مرتضی میرلوحی

آقای مرتضی میرلوحی

کد ملی 128761xxxx
گراف ارتباطات
15
شرکت‌ها
43
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14860370
آگهی تغییرات مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3717 و شناسه ملی 10260687016
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/10/1397 و نامه شماره 46098/24/20 مورخ 19/5/1398 استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی لوافان به کدملی 1284484051 بعنوان رئیس هیات مدیره و علی جناب به کدملی 1285196848 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و اصغر تجدد به کدملی 1285483529 بعنوان خزانه دار و حسن طغیانی به کدملی 6609520135 به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیات مدیره و غلامحسین رحمانی کدملی 1287596185بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و سید مرتضی میرلوحی کدملی1287610943 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و دبیر و منشی وحسن اکلیلی کدملی 1285457651بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و عباس حاج رسولیها کدملی 1285444280 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و محمدرضا لوافان کدملی 0030765250 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و علی محمد فامیل دردشتی کدملی1291952225 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و علی محمد سلامتیان کدملی1288025599 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و عبدالحمید فروغی کدملی 1291377409بعنوان عضو اصلی هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیر است: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش980728166922991  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14860472
آگهی تغییرات مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3717 و شناسه ملی 10260687016
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/09/1397 و نامه شماره 46098/24/20 مورخ 19/5/1398 استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر تجدد به کدملی 1285483529 و علی لوافان به کدملی 1284484051وعلی محمد سلامتیان به کدملی 1288025599و غلامحسین رحمانی به کدملی 1287596185 و سید مرتضی میرلوحی به کدملی 1287610943 و حسن اکلیلی به کدملی 1285457651و عباس حاج رسولیها به کدملی 1285444280و علی جناب به کدملی 1285196848 و محمدرضا لوافان به کدملی 0030765250 و علی محمد دردشتی به کدملی 1291952225 و عبدالحمید فروغی به کدملی 1291377409بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و اکبر طاهرزاده به کدملی 1286398282و علی اصغر صفایی به کدملی 1281624292 به عنوان اعضای علی البدل ومحمدرضا کربکندی به کدملی 1281588512بعنوان بازرس اصلی و علیرضا ادیب به کدملی 1287080677 بعنوان بازرس علی البدل انتخاب به مدت یکسال تعیین شدند. ش980728118619961  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14705361
آگهی تغییرات خیریه درمانی مولود بهشتی کعبه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxx۹۵/۲۴/۲۰ مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ صادره از استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رسول سدری به کدملی xxxxxxxxx۴ ، مهدی آراستگان به کدملی xxxxxxxxx۶ ، عبدالرضا یوسفیان به کدملی xxxxxxxxx۱ ، سیدمصطفی بحق به کدملی xxxxxxxxx۳ ، رضا حاجی رستم به کدملی xxxxxxxxx۶ ، سیدمحمدحسین امامی به کدملی xxxxxxxxx۵ ، رسول صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ ، حمید عصارزادگان به کدملی xxxxxxxxx۱ ، جمال ملک نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷ ، رحیم راطبی به کدملی xxxxxxxxx۶ و رسول ابریشم کار به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره ، محمد گل احمر به کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . سیدمرتضی میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۳ و احمد پرورش به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی ، رسول اله دادی به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی ابریشم کار به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۷ به تصویب مجمع رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14699608
آگهی تغییرات مجمع خیرین مدرسه ساز فلاورجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۴۶۹۱
به استناد نامه شماره xxx۸/۱/xxx۷ مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ فرمانداری شهرستان فلاورجان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و حیدرعلی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14456229
آگهی تغییرات انجمن خیریه نور و حضرت علی اصغر خورشید اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۶۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۷۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ و به استناد نامه شماره xxx۲۲/۲۴/۲۰ مورخ ۲۴/۹/xxx۷ دفتر امور اجتماعی استانداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اکبر کلاهدوزان به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای احمد فامیل دردشتی به کدملی xxxxxxxxx۹ و خانم پروین کلباسی به کدملی xxxxxxxxx و آقای جمال ملک نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید مرتضی میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم فریبا ساوج به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای رضا حاجی رستم به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی اذانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی رجالی به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای عبدالرضا یوسفیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای غلامرضا معصومی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای علیرضا نریمانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیر کریمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد حسین صدیقی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . خانم فریبا پورنصر به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسین حافظی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرسان اصلی و آقای عبدالامیر عطاپور به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14456231
آگهی تغییرات انجمن خیریه نور و حضرت علی اصغر خورشید اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۶۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۷۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ و به استناد نامه شماره xxx۲۲/۲۴/۲۰ مورخ ۲۴/۹/xxx۷ دفتر امور اجتماعی استانداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اکبرکلاهدوزان به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره و علی رجالی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و احمد فامیل دردشتی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان خزانه دار و رضا حاجی رستم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و خانم پروین کلباسی به کدملی xxxxxxxxx و آقای جمال ملک نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید مرتضی میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم فریبا ساوج به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی اذانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبدالرضا یوسفیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای غلامرضا معصومی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال بعنوان مدیرعامل موسسه انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضای مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار باامضای رئیس هیأت مدیره و بامهرموسسه معتبرخواهد بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335149
آگهی تغییرات خیریه دیابت اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۸۲۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ و نامه شماره xxx/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۳۱/۴/xxx۷ نیروی انتظامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی عطاری کدملی: xxxxxxxxx۷ رئیس هیئت مدیره و سیدمهدی ابطحی کدملی: xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره و احمد نیلفروشان دردشتی کدملی: xxxxxxxxx۰ مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و جمال ملک نایینی کدملی: xxxxxxxxx۷ خزانه دار وسیدمرتضی میرلوحی کدملی: xxxxxxxxx۳ منشی وعلی کچویی کدملی:xxxxxxxxx۵ عضو اصلی و احمد فامیل دردشتی کدملی: xxxxxxxxx۹ عضو اصلی و مجید تباشیری کدملی:xxxxxxxxx۴ عضو اصلی و ریحانه برکتین کدملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی و حسین سلیمانی کدملی : xxxxxxxxx۴ عضو اصلی ومهدی آراستگان کدملی:xxxxxxxxx۶ عضو اصلی و سید جواد رنگ آمیز کدملی:xxxxxxxxx۰ عضو اصلی برای مدت دو سال تعیین شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهداور با امضاء دو نفر از اشخاص ذیل: مدیرعامل و خزانه دار یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه داربا مهر موسسه معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313441
آگهی تغییرات انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل علیه السلام ویژه بیماران کلیوی و قلبی اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ و نامه شمارهxxx۰/xxx۳/xxx۴ مورخ۳۰/۷/xxx۷فرماندهی انتظامی استان اصفهان: روزنامه اصفهان زیبا برای چاپ آگهیهای مؤسسه انتخاب شد . احمد فامیل دردشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ - جمال ملک نائینی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ - علی رجالی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ - مهدی اذانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ - اکبر کلاهدوزان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ - محمد سیلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ - کریم بیگی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ - علیرضا نریمانی زمان آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ - حسینعلی صرافان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ - محمد گل احمر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ - سیدمحمدباقر حجازی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ - عبدالرضا یوسفیان جزی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ - حسین ذنوبی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ - عزیزاله رحیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ - مهدی بهبهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و مصطفی حجه فروش به شماره ملیxxxxxxxxx۴ - حمید عباسی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ - محسن پوستی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند . مسعود شهنام نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی - سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14256548
آگهی تغییرات خیریه دیابت اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۸۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ و نامه شماره xxx/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ فرماندهی انتظامی محمدعلی عطاری کدملی xxxxxxxxx۷ و سیدمهدی ابطحی فروشانی کدملی xxxxxxxxx۸ و سیدجواد رنگ آمیز کدملی xxxxxxxxx۰ و جمال ملک نایینی کدملی xxxxxxxxx۷ و سیدمرتضی میرلوحی کدملی: xxxxxxxxx۳ و احمد فامیل دردشتی کدملی xxxxxxxxx۹ و علی کچویی کدملی: xxxxxxxxx۵ و مجید تباشیری کدملی xxxxxxxxx۴ و ریحانه برکتین کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین سلیمانی درچه کدملی xxxxxxxxx۴ و مهدی آراستگان کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و همایون صدری لنبانی کدملی: xxxxxxxxx۵ و حسین کشانی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدرضا کجانی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و بهرام راستی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بارزس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14243179
آگهی تغییرات انجمن بیماران نقص ایمنی صدیقه الطاهره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۰۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ و نامه شماره xxx۸۴/۲۴/۲۰ مورخ ۰۴/۰۵/xxx۷ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رویا شرکت کدملی xxxxxxxxx۴ و سیدمحمد باقر حجازی کدملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا نریمانی کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد فامیل دردشتی کدملی xxxxxxxxx۹ و عبدالرضا یوسفیان کدملی xxxxxxxxx۱ و کریم بیگی کدملی xxxxxxxxx۵ و بهزاد شاکریان کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدرضا طاوسی کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد معماریان کدملی xxxxxxxxx۲ و حمید عباسی کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد نصری کدملی xxxxxxxxx۵ و حسن آجودانیان کدملی xxxxxxxxx۸ و حسین اسدی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی و مسعود کاظمی کدملی xxxxxxxxx۸ و رسول عبدالهی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و سیدمرتضی میر لوحی به کدملی xxxxxxxxx۳ عنوان بازرس اصلی و جمال ملک نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس اصلی و محمد گل احمر به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل و مهدی آراستگان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی و دعوتنامه انجمن انتخاب شد.تراز مالی سال ۹۵ و ۹۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184746
آگهی تغییرات مجمع خیرین مدرسه ساز فلاورجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۴۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۵/xxx۷ و نامه شماره xxx۹/۱/xxx۷ مورخ ۲۷/۵/xxx۷ فرمانداری فلاورجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامحسین رحمانی خواجوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و پروین کلباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مهین رحیم لباف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمود کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ومحسن جعفرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی اکبر کمالی شرودانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و عنایت اله یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وشوکت آغا کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سید مرتضی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و حیدرعلی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدندروزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج و نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109283
آگهی تغییرات امام موسی کاظم ع ویژه امور زندانیان استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۷۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۳۳/۲۴/۲۰ مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. مسعود صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد حسین صدیقی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمد اعتزازیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و رضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و علی بیک عالی فر به کدملی xxxxxxxxx۲ و سیدمحمدحسین امامی به کدملی xxxxxxxxx۵ و ناصر ثقفیان به کدملی xxxxxxxxx۰ و محسن خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و نجفقلی مالکی به کدملی xxxxxxxxx۰ و غلامحسین وطنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی هیت مدیره و مصطفی متین راد به کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن قائم فر به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سیدمرتضی میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی ورحیم راطبی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076792
آگهی تغییرات انجمن عترت معصومین اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۱۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۱۷/۲۴/۲۰ مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ صادره از استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سیدمحمد سیدحنائی به کدملی xxxxxxxxx۱، مصطفی حجه فروش به کدملی xxxxxxxxx۴، عبدالرضا یوسفیان به کدملی xxxxxxxxx۱، محمد رضا واعظ شوشتری به کدملی xxxxxxxxx۱، فاطمه دهقانپور به کدملی xxxxxxxxx۳، منصوره زائری به کدملی xxxxxxxxx۲، حسین آذین به کدملی xxxxxxxxx۹ اصغر زاهدی به کدملی xxxxxxxxx۳، محمد جواد صدق به کدملی xxxxxxxxx۰، حمید عباسی به کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد بهرام راستی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره، مجید فهیم پور به کدملی xxxxxxxxx۹ و سیدمحمد باقر حجازی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - سیدمرتضی میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و رضا طیب نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۵ به تصویب مجمع رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13984258
آگهی تغییرات انجمن خیریه امام حسین ع ویژه حمایت از بیماران شکاف کام و اختلالات همراه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷، آقای مصطفی حر به کدملی xxxxxxxxx۵، آقای عباسعلی سلطانیان به کدملی xxxxxxxxx۶، آقای آرش قربانی به کدملی xxxxxxxxx۱، آقای علی رجالی به کدملی xxxxxxxxx۴، آقای رسول نصراصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۴، آقای جلیل طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای محمد کشانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهرداد معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای سیدمرتضی میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی امینی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899260
آگهی تغییرات خیریه امداد و درمان حضرت زهرا س اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۴۱۰۹
به استناد نامه شماره xxx۷۹/۲۴/۲۰ مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فامیل دردشتی به کدملی xxxxxxxxx۹، کریم بیگی به کدملی xxxxxxxxx۵، حسین اسدی به کدملی xxxxxxxxx۶، عبدالرضا یوسفیان جزی به کدملی xxxxxxxxx۱، سیدمحمدباقر حجازی به کدملی xxxxxxxxx۸، سیدمرتضی میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۳، علی رجالی به کدملی xxxxxxxxx۴، محمدحسین صدیقی پور به کدملی xxxxxxxxx۳، اکبر کلاهدوزان به کدملی xxxxxxxxx۸، مرتضی نیکبخت نصرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۵، رحیم راطبی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، مهدی آراستگان به کدملی xxxxxxxxx۶، مجید تباشیری اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۴، حسین علی صرافان چهارسوقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. جمال ملک نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷، محمد سیدحنائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرسان اصلی و مهدی اذانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد گل احمر به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرسان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899261
آگهی تغییرات خیریه امداد و درمان حضرت زهرا س اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۴۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فامیل دردشتی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره، کریم بیگی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمحمدباقر حجازی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان خزانه دار، حسین اسدی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل، سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان منشی هیئت مدیره، عبدالرضا یوسفیان جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، علی رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، محمدحسین صدیقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳، اکبر کلاهدوزان به شماره ملی xxxxxxxxx۸، رحیم راطبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، مرتضی نیکبخت نصرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899400
آگهی تغییرات خیریه امام حسین ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۶۰۷۰
به استناد نامه شماره ۰۵/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. آقای سیدرضا ممتازاصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، آقای حسین علی صرافان چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای مرتضی صباغ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲، آقای احمد فامیل دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای کریم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای علی رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای حسین اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای سیدمحمدباقر حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، آقای علی ابریشم کار به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای مسعود کاظمی زهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای صدرالدین مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد هیرادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای جمال ملک نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892244
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه‌ام البنین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۸۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ و نامه شماره xxx۱ مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ سازمان اقتصاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات امنا به شرح ذیل تعیین و جایگزین گردیدند: آقایان علی رجالی کدملی xxxxxxxxx۴ سید مرتضی میرلوحی کدملی xxxxxxxxx۳ جمال ملک نائینی کدملی xxxxxxxxx۷ و مصطفی رجالی کدملی xxxxxxxxx۹ احمد رضا نواب فرد کدملی xxxxxxxxx۴ سید حسین طباطبائی کدملی xxxxxxxxx۵ رضا بصیری کدملی xxxxxxxxx۱ رضا خدمتکن کدملی xxxxxxxxx۲ حسین سیلانی کدملی xxxxxxxxx۸ و مصطفی طباطبائی کدملی xxxxxxxxx۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881078
آگهی تغییرات مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی ع استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۱۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/xxx۶ و نامه شماره xxx۳۱/۲۴/۲۰ مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید محکم کار به کدملی xxxxxxxxx۵ ومحمدحسین صدیقی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ و کمال حیدری به کدملی xxxxxxxxx۴ و پروین کلباسی به کدملی xxxxxxxxx۰ ومنصور شیری به کدملی xxxxxxxxx۶ وعلی محمد سلامتیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد علی فیض مند به کدملی xxxxxxxxx۸ وجلال میرزایان به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامحسین صادقیان به کدملی xxxxxxxxx۵ و مصطفی حجه فروش به کدملی xxxxxxxxx۴ و عبدالرضا یوسفیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و رضا حاجی رستم به کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال و سید مرتضی میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۳ و مهدی رازی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرسان اصلی ومحسن روحانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و رسول حمامی ریزی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرسان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590875
آگهی تغییرات خیریه درمانی مولود بهشتی کعبه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۳۶/۲۴/۲۰ مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ مدیر کل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول سدری به کدملی xxxxxxxxx۴ و مهدی آراستگان به کدملی xxxxxxxxx۶ و رضا حاجی رستم به کدملی xxxxxxxxx۶ و کریم بیگی به کدملی xxxxxxxxx۵ و سید حسین امامی به کدملی xxxxxxxxx۵ و عبدالرضا یوسفیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و رسول صالحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و حمید عصارزادگان به کدملی xxxxxxxxx۱ و رحیم راطبی به کدملی xxxxxxxxx۶ و بهناز خانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و مهدی اذانی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و جمال ملک نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷ و سید رضا اسحاقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال و سید مرتضی میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۳ و رسول اله دادی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرسان اصلی و احمد پرورش به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی ابریشم کار به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرسان علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13304982
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه امداد و درمان حضرت ابوطالب ع سپاهان درتاریخ ۲۴/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف: کلیات - تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز بیمارستان و ارائه خدمات حمایتی، رفاهی در راستای انجام امور درمانی به ویژه جهت بیماران نیازمند و همراهان آنها در صورت ضرورت با همکاری واحد مددکاری، ریاست و مدیریت بیمارستان. - ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات به منظور افزایش کیفیت سطح خدمات درمانی. - توسعه و ترویج فرهنگ تکریم بیماران در بین آحاد جامعه به ویژه جامعه پزشکی و پیرا پزشکی بر اساس قوانین و دستور العمل‌ها. - پیگیری جهت، بهبود سرویس دهی آورژانس مرکز آموزشی درمانی ایت ا … کاشانی به بیماران با توجه به موقعیت حساس این آورژانس در سطح شهر و استان اصفهان. - حمایت و پشتیبانی از اجرای طرح‌های ارائه شده در زمینه امور دارو و درمان توسط وزارت علوم پزشکی و ارتقاء سلامت به ویژه آحاد مردم جامعه تحت پوشش مرکزآموزشی درمانی ایت الله کاشانی. ب: روش اجرای هدف: - همکاری و تعامل با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت ساخت، تجهیز و راه اندازی واحدهای درمانی وآموزشی مورد نیاز بیماران در راستای انجام خدمات بهینه. - شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی (مؤسسات خیریه، سازمان‌های مردم نهاد و سازمان‌های دولتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی) در عرصه‌های ملی و بین المللی و برقراری ارتباط با آنان به منظور جذب و دریافت کمک‌های مادی و معنوی. - ارتباط مستقیم با بیماران و همراه آنان از طریق گفتگو، فرم نظر سنجی و دریافت نقطه نظرات آنها به منظور برنامه ریزی و اقدام لازم جهت ارتقاء کیفی سطح خدمات. - تجلیل و قدردانی از منابع انسانی دلسوز و ایثارگر و متعهد مرتبط با بیماران به منظور احیاء سنت حسنه تکریم و ایجاد انگیزش در خدمت رسانی مناسب و شایسته به بیماران. - برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، مراسم و مشارکت و همکاری در امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تحقیقاتی و انتشار و توزیع نشریات وکتب با هدف اطلاع رسانی و ارتقاء سطح اطلاعات مذهبی، اجتماعی و بهداشتی درمانی در جهت جلب مشارکت‌های مردمی پس از اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان - شهر اصفهان - آیت اله کاشانی - کوچه شهید حمید دهقانی - خیابان ایت اله کاشانی - پلاک xxx - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۴ دارایی اولیه موسسه: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد که توسط هیأت مؤسس تماما پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته_است. اولین مدیران: خانم پروین کلباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محسن خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و آقای مجید حمیدی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد جاودان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سیدمصطفی بحق به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی اراستگان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد عندلیب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سیدعلی اصغر طائریان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمدرضا حاتم زاده اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سیدمحمدحسین امامی کرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر کلاه دوزان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان خزانه دار و آقای جمال ملک نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و و آقای مصطفی حجه فروش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهد آور با امضای خزانه دار و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل با مهر انجمن و حساب مؤسسه با امضای خزانه دار و یکی از دو امضای رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل با مهر و امضاء معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. بازرسان: آقای سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رسول ابریشم کار اصفهان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره ملی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117953
آگهی تغییرات مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی ع استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۱۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ و نامه شماره xxx۰۸/۲۴/۲۰ مورخ ۲۸/۷/۹۵ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ اقای مهدی رازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و اقای غلامرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * آقای کمال حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خانم پروین کلباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای محمد حسین صدیقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای مصطفی حجه فروش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای منصور شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ علی محمد سلامتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ محمدعلی فیض مند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و غلامحسین صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمدرضا دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117999
آگهی تغییرات امام موسی کاظم ع ویژه امور زندانیان استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۷۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ و نامه شماره xxx۶۰/۲۲/۲۰ مورخ ۱۶/۵/xxx۵ دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان آقای رمضان امیری به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدحسین صدیقی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید تباشیری به کدملی xxxxxxxxx۴ و اقای عباس امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین کشانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آاقای مصطفی متین راد به کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای علی بک عالی فر به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای ناصر ثقفیان به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای محسن خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای جمال ملک نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و اقای اکبر اخوان مقدم به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای احمدعلی مدرس به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید مرتضی میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای سیروس امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۰ الی ۹۴ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13140870
آگهی تغییرات امام موسی کاظم ع ویژه امور زندانیان استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۷۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ و نامه شماره xxx۶۰/۲۲/۲۰ مورخ ۱۶/۵/xxx۵ دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان آقای رمضان امیری به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدحسین صدیقی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید تباشیری به کدملی xxxxxxxxx۴ و اقای عباس امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین کشانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آاقای مصطفی متین راد به کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای علی بک عالی فر به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای ناصر ثقفیان به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای محسن خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای جمال ملک نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و اقای اکبر اخوان مقدم به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای احمدعلی مدرس به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید مرتضی میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای سیروس امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۰ الی ۹۴ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13116084
آگهی تغییرات انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل علیه السلام ویژه بیماران کلیوی و قلبی اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۵/xxx۵ و نامه شماره ۴۰/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فامیل دردشتی کدملی xxxxxxxxx۹ و جمال ملک نائینی کدملی xxxxxxxxx۷ و علی رجالی کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد سیلانی کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد گل احمر کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدمحمدباقر حجازی کدملی xxxxxxxxx۸ و عزیزاله رحیمی کدملی xxxxxxxxx۴ و اکبر کلاهدوزان کدملی xxxxxxxxx۸ و حسین ذنوبی کدملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا نریمانی زمان آبادی کدملی xxxxxxxxx۱ و عبدالرضا یوسفیان جزی کدملی xxxxxxxxx۱ و مهدی اذانی کدملی xxxxxxxxx۶ و حسین علی صرافان چهارسوقی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و کریم بیگی کدملی xxxxxxxxx۵ و مصطفی حجه فروش کدملی xxxxxxxxx۴ و حمید عباسی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند و مسعود شهنام نیا کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و سیدمرتضی میرلوحی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110497
آگهی تغییرات انجمن بیماران نقص ایمنی صدیقه الطاهره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۰۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ و نامه شماره xxx۸۱/۲۴/۲۰ مورخ ۱۷/۷/xxx۵ صادره از استانداری اصفهان آقای عبدالرضا یوسفیان جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای علیرضا نریمانی زمان آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، خانم رویا شرکت به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای کریم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای بهزاد شاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای مسعود کاظمی زهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، آقای محمد نصری به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای سیدمحمدباقر حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، آقای رسول عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای احمد فامیل دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای محمد معماریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲، آقای حمید عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسن آجودانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضا اصلی هیات مدیره، آقای مهدی آراستگان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی رازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای سید مرتضی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای جمال ملک نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی، آقای اصغر رفیعایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای اکبر بیابانی یحیی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه منتهی به سال ۹۴ انجمن به تصویب مجمع رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050056
آگهی تغییرات خیریه دیابت اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۸۲۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ و نامه شماره xxx/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۲/۵/۹۵ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال تعیین گردیدند: محمدعلی عطاری کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید مهدی ابطحی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، احمد نیلفروشان دردشتی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج هیئت مدیره) جمال ملک نایینی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه دار، سید مرتضی میرلوحی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت منشی، علی کچویی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی، احمد فامیل دردشتی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی، مجید تباشیری کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی، ریحانه برکتین کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی، حسین سلیمانی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی، مهدی آراستگان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی، سیدجواد رنگ آمیز کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اشخاص ذیل همراه با مهر موسسه معتبر است: مدیرعامل و خزانه دار یا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس و خزانه دار. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024418
آگهی تغییرات خیریه دیابت اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۸۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ و نامه شماره xxx/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۲/۵/۹۵ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی عطاری کد ملی xxxxxxxxx۷ سیدمهدی ابطحی کد ملی xxxxxxxxx۸ سیدجواد رنگ آمیز کد ملی xxxxxxxxx جمال ملک نایینی کد ملی xxxxxxxxx۷ سیدمرتضی میرلوحی کد ملی xxxxxxxxx۳ علی کچویی کد ملی xxxxxxxxx۵ احمد فامیل دردشتی کد ملی xxxxxxxxx۹ مجید تباشیری کد ملی xxxxxxxxx۴ ریحانه برکتین کد ملی xxxxxxxxx۱ حسین سلیمانی کد ملی xxxxxxxxx۴ مهدی آراستگان کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین کشانی کد ملی xxxxxxxxx۵ همایون صدری کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدرضا کجانی کد ملی xxxxxxxxx۷ بازرس اصلی و بهرام راستی کد ملی xxxxxxxxx۲ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849491
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن خیریه نور و حضرت علی اصغر خورشید اصفهان در تاریخ ۲۴/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع موسسه: اهداف موسسه عبارتند از الف کلیات ۱ کمک به درمان بیماران مراجعه کننده به این بیمارستان تهیه داروهای مورد نیاز جهت بیماران نیازمند کمک به بازتوانی بیماران بیماریهای خاص و صعب العلاج تهیه تجهیزات مورد نیاز جهت بیماران نیازمند ب: روش اجرای اهداف استفاده از کمکهای مالی و معنوی خیرین جلوگیری از فشار مضاعف به قشر نیازمند و مستضعف اصلاح فرایندهای درمانی از طریق مشاورهای تخصصی اعضا هماهنگی با هیات امنای دانشگاه جهت خرید داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران نیازمند مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: اصفهان خیابان استانداری بیمارستان حضرت علی اصغر کدپستی xxxxxxxxx۱ دارایی موسسه: مبلغ xxxxxxxxx ریال می‌باشد که از سوی هیات موسس تماما پرداخت و در اختیار انجمن قرار گرفته_است. اولین مدیران موسسه:. آقای اکبر کلاهدوزان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای غلامرضا معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای احمد فامیل در دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت خزانه دار و آقای رضا حاجی رستم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیر عامل و آقای جمال ملکی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سید مرتضی میر لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وحمید صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مهدی اذانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای امیر کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدرضا ساوج به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم پروین کلباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای حسین اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم شهلا آکوچکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد شماس اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدندو کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان موسسه: آقای عبدالامیر عطاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم فریبا پور نصر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرسان اصلی و آقای مهدی آراستگان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819504
آگهی تغییراتخیریه امام حسین ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۶۰۷۰
به استناد نامه شماره ۵/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۰۹/۰۹/xxx۴ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فامیل دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، سیدمحمدباقر حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، حسین علی صرافان چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، کریم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، علی ابریشم کار به شماره ملی xxxxxxxxx۴، فرهاد تحویلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰، سیدرضا ممتاز اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، علی رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، حسین اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، اکبر طلائی مینائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره، صدرالدین مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، مرتضی صباغ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و رضا کرمانی القریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. جمال ملک نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758348
آگهی تغییراتمجمع خیران ورزش یار استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۸۷۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ و نامه شماره xxx۵۹/۲۲/۲۰ مورخ ۲۴/۱۲/۹۴ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اقا محمد سلامتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای علی لوافان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای اصغر تجدد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ اقای عباس حاج رسولیها به شماره ملی xxxxxxxxx۰ اقای علی محمد سلامتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره اقای احمد خوروش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ اقای محمد رضا ساکت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره اقای غلامحسین رحمانی خواجویی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سید مرتضی میر لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای محمد رضا کر بکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و اقای علیرضا ادیب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تراز مالی ۹۲ و ۹۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740205
آگهی تغییراتانجمن خیریه امام حسین ع ویژه حمایت از بیماران شکاف کام و اختلالات همراه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ و نامه‌ی شماره‌ی xxx۲۳/۲۲/۲۰ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۴ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی سلطانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مصطفی حر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علی سلیمان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و جلیل طالقانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و رسول نصر اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آرش قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و علی رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سیدمصطفی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سیدمرتضی میر لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های موسسه انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684825
آگهی تغییراتانجمن عترت معصومین اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۱۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ و نامه شماره xxx۷۸/۲۲/۲۰ مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیلان مالی سال xxx۳ به تصویب رسید. محمدسیدحنائی کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدگل احمر کدملی xxxxxxxxx۱ و مصطفی حجه فروش کدملی xxxxxxxxx۴ و بهرام راستی کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدجواد صدق کدملی xxxxxxxxx۰ و محمود شریعتی نصرآبادی کدملی xxxxxxxxx۶ و عبدالرضایوسفیان جزی کدملی xxxxxxxxx۱ و منصورالسادات رفیعی پورعلوی کدملی xxxxxxxxx۲ و منصوره زائری اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا جبارزارع کدملی xxxxxxxxx۲ و ثمینه حجه فروش کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علیرضانریمانی زمان آبادی کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدمجیدداودی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شد. سیدمرتضی میرلوحی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و مریم ابوشهاب کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443471
آگهی تغییرات شرکت خيريه امداد و درمان حضرت زهرا س اصفهان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۴۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد فامیل دردشتی کدملی xxxxxxxxx۹ و اکبر کلاهدوزان کدملی xxxxxxxxx۸ و سیدمرتضی میرلوحی کدملی xxxxxxxxx۳ و حسین اسدی کدملی xxxxxxxxx۶ و محمدحسین صدیقی پور کدملی xxxxxxxxx۳ و مجید تباشیری اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۴ و سیدمحمدباقر حجازی کدملی xxxxxxxxx۸ و علی رجالی کدملی xxxxxxxxx۴ و کریم بیگی کدملی xxxxxxxxx۵ و مرتضی نیکبخت نصرآبادی کدملی xxxxxxxxx۵و رحیم راطبی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و مهدی آراستگان کدملی xxxxxxxxx۶ و حسین علی صرافان چهارسوقی کدملی xxxxxxxxx۱ و مصطفی حجه فروش کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شد. جمال ملک نائینی کدملی xxxxxxxxx۷ و محمد گل احمر کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرسان اصلی و محمد سیدحنائی کدملی xxxxxxxxx۱ و مهدی اذانی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرسان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175438
آگهی تغییرات موسسه خیریه درمانی مولود بهشتی کعبه موسسه غیر تجاری به‌شماره‌ثبت۲۸۸۳ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۶۱۰۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۱۲/xxx۳ آقای عبدالرضا یوسفیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ وآقای رضا حاجی رستم به شماره ملیxxxxxxxxx۶و مهدی اذانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶وآقای رسول سدری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ وآقای سید رضا اسحاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ وآقای کریم بیگی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ وآقای رسول ابریشم کار به شماره ملی xxxxxxxxx۸وآقای رحیم راطبی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای جمال ملک نائینی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم بهناز خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷وآقای جمال الدین صمصام شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وخانم زینت السادات حسینی بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵وآقای اکبر طلائی مینائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.آقای سید مرتضی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و آقای رسول اله دادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرسین اصلی و آقای علی ابریشم کار به شماره ملی xxxxxxxxx۴و گوهر رضوان به شماره ملی به سمت بازرسین علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12092684
آگهی تغییرات موسسه انجمن بیماران نقص ایمنی صدیقه الطاهره به‌شماره‌ثبت ۲۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۰۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و بیلان مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ـ آقای کریم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای احمد فامیل دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، خانم رویا شرکت به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای سید محمدباقر حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، آقای بهزاد شاکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای علیرضا نریمانی زمان آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای عبدالرضا یوسفیان جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای روح ا... قوام نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳، آقای رسول عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای احمد علما زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای محمد نصری به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای مهدی آراستگان به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای حسن جمدی خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی رازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای رسول ابریشم کار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای جمال ملک نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مرتضی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرسان اصلی و آقای سیداصغر رفیعایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد مجیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرسان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766690
آگهی تغییرات موسسه انجمن عترت معصومین اصفهان موسسه به‌شماره‌ثبت ۳۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۱۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیئت امنا مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ آقایان محمد سیدحنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای محمد گل احمر به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مصطفی حجه فروش به شماره ملی xxxxxxxxx۴، بهرام راستی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، محمدجواد صدق به شماره ملی xxxxxxxxx۰، محمود شریعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، عبدالرضایوسفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱، خانم منصوره زائری به شماره ملی xxxxxxxxx۱، محمدرضا جبار زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲، خانم ثمینه حجه فروش به شماره ملی xxxxxxxxx۳، خانم منصورالسادات رفیعی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲، به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا نریمانی زمان آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، سید مجید داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، به سمت اعضای علی البدل هیئـت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، خانم مریم ابوشـهاب به شماره ملی xxxxxxxxx۹، به سمـت بازرسان اصلی و علی البدل شـرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهـی های موسسه انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582984
آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری انجمن خیریه امام حسین ع ویژه حمایت از بیماران شکاف کام و اختلالات همراه به‌شماره ثبت ۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ آقای مصطفی حر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد رضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهرداد معمار زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی سلیمان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد کشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای آرش قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم فاطمه درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای حیدر علی داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حسین ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سید مرتضی میر لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مصطفی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1552956
آگهی تغییرات موسسه مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی (ع) استان اصفهان شماره ثبت ۲۴۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۱۵۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کمال حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم پروین کلباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و مصطفی حجه فروش xxxxxxxxx۴ و رضا حاج رستم بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و منصور شیری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسین صدیقی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا نریمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی محمد سلامتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و علی ابریشم کار بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و سید رضا اسحاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و عبدالرضا یوسفیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و کریم بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و مهدی رازی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
سید مرتضی میرلوحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و محسن روحانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و صدیقه آریا کیا بشماره ملی xxxxxxxxx۴۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234748
آگهی تغییرات در موسسه خیریه امام حسین (ع) شماره ثبت ۳۴۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۶۰۷۰
بموجب نامه شماره ۱/۵/xxx/xxx۴ مورخ ۲۸/۸/۹۲ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۲ احمد فامیل دردشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس، سید نصیر روضاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس، حسینعلی صرافان چهار سوقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل، فرهاد تحویلیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت منشی، سید محمد باقر حجازی بشماره ملی xxxxxxxxx۸، کریم بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ سید صادق طباطبایی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی رجالی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و سید رضا ممتاز اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن مشکاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و حسین اسدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و سید اکبر پرسیایی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره و علی ابریشم کار بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت خزانه دار، از تاریخ ۳۰/۸/۹۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند و جمال ملک نائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و سید مرتضی میر لوحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با دو امضای رئیس، نایب رئیس هیئت مدیره، خزانه دار، مدیر عامل و با مهر موسسه معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۸/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 633394
آگهی تغییرات در موسسه خیریه امداد و درمان حضرت زهرا (س) اصفهان شماره ثبت ۲۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۴۱۰۹
بموجب نامه شماره xxx۳۵/۲۲/۲۰ مورخ ۱۰/۳/۹۱ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ و ۲۴/۱/۹۱ آقای پرویز کاشفی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس آقای عبدالحسین سیف الهی بشماره ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس آقای علی ابریشم کار بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل آقای کریم بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت قائم مقام مدیرعامل آقای سید مرتضی میرلوحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت منشی آقای احمد فامیل دردشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت خزانه دار آقایان احمد کلاهدوزان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱۸ و علی رجالی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مصطفی حجه فروش بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید حسین سیدنا بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم مهشید افضل بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان مهدی اذانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و جمال ملک نائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11011716
آگهی تغییرات در موسسه خیریه امداد و درمان حضرت زهرا (س) اصفهان شماره ثبت ۲۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۴۱۰۹
بموجب نامه شماره xxx۳۵/۲۲/۲۰ مورخ ۱۰/۳/۹۱ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ و ۲۴/۱/۹۱ آقای پرویز کاشفی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس آقای عبدالحسین سیف الهی بشماره ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس آقای علی ابریشم کار بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل آقای کریم بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت قائم‌مقام مدیرعامل آقای سید مرتضی میرلوحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت منشی آقای احمد فامیل دردشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت خزانه‌دار آقایان احمد کلاهدوزان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱۸ و علی رجالی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مصطفی حجه فروش بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید حسین سیدنا بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم مهشید افضل بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان مهدی اذانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و جمال ملک نائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11320279
آگهی تغییرات در موسسه خیریه امداد و درمان حضرت زهرا (س) اصفهان شماره ثبت ۲۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۴۱۰۹
بموجب نامه شماره xxx۳۵/۲۲/۲۰ مورخ ۱۰/۳/۹۱ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ و ۲۴/۱/۹۱ آقای پرویز کاشفی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس آقای عبدالحسین سیف الهی بشماره ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس آقای علی ابریشم کار بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل آقای کریم بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت قائم‌مقام مدیرعامل آقای سید مرتضی میرلوحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت منشی آقای احمد فامیل دردشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت خزانه‌دار آقایان احمد کلاهدوزان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱۸ و علی رجالی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مصطفی حجه فروش بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید حسین سیدنا بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم مهشید افضل بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان مهدی اذانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و جمال ملک نائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات