سید محی الدین سراج

سید محی الدین سراج

کد ملی 128765xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
88
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14947883
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاورسازه پردازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 74403 و شناسه ملی 10101192997
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی1287651399 بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محمد قطبی به شماره ملی1652298411 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ980924554632732 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14852718
آگهی تغییرات شرکت دریا پژوه سازه پردازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 516054 و شناسه ملی 14007093307
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت فرانگر حساب خبره به شناسه ملی 10320457556 بعنوان بازرس اصلی و سید محی الدین سراج به کدملی 1287651399 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ980722520347906 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14793932
آگهی تغییرات شرکت توسعه واحداث نیروگاهی توان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان، سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی عادل شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محی الدین سراج کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۸ شرکت انتخاب ن گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار سال xxx۸ انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14791114
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی پاژن سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۸۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. سیدمحی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و ندا کردار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14769400
آگهی تغییرات شرکت فراز راهبر صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14724909
آگهی تغییرات شرکت ارسا سازه آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸۵۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۳۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا جهانی باکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره ، آقای امیر مهریار باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای منوچهر جهانی باکدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضوهیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قرادادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . آقای سیدمحی الدین سراج باکدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی اکبری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14648614
آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۷ به تصویب مجمع رسید . آقایان مهرداد مومنی روچی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و بهرام نجفی اردبیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای احمد محمدزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سکینه حنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدمحی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568204
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور راه ور ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۵۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید . آقای علیرضا رضایی آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای احمد شمس الکتابی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم سیما رضایی آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور نظیر چک و سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . مؤسسه حسابرسی فرانگرحساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14529166
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعت و تولید جمع ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۶۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی سال منتهی به xxx۶/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت . موسسه حسابرسی آریاروش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محی الدین سراج کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272777
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاورسازه پردازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی دوره یکساله منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی آریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محی الدین سراج کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258539
آگهی تغییرات شرکت فراز راهبر صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14228707
آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سید محی الدین سراج به شماره ملیxxxxxxxxx۹به سمت بازرس اصلی و غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گرذیدند. ـ روزنامه کثیر الاانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168129
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی پاژن سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۸۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶ به تصویب رسید. آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم ندا کردار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079845
آگهی تغییرات شرکت فرمهای تجارتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. سیدمسعود نبوی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، طاهره شادروان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نوید صمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی آقای وحید یوسفی شیشه گران به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13994673
آگهی تغییرات شرکت رایحه طراوت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۱۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیمان مثنوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید مسعود نبوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم یاسمن سادات علوی فومنی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت عادل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محی الدین سراج به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهد آور از قبیل چک سفته براوات وقراردادها وعقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976244
آگهی تغییرات شرکت نیکان کاو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۲۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای یونس بای بوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سید جلال الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) به مدت دو سال انتخاب شدند. خانم اعظم شیری به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی وخانم شیرین کرمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13871390
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور راه ور ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۵۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج در آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805747
آگهی تغییرات شرکت ارسا سازه آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸۵۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۳۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیروز ابطحی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا جهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای کورش رمضانی باکدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای امیر مهریار با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد مهرابی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (به غیر از آقای حامد مهرابی) متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای سیدمحی الدین سراج باکدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی اکبری باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799622
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعت و تولید جمع ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۶۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریاروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محی الدین سراج به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752015
آگهی تغییرات شرکت فراز راهبر صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا روش به شماره ملی xxxxxxxxx۷۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13685537
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاورسازه پردازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608841
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی پاژن سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۸۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای جمشید جهانی کدم xxxxxxxxx۹ آقای داریوش باستانی کدم xxxxxxxxx۱ آقای منوچهر جهانی کدم xxxxxxxxx۴ آقای سیدمحی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم ندا کردار شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501469
آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهرداد مومنی روچی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و بهرام نجفی اردبیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و احمد محمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سکینه حنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473618
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور راه ور ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۵۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و سید حسین لنکرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391705
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارسا سازه آتیه درتاریخ ۲۹/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از آجری، چوبی، سنگی، بتنی و فلزی و سازه‌های ساختمانی و محوطه سازی، دیوارکشی، اجرای پیاده روهای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، تهیه و نصب و نگهداری فنی و تعمییر و تجهیزات راهسازی و عملیات آسفالتی، امور مربوط به بندها، سدها، ساختمان‌های نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی، تونلهای آب، مخازن آب، تاسیسات شبکه‌های توزیع آب، شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب، لوله کشی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی، عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب و امور مربوط به زیباسازی و خدمات شهری، زیباسازی معابر، بازسازی و مرمت ابنیه و بافت‌های فرسوده شهری، کلیه خدمات عمرانی از قبیل جدول بندی و ایزوگام و آسفالت خیابانها و معابر، تامین نیروی انسانی، تامین ماشین آلات و تجهیزات مربوط به امور عمرانی، سرمایه گذاری مشارکت با دستگاههای دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی، خدمات بازرگانی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات پیمانکاری و عمرانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ولیعصر کوچه نور بلوار میرداماد پلاک xxx طبقه پنجم واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی بشماره مورخ بانک شعبه پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای علیرضا جهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر مهریار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای پیروز ابطحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کورش رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13385584
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاورسازه پردازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100173
آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966880
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی پاژن سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۸۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۴ تصویب گردید. آقای سید محی الدین سراج فرزند سید محمدرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم ندا کردار فرزند حسن به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959740
آگهی تغییرات شرکت فراز راهبر صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت بازرس اصلی و آقای سیدمحی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960221
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعت و تولید جمع ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۶۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مدنی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مدنی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی مدنی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید مدنی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی هنری به کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از سهامدارن) به عنوان مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند، امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت اعتبار دارد و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921447
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاورسازه پردازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محی الدین سراج کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12542541
آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهرداد مومنی روچی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و بهرام نجفی اردبیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای احمد محمدزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سکینه حنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. که آقای احمد محمدزاده را به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد مومنی روچی را به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام نجفی اردبیلی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات وعقود اسلامی و اوراق عادی با امضا هریک از آاعضای هیات مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر میباشد. آقای سید محی الدین سراج به شماره ملیxxxxxxxxx۹به سمت بازرس اصلی وآقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12535539
آگهی تغییرات شرکت فرمهاي تجارتي ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. -سیدمسعود نبوی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. طاهره شادروان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. نوید صمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند مؤسسه حسابرسی آریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12492401
آگهی تغییرات شرکت مهندسين مشاورسازه پردازي ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۴۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محی الدین سراج به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422399
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعت و تولید جمع ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۶۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ بتصویب رسید. آقای سید محی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم اعظم شیری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402595
آگهی تغییرات شرکت شبکه تجارت جهان گستر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۹۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۶۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمسعود نبوی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره طاهره شادروان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیامک نصرالهی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و شرکا سیدمحی الدین سراج با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا برای مدت نا محدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره یا نائب ریئس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367074
آگهی تغییرات شرکت نيكان كاو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۱۲۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :. -آقایان محمد مدنی به کد ملی xxxxxxxxx۴ وسید محی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ و یونس بای بوردی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاءهیئت مدیره و آقای سیدجلال الدین سراج به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدندو آقای محمد مدنی به سمت رئیس و آقای یونس بای بوردی به سمت نایب رئیس تعیین شدند -روزنامه کثیر الانتشارابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. خانم نازنین بای بوردی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم اعظم شیری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358075
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعت و تولید جمع ساز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۱۷۱۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۱۶۶۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339342
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولید انرژی پاژن سمنان درتاریخ ۳۱/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث، راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه مقیاس کوچک با استفاده از بخار حاصل جهت تولید گرمایش و سرمایش، اتصال به شبکه انتقال برق، فروش برق تولیدی به توانیر یا سایر مصرف کنندگان، استفاده و فروش بخار تولیدی به سایر مصرف کنندگان جهت تولید گرما و سرما، برنامه ریزی و اجرای طرحهای برق و انرژی، مطالعه و اجرای طرحهای تولید انرژی از منابع تجدید پذیر ازجمله فتوولتانیک و نیروگاههای حرارتی خورشیدی، بررسی، احداث و اجرای نیروگاه سیکل ترکیبی (گازی و حرارتی) در مقیاس کوچک، اجرای طرحهای تامین آب و تصفیه فاضلاب برای استفاده از پساب خروجی تاسیسات، بررسی و اجرای طرحهای استحصال آب باران و سایر منابع آب جهت تامین آب شرب، تاسیس شرکتهای منطقه ای جهت اجرای طرحهای موضوع شرکت و مشارکت، سرمایه گذاری و تامین مالی شرکتهای با موضوع مشابه، استفاده از وام و تسهیلات اعتباری از هر منبع جهت تحقق موضوع شرکت و تامین و ترهین وثایق لازم، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز و قانونی، انجام امور بازرگانی و تولیدی مربوطه و واردات و صادرات خدمات، کالا، مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و تولیدات مربوطه، مشارکت و سرمایه گذاری مشترک در فعالیتهای تجاری، تولیدی و مالی(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان قائم مقام فراهانی کوچه میرزا حسنی پلاک ۲۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۱/۵/۹۴ نزد بانک سپه شعبه سرافراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای جمشید جهانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر جهانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهزاد جهانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای داریوش باستانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک و سفته و غیره تا دویست میلیون ریال با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و امضای اوراق بیش از دویست میلیون ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و هرگونه قرارداد و قردادهای خرید دارایی ثابت و مشارکت با سایر شرکتها و تاسیس شرکت جدید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدمحی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی.خانم ندا کردار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295645
آگهی تغییرات شرکت بهین سامان سرزمین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۴۶۸۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۰۷۲۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: آقای حسین محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ ـ آقای حسن محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای رضا نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحی الدین سراج به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات "جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12246572
آگهی تغییرات شرکت بهین سامان سرزمین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۴۶۸۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۰۷۲۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالیxxx۳ انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123571
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ماه نخ شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محی الدین سراج ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و مجید محمد نظری ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098388
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور راه ور‌ایران سهامی‌خاص به شماره‌ ثبت ۴۴۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۵۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین لنکرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9431543
آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مهرداد مومنی روچی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و بهرام نجفی اردبیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و احمد محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وسکینه حنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت ۲ سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ـ سید محی الدین سراج بشماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت بازرس اصلی و غلامرضا حاتمی پور مجومرد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . ـ ترازنامه وحساب وسود وزیان سال مالی۸۹ و ۹۱به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759142
آگهی تغییرات شرکت فرمهای تجارتی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۲۲۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم شهرزاد رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : آقای سید مسعود نبوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیأت مدیره خانم طاهره شادروان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رییسهیأت مدیره خانم جمیله پاک ضمیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل وآقای سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای منفرد رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره هر کدام به تنهایی به همراه مهر شرکت یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. ترازنامه سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681376
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محی الدین سراج به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و اقای محمود صیاد قربان شیرین به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند آقایان سید علی لاجوردی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و سید حسن لاجوردی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و خانم آسیه سادات لاجوردی به کد ملی xxxxxxxxx۶بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681377
آگهی تغییرات شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۹۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۹۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. آقای محی الدین سراج به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود صیاد قربان شیرین به کد ملی xxxxxxxxx۰به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند.آقای سید علی لاجوردی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و خانم ها آسیه سادات لاجوردی به xxxxxxxxx۶ و ریحانه سادات لاجوردی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای دو سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588601
آگهی تغییرات شرکت فراز راهبر صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲به سمت بازرس اصلی و محی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1438166
آگهی تغییرات شرکت رایحه طراوت شرق سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۶۰۸۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۱۱۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت عادل شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
آقای پیمان مثنوی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مسعود نبوی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم یاسمن سادات علوی فومنی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1388126
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۷۴۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ بتصویب رسید
موسسه حسابرسی آریا نیک روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحی الدین سراج با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282857
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور راه ور ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۵۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محی الدین سراج به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و سید حسین لنکرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359017
آگهی تغییرات شرکت نیکان کاو شرکت با مسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۶۱۲۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمد مدنی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یونس بای بوردی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدجلال الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضا) عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
خانم نازنین بای بوردی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم اعظم شیری به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفت و برات و عقوداسلامی با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی به امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208037
آگهی تغییرات شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۹۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۹۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه حساب و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد.
ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ـ آقای محی الدین سراج ک م xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود صیادقربان ک م xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212047
آگهی تغییرات شرکت فرایند معماری سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۸۸۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۱۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۱۵ ماه به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهدی تهرانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا سربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای عرفان کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷.
آقای سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196331
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی لنت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محی الدین سراج با کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود صیادقربانxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالیxxx۲ انتخاب شدند که با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام کردند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالxxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176684
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی دنیا بار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۶۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سیدمحی الدین سراج با کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه از xxx/xxx/۱۵ ریال به xxx/xxx/۱۴ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969624
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سازه پردازان ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۴۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۲۹۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سید محی الدین سراج به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و مریم سادات قنبریان به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907453
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ماه نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. سیدمحی الدین سراج به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد افشار به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهجت السادات موسوی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی میناپرور به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907454
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پویا نخ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۴۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد افشار به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی میناپرور به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهجت السادات موسوی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907455
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ماه نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. سیدمحی الدین سراج به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد افشار به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهجت السادات موسوی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی میناپرور به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907456
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ماه نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. سیدمحی الدین سراج به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907457
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پویا نخ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۴۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. محی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد افشار به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی میناپرور به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهجت السادات موسوی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907458
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ماه نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. سیدمحی الدین سراج به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907459
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پویا نخ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۴۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907460
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پویا نخ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۴۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. محی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10254527
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ماه نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. سیدمحی الدین سراج به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد افشار به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهجت السادات موسوی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی میناپرور به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10488574
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پویا نخ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۴۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. محی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد افشار به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی میناپرور به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهجت السادات موسوی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727808
آگهی تصمیمات شرکت فرمهای تجارتی ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۲۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و سید مسعود نبوی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و طاهره شادروان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جمیله پاک ضمیر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء منفرد رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9637602
آگهی تصمیمات شرکت فرمهای تجارتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۲۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محی‌الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سید مسعود نبوی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و طاهره شادروان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و جمیله پاک‌ضمیر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء منفرد رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706280
آگهی تصمیمات شرکت فراز راهبر صباسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت بازرس اصلی و سید محیالدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9891516
آگهی تصمیمات شرکت فراز راهبر صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت بازرس اصلی و سید محی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699820
آگهی تصمیمات شرکت لنت ترمزهای کویر کاشانسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۹۴۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۹۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت بازرس اصلی و محی الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید علی لاجوردی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آسیه سادات لاجوردی به کدملی xxxxxxxxx۶ و ریحانه سادات لاجوردی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ سید علی لاجوردی به سمت رئیس هیئت مدیره و آسیه سادات لاجوردی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ریحانه سادات لاجوردی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9867571
آگهی تصمیمات شرکت لنت ترمزهای کویر کاشان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۹۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۹۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت بازرس اصلی و محی‌الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید علی لاجوردی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آسیه سادات لاجوردی به کدملی xxxxxxxxx۶ و ریحانه سادات لاجوردی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ سید علی لاجوردی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آسیه سادات لاجوردی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و ریحانه سادات لاجوردی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680063
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره به ش م xxxxxxxxx۵۶ به سمت بازرس اصلی و سید محیالدین سراج به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی لاجوردی به ک م xxxxxxxxx۵ و سید حسن لاجوردی به ک م xxxxxxxxx۷ و آسیه سادات لاجوردی به ک م xxxxxxxxx۶
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۵/۴/۹۱ آسیه سادات لاجوردی به سمت رئیس هیئتمدیره و سید علی لاجوردی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459527

آگهی تصمیمات شرکت فراز راهبر صبا
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت بازرس اصلی و سید محی الدین سراج به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10233410
آگهی انحلال شرکت فرآیند رنگ خودرو با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ۱۸۹۳۷۲ و شناسه ملی ۱۵۱۴۸۱۳۷۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۰ شرکت مذکور منحل اعلام و سیدمحی الدین سراج به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ احمدقصیر خیابان شانزدهم پلاک ۲۰ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۵ می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10627343
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پویا نخ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۴۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محی‌الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10696784
آگهی تغییرات شرکت رایحه طراوت شرق با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۶۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۱۱۲۶ /////
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به بیست هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمسعود نبوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، خانم یاسمن‌سادات علوی‌فومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای پیمان مثنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای پیمان مثنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت عادل به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمحی‌الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864221
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ماه نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. سیدمحی‌الدین سراج به ک‌م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به ک‌م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10884372
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بیمه آینده اندیش سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۶۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۴۰۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عادل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و محی‌الدین سراج به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمود کمالی‌انارکی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و سعید ایروانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ و پریوش کریم‌خان‌زند به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ سعید ایروانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود کمالی‌انارکی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بابکیگ استپانیان (خارج از اعضاء) به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10903772
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ماه نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. سیدمحی‌الدین سراج به ک‌م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به ک‌م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11109238
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ماه نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. سیدمحی‌الدین سراج به ک‌م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به ک‌م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد افشار به ک‌م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بهجت‌السادات موسوی به ک‌م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی میناپرور به ک‌م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11315848
آگهی تصمیمات شرکت فراز راهبر صبا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت بازرس اصلی و سید محی‌الدین سراج به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11332767
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پویا نخ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۴۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محی‌الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد افشار به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مرتضی میناپرور به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بهجت‌السادات موسوی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11666242
آگهی تصمیمات شرکت نیکان کاو سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۶۱۲۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت بازرس اصلی و محبوبه عامری‌نژادابراهیم‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مدنی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ یونس بای‌بوردی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ سیدمحی‌الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11759147
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی لنت پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۷۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره به ش م xxxxxxxxx۵۶ به سمت بازرس اصلی و سید محی الدین سراج به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی لاجوردی به ک م xxxxxxxxx۵ و سید حسن لاجوردی به ک م xxxxxxxxx۷ و آسیه سادات لاجوردی به ک م xxxxxxxxx۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ آسیه سادات لاجوردی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید علی لاجوردی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11775402
آگهی تصمیمات شرکت شبکه تجارت جهان گستر با مسئولیت محدود ‌به شماره ثبت ۱۷۹۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۶۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مسعود نبوی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و طاهره شادروان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و جمیله پاک‌ضمیر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سید محی‌الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11878191
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پویا نخ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۴۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. محی‌الدین سراج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین سروشه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات