امیر ناصر دخانی

آقای امیر ناصر دخانی

کد ملی 128780xxxx
گراف ارتباطات
30
شرکت‌ها
67
آگهی‌ها

شرکت های امیر ناصر دخانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که امیر ناصر دخانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13650499
آگهی تغییرات حسابرسی امین تدبیر بصیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۳/۷/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با رعایت ماده xxx قانون تجارت و به موجب سند صلح شماره xxxxxx و xxxxxx و xxxxxx مورخه ۲۷/۶/۹۶ دفترخانه اسناد رسمی ۳۱ اصفهان آقایان امیرناصر دخانی، کیانوش کیانی و فرهاد نوابخش هر یک مبلغ یک میلیون ریال از سهم الشرکه خود را به آقای علی ظهرابی فر، شماره ملی xxxxxxxxx۵ واگذار نمودند لیست شرکا و سهم الشرکه بعد از نقل و انتقال امیرناصر دخانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ ریال فرهاد نوابخش کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx۰ ریال کیانوش کیانی کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال علی ظهرابی فر کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543778
آگهی تغییرات شرکت صنايع ريخته گري اصفهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۲۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرناصر دخانی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به xxx۳ مورد تصویت قرار گرفت.روزنامه نسل فردا جهت درج وانتشارآگهی ها و دعوت نامه های رسمی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12515299
آگهی تغییرات شرکت عصر انرژي آتبين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۷۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرناصر دخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448113
آگهی تغییرات شرکت مصرف پرشیا فلز اسپادانا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ امیرناصردخانی کدملیxxxxxxxxx۹به سمت رییس هیئت مدیره وصادق حیدریxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و خسرو شریفی سده xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل وپرند دهدشتی نژاد xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت مدیره ومحمدرضارحمانی لارگیچی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند طبق ماده ۴۰ اساسنامه مقرر شد چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء آقای خسرو شریفی (مدیرعامل) و آقای امیر ناصر دخانی (رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبر و در غیاب آقای امیر ناصر دخانی (رئیس هیئت مدیره)، آقای صادق حیدری (نائب رئیس هیئت مدیره) حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی با امضاء آقای خسرو شریفی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448116
آگهی تغییرات شرکت مصرف پرشیا فلز اسپادانا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ امیرناصردخانی کدملی xxxxxxxxx۹ و صادق حیدری xxxxxxxxx۶ و خسرو شریفی سده xxxxxxxxx۴ وپرند دهدشتی نژاد xxxxxxxxx۰ و محمدرضارحمانی لارگیچی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و مجتبی کاویانی شمس آبادیxxxxxxxxx۰ و مهدی مرادی xxxxxxxxx۱ ومجتبی نمازی پور کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای علی البدل شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.نادر علی محمدی نافجیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و صادق فریدون رجبی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۰ الی ۹۳ به تصویب رسید. آخرین رقم سرمایه ششصد میلیارد ریال به مجمع گزارش گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417635
آگهی تغییرات شرکت حسابرسي امين تدبير بصير موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۲۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۴ ومجوز شمارهxxxxxx/۹۴ مورخ ۹/۶/۹۴ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:امیرناصر دخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرهاد نوابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و کیانوش کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و سایر اوراق تجاری و اداری با دو امضاء اعضاء هیأت مدیره و مهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح اساسنامه می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12418681
آگهی تغییرات شرکت مهندسي گلينه فجر سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۴۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ موسسه امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416465
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهار تجارت پارتاک درتاریخ ۱۲/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxx۸۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت ذیل بمنزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: انجام کلیه امور اکتشاف ـ استخراج و فراوری بجز نفت و گاز ـ خدمات و مشاوره مهندسی و پیمانکاری در امور معدن و مواد معدنی ـ طراحی و نقشه کشی وساخت تجهیزات معدنی و امور معدنی وفراوری وخردایش ـ خرید وفروش وتولید وتوزیع و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی وماشین آلات ومصالح معدنی ـ شرکت در مزایده و مناقصه خصوصی و دولتی ـ شرکت در نمایشگاهای داخلی و خارجی ـ انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام واعتبار و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری واخذ حواله برای تسهیل در امور و فعالیت های تجاری صرفا جهت تحقق اهداف شرکت: پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان ـ خیابان آپادانا اول ـ بن بست آفتاب ـ ساختمان آفتاب ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی با نام می باشد که مبلغ xxx.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۶/xxx۲۰ مورخ ۱۹/۶/xxx۴ نزد بانک ملت شعبه حسابگری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: پویا کاویانی فر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ حسین کاویانی فر به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره ـ فاطمه علی خاصی حبیب آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت۲سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای پویا کاویانی فر (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرسان: موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی امیرناصردخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹به عنوان بازرس اصلی و مریم احمدی کوپائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه: روزنامه نسل فردا برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12394749
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی مبین برق اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۷۹۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محمد طاهر کاظمی کدملی xxxxxxxxx۱ ومهدی کاظمی کدملی xxxxxxxxx۱ ومسعود کاظمی کدملی xxxxxxxxx۱۸ وجلال یزدانی کد ملی xxxxxxxxx۳ و محیا لطفی کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه امین تدبیربصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰وامیرناصر دخانی کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه منتهی به سال ۹۳ مورد تصویب قرارگرفت روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375098
آگهی تغییرات شرکت موتور سازی پویا نیستانك شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۵۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر ناصر دخانی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063203
آگهی تغییرات شرکت پارس پلیمر مبین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۵۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۲۰۰۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین تدبیربصیر (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرناصردخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۹۲مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار نسل فرداجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12055517
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساخت تجهیزات متک سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۸۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به عنوان بازرس اصلی و حسابرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰و آقای امیر ناصر دخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12049934
آگهی تغییرات شرکت فولاد برش میلاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۳۱۴ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -۱عباسعلی مداح حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وسعید مداح حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷وخدیجه حاج کریمی حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. -۲ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شرکت تصویب شد. -۳ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به سمت بازرس اصلی و حسابرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰و آقای امیر ناصر دخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. -۴ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763725
آگهی تغییرات شرکت طراحی و نصب نسوز آذران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی و تراز سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد. ـ مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای امیرناصر دخانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748052
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی مبین برق اصفهان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۴۰۳۱۴ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۵۷۹۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـتراز مالی سال xxx۲ تصویب شد ۲ـ مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیربه شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰بعنوان بازرس اصلی و امیر ناصر دخانی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید ۳ـروزنامه نسل فردا جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726377
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۰۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۶۲۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان رضا حاجی رستم به شماره ملی xxxxxxxxx۶، مسعودصبا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم طیبه برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ضمناً موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرناصر دخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه نسل فردا جهت درج وانتشارآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743601
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ارمغان کاشی اصفهان سهامی‌خاص بشماره ثبت ۳۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۷۷۲۰۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۹۳ که در تاریخ ۲۶/۸/۹۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده به عمل آمده است:
۱ـ آقای حمیدرضا سعادت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ شرکت صنایع کاشی اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمدجواد اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ آقای حسن اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت فاتح گستران پیشرو سبلان با مسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره است.
۲ـ با رعایت ماده xxx قانون تجارت موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ثبت xxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و امیر ناصر دخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند.
۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است.
۴ـ تراز مالی سال xxx۲ تصویب شد.
امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۸/۹۳ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676816
آگهی تغییرات شرکت مهندسی گلینه فجر سپاهان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۴۲۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۴۳۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۲/xxx۳ موسسه امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638061
آگهی تغییرات شرکت پگاه نقش جهان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۱۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۲۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/ xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر(حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ را بسمت بازرس اصلی و آقای امیر ناصر دخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ را بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610845
آگهی تغییرات شرکت فرمان خودرو سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال منتهی xxx۲ تصویب شد.
روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرناصر دخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605522
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت موتورسازی پویا نیستانک سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۶ شهرستان نائین شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۵۲۶۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۱/۰۳/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد.
۱ـ ترازنامه و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و امیر ناصر دخانی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
مراتب در مورخه ۲۷/۵/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید.
شxxxxxx۹ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402882
آگهی تغییرات شرکت پارس پلیمر مبین سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۰۰۴۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۲ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و امیر ناصر دخانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304386
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع ریخته گری اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۲۰۰۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۹/xxx۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امیر ناصر دخانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان شماره ۲۴، کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۰۸/۱۰/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223725
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی سپهر شبکه اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۵۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۱۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۲ و ۲۵/۷/۹۲ موضوع شرکت ماده دو اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: خدمات مطالعه و طراحی و خدمات تحقیقات و پژوهش و مشاوره انتقال تکنولوژی و نصب راه اندازی تعمیر و نگهداری تولید ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستمهای الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و اداری حسابداری و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه ای و تجهیزات ابزار دقیق رایانه ای خرید و فروش صادرات واردات خدمات تجهیزات و قطعات یدکی کامپیوتری و مخابراتی و سیستمهای رایانه ای و الکترونیکی و کالاهای مجاز کامپیوتری اداری دیجیتالی و فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک تامین نیروی انسانی موقت متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت انجام خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ایجاد و احداث کارخانه برای تولید کامپیوتر نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابل های ارتباطی مربوطه بجز مواردی که بموجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران است دوربین های مداربسته و سیستمهای رایانه ای تجهیزات سیستمهای حفاظتی و ارتباطی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت فروش و صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه تولید نرم افزار و برنامه نویسی بغیر از نرم افزارهای فرهنگی ارایه خدمات اینترنتی و اینترانت اجرای طرحهای جامع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارت خانه ها و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت و بخش خصوصی تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی و انجام خدمات مشاوره در زمینه های فناوری اطلاعات بجز نرم افزارهای فرهنگی طراحی و تولید و اجرای سیستمهای امنیت شبکه و ارایه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه های بی سیم و راه حل های ارتباط با اینترنت جهت سازمانها ارایه کلیه خدمات شبکه های اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه و مشاوره خدمات مهندسی ارزش و مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرحهای انفورماتیکی و پیاده سازی شبکه های نوین رایانه ای پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت فوق بمنزله کسب مجوز و پروانه های فعالیت نمی باشد. تراز مالی ۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۸/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1214100
آگهی تصویب تراز نامه و انتخاب بازرسان شرکت پایاسازه نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۱۸۷۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امیر ناصر دخانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۸/۸/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175607
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت توسعه تجارت راد پویای نخستین سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۱۲۱۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امیر ناصر دخانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۶/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177054
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت موتورسازی پویا نیستانک سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۶ شهرستان نائین و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۵۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۹/۴/۹۲ واصله در مورخه ۳۱/۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمد.
۱ـ ترازنامه و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۲۹ اسفند xxx۲ تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
مراتب در مورخه ۲۴/۶/۹۲ ثبت دفتر تغییرات گردید.
شxxxxxx۵ ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119951
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پگاه نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۱۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۲۹۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. حدود و اختیارات مدیر عامل از طرف هیئت مدیره در ۲۰ بند بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۹۲ به مدیر عامل تفویض گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112267
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت طراحی و نصب نسوز آذران سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۵۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۰۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای امیر ناصر دخانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1066772
آگهی تصمیمات در شرکت گلینه فجر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۴۳۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ ـ فریدون شریفی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا شهابی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد آقا زاده تبریزی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران و مهرداد آقا زاده تبریزی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای امیر ناصر دخانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۰۲/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009458
آگهی انتخاب بازرسان شرکت هرمس مفتول سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۲۶۵۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ تکمیل شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10325916
آگهی تغییرات در شرکت انژری گستر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۶۶۱۸
بموجب نامه شماره xxx/ الف مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه و عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ هیئت مدیره آقای اکبر بنائیان مفرد را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی گلشیرازی را بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مهناز اکلیلی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929702
آگهی تغییرات در شرکت انژری گستر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۶۶۱۸
بموجب نامه شماره xxx/الف مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه و عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴ـ هیئت مدیره آقای اکبر بنائیان مفرد را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی گلشیرازی را بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مهناز اکلیلی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930646
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷ سهامی خاص شماره ثبت ۷۸۲
بموجب نامه شماره xxx۷/س مورخ ۱۶/۸/۹۱ شرکت منضم بصورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه و عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 815897
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد برش میلاد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۳۱۴شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۶۹۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید. عباسعلی مداح کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خدیجه حاج کریمی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید مداح کد ملی xxxxxxxxx۷کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی یا با امضا مدیرعامل و نایب رئیس متفقاً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و امیر ناصر دخانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 728654
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد فرآور نقش جهانسهامی خاص شماره ثبت ۲۴۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۲۵۲۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد رضا نعمت بخش کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا نعمت بخش با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سهیل امین دهکردی با کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و لیلا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از سه نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و امیر ناصر دخانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 728655
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی پایا سازه نقش جهانسهامی خاص شماره ثبت ۱۵۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۱۸۷۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقایان علیرضا نعمت بخش با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا نعمت بخش با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین کدخدایی الیادرانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و وحید مظاهریان با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد ۲ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای امیر ناصر دخانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739085
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نارین نیرو سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۱۷۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715253
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکتمهندسی ساخت صنایع فولاد سایا سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۴۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۴/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امیر ناصر دخانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716543
آگهی تصمیمات در شرکت فرمان خودرو سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۹۰۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۹۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸ و ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: جلال قریشی به نمایندگی شرکت تعاونی اعتبار کارکنان جهاد کشاورزی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر مالکی به نمایندگی شرکت تابان نیرو سپاهان کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره سید قاسم قاسمی نیا کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امیر ناصر دخانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9747684
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۴۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۴/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امیر ناصر دخانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10503786
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه تجارت راد پویای نخستین سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۱۲۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴ و ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: سید علیرضا قاضی عسگر به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا طالقانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی قاضی عسگر با کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و امیر ناصر دخانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688283
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه تجارت راد پویای نخستینسهامی خاص شماره ثبت ۱۵۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۱۲۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴ و ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
سید علیرضا قاضی عسگر به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا طالقانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی قاضی عسگر با کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و امیر ناصر دخانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 623601
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت طراحی و نصب نسوز آذران سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۰۴۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۲/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امیر ناصردخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است، پیرو آگهی تغییرات شماره xxxـ ۱/۵/xxx۰ مبلغ اسمی هر سهم یکهزار ریال می باشد که اشتباهاً ده هزار ریال درج گردیده مراتب بشرح فوق اصلاح می گردد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۸/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10419066
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت طراحی و نصب نسوز آذران سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۰۴۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۲/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امیر ناصردخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است، پیرو آگهی تغییرات شماره xxx ۱/۵/xxx۰ مبلغ اسمی هر سهم یکهزار ریال می‌باشد که اشتباها ده هزار ریال درج گردیده مراتب بشرح فوق اصلاح می‌گردد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۸/۳/xxx۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 594727
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نسوز اکباتان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۳۰۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۵۹۹۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۲/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای امیر ناصر دخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۲/xxx۱ تکمیل گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9538413
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نسوز اکباتان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۳۰۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۵۹۹۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۲/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای امیر ناصر دخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۲/xxx۱ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9553403
آگهی تصمیمات در شرکت گلینه فجر سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۴۳۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳ و ۲۴/۹/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان مهرداد آقا‌زاده تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر‌عامل و فریدون شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد آقا‌زاده تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر‌عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا‌ً مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۳ـ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان فردوسی، بن‌بست حق شناس، ساختمان بانک ملی، طبقه دوم، واحد ۸، کدپستی xxxxxxxxx۰ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.

۴ـ سهام وثیقه مندرج در ماده ۲۵ اساسنامه به یک سهم کاهش یافت.

۵ـ ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء اشخاصی است که هیئت مدیره تعیین می‌نماید و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۱/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459182

آگهی تصمیمات در شرکت گلینه فجر سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۲۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳ و ۲۴/۹/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان مهرداد آقا زاده تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و فریدون شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد آقا زاده تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا ً مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان فردوسی، بن بست حق شناس، ساختمان بانک ملی، طبقه دوم، واحد ۸، کدپستی xxxxxxxxx۰ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.
۴ـ سهام وثیقه مندرج در ماده ۲۵ اساسنامه به یک سهم کاهش یافت.
۵ـ ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء اشخاصی است که هیئت مدیره تعیین می نماید و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۱/xxx۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9952643
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پودرسایان کوهپایه سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۳۶۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۰۲۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۴/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۷/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10398037
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت طراحی و نصب نسوز آذران سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۰۴۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۳/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای امیرناصر دخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۶/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905389
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فولاد فرآور نقش جهان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۴۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۲۵۲۶
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس‌اصلی و حسابرس و آقای امیر ناصر دخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۵/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336308
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی پایاسازه نقش جهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۱۵۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۱۸۷۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان علیرضا نعمت بخش به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمدرضا نعمت بخش به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و حسین کدخدایی الیادرانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران و وحید مظاهریان به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر اسات؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی امین تدبیربصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای امیرناصردخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۵/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9990263
آگهی تغییرات در شرکت خدمات مالی بازرگانی قائم تراز سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۰۵۳۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت سرمایه‌گذاری پرشیا فلز اسپادانا بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و بنمایندگی آقای محمد عشاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای سید محمود امامی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای سید مصطفی شریف واقفی بشماره ملی xxxxxxxxx۷۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و خانم پرند دهدشتی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای بیژن پور آزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای سید مصطفی شریف واقفی را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمود امامی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر ناصر دخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ را بسمت مدیرعامل شرکت خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است اختیاراتی بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۸۹ به مدیرعامل تفویض گردید.

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد.

۵ـ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به بلوار دانشگاه نبش خیابان توحید شماره ۴۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۸/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251448
آگهی تغییرات در شرکت آیین رایانه اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۹۷۰۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ آقای رسول عادل زاده به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای فریدون رضایی به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای تقی جاودانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ شرکت قائم تراز سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ هیئت مدیره از بین خود آقای رسول عادل زاده را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای تقی جاودانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۸۹ می‌باشد. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌ها شرکت تعیین شده_است. ۵ تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد. ۶ آدرس شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. آدرس شرکت: اصفهان، بلوار دانشگاه، نبش خیابان توحید، پلاک ۴۹، طبقه اول و کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10640984
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷ سهامی خاص شماره ثبت ۷۸۲
بموجب نامه شماره xxx۷/س مورخ ۱۶/۸/۹۱ شرکت منضم بصورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد.

۱ـ ترازنامه و عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10760464
آگهی تصمیمات در شرکت فرمان خودرو سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۹۰۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۹۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸ و ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: جلال قریشی به نمایندگی شرکت تعاونی اعتبار کارکنان جهاد کشاورزی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر مالکی به نمایندگی شرکت تابان نیرو سپاهان کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره سید قاسم قاسمی نیا کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امیر ناصر دخانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ تکمیل شد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10840387
آگهی تصمیمات در شرکت پودر سایان کوهپایه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۶۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۰۲۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۹ و ۲۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

حمید مشتاقیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیر‌عامل و مهدی مشتاقیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود مختاری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امیر ناصردخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.

سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ xxx/xxx/۶۵ ریال بموجب گواهی شماره xxxxxx مورخ ۲۲/۱/xxx۰ بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان به حساب شرکت واریز گردید و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه یکصد میلیون ریال نقدی است که به xxx سهم xxx/xxx/۱ ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۱/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065096
آگهی انتخاب بازرسان شرکت گلینه فجر سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۴۳۹۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ موسسه امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امیر ناصردخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11076116
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد فرآور نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۲۵۲۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد رضا نعمت بخش کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا نعمت بخش با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سهیل امین دهکردی با کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و لیلا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از سه نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و امیر ناصر دخانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11491353
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۰۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مواد۲۶، ۱۷ بشرح صورتجلسه اصلاح گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیانوش کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امیرناصر دخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای فرهاد نوابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۷.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای کیانوش کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای امیرناصر دخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرهاد نوابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرهاد نوابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۴ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق تجاری با ۲ امضای اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.

در تاریخ۳۰/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11627808
آگهی تصمیمات در شرکت تعاونی مصرف پرشیا فلز اسپادانا ثبت شده بشماره ۱۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۲۶۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵ و ۲۲/۵/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و پرند دهدشتی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و مهدی مداح به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت منشی هیئت مدیره و مهدی مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و نادر علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و مرتضی قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.

۲ـ آقایان رضا فشارکی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ناصر شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و مهدی سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و فریدون رجبی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. آخرین رقم سرمایه به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال گزارش گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11683994
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد برش میلاد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۳۱۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۶۹۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید. عباسعلی مداح کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خدیجه حاج کریمی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید مداح کد ملی xxxxxxxxx۷کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی یا با امضا مدیرعامل و نایب رئیس متفقاً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و امیر ناصر دخانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11753202
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نارین نیرو سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۱۷۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11793044
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی پایا سازه نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۱۸۷۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقایان علیرضا نعمت بخش با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا نعمت بخش با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین کدخدایی الیادرانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و وحید مظاهریان با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۲ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای امیر ناصر دخانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11848829
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت خرد سازان سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۶۸۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۷/xxx۰ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج‌ آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۷/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11914466
آگهی تصمیمات در شرکت پولاد و آهن راستین سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۱۴۹۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای رضا یزد‌خواستی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم لیدا مصفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بحرانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد موسسه امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ آقای امیر ناصر دخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به چهار‌باغ بالا خیابان بهار آزادی مجتمع آزادی طبقه دوم واحد xxx منتقل شد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات