آرش بنازاده

آرش بنازاده

کد ملی 128808xxxx
گراف ارتباطات
9
شرکت‌ها
12
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14858421
آگهی تغییرات شرکت فولاد کالا فوکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 27011 و شناسه ملی 10260477422
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آرش بنازاده به شماره ملی 1288084641 به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی 10260272518 به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد سجاد به شماره ملی 1280818077 به نمایندگی شرکت بازیافت فلزات سپهران (سهامی خاص) به شناسه ملی 10260552273 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حسین موسوی به شماره ملی 1249925101 به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص) به شناسه ملی 10260290247 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ 10/02/1400) انتخاب شدند. ـ کلیه اختیارات لازم از طرف هیئت مدیره جهت اداره امور و نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص ثالث در چار چوب قوانین و مقررات قانون تجارت به مدیرعامل تفویض گردید. ـ کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980728546708259  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14787024
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توکا تدارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۸ کریم فخارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) رئیس هیئت مدیره ـ داود رادمهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت توکا ریل(سهامی عام) نائب رئیس هیئت مدیره ـ سیدحسین هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره ـ مصطفی افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت صنایع برش ورق فولادی مبارکه (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره ـ آرش بنازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. برای مدت دو سال تاتاریخ۱۴/۲/xxx۰ انتخاب گردیدند ، ضمناً اختیارات مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و کلیه مکاتبات با اعضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه چک ها ، قرارداد ها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14734938
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین همت گیر به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت توکا فولاد رئیس هیات مدیره آقای داوود صافی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت توکا ریل نایب رئیس هیات مدیره آقای مهران برومند به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بهین ریل عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای آرش بنازاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت حمل و نقل توکا عضو هیات مدیره آقای سید عسکر عرفانی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توکا کشش عضو هیات مدیره انتخاب گردید کلیه مکاتبات شرکت با امضاءمدیرعامل و مهر شرکت و کلیه چک‌ها ، قراردادها اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14615470
آگهی انحلال شرکت صنایع هیدرولیک توان اسپادانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۱۵۲۷
آگهی انحلال شرکت صنایع هیدرولیک توان اسپادانا بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآرش بنازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید . نشانی محل نشانی محل تصفیه استان اصفهان شهر اصفهان خیابان باغ دریاچه کوچه کریمیان کوچه علیخانی ساختمان گلستان طبقه ۴ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14499468
آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جواد نیلی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت فولاد مبارکه به عنوان رئیس هیئت مدیره ومحمد کاظم مفتح زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت ساختمانی جهانپارس به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آرش بنازاده با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به عنوان عضو هیئت مدیره و حبیب علی تقی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت درریز به عنوان عضو هیئت مدیره و احمد هراتیان با کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت بین المللی مهندسی ایران ( ایرتیک ) به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۲/xxx۸ انتخاب گردیدندکلیه چک‌ها ، قراردادها ، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931981
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین همت گیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت توکا ریل با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره حسین بهمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت توکا کشش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آرش بنازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت حمل و نقل توکا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره مهران برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اسداله رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهین ریل با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551770
آگهی تغییرات شرکت لوله سان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهران گلچین کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیات مدیره و منصور گلچین کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و صدیقه بردبارکدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات مدیره و منیر حیدری جونی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات مدیره و آرش بنا زاده کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است. و سایر اوراق اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا (مدیرعامل) مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535705
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد کارگهی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرضاشاملو گرجایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پیام هونامیک نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش بنازاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا عضو هیئت مدیره و آقای محمدمجد اردکانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت سمت و سوی ایرانیان عضوهیئت مدیره و آقای محسن سعید بخش بشماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای امید سخایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء به سمت دبیر هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق و اسنادتعهد آورشرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است وکلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358596
آگهی تغییرات شرکت توكا ريل شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۴ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی احمد کارگهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیات مدیره وشرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به نمایندگی عبدالرضا شاملو گرجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و شرکت سمت و سوی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸به نمایندگی محمد حسن اسمعیلی محسن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام به شماره ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی بهرام پرورش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آرش بنازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد.کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528245
آگهی تغییرات شرکت بهین ریل سهامیخاص به شماره ثبت ۱۹۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توکا ریل به نمایندگی آرش بنازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیاتمدیره، شرکت توکا فولاد به نمایندگی بهرام متین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایبرئیس هیاتمدیره، شرکت توکا کشش به نمایندگی امید سخائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، شرکت حملونقل توکا به نمایندگی جلال زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت آسیا سیر ارس به نمایندگی رمضان صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا اصلی هیاتمدیره و رمضان صادقی به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیاتمدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیاتمدیره میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932697
آگهی انحلال شرکت روانکار صنعت نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۵۱۰۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت فوق منحل اعلام گردید و آرش بنازاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و نشانی محل تصفیه در اصفهان خ باغ دریاچه کوچه شهید کریمیان کوچه علیخانی ساختمان گلستان واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11706880
آگهی انحلال شرکت روانکار صنعت نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۵۱۰۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت فوق منحل اعلام گردید و آرش بنازاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و نشانی محل تصفیه در اصفهان خ باغ دریاچه کوچه شهید کریمیان کوچه علیخانی ساختمان گلستان واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۹/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات