مسعود ابراهیمی

آقای مسعود ابراهیمی

کد ملی 128799xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
72
آگهی‌ها

شرکت های مسعود ابراهیمی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مسعود ابراهیمی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14586409
آگهی تغییرات شرکت بوتان ران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۱/۱۱ مورخ ۲۳/۱۱/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت بوتان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی تولا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه بوتان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای خسرو کاردگر با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک ، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14498892
آگهی تغییرات شرکت کیان آبکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۰۷/xxx۷ مورد تصویب قرار تصویب گردید . مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و اعظم حاجی اسفندیاری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14441529
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ، خانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و خانم مریم کشوری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل شرکت ( خارج از اعضا هیئت مدیره ) انتخاب گردیدند . اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها ، چک ، سفته ، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14441535
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمدرضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ خانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374148
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :


آقای مهدی چنگیزی آشتیانی ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی تولا(سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد تقی سمنانی ک.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای مسعود ابراهیمی ک.مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بوتان (سهامی عام ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای مسعود حسینمردی به نمایندگی از طرف شرکت بوتان ران (سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای محمد رضا عابدی میران به نمایندگی از طرف شرکت ابزار سرا (سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ، آقای علیرضا غنجی فشکی به نمایندگی از طرف شرکت سرویگاز (سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای قاسم مصطفوی از طرف شرکت مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار (سهامی خاص ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند .

امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از جمله چک ، سفته و برات با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374153
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل ، به مدت دو سال انتخاب شدند :
شرکت صنعتی تولا(سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شماره ثبت ۱۷ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شماره ثبت xxx۸۴ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، شرکت بوتان (سهامی عام ) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، شرکت بوتان ران (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شماره ثبت xxxxxxبا نمایندگی آقای مسعود حسینمردی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶، شرکت ابزار سرا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شماره ثبت xxxxxxبا نمایندگی آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره وشرکت سرویگاز (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شماره ثبت xxx۳۱ با نمایندگی آقای علیرضا غنجی فشکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شماره ثبت xxxxxx بانمایندگی آقای قاسم مصطفوی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195743
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه بوتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شاهین خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا عابدی میران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کیان آبکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان عضوء هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیمان آبکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضوء علی البدل هیئت مدیره و محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ـ هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164065
آگهی تغییرات شرکت کیان آبکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۳۰/۰۷/xxx۶مورد تصویب گرفت. مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و رضا تحفه دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14121979
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای روزبه خلیلی عراقی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اصلی عضو هیئت مدیره، آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای میکائیل بنائی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی هیئت مدیره و آقای رحمت اله رئیسی اردلی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ـ هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973152
آگهی تغییرات شرکت توسعه قطعات الیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود حسینمردی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضوهیئت مدیره، آقای علیرضا غنجی فشکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای قاسم مصطفوی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت بوتان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780699
آگهی تغییرات شرکت بوتان ران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۶ و مجوز به شماره xxx۲۰/۱۱ مورخ ۲۲/۰۹/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بوتان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی تولا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو کاردگربه شماره ملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712539
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراورده‌های گازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: شرکت بوتان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای شهریار خاشع به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی انرژی سبز (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای غلامحسین داود آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره تواما " و مهمور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369147
آگهی تغییرات شرکت ابزار سرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای مسعود ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هئیت مدیره آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب ریئس هیئت مدیره آقای علیرضا رمزگویان با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا «و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326692
آگهی تغییرات شرکت کیان آبکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۵ تصویب گردید. آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285715
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی چنگیزی آشتیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی سمنانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و مسعود حسینمردی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بوتان ران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمدرضا عابدی میران بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ابزار سرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199674
آگهی تغییرات شرکت بوتان یکتا بیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه قطعات الیکا دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190890
آگهی تغییرات شرکت آبکوه بستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ - محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی و محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ - مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190898
آگهی تغییرات شرکت آبکوه بستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو علی البدل - مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل انتخاب گردیدند. هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیر عامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131283
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ نائب رئیس هیئت مدیره خانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل خانم مریم کشوری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131288
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خانم گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی خانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی آقای محمدرضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086226
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن خلیلی عراقی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای شاهین خلیلی عراقی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کیان آبکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت پیمان آبکوه دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038170
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارا کسب جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای رضا مستاجران گورتانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره خانم زهرا همت عبیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ xxx بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای علی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای کامران نیکنامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای خسرو رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای سعید حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ xxx۷/۰۵/۱۹ بسمت عضوعلی البدل هیئت مدیره روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002313
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد تقی سمنانی ش م xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مسعود ابراهیمی ش م xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای روزبه خلیلی عراقی ش م xxxxxxxxx۴ به عنوان اصلی عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا عابدی میران ش م xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای میکائیل بنائی ش م xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966077
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۹/۰۴/۹۵ که در تاریخ ۱۰/۰۵/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا غنجی فشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ صورتهای مالی شرکت منتهی به عملکرد سال xxx۴ به تصویب رسید. ۴ موسسه حسابرسی آرمان راه برد به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780950
آگهی تغییرات شرکت کیان آبکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ تصویب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12134206
آگهی تغییرات شرکت ابزار سرا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۵۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت آبکوه سامان ش.م xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای محمدتقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا رمزگویان با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12088529
آگهی تغییرات شرکت کیان آبکوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۲۵۵۱ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال۳۰/۷/۹۳ بتصویب رسید. آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی وآقای مسعود ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084666
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ ونامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۱۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادارصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء اصلی به شرح: شرکت آبکوه سامان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت صنعتی تولا دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و. آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ وآقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فاتح برایی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۹ و اعضاء علی البدل به شرح: آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵و آقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دوسال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410242
آگهی تغییرات شرکت بوتان یکتا بیتا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه قطعات الیکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی مهدی چنگیزی آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393468
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷بسمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و خانم مریم کشوری با کدملی به شماره xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضا هیئت مدیره) انتخاب گردیدند هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702827
آگهی تغییرات شرکت آبکوه بستر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خانم گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱عضو اصلی ـ خانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی ـ آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی ـ آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل ـ آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل تعیین شدند خانم شعله جاهدی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم سوسن آق اولی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705461
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۰۷/۲۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:خانم گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱وخانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷وآقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷وآقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم شعله جاهدی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی وخانم سوسن آق اولی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705464
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۷/۲۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷بسمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705469
آگهی تغییرات شرکت آبکوه بستر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۷/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم گیتا نادری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره وخانم آذین سلوکی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی هیئت مدیره وآقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل وآقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل تعیین شدندوهرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755221
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولا سهامی خاص شماره ثبت ۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۳ شرکت مزبور که در مورخ ۳۰/۴/۹۳ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱ـ صورتهای مالی سال ۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای جهانگیر ذوالفقاری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکتهای گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام منجزی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۹ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568524
آگهی تغییرات شرکت چینی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۷۷ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۱۵۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت کاشی کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای بهنام منجزی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای رضا مرادی علی عربی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات اداری شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568520
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۵۵۰ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت چینی کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت گروه کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای بهنام منجزی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات باامضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات اداری شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530697
آگهی تغییرات شرکت کیان آبکوه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۲به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت آبکوه سایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت آبکوه بستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت پیمان آبکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307420
آگهی تغییرات شرکت اندوخته فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدتقی سمنانی با ش ملیxxxxxxxxx۷ بازرس اصلی و مسعود ابراهیمی با ش ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280019
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندوخته فردا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدتقی سمنانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و مسعود ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351303
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351299
آگهی تغییرات شرکت آبکوه بستر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۳۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351306
آگهی تغییرات شرکت کیان آبکوه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل و آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078814
آگهی تصمیمات شرکت بوتان یکتا بیتا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه صنعتی بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت توسعه قطعات الیکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۱ محمدتقی سمنانی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از گروه صنعتی بوتان بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت توسعه قطعات الیکا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی چنگیزی آشتیانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت صنعتی تولا بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939246
آگهی تغییرات شرکت پیمان آبکوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۳۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۸/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱
در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939270
آگهی تغییرات شرکت پیمان آبکوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۳۱۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۲ـ هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها, چک, سفته, برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 881529
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/xxx۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۷/۸/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای جهانگیر ذوالفقاری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت رگولاتور ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام منجزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، و برات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
دxxxxxx۲ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566876
آگهی تاسیس شرکت آبکوه بستر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: خرید سهام در شرکتهای تجاری جهت شرکت و انجام فعالیت های تجاری مجاز در زمینه های صنعتی و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهائیکه منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید دکتر لواسانی ـ آبکوه ۴ ـ پلاک ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دوازده هزار و شصت سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد دوازده هزار و شصت سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ۲۴/۱/xxx۱ نزد بانک کار آفرین شعبه فرماینه پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ آقای سعید خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ ۵ـ خانم منصوره خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای پیمان خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره ذیل مهر شرکت معتبر خواهند بود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 561968
آگهی تأسیس شرکت پیمان آبکوه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری جهت شرکت و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی موردنیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهائیکه منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی آبکوه۴ ـ پلاک۶ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره ذیل مهر شرکت معتبر خواهند بود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564331
آگهی تأسیس شرکت کیان آبکوه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: خرید سهام برای شرکت در شرکت های تجاری و انجام فعالیت های تجاری و صنعتی و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره در راستای موضوع شرکت و سایر قراردادهائیکه منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید دکتر لواسانی ـ آبکوه۴ ـ پلاک۶ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۲۱/۰۱/xxx۱ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای سعید خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم منصوره خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ آقای سعید خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره ذیل مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564336
آگهی تأسیس شرکت آبکوه سایه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از خرید سهام در شرکتهای تجاری جهت شرکت و انجام فعالیت های تجاری مجاز در زمینه های صنعتی و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهائیکه منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان شهید دکتر لواسانی ـ آبکوه۴ ـ پلاک۶ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به دوازده هزار و شصت سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد دوازده هزار و شصت سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۲۳/۰۱/xxx۱ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای سعید خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم منصوره خلیلی عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ خانم فردوس منوچهریان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617389
آگهی تأسیس شرکت پیمان آبکوهبا مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری جهت شرکت و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی موردنیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهائیکه منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی آبکوه۴‌ـ پلاک۶‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت‌مدیره ذیل مهر شرکت معتبر خواهند بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548412
آگهي تصميمات شركت رگولاتور ايران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۱۷۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ـ شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ شرکت بوتان یکتا بیتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ محمدتقی سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی بوتان به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود حسین مردی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنعتی تولا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بوتان یکتا بیتا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10141025
آگهی تصمیمات شرکت رگولاتور ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت بوتان یکتا بیتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ محمدتقی سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی بوتان به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود حسین مردی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنعتی تولا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بوتان یکتا بیتا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10254442
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اندوخته فردا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۰۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. محمدتقی سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و مسعود ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457863
آگهی تاسیس شرکت خانواده محسن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری برای شرکت و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره مدیریتی و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسن طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵/۸۹ مورخ ۱۲/۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای پیمان خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم مژده خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ خانم مژده خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10124329
آگهی تاسیس شرکت یاران آب کوه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود. ۱ موضوع شرکت: سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقدهرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری می‌باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک سهم با نام، تعداد نهصدونودونه سهم بی نام، تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵/۸۹ مورخ ۱۲/۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم فردوس منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم شادی هانزاخلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت فروز پی ادبار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای پیمان خلیلی عراقی به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ خانم مژده خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 765340

آگهی تأسیس شرکت خانواده فرخ سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هر گونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره مدیریتی و یا سایر قراردادها که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی آبکوه چهارم پلاک ۶ - کد پستی xxxxxxxxx۱

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد نهصد و نود و نه سهم با نام، تعداد یک سهم بی نام، تعداد یک سهم ممتاز می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵/۸۹ مورخ ۱۲/۰۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - آقای فرخ خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - آقای شاهین خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۵-۳ - آقای فرخ خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق واسناد تعهد اور همچنین کلیه چکها و بروات وسفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل یا آقای شاهین خلیلی عراقی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد..

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

-۸ بازرس اصلی و علی البدل :
۸-۱ - آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۸-۲ - آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517790
آگهی تأسیس شرکت خانواده حمید سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی موردنیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد نهصد و نود و نه سهم با نام، تعداد یک سهم بی نام، تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۲/۴/۸۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای حمید خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت فروز پی ادبار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای پیمان خلیلی عراقی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم شادی هانزا خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای حمید خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و همچنین کلیه چکها بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364072
آگهی تغییرات شرکت رگولاتور ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۷۷۱۴۹۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۹ مسعود ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10863288
آگهی تاسیس شرکت خانواده هما سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ ـ کد پستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۲/۴/۸۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ خانم هما خلیلی‌عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ خانم مریم رقیه‌اصغرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم لیلی اصغر‌زاده‌اردوبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ خانم لیلی اصغرزاده‌اردوبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بانکی و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896063
آگهی تأسیس شرکت خانواده فرخ سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۲/۰۱/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۲/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هر گونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره مدیریتی و یا سایر قراردادها که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی آبکوه چهارم پلاک۶‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد نهصد و نود و نه سهم با‌نام، تعداد یک سهم بی‌نام تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxx۵/۸۹ مورخ۱۲/۰۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای فرخ خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای شاهین خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای فرخ خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا آقای شاهین خلیلی‌عراقی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896579
آگهی تأسیس شرکت کیان آبکوه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید سهام برای شرکت در شرکت‌های تجاری و انجام فعالیت‌های تجاری و صنعتی و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره در راستای موضوع شرکت و سایر قراردادهائیکه منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان شهید دکتر لواسانی‌ـ آبکوه۴‌ـ پلاک۶ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۲۱/۰۱/xxx۱ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محسن خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای سعید خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ خانم منصوره خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای سعید خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت‌مدیره ذیل مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11357022
آگهی تأسیس شرکت خانواده مسعود سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی موردنیاز شامل عقد هرگونه قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد نهصد و نود و نه سهم با‌نام، تعداد یک سهم بی‌نام، تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹/xxx۵/xxx مورخ ۱۲/۴/۸۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ خانم مسعوده خلیلی‌عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای علی منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ خانم لادن منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ خانم لادن منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و همچنین کلیه چکها بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره ذیل مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11479333
آگهی تغییرات شرکت پیمان آبکوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۳۱۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۲ـ هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها, چک, سفته, برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11479880
آگهی تأسیس شرکت آبکوه سایه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از خرید سهام در شرکتهای تجاری جهت شرکت و انجام فعالیت‌های تجاری مجاز در زمینه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهائیکه منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران ‌ـ خیابان شهید دکتر لواسانی‌ـ آبکوه۴‌ـ پلاک۶‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به دوازده هزار و شصت سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد دوازده هزار و شصت سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۲۳/۰۱/xxx۱ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محسن خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای سعید خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ خانم منصوره خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ خانم فردوس منوچهریان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11785573
آگهی تأسیس شرکت خانواده همایون سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های‎ رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‎گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه‎گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام تعداد یک سهم ممتاز می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵/۸۹ مورخ ۱۲/۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم شادی هانزا‎خلیلی‎عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ شرکت فروز پی‎ادبار سهامی‎خاص با نمایندگی آقای پیمان خلیلی‎عراقی به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ خانم آزاده خلیلی‎عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ خانم آزاده خلیلی‎عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و همچنین کلیه چکها بروات و سفته‎ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره ذیل مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ ـ آقای محمد تقی‎سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11893674
آگهی تأسیس شرکت خانواده سعید سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۲/xxx۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۲/xxx۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های‎ رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه‎گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری می‎باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۱۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام تعداد یک سهم ممتاز می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۲/۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای سعید خلیلی‎عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای روزبه خلیلی‎عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11931600
آگهی تاسیس شرکت آبکوه بستر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید سهام در شرکتهای تجاری جهت شرکت و انجام فعالیت‌های تجاری مجاز در زمینه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهائیکه منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید دکتر لواسانی ـ آبکوه ۴ ـ پلاک ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دوازده هزار و شصت سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد دوازده هزار و شصت سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ۲۴/۱/xxx۱ نزد بانک کار آفرین شعبه فرماینه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محسن خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای سعید خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ خانم منصوره خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای پیمان خلیلی‌عراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت‌مدیره ذیل مهر شرکت معتبر خواهند بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11938187
آگهی تاسیس شرکت خانواده شاهین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری برای شرکت و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره مدیریتی و یا سایر قراردادهایی که منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانک شماره xxx/xxx۵/ ۸۹ مورخ ۱۲/۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای شاهین خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـآقای علی شاهرخشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ خانم شادی هانزاخلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره

۴ـ۵ـ خانم شادی هانزا خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل به اتفاق شاهین خلیلی عراقی همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11955862
آگهی تغییرات شرکت پیمان آبکوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۳۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۸/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم گیتا نادری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱

در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12005929
آگهی تأسیس شرکت خانواده منصوره سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های‎ رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‎گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه‎گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری می‎باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام تعداد یک سهم ممتاز می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹/xxx۵/xxx مورخ ۱۲/۴/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم منصوره خلیلی‎عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای فرزین منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ خانم فردوس منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ خانم فردوس منوچهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات