مصطفی وعیدی

مصطفی وعیدی

کد ملی 128772xxxx
گراف ارتباطات
46
شرکت‌ها
197
آگهی‌ها

شرکت های مصطفی وعیدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مصطفی وعیدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
بنیاد مطالعات وپیشرفت نصف جهان
بنیاد مطالعات وپیشرفت نصف جهان
عضو هییت مدیره
آلیاژ گستر نقش جهان
آلیاژ گستر نقش جهان
صنایع بدیع گستران سپاهان
صنایع بدیع گستران سپاهان
طلایه داران فراز صنعت
طلایه داران فراز صنعت
پردیس گسترش اسپادانا
پردیس گسترش اسپادانا
دینا پلیمر صفاهان
دینا پلیمر صفاهان
عضو اصلی هییت مدیره
احیاء صنعت پارمیس
احیاء صنعت پارمیس
عضو اصلی هییت مدیره
آتی سازان کاشانه سپاهان
آتی سازان کاشانه سپاهان
نایب رییس هییت مدیره
اصفهان چالاک
اصفهان چالاک
نایب رییس هییت مدیره
نوین اتصال پردیس گسترش
نوین اتصال پردیس گسترش
نایب رییس هییت مدیره
سروش صنعت اسپادانا
سروش صنعت اسپادانا
عضو اصلی هییت مدیره
کیمیا جاوید سپاهان
کیمیا جاوید سپاهان
نایب رییس هییت مدیره
فروغ گستر سپاهان
فروغ گستر سپاهان
نایب رییس هییت مدیره
آتی لوله سپاهان
آتی لوله سپاهان
رییس هییت مدیره
بازرگانی پوریا اسپادانا
بازرگانی پوریا اسپادانا
نایب رییس هییت مدیره
سپهر پلیمر اسپادانا
سپهر پلیمر اسپادانا
نایب رییس هییت مدیره
مدار الکترونیک پویش
مدار الکترونیک پویش
رییس هییت مدیره
آوند گسترش آذرمان
آوند گسترش آذرمان
سرمایش گرمایش آبنوس
سرمایش گرمایش آبنوس
رییس هییت مدیره
آذین لوله سپاهان
آذین لوله سپاهان
نایب رییس هییت مدیره
صنایع رسا سپاهان نور
صنایع رسا سپاهان نور
نایب رییس هییت مدیره
آروین فراز اسپادانا
آروین فراز اسپادانا
نایب رییس هییت مدیره
پارس معدن نوین سپاهان
پارس معدن نوین سپاهان
آذین نوین سپاهان
آذین نوین سپاهان
نایب رییس هییت مدیره
سیما کابل نقش جهان
سیما کابل نقش جهان
نایب رییس هییت مدیره
گروه صنایع گیتی پسند اصفهان
گروه صنایع گیتی پسند اصفهان
رییس هییت مدیره
پویا صنعت تبرید
پویا صنعت تبرید
نایب رییس هییت مدیره
مونا پلیمر اسپادانا
مونا پلیمر اسپادانا
بهین سازان نواندیش سپاهان
بهین سازان نواندیش سپاهان
نیما پردیس مهر آذین
نیما پردیس مهر آذین
پارس رهاورد آتیه سازان
پارس رهاورد آتیه سازان
سینا تولید پارس مبین
سینا تولید پارس مبین
صنعت کاران عتیق سپاهان
صنعت کاران عتیق سپاهان
نایب رییس هییت مدیره
آتی قطعه سپاهان
آتی قطعه سپاهان
نگار پلیمر نقش جهان
نگار پلیمر نقش جهان
آژند صنعت ایلیا
آژند صنعت ایلیا
نایب رییس هییت مدیره
کوشاگران نوین پردازش
کوشاگران نوین پردازش
باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند
باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند
فروزان صنعت نقش جهان
فروزان صنعت نقش جهان
آشیانه سازان مبین نقش جهان
آشیانه سازان مبین نقش جهان
نیکان صنعت نما گستر
نیکان صنعت نما گستر
سکویا چوب اطلس
سکویا چوب اطلس
سامان فرآیند نگین پارس
سامان فرآیند نگین پارس
بهین پردازان کوشا
بهین پردازان کوشا
فراز گستر پویا صنعت
فراز گستر پویا صنعت
خیریه وارث الانبیا اصفهان
خیریه وارث الانبیا اصفهان

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14866477
آگهی تغییرات شرکت کیمیا جاوید سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15700 و شناسه ملی 10260366678
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 10/05/1398 ناصر قلی جنتی کدملی 1284375625 بعنوان رئیس هیأت مدیره، مصطفی وعیدی کدملی 1287726895 بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره، علیرضا جنتی کدملی 1282679716 بعنوان عضو هیأت مدیره، میرمحمد رباع الدین نجد کدملی 1289525803 بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) تا تاریخ 14/08/1399 انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. ش980801653455405 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14552585
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع گیتی پسند اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۸۸۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا برکتین به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و مصطفی وعیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و ناصر قلی جنتی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره ومدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دوامضاءاز سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت متفقاو با مهر شرکت معتبر است . مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14552586
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع گیتی پسند اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۸۸۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به استعفای علیرضا برکتین از عضویت در هیات مدیره شرکت ، عضو علی البدل هیات مدیره به نام علیرضا جنتی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب و بدین ترتیب علیرضا جنتی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیات مدیره و مصطفی وعیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و ناصر قلی جنتی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره ومدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دوامضاءاز سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت متفقاو با مهر شرکت معتبر است . مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14532863
آگهی تغییرات خیریه وارث الانبیا اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۰/xxx۱/xxx۴ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا احمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ رئیس هیئت مدیره و احمد سالک کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۹ نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و سیدشمس جاوربه کدملی xxxxxxxxx۰ خزانه دار و سیدعلی سیدطراح به کدملی xxxxxxxxx۷ منشی و مجید طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی و جواد تاجمیرریاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر خزانه دار و مدیرعمل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار با مهر موسسه معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14532869
آگهی تغییرات خیریه وارث الانبیا اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۰/xxx۱/xxx۴ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا برای درج آگهی موسسه انتخاب شد . مجید طاهری به کدملی xxxxxxxxx۰ ۱ و احمد سالک کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و مصطفی وعیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا احمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ وسیدعلی سیدطراح به کدملی xxxxxxxxx۷ و سیدشمس جاور به کدملی xxxxxxxxx۰ وجواد تاجمیرریاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره ومحمد حاجیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و ابراهیم شهیر به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . مجید یاراحمدیان به کدملی xxxxxxxxx۵ و بابک حیدری به کدملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14516032
آگهی تغییرات شرکت آذین لوله سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۵۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ، ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و داوود احمدیان نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضا ) برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14516033
آگهی تغییرات شرکت آذین لوله سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اصغر ناظمی دلیگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی ( شامل ترازنامه و صورت سود و زیان ) سال مالی xxx۵ و xxx۶ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14481233
آگهی تغییرات شرکت آتی لوله سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناصر قلی جنتی به کدملی xxxxxxxxx۵ ، علیرضا جنتی به کدملی xxxxxxxxx۶ و مصطفی وعیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . اصغر ناظمی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و سیدشمس جاورکدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند صورتهای مالی ( شامل ترازنامه و صورت سود و زیان ) سال مالی xxx۵ و سال مالی xxx۶ شرکت به تصویب و تایید مجمع رسید . روزنامه کثیرالانتشارنسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14467304
آگهی تغییرات شرکت آژند صنعت ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۳۲۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناصرقلی جنتی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره ، مصطفی وعیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ، علیرضا جنتی به کدملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و محمد پورجم به کدملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14432519
آگهی تغییرات شرکت آژند صنعت ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۳۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . تراز مالی سال ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14429105
آگهی تغییرات شرکت کوشاگران نوین پردازش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اصغر ناظمی دلیگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ تراز مالی سال xxx۳ ـ xxx۴ ـ xxx۵ ـ xxx۶ تصویب شد. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14429106
آگهی تغییرات شرکت کوشاگران نوین پردازش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۴۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید زیدی یام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14404431
آگهی تغییرات شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۰۰۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر قلی جنتی کدملی xxxxxxxxx۵بعنوان رئیس هیأت مدیره و مصطفی وعیدی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و علیرضا جنتی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل ، نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14399855
آگهی تغییرات شرکت فراز گستر پویا صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر قلی جنتی به کدملی xxxxxxxxx۵ ،مصطفی وعیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14399869
آگهی تغییرات شرکت فراز گستر پویا صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصرقلی جنتی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیأت مدیره و مصطفی وعیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس و علیرضا جنتی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضواصلی و محمدرضاترابپوراصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375038
آگهی تغییرات شرکت کیمیا جاوید سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۶۶۷۸
آگهی تغییرات شرکت کیمیا جاوید سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و۹۶ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375039
آگهی تغییرات شرکت کیمیا جاوید سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۶۶۷۸
آگهی تغییرات شرکت کیمیا جاوید سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره مدیره وآقای محمود صفدریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14369008
آگهی تغییرات شرکت صنایع بدیع گستران سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۵۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز مالی سالهای xxx۳ ـ xxx۴ ـ xxx۵ ـ xxx۶ به تصویب مجمع رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366944
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع گیتی پسند اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۸۸۹۴
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع گیتی پسند اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو انتخاب گردیدند.
- مرتضی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و اصغر ناظمی دلیگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
- روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14359613
آگهی تغییرات شرکت بهین سازان نواندیش سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۴۵۱
آگهی تغییرات شرکت بهین سازان نواندیش سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
- اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
- روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
- تراز مالی سالهای xxx۳-xxx۴-xxx۵-xxx۶ تصویب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14356013
آگهی تغییرات شرکت فروغ گستر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز مالی سالهای xxx۳ ـ xxx۴ ـ xxx۵ ـ xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14356018
آگهی تغییرات شرکت فروغ گستر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید زاهدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14356030
آگهی تغییرات شرکت سکویا چوب اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۵۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ ناصر قلی جنتی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ ـ مصطفی وعیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ ـ علیرضا جنتی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. اصغر ناظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و شمس جاور به کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی سال xxx۳ ـ xxx۴ ـ xxx۵ ـ xxx۶ تصویب شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14350500
آگهی تغییرات شرکت سرمایش گرمایش آبنوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اصغر ناظمی کد ملی xxxxxxxxx۷ و سید شمس جاور به کد ملی xxxxxxxxx۰بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی سال های xxx۳ ـ xxx۴ ـ xxx۵ ـ xxx۶به تصویب رسید.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14350509
آگهی تغییرات شرکت سرمایش گرمایش آبنوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصرقلی جنتی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محسن لوی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضای از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14350519
آگهی تغییرات شرکت طلایه داران فراز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۰۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اصغر ناظمی کدملی xxxxxxxxx۷ و سید شمس جاور به کدملی xxxxxxxxx۰بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.تراز مالی سال های xxx۳-xxx۴-xxx۵-xxx۶به تصویب رسید.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14350530
آگهی تغییرات شرکت طلایه داران فراز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۰۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای ناصرقلی جنتی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مجتبی خدیج به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضای از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345110
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ گستر نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و سیدمسعود شفاعت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345120
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ گستر نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.تراز مالی سال ۹۳ ـ ۹۴ ـ ۹۵ ـ ۹۶ به تصویب رسید.روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345130
آگهی تغییرات شرکت دینا پلیمر صفاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصرقلی جنتی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا قربانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضای از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345141
آگهی تغییرات شرکت دینا پلیمر صفاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای اصغر ناظمی دلیگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ تراز مالی سال xxx۳ ـ xxx۴ ـ xxx۵ ـ xxx۶به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345158
آگهی تغییرات شرکت مدار الکترونیک پویش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۵۸۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیات مدیره و آقای جهانگیر احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345180
آگهی تغییرات شرکت مدار الکترونیک پویش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۵۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اصغر ناظمی کدملی xxxxxxxxx۷ و سید شمس جاور به کدملی xxxxxxxxx۰بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.تراز مالی سال های xxx۳-xxx۴-xxx۵-xxx۶به تصویب رسید.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343380
آگهی تغییرات شرکت بهین پردازان کوشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه سالهای ۹۳ ـ ۹۴ ـ ۹۵ ـ ۹۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343391
آگهی تغییرات شرکت بهین پردازان کوشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۴۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شکراله یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امض از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343398
آگهی تغییرات شرکت آروین فراز اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۹۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره وآقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیات مدیره و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای احمد اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343410
آگهی تغییرات شرکت آروین فراز اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۹۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.تراز مالی سال ۹۳-۹۴-۹۵-۹۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339592
آگهی تغییرات شرکت احیاء صنعت پارمیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصرقلی جنتی بسمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۵ و مصطفی وعیدی بسمت عضواصلی هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۵ وعلیرضا جنتی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۶ و رسول بهرامی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کدملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339594
آگهی تغییرات شرکت احیاء صنعت پارمیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر قلی جنتی کدملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی کدملی xxxxxxxxx۵و علیرضا جنتی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال و اصغر ناظمی کدملی xxxxxxxxx۷ وسیدشمس جاوربه کدملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.تراز مالی سالهای xxx۳ ـ xxx۴ ـ xxx۵ ـ xxx۶ تصویب شد. ۴روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339603
آگهی تغییرات شرکت نیکان صنعت نما گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۵۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیات میدره و آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیات مدیره وآقای عادل صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گریددند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339619
آگهی تغییرات شرکت سینا تولید پارس مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۹۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - اصغر ناظمی دلیگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - تراز مالی سال xxx۳-xxx۴-xxx۵-xxx۶ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339660
آگهی تغییرات شرکت نیما پردیس مهر آذین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - اصغر ناظمی دلیگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - تراز مالی سال xxx۳-xxx۴-xxx۵-xxx۶ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339681
آگهی تغییرات شرکت آتی قطعه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ اصغر ناظمی دلیگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۰ ـ xxx۱ ـ xxx۲ ـ xxx۳ ـ xxx۴ ـ xxx۵ ـ xxx۶ تصویب شد. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339708
آگهی تغییرات شرکت اصفهان چالاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ ناصر قلی جنتی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339721
آگهی تغییرات شرکت اصفهان چالاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ناصر قلی جنتی به کدملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ اصغر ناظمی دلیگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و سیدشمس جاور به کدملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۳ ـ xxx۴ ـ xxx۵ ـ xxx۶ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339846
آگهی تغییرات شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۰۰۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.تراز مالی سال ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ به تصویب رسید.روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339911
آگهی تغییرات شرکت نوین اتصال پردیس گسترش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ ناصر قلی جنتی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره ، مصطفی وعیدی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ، علیرضا جنتی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره ، حمید زمانی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092062
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع گیتی پسند اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۸۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۷/xxx۵ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مرتضی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید مصطفی طباطبائی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای لطف اله عطاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029088
آگهی تغییرات خیریه وارث الانبیا اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ و نامه شماره xxx/۱/xxx/xxx۴ - ۱۰/۰۶/xxx۵ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد سالک کاشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومصطفی وعیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و آقای سیدشمس جاور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت خزانه دار و آقای سیدعلی سیدطراح بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت منشی و آقای مجید طاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای جواد تاجمیرریاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی با امضای دو نفر از اشخاص زیر و مهر موسسه معتبر خواهد_بود مدیر عامل و خزانه دار، یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و خزانه دار. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12881928
آگهی تغییرات شرکت نگار پلیمر نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۰۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12881929
آگهی تغییرات شرکت نگار پلیمر نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۰۹۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیات مدیره و مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای عباس تاجمیر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا رییس هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره و عضو هیات مدیره و بامهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12867570
آگهی تغییرات شرکت آذین نوین سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مجید طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز مالی سال xxx۲ پس از قرائت بازرس تصویب شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12867852
آگهی تغییرات شرکت آذین نوین سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۰۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره ومجید طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل و آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12864998
آگهی تغییرات شرکت آتی لوله سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - تراز مالی xxx۲ به تصویب سهامداران رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865000
آگهی تغییرات شرکت آتی لوله سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865001
آگهی تغییرات شرکت آذین لوله سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ آقایان ناصر قلی جنتی به کدملی xxxxxxxxx۵ و مصطفی وعیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865007
آگهی تغییرات شرکت آذین لوله سپاهان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۵۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ آقایان ناصر قلی جنتی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیات مدیره و مصطفی وعیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و علیرضا جنتی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و داود احمدیان نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا رییس هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره و عضو هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12823422
آگهی تغییرات شرکت طلایه داران فراز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۰۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصرقلی جنتی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای مصطفی وعیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا جنتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای امین شیخ زین الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای بقیه مدت دوسال تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵ انتخاب شوند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره با نضمام مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733040
آگهی تغییرات شرکت فراز گستر پویا صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۴ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای اصغر ناظمی دلیگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12172230
آگهی تغییرات شرکت پارس رهاورد آتيه سازان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. - تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12172235
آگهی تغییرات شرکت پارس رهاورد آتیه سازان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حمیدرضا جانقربان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155013
آگهی تغییرات شرکت بهین سازان نواندیش سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۹۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۵۹۷۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155014
آگهی تغییرات شرکت بهین سازان نواندیش سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۹۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۵۹۷۴۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ـ آقای قاسم پشنج به شماره ملی xxxxxxxxx۳به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155020
آگهی تغییرات شرکت احیاء صنعت پارمیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۵۵۱۶ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۴۶۲۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155021
آگهی تغییرات شرکت احیاء صنعت پارمیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۵۵۱۶ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۴۶۲۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی وحید دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155026
آگهی تغییرات شرکت بهین پردازان کوشا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۹۹۲ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۵۹۷۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155027
آگهی تغییرات شرکت بهین پردازان کوشا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۹۹۲ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۵۹۷۴۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم شهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152822
آگهی تغییرات شرکت سیما کابل نقش جهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۳۹۳۲ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۱۵۲۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152855
آگهی تغییرات شرکت سیما کابل نقش جهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۳۹۳۲ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۱۵۲۳۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا دینارم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152861
آگهی تغییرات شرکت صنعت کاران عتیق سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۴۷۰۵ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۶۲۶۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152863
آگهی تغییرات شرکت صنعت کاران عتیق سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۴۷۰۵ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۶۲۶۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای امیرهوشنگ نیرومند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152867
آگهی تغییرات شرکت سامان فرآیند نگین پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۹۸۸ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۵۹۷۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152871
آگهی تغییرات شرکت سامان فرآیند نگین پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۹۸۸ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۵۹۷۴۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152898
آگهی تغییرات شرکت صنایع بدیع گستران سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۶۸۳ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۳۹۵۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152899
آگهی تغییرات شرکت صنایع بدیع گستران سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۶۸۳ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۳۹۵۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول مقبل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148870
آگهی تغییرات شرکت طلائيه داران فراز صنعت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۰۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ومصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148873
آگهی تغییرات شرکت طلائيه داران فراز صنعت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۰۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای احسان صباغ هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148888
آگهی تغییرات شرکت نيكان صنعت نما گستر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۶۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۵۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ومصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148891
آگهی تغییرات شرکت نيكان صنعت نما گستر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۶۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۵۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی دیانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148895
آگهی تغییرات شرکت آتي سازان كاشانه سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۵۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148897
آگهی تغییرات شرکت آتي سازان كاشانه سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۵۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مجتبی رفیعیان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148904
آگهی تغییرات شرکت سكويا چوب اطلس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۵۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148905
آگهی تغییرات شرکت سكويا چوب اطلس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۵۴۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت اله جزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148913
آگهی تغییرات شرکت نيما پرديس مهر آذين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148915
آگهی تغییرات شرکت نيما پرديس مهر آذين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میر محمد رباع الدین نجد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148923
آگهی تغییرات شرکت سرمايش گرمايش آبنوس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۳۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و محسن لوی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۱۷/۱۰/xxx۵) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143992
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی‌پوریا اسپادانا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۹۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143998
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی‌پوریا اسپادانا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۹۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مهدی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144052
آگهی تغییرات شرکت پارس معدن نوین سپاهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۷۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144079
آگهی تغییرات شرکت پارس معدن نوین سپاهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۷۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای ایمان علاقه بند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144086
آگهی تغییرات شرکت فروزان صنعت نقش جهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۵۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144093
آگهی تغییرات شرکت فروزان صنعت نقش جهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۵۴۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علی مکملی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144146
آگهی تغییرات شرکت آشیانه سازان مبین نقش جهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۵۱۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144149
آگهی تغییرات شرکت آشیانه سازان مبین نقش جهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۵۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا جنتی به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144560
آگهی تغییرات شرکت کیمیا جاوید سپاهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۶۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144567
آگهی تغییرات شرکت کیمیا جاوید سپاهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۶۶۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمود صفدریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144628
آگهی تغییرات شرکت سینا تولید پارس مبین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۹۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.آقای اصغر ناظمی دلیگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140740
آگهی تغییرات شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۰۰۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140771
آگهی تغییرات شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۰۰۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140094
آگهی تغییرات شرکت آروین فراز اسپادانا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۵۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۹۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد تاجمیر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140104
آگهی تغییرات شرکت اروين فراز اسپادانا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۹۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140432
آگهی تغییرات شرکت سرمایش گرمایش آبنوس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلی سیدطراح به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140433
آگهی تغییرات شرکت سرمایش گرمایش آبنوس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140434
آگهی تغییرات شرکت اصفهان چالاک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140437
آگهی تغییرات شرکت اصفهان چالاک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140439
آگهی تغییرات شرکت كوشاگران نوين پردازش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدشمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140440
آگهی تغییرات شرکت کوشاگران نوین پردازش سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۴۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136621
آگهی تغییرات شرکت آتی قطعه سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل کدملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136622
آگهی تغییرات شرکت آتی قطعه سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید.روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136627
آگهی تغییرات شرکت مدارالکتریک پویش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۵۸۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای رضا رحیم سلطانی به عنوان مدیرعامل کدملی xxxxxxxxx۹(خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136628
آگهی تغییرات شرکت مدارالكتريك پويش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۵۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید.روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136646
آگهی تغییرات شرکت پردیس گسترش اسپادانا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی عمادی به سمت به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136649
آگهی تغییرات شرکت پردیس گسترش اسپادانا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12131809
آگهی تغییرات شرکت نوین اتصال پردیس گسترش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12131812
آگهی تغییرات شرکت نوین اتصال پردیس گسترش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محسن حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12131817
آگهی تغییرات شرکت آژند صنعت ایلیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۳۲۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعید تحویلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12131819
آگهی تغییرات شرکت آژند صنعت ایلیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۳۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128657
آگهی تغییرات شرکت آوند گسترش آذرمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۶۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128660
آگهی تغییرات شرکت آوند گسترش آذرمان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۶۳۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128691
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ گستر نقش جهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128696
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ گستر نقش جهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مسعود شفاعت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127148
آگهی تغییرات شرکت دینا پلیمر صفاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127150
آگهی تغییرات شرکت دینا پلیمر صفاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدجواد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127174
آگهی تغییرات شرکت فروغ گستر سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۱۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید زاهدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127176
آگهی تغییرات شرکت فروغ گستر سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۱۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123103
آگهی تغییرات شرکت گروه صنايع گيتي پسند اصفهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۸۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اصغر ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید شمس جاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.تراز مالی سال xxx۲ به تصویب رسید.روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123104
آگهی تغییرات شرکت گروه صنايع گيتي پسند اصفهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۸۸۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ آقای ناصرقلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیئت مدیره وآقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا رییس هیئت مدیره، نایب رییس هیئت مدیره، مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412969
آگهی تغییرات شرکت صنعت کاران عتیق سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۷۰۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۶۲۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۲ آقای ناصرقلی جنتی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جنتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی وعیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای امیرهوشنگ نیرومند جزی بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) کد ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت ۴ ماه انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412970
آگهی تغییرات شرکت صنعت کاران عتیق سپاهان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۷۰۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۶۲۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۱۲/xxx۲ آقای ناصرقلی جنتی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا جنتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مصطفی وعیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای اصغر ناظمی کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای شمس جاور کد ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. تراز مالی سال xxx۱ پس از قرائت بازرس تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409754
آگهی تغییرات شرکت بهین سازان نواندیش سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۹۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۴۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ناصرقلی جنتی بشماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای مصطفی وعیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا جنتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقای اصغر ناظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدشمس جاور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412868
آگهی تغییرات شرکت پارس رهاورد آتیه سازان سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۳۹۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای ناصر قلی جنتی کد ملی xxxxxxxxx۵ آقای مصطفی وعیدی کد ملی xxxxxxxxx۵ آقای علیرضا جنتی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای اصغر ناظمی کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای شمس جاور کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ تراز مالی سال ۹۱ بتصویب رسید.
۴ـ روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412864
آگهی تغییرات شرکت نیما پردیس مهر آذین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۹۸۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۴۰۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
اصغر ناظمی کد ملی xxxxxxxxx۷ شمس جاور کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۱ پس از قرائت بازرس تصویب شد.
روزنامه کثیرالانتشار اولیای جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت شرکتهای تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412967
آگهی تغییرات شرکت سینا تولید پارس مبین سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۲۰۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۹۸۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ـ آقای ناصر قلی جنتی کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مصطفی وعیدی کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا جنتی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ـ آقای اصغر ناظمی کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای شمس جاور کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ تراز مالی سال xxx۱ به تصویب رسید. ۴ـ روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1232999
آگهی تصمیمات در شرکت مونا پلیمر اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۹۱۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس غزلی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء مصطفی وعیدی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی کد ملی xxxxxxxxx۷ و سید شمس جاور کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۸/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141604
آگهی تصمیمات در شرکت آژند صنعت ایلیا سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۴۹ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۱۱۹۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴ و ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مصطفی عمادی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید، تراز مالی xxx۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124101
آگهی تصمیمات در شرکت آذین نوین سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۸۴۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۰۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶ و ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و خارج از سهامداران و باقر پور عزیزی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۹۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124102
آگهی تصمیمات در شرکت سیما کابل نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۹۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۲۳۷۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا دینارم با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124098
آگهی تصمیمات در شرکت آلیاژ گستر نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمید زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124100
آگهی تصمیمات در شرکت پارس معدن نوین سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۸۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۷۱۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، ایمان علاقه بند به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، رحمان علاقه بند با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج اعضاء از سهامداران و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای ثابت ایمان علاقه بند نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از دو امضاء رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124103
آگهی تصمیمات در شرکت صنعت گیتی پسند سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۸۷۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۸۸۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰ و ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124095
آگهی تصمیمات در شرکت آذین لوله سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۹۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۵۶۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۹ و ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، باقر پور عزیزی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس و نایب رئیس و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و سید شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124096
آگهی تصمیمات در شرکت رسا سپاهان نور سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۴۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۵۴۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹ و ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، احمد جنتی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124087
آگهی تصمیمات در شرکت آتی لوله سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۷۶۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۷۳۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۹ و ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس و نایب رئیس و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و سید شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124094
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایش گرمایش آبنوس سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۹۳۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۸۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰ و ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید علی سید طراح به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و سید شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124092
آگهی تصمیمات در شرکت مدار الکترونیک پویش سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۶۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۵۸۵۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۱۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود رخشاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و سید شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124097
آگهی تصمیمات در شرکت آروین فراز اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۴۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۹۸۸۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و جواد تاجمیر ریاحی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و سید شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124099
آگهی تصمیمات در شرکت پارس معدن نوین سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۹۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۷۱۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸ و ۹/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، ایمان علاقمه بند به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای ثابت ایمان علاقه بند (نایب رئیس هیئت مدیره) و یکی از دو امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و سید شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124086
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع بدیع گستران سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۵۸۴۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵ و ۶/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، رسول مقبول به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124088
آگهی تصمیمات در شرکت بازرگانی پوریا اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۱۴۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۹۷۵۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰ و ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124090
آگهی تصمیمات در شرکت سپهر پلیمر اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۷۸۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۴۵۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۹ و ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و احمد جهانبخش با کد ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124091
آگهی تصمیمات در شرکت پردیس گسترش اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۶۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۱۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی عمادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124093
آگهی تصمیمات در شرکت آوند گسترش آذرمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۶۳۸۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰ /۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید جواد حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124081
آگهی تصمیمات در شرکت اصفهان چالاک سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۹۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۹۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰ و ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124084
آگهی تصمیمات در شرکت کیمیا جاوید سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۷۰۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۶۶۷۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محسن لوئی پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124085
آگهی تصمیمات در شرکت فروغ گستر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۳۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۸۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰ و ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، همایون هراتیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124076
آگهی تصمیمات در شرکت دینا پلیمر صفاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۳۱۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱ و ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مصطفی بارانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و سهامداران، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124079
آگهی تصمیمات در شرکت احیا صنعت پارمیس سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۸۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی وحید با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و سهامداران و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124080
آگهی تصمیمات در شرکت آتی سازان کاشانه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۶۷۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۵۵۵۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجتبی رفیعیان اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124082
آگهی تصمیمات در شرکت نوین اتصال پردیس گسترس سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۸۱۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۷۴۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد حاجیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و سهامداران و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124083
آگهی تصمیمات در شرکت سروش صنعت اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۹۰۹۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید زاهدی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و سهامداران و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اصغر ناظمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شمس جاور با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030524
آگهی تصمیمات در شرکت پردیس گسترش اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۱۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی عمادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679226
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بدیع گستران سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۵۸۴۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۴/۳/ و ۲۴ و ۱۵/۴/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای ناصر قلی جنتی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جنتی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول مقبل اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج از سهامداران و مصطفی وعیدی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و استفاده از حساب های جاری و ثابت در بانکها با امضای دو نفر از سه نفر رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. اصغر ناظمی کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ و شمس جاور کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب و ماده ۳۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و استفاده از حساب های جاری و ثابت در بانک ها با امضای دو نفر از سه نفر رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679225
آگهی تصمیمات شرکت آلیاژ گستر نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای ناصر قلی جنتی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی وعیدی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید زمانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران و علیرضا جنتی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب ترازنامه سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679227
آگهی تصمیمات شرکت طلایه داران فراز صنعت سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۵۱۱و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۰۹۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای ناصر قلی جنتی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جنتی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان صباغ کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و مصطفی وعیدی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. اصغر ناظمی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شمس جاور کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب و تراز مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530109

آگهی تاسیس موسسه بنیاد مطالعات و پیشرفت نصف جهان
موسسه فوق درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxx۳۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع موسسه: بنیاد به منظور تحقق چشم انداز، هدف و راهبردهای مصوب خود و برای دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (همه جانبه) با استفاده موثر از توان اندیشمندان، پژوهشگران و نیروهای متخصص از طریق زیر فعالیت می نماید.
۱ـ کمک به بررسی مستمر تعاریف و توصیف الگوهای اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه شده در زمینه های مختلف از قبیل: دینی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، صنعتی، عمرانی، کشاورزی، سیاسی و اجتماعی و غیره و ارائه پیشنهاد و یا نظر در رابطه با آنها.
۲ـ کمک به تدوین و بررسی شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، چشم اندازهای ده و بیست ساله و برنامه های مرتبط و ارائه نظرات تکمیلی یا اصلاحی به مراکز و مسئولین ذیربط.
۳ـ کمک به تدوین و بررسی برنامه های مختلف توسعه کشور، منابع و زمانبندی مربوطه آنها.
۴ـ کمک به بررسی سازماندهی و نحوه بکارگیری اندیشمندان در بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی و نحوه اجرای برنامه ها برای تحقق چشم انداز، اهداف راهبردها، و سیاستهای مربوطه و اعلام نظر به مراکز و افراد ذیربط.
۵ـ بررسی مستمر طرحها و پروژه های تعریف شده و در حال اجرا برای تحقق اهداف مربوطه و اعلام نظر و کمک در رابطه با آنها.
۶ـ مشاوره در امور مدیریتی و اجرائی و ایجاد رمینه برای پیاده سازی آنها.
۷ـ ایجاد هماهنگی بین مراکز و دستگاه های اجرایی به منظور پیشبرد اهداف بنیاد.
۸ـ بررسی مستمر ضعفها، تهدیدات، فرصتها و قوتها پیش روی مردم و فعالیت های بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی و کمک برای چاره اندیشی، ارائه راه حل، مشارکت و اعلام نظر در اصلاح و تکمیل آنها.
۱ـ سفارس، کمک و ایجاد زمینه اجرای موارد مختلف از جمله موارد زیر:
۱ـ برگزاری سمینارها، جلسات و کلاسهای آموزشی برای رشد و ارتقاء کیفی و کمی بنیاد در زمینه های فوق الذکر.
۲ـ ایجاد مراکز تحقیقات و آموزش موردنیاز برای بنیاد در راستای تحقق اهداف.
۳ـ ارزیابی، مشاوره و نظرسنجی در زمینه های طرحهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و فنی.
۴ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ایجاد سازمان مناسب اجرائی برای تحقق اهداف فوق الذکر.
۵ـ ایجاد زمینه مبادلات و تبیین اهداف، برنامه ها و اجرای آنها در سطوح بین المللی در زمینه های فوق الذکر.
۶ـ مبادرت به هرگونه عملیات قانونی جهت نیل به اهداف بنیاد و همچنین همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر انجام موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آفریقا خیابان ژوبین پلاک ۱۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ ـ آقای اصغر فولادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای مجید حسینعلی زاده خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای محمدرضا هوشنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای سیدحسینعلی شهیدی مارنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ ـ آقای محمدرضا هوشنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای علی محمد بدیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای عباس حاج رسولیها به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9689262
آگهی تصمیمات در شرکت کیمیا جاوید سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۶۶۷۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰ و ۳۱/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9850390
آگهی تصمیمات در شرکت آتی قطعه سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۲۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا وحی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء و سهامداران بسمت مدیرعامل و مهدی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9894382
آگهی تصمیمات در شرکت مونا پلیمر اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۱۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۹۱۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و افشین تاجمیر ریاحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9927147
آگهی تصمیمات در شرکت پردیس گسترش اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم رزمخواه به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء و سهامداران بسمت مدیرعامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373110
آگهی تصمیمات در شرکت آذین نوین سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۰۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و باقر پور عزیزی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9913988
آگهی تصمیمات در شرکت سیما کابل نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۳۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۲۳۷۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی مظاهری مهر به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر‌عامل خارج از اعضاء و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10256488
آگهی تصمیمات در شرکت فروغ گستر سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۱۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۸۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳ و ۱۹/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و همایون هراتیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران بسمت مدیر عامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۳/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10496654
آگهی تصمیمات در شرکت بارگانی پوریا اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۹۷۵۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸ و ۱۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران بسمت مدیرعامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9922903
آگهی تصمیمات در شرکت دینا پلیمر صفاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۱۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا خادم‌الفقراء به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر‌عامل خارج از اعضاء و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10098475
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع بدیع گستران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۵۸۴۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل خارج از اعضاء و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۳/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10606103
آگهی تصمیمات در شرکت صنعت گیتی پسند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۸۸۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳ و ۲۶/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقایان مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر‌عامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء رئیس هیئت مدیره، مدیر‌عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات‌غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10678797
آگهی تصمیمات شرکت آلیاژ گستر نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای ناصر قلی جنتی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی وعیدی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید زمانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران و علیرضا جنتی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب ترازنامه سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10723676
آگهی تصمیمات در شرکت آتی سازان کاشانه سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۵۵۵۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی طباطبائی پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران بسمت مدیرعامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10743509
آگهی تصمیمات شرکت طلایه داران فراز صنعت سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۰۹۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای ناصر قلی جنتی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جنتی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان صباغ کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و مصطفی وعیدی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. اصغر ناظمی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شمس جاور کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و تراز مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10826489
آگهی تصمیمات در شرکت سپهر پلیمر اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۴۵۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید شمس جاور به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء و سهامداران بسمت مدیر‌عامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات‌ غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10868201
آگهی تصمیمات در شرکت آوند گسترش آذرمان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۵۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۶۳۸۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید جواد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر‌عامل خارج از اعضاء و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896446
آگهی تصمیمات در شرکت پارس معدن نوین سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۷۱۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و ایمان علاقه‌بند به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحمان علاقه‌بند به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیر‌عامل و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از دو اعضا رئیس یا عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و سید شمس جاور به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10920292
آگهی تصمیمات در شرکت آتی لوله سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۷۳۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088207
آگهی تغییرات شرکت دینا پلیمر صفاهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۳۱۳۱۴ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۶۲
برابر صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۱/۱۲/۸۹ ناصر قلی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا خادم الفقراء به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11116391
آگهی تصمیمات در شرکت آروین فراز اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۵۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۹۸۸۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸ و ۱۹/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جواد تاجمیر ریاحی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران بسمت مدیر‌عامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11129574
آگهی تاسیس موسسه بنیاد مطالعات و پیشرفت نصف جهان
موسسه فوق درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxx۳۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع موسسه: بنیاد به منظور تحقق چشم انداز، هدف و راهبردهای مصوب خود و برای دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (همه جانبه) با استفاده موثر از توان اندیشمندان، پژوهشگران و نیروهای متخصص از طریق زیر فعالیت می‌نماید.

۱ـ کمک به بررسی مستمر تعاریف و توصیف الگوهای اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه شده در زمینه‌های مختلف از قبیل: دینی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، صنعتی، عمرانی، کشاورزی، سیاسی و اجتماعی و غیره و ارائه پیشنهاد و یا نظر در رابطه با آنها.

۲ـ کمک به تدوین و بررسی شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، چشم اندازهای ده و بیست ساله و برنامه‌های مرتبط و ارائه نظرات تکمیلی یا اصلاحی به مراکز و مسئولین ذیربط.

۳ـ کمک به تدوین و بررسی برنامه‌های مختلف توسعه کشور، منابع و زمانبندی مربوطه آنها.

۴ـ کمک به بررسی سازماندهی و نحوه بکارگیری اندیشمندان در بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی و نحوه اجرای برنامه‌ها برای تحقق چشم انداز، اهداف راهبردها، و سیاستهای مربوطه و اعلام نظر به مراکز و افراد ذیربط.

۵ـ بررسی مستمر طرحها و پروژه‌های تعریف شده و در حال اجرا برای تحقق اهداف مربوطه و اعلام نظر و کمک در رابطه با آنها.

۶ـ مشاوره در امور مدیریتی و اجرائی و ایجاد رمینه برای پیاده‌سازی آنها.

۷ـ ایجاد هماهنگی بین مراکز و دستگاه‌های اجرایی به منظور پیشبرد اهداف بنیاد.

۸ـ بررسی مستمر ضعفها، تهدیدات، فرصتها و قوتها پیش روی مردم و فعالیت‌های بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی و کمک برای چاره اندیشی، ارائه راه‌حل، مشارکت و اعلام نظر در اصلاح و تکمیل آنها.

۱ـ سفارس، کمک و ایجاد زمینه اجرای موارد مختلف از جمله موارد زیر:

۱ـ برگزاری سمینارها، جلسات و کلاسهای آموزشی برای رشد و ارتقاء کیفی و کمی بنیاد در زمینه‌های فوق‌الذکر.

۲ـ ایجاد مراکز تحقیقات و آموزش موردنیاز برای بنیاد در راستای تحقق اهداف.

۳ـ ارزیابی، مشاوره و نظرسنجی در زمینه‌های طرحهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و فنی.

۴ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ایجاد سازمان مناسب اجرائی برای تحقق اهداف فوق‌الذکر.

۵ـ ایجاد زمینه مبادلات و تبیین اهداف، برنامه‌ها و اجرای آنها در سطوح بین‌المللی در زمینه های فوق‌الذکر.

۶ـ مبادرت به هرگونه عملیات قانونی جهت نیل به اهداف بنیاد و همچنین همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر انجام موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آفریقا خیابان ژوبین پلاک ۱۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ ـ آقای اصغر فولادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای مجید حسینعلی‌زاده‌خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای محمدرضا هوشنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای سیدحسینعلی شهیدی‌مارنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای مصطفی وعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای محمدرضا هوشنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا امضای دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای علی‌محمد بدیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای عباس حاج‌رسولیها به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11534000
آگهی تصمیمات در شرکت طلایه داران فراز صنعت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۰۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۰۹۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امید جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر‌عامل خارج از اعضاء و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11548527
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بدیع گستران سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۵۸۴۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۴/۳/و ۲۴ و ۱۵/۴/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای ناصر قلی جنتی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جنتی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول مقبل اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج از سهامداران و مصطفی وعیدی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و استفاده از حساب‌های جاری و ثابت در بانکها با امضای دو نفر از سه نفر رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. اصغر ناظمی کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ و شمس جاور کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و ماده ۳۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و استفاده از حساب‌های جاری و ثابت در بانک‌ها با امضای دو نفر از سه نفر رئیس و نایب رئیس و عضو هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11554868
آگهی تصمیمات در شرکت سروش صنعت اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۵۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۹۰۹۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/ و ۱۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و سعید زاهدی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران و برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۳/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11591556
آگهی تصمیمات در شرکت آلیاژ گستر نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳ و ۲۴/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد ایوبی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11695852
آگهی تصمیمات در شرکت اصفهان چالاک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۹۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۳/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. ماده ۳۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای اشخاصی است که هیئت مدیره مشخص می‌نماید و بامهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11701255
آگهی تصمیمات در شرکت احیاء صنعت پارمیس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۸۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس موید زفره به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر‌عامل خارج از اعضاء و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11710504
آگهی تصمیمات در شرکت آژند صنعت ایلیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۱۱۹۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی عمادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر‌عامل خارج از اعضاء و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11817142
آگهی تصمیمات در شرکت مدار الکترونیک پویش سهامی خاص، ثبت شده به شماره۱۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۵۸۵۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ماده ۳۷ اصلاحی: کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضای رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.و مسعود رخشاد به شماره ملیxxxxxxxxx و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران و مصطفی وعیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وناصر قلی جنتی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11881842
آگهی تصمیمات در شرکت مدار الکترونیک پویش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۵۸۵۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقایان مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود رخشاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر‌عامل خارج از اعضاء و ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11907211
آگهی تصمیمات در شرکت نوین اتصال پردیس گسترش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۷۴۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸ و ۱۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حاجیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران بسمت مدیرعامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11951343
آگهی تصمیمات در شرکت نگار پلیمر نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۰۹۵۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸ و ۱۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران بسمت مدیرعامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد آقایان اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و احمد مظاهری تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات