضا هیات مدیره انتخاب شدند
- آقای سید شهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد برزگردودانگه به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶نیز مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403178
آگهی تغییرات شرکت موسیقی فردای ایرانیان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۵۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۷۳۰۶
آگهی تغییرات شرکت موسیقی فردای ایرانیان پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای امین رضا وهوش اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره؛ آقای فرزاد آقا طهرانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای سید فرشید هندی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302847
آگهی تغییرات شرکت فرصت آفرینان خلاق فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۴۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۹۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید فرشید هندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیأت مدیره؛ ۲ ـ آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت نایب رئیس هیأت مدیره؛ ۳ ـ آقای محمد حسن شهرمیانی به شمارملیxxxxxxxxx۵به سمت عضو هیأت مدیره؛ ۴ ـ آقای محمد کرمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره برای دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل متفقاْ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اسناد و اوراق عادی شرکت با امضای هریک از مدیران شرکت و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14286132
آگهی تغییرات شرکت شهاب جویان آسمان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۱۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید فرشید هندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ ـ آقای سید شهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ ـ امین آقاجانی یزدآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14286138
آگهی تغییرات شرکت شهاب جویان آسمان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۱۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۹۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید فرشید هندی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای سید شهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای امین آقاجانی یزدآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره ـ خانم شیرین خداداد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا)انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفرداْ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247224
آگهی تغییرات شرکت سپهر فرتاک ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۸۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید فرشیدنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14240763
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رهنمون یاران برنا درتاریخ ۱۰/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید و ارائه رایانه، تولید و ارائه دستگاههای جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزار، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه اطلاع رسانی.مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها (ارائه و اجرا و پشتیبانی)، خدمات اینترنت، توزیع اینترنت، خدمات انتقال داده ها، خدمات انتقال داده از طریق ماهواره، خدمات مخابراتی همراه بین المللی ماهواره ای، مطالعه و طراحی و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه‎ای و سیستم‎های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی رایانه‎ای و تجهیزات ابزاردقیق رایانه‎ای، خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم‎های رایانه‎ای و الکترونیکی، انجام خدمات اجرائی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، تهیه مشخصات فنی سیستم‎های کامپیوتری، نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‎ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‎ها و کابل‎های ارتباطی مربوطه، مکانیزه کردن سیستم‎های اداری و اجرای سیستم‎های مکانیزه شده، طراحی سیستم‎های مختلف رایانه‎ای، برنامه نویسی، ، شرکت در نمایشگاه‎های رایانه ای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت‎های رایانه‎ای داخلی وخارجی، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، فروش خدمات مهندسی در زمینه رایانه‎ای، ارایه خدمات اینترنتی و اینترانت غیر هرمی و غیر شبکه ایی، اجرای طرح‎های جامع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راه‎کارهای مبتنی بر نرم افزار، تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی و انجام خدمات مشاوره در زمینه‎های فناوری اطلاعات، استراتژی و معماری سازمانی و متدلوژی و اجراء و نظارت بر پروژه‎های فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد و بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی نظام‎های مدیریتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت جهت تسهیل و افزایش کارایی سازمان‎ها، مشاوره و طراحی و اجرای سیستم‎های رایانه و پیاده ‎سازی شبکه‎های نوین رایانه‎ای و تجهیزات جانبی رایانه‎ای، طراحی و تولید و اجرای سیستم‎های امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه‎های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه‎های بی‎سیم و راه حل‎های ارتباط با اینترنت جهت سازمان‎ها، مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار و سخت افزار، دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، انجام پروژه‎های انفورماتیکی و فن آوری اطلاعات، طراحی و راه اندازی و تعمیرات سیستم‎های کامپیوتری و کنترلی، انجام خدمات فنی و طراحی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ارائه کلیه خدمات مدیریتی از جمله آنالیز و تحلیل سیستم و طراحی سیستم و طرح‎های تکنولوژیکی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ارائه کلیه خدمات اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، صادرات و واردات تجهیزات رایانه‎ای و تهیه و تولید سیستم‎های رایانه‎ای، ارایه خدمات مشاوره مدیریت و مدیریت طرح در زمینه موضوع فعالیت شرکت، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری غیر رسانه ای، ایجاد پورتال‎های اطلاع رسانی، مشاوره و نظارت بر طرح‎های انفورماتیکی، تهیه و اجرای طرحهای جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی و اجرا و پشتیبانی شبکه داده ها، مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و برنامه‎ریزی کسب و کار سازمانی و طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فرآیندها، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله قائم مقام ـ سنایی ـ خیابان دوم غربی ـ خیابان شهید مصطفی حسینی ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه دوم ـ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxxxxxxxx سهم ۱ ریالی تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام عادی تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن ممتاز هر سهم ممتاز دارای xxx رای در کلیه مجامع عمومی می باشد مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی با کد xxx۴.۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای ساسان رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرزاد آقا طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد حسن شهرمیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و کلیه نامه های عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسام پورجم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175479
آگهی تغییرات شرکت آرمان پردازان آناشید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۲۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۵۵۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیات مدیره.آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره.خانم مهناز کبیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء منفرد هریک از مدیرعامل یا رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14163272
آگهی انحلال شرکت مهارت آفرینان پویای فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۱۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و سید فرشید هندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: استان تهران ـ شهر تهران ـ میدان هروی ـ خیابان پناهی نیا ـ پلاک ۳۳ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد.پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115639
آگهی تغییرات شرکت تجارت همراه روناش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سید فرشید هندی با کد ملی xxxxxxxxx۰ • آقای حسین قلعه با کد ملی xxxxxxxxx۱ • آقای علی رجول دزفولی با کد ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هیئت انتخاب کردند، موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و سید شهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107018
آگهی تغییرات شرکت بیست و چهار ساعت راحتی بی نهایت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۳۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۷۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰، آقای فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رییس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مهدی مسکین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی آقای علیرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053168
آگهی تغییرات شرکت ره آورد سامانه‌های امن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. سید فرشید هندی کدملی xxxxxxxxx۰ (رئیس هیئت مدیره) و حسین گوکی کدملی xxxxxxxxx۶ (نائب رئیس هیئت مدیره) و اسمعیل فیاضی کدملی xxxxxxxxx۶ (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت به امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کورش صفی خانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و فرانک حق وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053573
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هوشمندسازان سلامت پایدار درتاریخ ۰۷/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: طراحی تولید نصب راه اندازی و پشتیبانی فنی سیستم‌های نرم افزاری رایانه‌ای و نرم افزار تلفن همراه و ارائه دهنده خدمات نرم افزارهای سلامتی و مدیریت مطب و مراکز درمانی به پزشکان بیمارستان‌ها درمانگاه‌ها مراکز تصویربرداری آزمایشگاه‌ها داروخانه‌ها و ارائه خدمات نرم افزاری پایش و مراقبت سلامتی و پزشکی از راه دور و ارایه خدمات سلامت الکترونیک و سلامت هوشمند، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش سهام شرکاها و سرمایه گذاری، عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداریها و سازمانهای دولتی و عمومی، انجام امور بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها در سطح داخلی و بین المللی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران نظامی گنجوی خیابان ولیعصر بن بست چمن پلاک ۱ مجتمع پزشکی ساعی طبقه چهارم واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx سهم ۱۰ ریالی تعداد xxx۰۲ سهم آن بانام عادی تعداد xxx۹۸ سهم آن ممتاز سهام ممتاز از این ویژگی برخوردار است که:: از زمان ثبت شرکت به مدت سه سال، در زمان انتخاب هیأت مدیره، هر سهام ممتاز سه رأی خواهد_داشت. به این ترتیب که تعداد آرای سهام ممتاز در عدد ۳ ضرب خواهد_شد و با آرای مربوط به سهام عادی جمع شده و اعضای هیأت مدیره انتخاب خواهند_شد. مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷ , xxx ص/۱ مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ نزد بانک پاسارگارد شعبه توانیر با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد محسن کامیاب نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحمود فتاحی معصوم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضای هر کدام از مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی سیامک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عبداله شالباف به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035941
آگهی تغییرات شرکت موسیقی فردای ایرانیان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۵۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۷۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیات مدیره به مدت ۲ سال بقرارذیل انتخاب گردیدند: آقای فرزام حجازی کوکمری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهامداران به سمت مدیر عامل) آقای فرزاد آقا طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هئیت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14015398
آگهی تغییرات شرکت تجارت همراه روناش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید فرشید هندی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسین قلعه با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئییس هیئت مدیره وآقای علی رجول دزفولی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، اوراق عادی و اداری به امضای آقای علی رجول دزفولی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976295
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان خلاق فرتاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۱۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۵۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم زهرا هنرمندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13845304
آگهی تغییرات شرکت راه کارهای سلامتی پدیدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۴۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۲۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ویدا شیخی شهنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال xxx۵ به تصویب رسید. آقای شاهین اکبریان طبری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای مهدی جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841553
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رهنما فناوران شریف درتاریخ ۰۷/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه‌ای و موبایلی و تولید و ارایه‌ی محتوای دیجیتال غیر فرهنگی، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت‌های خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت‌ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت‌ها در سطح داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران دانشگاه تهران بلوار کشاورز خیابان ۱۶ آذر پلاک ۷۸ ساختمان کمال الدین بهزاد طبقه سوم واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم ۱۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره xxx /ص ۹۶ / xxx مورخ ۱۳/۱۰/۹۶ نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان کارگر شمالی توسط سهامداران پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای مهدی سلیمانی برچلویی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم راضیه سادات جعفری امان آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی راسخ لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء آقای هادی راسخ لنگرودی و سید فرشید هندی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای آقای هادی راسخ لنگرودی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهتاب عیوضی ترک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سید حمید موسوی خوشدل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818726
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا راد آرتیمان درتاریخ ۲۵/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه و تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات رایانه‌ای، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات ای تی، طراحی نرم افزاری کاربردی رایانه‌ای (به سفارش مشتری غیرفرهنگی و غیرهنری)، طراحی تولید و پشتیبانی نرم افزاری رایانه‌ای (به سفارش مشتری غیرفرهنگی و غیرهنری)، ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه، تولید و فروش سخت افزار رایانه، تولید و فروش نرم افزار (به سفارش مشتری غیرفرهنگی و غیرهنری) مبتنی بر اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای، طراحی وپیاده سازی شبکه‌های رایانه‌ای، اتوماسیون اداری، اتوماسیون صنعتی، مشاوره فنی در حوزه رایانه، سخت افزار، شبکه‌های رایانه‌ای، اینترنت و فن آوری اطلاعات، نصب، نگهداری و تعمیر سخت افزار رایانه‌ای، نرم افزار (به سفارش مشتری غیرفرهنگی و غیرهنری) کامپیوتر برای پردازش متن، تصاویر، ابزارهای الکترونیکی مخصوص دستگاه ضبط صوت وتصویر و داده‌های دیگر، دوربین‌های الکترونیکی ضبط تصویر وصدا، نرم افزارهای (به سفارش مشتری غیرفرهنگی و غیرهنری) سیستم‌های امنیتی، نرم افزارهای (به سفارش مشتری غیرفرهنگی و غیرهنری) مخصوص دستگاه ضبط صوت و تصویر وداده‌های دیگر، پردازش کننده‌های ویدئو و تصویر، اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و خارج از کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - امیرآباد - خیابان کارگر شمالی - خیابان شهید محمد فرشی مقدم (۱۶) - پلاک ۷۰. ۱ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم ۱۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۹۸ سهم آن با نام ممتاز (xxx۹۸ سهم ممتاز (الف) و xxx۰ سهم ممتاز (ب)) و تعداد xxx۰۲ سهم آن با نام عادی می‌باشد. مبلغ: xxxxxx۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک پارسیان شعبه کوی دانشگاه به شماره xxx/۹۶/xxx۴ مورخ ۱۴/۹/۹۶ پرداخت گردید است. اولین مدیران: آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فروز فروتن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی صفار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا عفت پرور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدامین روشنا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم ویدا فردوسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763869
آگهی تغییرات شرکت سپهر فرتاک ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۸۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین رضا وهوش اصفهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰، خانم تبسم لطیفی با شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای مهدی مسکین با شماره ملی xxxxxxxxx۳ که برای مدت دو سال انتخاب بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید فرشیدنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715958
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برکه سبز فناوری درتاریخ ۲۴/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش کالا، اخذ و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی , معرفی افراد متخصص به شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و مالی. معرفی افراد متخصص به اشخاص حقیقی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری , فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، طراحی، تولید و ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزارو شبکه‌های رایانه‌ای و سیستم‌های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی , بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری , سنجش مهارت برنامه نویسان و افراد فنی و مشخص کردن سطح دانش آن‌ها به کمک آزمون‌ها و مسابقات برنامه نویسی در حوزه مالی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم) خرید و فروش سهام شرکتها و سرمایه گذاری در سایر شرکتها، عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداریها و سازمانهای دولتی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران دانشگاه تهران بلوار کشاورز خیابان ۱۶ آذر پلاک ۷۸ ساختمان کمال الدین بهزاد طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم ۱۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۹۸ سهم آن بانام ممتاز تعداد xxx۰۲ سهم آن بانام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/xxx۹۶ مورخ ۴/۷/۹۶ از بانک ملت شعبه لاله به مبلغ xxxxxx۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای امیرعلی محمدزاده نداف یزد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و به نمایندگی سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمدعلی حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عرفان توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد رازقی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710380
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوای هوشمند رایمون درتاریخ ۲۳/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ایجاد و توسعه بستر ارائه و توزیع برنامه‌های کاربردی برای سیستم‌های رایانه‌ای و تلفن همراه، توسعه برنامه‌های کاربردی مربوطه و فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای درآمدزایی در بستر فوق الذکر و ارائه خدمات در این رابطه که شامل راه اندازی، فروش و بهره برداری از برنامه‌های کاربردی و همچنین شرکت در مناقصات مرتبط. ارائه خدمات بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی، غیرهرمی و غیرشبکه‌ای. خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات مجاز. توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم‌های یکپارچه سازمانی، سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا. ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیرهرمی، غیرالکترونیکی و غیرشبکه‌ای) توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها. افتتاح حساب‌های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت. شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان‌ها، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت. شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. انجام فعالیتهای مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام تمامی فعالیتهای مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح صورت خواهد_پذیرفت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران هاشمی کوچه شهید برادران کشاورز رضائی کوچه شهید هوشنگ صادق فارمیان پلاک ۲۶ طبقه دوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم ۱۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۹۸ سهم آن بانام ممتاز تعداد xxx۰۲ سهم آن بانام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/ ۹۶ ص/ xxx مورخه ۱۹/۷/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه میدان آزادی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای عرفان توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رازقی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیرعلی محمدزاده نداف یزد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای احمدعلی حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713065
آگهی تغییرات شرکت حامیان ماندگار فرتاک روشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۰۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سید فرشید هندی با کدملی xxxxxxxxx۰ آقای مهدی بهربگی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم سمانه علی محمدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713071
آگهی تغییرات شرکت حامیان ماندگار فرتاک روشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۳۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۰۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی بهربگی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره سید فرشید هندی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره سمانه علی محمدیان با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706276
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوید ایده پرداز مهام درتاریخ ۲۱/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه‌ای، نگهداری شبکه‌های رایانه‌ای، ارائه راه حل‌های جامع در زمینه طرح‌های انفورماتیک و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش سهام شرکاها و سرمایه گذاری، عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداریها و سازمانهای دولتی و عمومی، انجام امور بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها در سطح داخلی و بین المللی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - خیابان پدیدار - پلاک ۲۶ - طبقه سوم - واحد جنوب غربی - کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم ۱۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۹۸ سهم آن با نام ممتاز تعداد xxx۰۲ سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره xxx۵/xxx۰۲ مورخ ۱۱/۷/۹۶ از بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقا به مبلغ xxxxxx۰ ریال تماما پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سید مسعود ولی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم رزیتا ولی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و به نمایندگی سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریناز جمالی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم نعیمه جمالی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693422
آگهی تغییرات شرکت هویت نگاران راهبردی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۹۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای سید شهاب الدین کاظمیان برازجانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای امین آقاجانی یزدآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای سید فرشید هندی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای ساسان رهنما با شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای نژده هوانسیان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693433
آگهی تغییرات شرکت هویت نگاران راهبردی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۹۶۹۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید فرشید هندی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای ساسان رهنما با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای نژده هوانسیان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686690
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بستر هوشمند رسا آوا درتاریخ ۰۸/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه‌ای غیرفرهنگی و غیرهنری نگهداری شبکه‌های رایانه‌ای، ارائه راه حل‌های جامع در زمینه طرح‌های انفورماتیک و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری در زمینه سیستم‌های شبکه‌ای و رایانه‌ای عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداریها و سازمانهای دولتی و عمومی، انجام امور بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها در سطح داخلی و بین المللی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - شهید بهشتی - خیابان سهروردی شمالی - خیابان شهید برادران کاووسی فر - پلاک ۱ - طبقه اول - - کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx ریالی می‌باشد تعداد xxx۵۸ سهم آن با نام ممتاز تعداد xxx۴۲ سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره xxx/xxx/۹۶ مورخ ۱۸/۷/۹۶ نزد بانک سامان شعبه بلوار دریا توسط سهامداران پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای امیرحسین مددی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبدالحسین سعیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فرید ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای رضا مهاجر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13677670
آگهی تغییرات شرکت حامیان ایمن پشتیبان فناوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۹۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۷۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سید علی بنی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و سید علی پرندین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ایلیا امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651784
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایشگران نوین سلامت و درمان در تاریخ ۱۸/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه‌ای و موبایلی و اینترنتی و تولید و ارایه‌ی محتوای اینترنتی، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت‌های خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت‌ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت‌ها در سطح داخلی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران تیموری بلوار شهید حمید صالحی کوچه گلستان پلاک ۴ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم ۱۰ ریالی می‌باشد می‌باشد. که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹/xxxxxx مورخ ۰۷/۰۶/xxx۶ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تهران پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای محسن اختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای وحید عطاری چراغیل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سینا حسنعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی وآقای امین اسرافیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616159
آگهی تغییرات شرکت سیما رایان شریف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۵۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۱۳۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان احمدی خرم با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا واعضای هیئت مدیره) و شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی احمد موحدیان عطار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هئیت مدیره و سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) و محمد علی صفری قهساره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هئیت مدیره (خارج از شرکا) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395945
آگهی تغییرات شرکت سیما رایان شریف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۵۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۱۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد موحدیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و سیدفرشید هندی به کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) محمد علی صفری قهساره به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395951
آگهی تغییرات شرکت سیما رایان شریف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۵۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۱۳۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیداحمد موحدیان عطار به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدفرشید هندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آقای محمد علی صفری قهساره به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آقای محمد خسروی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391491
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دعوت لذیذ یگانه سفره ایرانیان درتاریخ ۲۹/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه عملیات و امور بازرگانی شامل خرید و فروش انواع کالاهای مجاز بازرگانی و صادرات و واردات و تولید و توزیع انواع کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی ارائه خدمات در زمینه ایجاد زنجیره تولید بسته بندی و توزیع خرده و عمده انواع مواد غذایی و محصولات پروتئین مانند شیر لبنیات و گوشت‌ها و انواع روغن‌ها، حبوبات و مغزها، نان و غلات میوه‌ها و بسته بندی‌ها و مواد آشامیدنی و محصولات فرآوری شده نیم آماده و پخته شده و ترویج استفاده از مواد غذایی سالم و تازه، همچنین ایجاد فروشگاه‌های رنجیره‌ای و آنلاین برای عرضه کالا و حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و عرضه مستقیم کالا در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در کلیه سطوح داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام، تسهیلات و ضمانت نامه بانکی ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، گشایش اعتبار ال سی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. انجام کلیه فعالیت‌های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران اختیاریه کوچه شهید غلامحسین یزدانیان دوم کوچه شهید حمید یزدانیان اول پلاک ۱۷ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم ۱۰ ریالی که مشتمل بر تعداد xxx۹۸ سهم بانام ممتاز و تعداد xxx۰۲ سهم بانام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ یال طی گواهی بانکی به شماره ۲۰ مورخ ۱۷/۱/۹۶ نزدبانک ملی ایران. شعبه اختیاریه پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران: آقای حامد رحمانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سیدفرشید هندی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره، شرکت توسعه کسب و کار رایمندان رشد افزا نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای رضا باقری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نیلوفر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی آقای بنیامین مشهدی تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت محسوب نمیشود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391633
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوری همراه همتا پردازش درتاریخ ۲۹/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و عرضه‌ی نرم افزارهای تخصصی غیرفرهنگی و غیرهنری،، تولید و ارائه‌ی خدمات اینترنتی، مشاوره، تحلیل، طراحی، پیاده سازی، تست و اجرای کامل پروژه‌های نرم افزاری و سخت افزاری، حق العمل کاری، طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه‌ای و موبایلی و تولید و ارایه‌ی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت‌های خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت‌ها در سطح داخلی وبین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبداله انصاری، نبش کوچه هشتم، پلاک ۹۸ طبقه ۴ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx ریالی که تعداد xxx۵۸ سهم با نام عادی و xxx۴۲ سهم با نام ممتاز می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷ مورخ ۲۱/۱/۹۶ نزد بانک ملت شعبه خواجه عبداله انصاری پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: میلاد جهاندار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و بهرنگ نوروزی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و فرشاد نوشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و علی حاجی زاده مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حامد فریدن به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آرمان علی پور مکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376715
آگهی تغییرات شرکت ندای دانش همراه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۰۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمصطفی حسینی ارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات - قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327309
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سنجش مهارت پایا درتاریخ ۰۸/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها در سطح داخلی و بین المللی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم) معرفی افراد مناسب جهت استخدام به شرکت‌ها و سازمان‌های نیازمند به افراد فنی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات. (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم) فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم) برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی (در صورت لزوم پس از دریافت مجوز‌های لازم) بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم) سنجش مهارت برنامه نویسان و افراد فنی و مشخص کردن سطح دانش آن‌ها به کمک آزمون‌ها و مسابقات برنامه نویسی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم) خرید و فروش سهام شرکاها و سرمایه گذاری، عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداریها و سازمانهای دولتی و عمومی (در صورت ضرو رت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران تیموری کوچه گلستان بن بست گل پلاک ۴ طبقه اول واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم ۱۰ ریالی بانام می‌باشد که بموجب گواهی شماره xxx/۹۵ ص/ xxx مورخ ۱۹/۱۱/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه میدان آزادی تماما پرداخت شده_است، که xxx۰۲ سهم بانام عادی و xxx۹۸ سهم بانام ممتاز می‌باشد اولین مدیران: آقای مصطفی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدجواد نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدباقر تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه الزهراء عرب زاده طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا شاه محمدی بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172583
آگهی تغییرات شرکت موسیقی فردای ایرانیان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۵۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۷۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد آقا طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172587
آگهی تغییرات شرکت موسیقی فردای ایرانیان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۵۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۷۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزام حجازی کوکمری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهامداران به سمت مدیر عامل) – آقای فرزاد آقا طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هئیت مدیره - آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره - آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هئیت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123953
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارزش آفرینان فردای روشن درتاریخ ۲۲/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه‌ای و موبایلی و تولید و ارایه‌ی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت‌های خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت‌ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت‌ها در سطح داخلی و بین المللی. (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان شهید بهشتی - بین میرعماد و سرافراز - پلاک xxx - طبقه فوقانی گالری اتومبیل وثوق کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ نزد بانک سامان شعبه ولنجک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۲. آقای رضا امید سالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ۳. آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی مسکین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083470
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهارت آفرینان پویای فردا درتاریخ ۲۸/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه‌ای و موبایلی و تولید و ارایهی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت‌های خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت‌ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت‌ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:. تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک xxx، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxxxxx مورخ ۱/۷/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای حسام کدیور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین شرکت برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083477
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شهاب جویان آسمان کویر در تاریخ ۲۸/۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه‌ای و موبایلی و تولید و ارایه‌ی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت‌های خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت‌ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت‌ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک xxx، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام می‌باشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۹ مورخ ۱۴/۷/xxx۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: امین آقاجانی یزدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. سید شهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رییس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور شرکت اعم از قراردادها و عقوداسلامی، چک، سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083481
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرصت آفرینان خلاق فردا درتاریخ ۲۸/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه‌ای و موبایلی و تولید و ارایه‌ی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت‌های خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت‌ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت‌ها در سطح داخلی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک xxx، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx ریالی بانام میباشد که طی گواهی بانکی شماره xxx/xxxxxx مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ نزد بانک ملت شعبه خردمندشمالی تمام مبلغ نقدا پرداخت شده_است اولین مدیران شرکت: سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن شهرمیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و مهدی مسکین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083548
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آینده سازان خلاق فرتاک درتاریخ ۲۸/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه‌ای و موبایلی و تولید و ارایهی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت‌های خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت‌ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت‌ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:. تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک xxx، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۴۹/۶۳ مورخ ۷/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: خانم مهشید خسروی فارسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره شرکت رهنما کامیان نخستین با شناسه xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین شرکت برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061722
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص موسیقی فردای ایرانیان پیشرو درتاریخ ۱۷/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه‌ای و موبایلی و ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت‌های خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت‌ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت‌ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان شهید بهشتی - بین میرعماد و سرافراز - پلاک xxx - ساختمان چهارباغ - طبقه چهارم کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۳/xxx۴۹ مورخ ۱۰/۵/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای فرزاد آقاطهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056795
آگهی تغییرات شرکت هویت نگاران راهبردی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۹۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای امین آقاجانی یزد آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019270
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حامیان ماندگار فرتاک روشن درتاریخ ۲۳/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه‌ای و موبایلی و تولید و ارایهی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت‌های خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت‌ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت‌ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک xxx، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۴۹/۶۳ مورخ ۷/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید شهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019294
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شاهکار پژوهان حامی اینده در تاریخ ۲۳/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه‌ای و موبایلی و تولید و ارائه محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت‌های خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت‌ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت‌ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک xxx، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۹ مورخ ۱۳/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد موحدیان عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989714
آگهی تغییرات شرکت سپهر فرتاک ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۸۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی حسن نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909322
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارسی زبانان سامانه درتاریخ ۲۳/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید و توسعه و پشتیبانی انواع نرم افزارهای رایانه‌ای، موبایلی و اینترنتی، ارائه راه حل‌های جامع در زمینه طرح‌های انفورماتیک و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌ها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه‌ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری، عقد قرارداد با شرکت‌های خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، انجام امور بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت‌ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت‌ها در سطح داخلی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شیخ بهایی، خیابان ده ونک، پلاک ۱۴ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx ریالی با نام که تعداد xxx۰۲ سهم با نام و xxx۹۸ سهم ممتاز و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷۹ مورخ ۸/۴/xxx۵ نزد بانک ملت شعبه مستقل ونک تک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: حمید رضا پروازی شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره - فرزاد کارخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر حسین فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد کربلائی میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا قرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12886862
آگهی تغییرات شرکت تجارت همراه روناش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سیدفرشید هندی با کدملی xxxxxxxxx۰ و حسین قلعه با کدملی xxxxxxxxx۱ و علی رجول دزفولی با کدملی xxxxxxxxx۵ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12886907
آگهی تغییرات شرکت تجارت همراه روناش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۳۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدفرشید هندی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین قلعه با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و علی رجول دزفولی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، اوراق عادی و اداری به امضای آقای علی رجول دزفولی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878199
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان پردازان آناشید درتاریخ ۰۶/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه‌ای، بازی‌های رایانه‌ای، نگهداری شبکه‌های رایانه‌ای، ارائه راه حل‌های جامع در زمینه طرح‌های انفورماتیک و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش سهام شرکاها و سرمایه گذاری، عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداریها و سازمانهای دولتی و عمومی، انجام امور بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها در سطح داخلی و بین المللی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران عباس آباد بین میرعماد و سرافراز پلاک سیصد و چهل طبقه منفی یک کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام عادی و xxx۸ سهام آن بانام ممتاز و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۴/xxx۴۹ مورخ ۸/۳/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مهناز کبیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفرد هر یک از مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865544
آگهی تغییراتویژن فن افزار ویرا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۶۵۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۲/xxx۵ طی مجوز شماره xxx/۹۵ مورخ ۲۱/۲/xxx۵ بنیاد بازیهای رایانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین فصیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و فریبرز فیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخابگردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865623
آگهی تغییراتفرهنگی و هنری ویژن فن افزار ویرا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۶۵۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۲/xxx۵ طی مجوز شماره xxx/۹۵ مورخ ۲۱/۲/xxx۵ بنیاد بازیهای رایانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بلوار میرداماد بین شنگرف و حصاری پلاک xxx واحد دوم غربی کدپستی: xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف اعضاء موسسه قرار گرفت. امیرحسین فصیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. فریبرز فیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. کسرا اسمعیلی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد لیست شرکاء موسسه بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: کسرا اسمعیلی طهرانی به شماره ملی xxxxxx۸۵ ۰۰ دارنده xxxxxx امیرحسین فصیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ فریبرز فیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ هیئت مدیره موسسه مرکب از ۳ نفر خواهد_بودو ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820817
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه کارهای سلامتی پدیدار درتاریخ ۰۸/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه‌ای، نگهداری شبکه‌های رایانه‌ای، ارائه راه حل‌های جامع در زمینه طرح‌های انفورماتیک و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، بهره گیری از فناوری اطلاعات جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان از بعد سلامت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش‌های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش سهام شرکاها و سرمایه گذاری، عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه‌ها و شهرداریها و سازمانهای دولتی و عمومی، انجام امور بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها در سطح داخلی و بین المللی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، کوچه دانشگاه الزهرا، پلاک ۵ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۹ مورخ ۷/۱۱/xxx۴ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای شاهین اکبریان طبری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره آقای فرزاد رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سهامی خاص رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور واوراق عادی واداری شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار فناوران اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12626004
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دریچه تجربه نو درتاریخ ۰۶/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه، تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای، بازیهای رایانه ای، سخت افزار، سیستم های امنیتی، طراحی وبسایت، نگهداری شبکه های رایانه ای، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه راه حل های جامع در زمینه طرح های انفور ماتیک و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک غیرهرمی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمانهای دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید بهشتی، تقاطع میر عماد، جنب بانک ملی، پلاک ۶۱، طبقه ششم، واحد شمالی، کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۶۱ سهم بانام عادی و xxx سهم بانام ممتاز و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx / xxx۴۹ مورخه ۰۱/۰۹/xxx۴ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. امتیازات سهام ممتاز: الف) حداقل یک سوم اعضای هیئت مدیره توسط دارندگان سهام ممتاز انتخاب خواهد شد. ب) تصمیمات هیئت مدیره که دارای بار مالی و یا ارزشی بیش از چهل میلیون تومان باشد صرفا با اکثریتی قابل اتخاذ خواهد بود که عضو منتخب دارندگان سهام ممتاز نیز جزو آن اکثریت باشد. اولین مدیران شرکت: شرکت رهنما کامیابان نخستین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای ساسان رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سیدفرید آیت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی رضوانی سیچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12519706
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هویت نگاران راهبردی درتاریخ ۰۸/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی شرکت در مزایده و مناقصه های دولتی وخصوصی بازاریابی غیر هرمی غیر شبکه ای اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش سهام شرکتها سرمایه گذاری ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها در سطح داخلی و بین المللی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان غفاری ـ خیابان کامیاب ـ پ ۶ ـ واحد ۶ کد پستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد ۵۳ سهم با نام و ۴۷ سهم با نام ممتاز میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۹ مورخ ۱۲/۷/xxx۴ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: نژده هوانسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ساسان رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی امین آقاجانی یزد آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426362
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آلونک تدبیرگران هوشمند درتاریخ ۱۴/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای، سخت افزار، سیستم های امنیتی، طرحی وبسایت، نگهداری شبکه های رایانه ای، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه راه حل های جامع در زمینه طرح های انفورماتیک و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، انجام فعالیت در زمینه ی تجارت الکترونیک غیر هرمی، اخذ نمایندگی و همکاری با شرکتهای داخلی و خارجی و خرید و فروش کالا، انجام امور بازرگانی و فعالیت های مجاز اقتصادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در مناقصات و مزایدات (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـخیابان کریمخان زند ـ ابتدای خیابان شهید حسینی ـ پلاک ۱۲ ـطبقه ۲ ـواحد ۱ کدپستی: xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۹ مورخ ۱۵/۶/۹۴ نزد بانک ملت شعبه خردمندشمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: میلاد بازدار ش.م xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا اشکان ش.م xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ساسان رهنما ش.مxxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی فرزاد آقاطهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12323610
آگهی تغییرات شرکت تحقیقات و فن آوریهای صبا سکه اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۵۸۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای نصیر توحیدی وحدت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا گوهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12323611
آگهی تغییرات شرکت تحقیقات و فن‌آوریهای صبا سکه اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۵۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای نصیر توحیدی وحدت به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای علیرضا گوهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید فرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای محمد مهدی طاهری حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد فرزان صباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312980
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حامیان ایمن پشتیبان فناوری درتاریخ ۱۷/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره ای مدیریتی،طراحی ساختار سازمانی و پیاده سازی نظام های مدیریت و ارزیابی و مدیریت عملکرد منابع انسانی،ارائه خدمات مدیریتی جهت ارتقاء و بالابردن سطح عملکرد منابع انسانی در زمینه های مختلف،طراحی و تدوین سیستم های نرم افزاری مرتبط با فعالیت فوق الذکر،ارائه خدمات از طریق اینترنت،ارائه خدمات نرم افزاری مرتبط با تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیرشبکه ای،خدمات اطلاع رسانی از طریق سایت،برگزاری و شرکت در همایشها سمینارها و کارگاههای مرتبط با موضوع فعالیت موسسه،عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،اخذ و اعطای نمایندگی کمپانیهای معتر داخلی و خارجی،بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه ای،آموزش در خصوص موضوع موسسه،ایجاد شعب در سرار کشور،اخذ وام و تسهیلات برای موسسه از بانکها (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران هفت تیر کریم خان خیابان شهید حسینی پلاک۱۲واحد۱طبقه۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۹ مورخ ۱۴/۴/۹۴ نزد بانک ملت شعبهخردمندشمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: سیدفرشید هندی ش م xxxxxxxxx۰به سمت رئیس هیئت مدیره رهنما کامیابان نخستین ش م xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی آقای فرید خواهشی حسن کیاده ش م xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ایلیا امیری ش م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل منفردا" همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسام الدین قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. محمدحسن شهرمیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12282510
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر فرتاک ایرانیان درتاریخ ۲۴/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید، بسته بندی، پخش و فروش کلیه ی فرآورده های غذایی اعم از آماده و نیمه آماده، خشکبار، حبوبات، چای، قند و شکر و برنج، لبنیات، صادرات، واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ارائه کلیه امور خدمات مربوط به جشن ها و همایشها از قبیل آذین بندی و طبخ غذا، سرویس دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، تامین ظروف و اقلام و وسایل مورد نیاز تامین اقلام غذایی و دسر، شیرینی جات، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه ای در خصوص فعالیت شرکت، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه ی مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، تجارت الکترونیک، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آزادی کوچه قدیر پلاک ۱۱ طبقه اول کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰۰ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxxمورخ ۱۰/۴/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم تبسم لطیفی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰با نمایندگی آقای امین رضا وهوش اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس وعضو هیئت مدیره و آقای مهدی مسکین با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای خانم تبسم لطیفی به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال: آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای مهدی حسن نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات