مصطفی امید قائمی

آقای مصطفی امید قائمی

کد ملی 128691xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
40
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14819340
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۴/xxx۰به شرح ذیل تعیین گردید: مصطفی امید قائمی با شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره - خسرو عباس نژاد با شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - رضا مهدوی پور با شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳به سمت عضو هیئت مدیره - مجتبی بصیری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵به سمت عضو هیئت مدیره - عبدالمجید محمدی با شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره. عبدالمجید محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل. امضاءهای مجاز به شرح زیر تعیین گردید: ۱- مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره. ۲- دو نفر از اعضای هیئت مدیره. هیئت مدیره اختیاراتی به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777027
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۵,xxx مورخ ۰۶/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصرت رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه صندوق‏های بازنشستگی، پس‏انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت رئیس هیئت‏مدیره و مصطفی امیدقائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدمصطفی زین الدین به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و افخم زروانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت پتروپالایش دهلران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و عباس بنی شریف به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت فاوا نفت صبا کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره در بندهای ۱، ۴، ۶ (صرفاً پیش بینی بودجه)، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۵ (به استثنای حق صلح، مصالحه و سازش)، ۱۶، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14721725
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید : آقای مرتضی سامی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای شعبان مرادی یگان محله به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران ( مپسا ) به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا علی نوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ خارج از هیأت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . هیأت مدیره افزون بر اختیارات مصرح در ماده ۴۴ اساسنامه شرکت ، اختیارات مندرج در بندهای ۱ ، ۶ ، ۷ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، و موضوع ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14676909
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۹ / xxx مورخ ۰۸/ ۱۰/ xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد مهدی نواب مطلق به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات گستر صباانرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان رییس هیات مدیره منصور حقیقت پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان نایب رییس هیات مدیره . محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره . مصطفی امیدقائمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۲ ۱ اجرای مصوبات مجامع و هیات مدیره . ۲ ۲ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات و شرکت‌های خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری ، قضایی و غیره . ۲ ۳ تهیه و تنظیم کلیه آیین نامه‌های شرکت برای ارائه و بررسی و تصویب هیات مدیره . ۲ ۴ استخدام ، انتصاب ، عزل و نصب کلیه مأمورین ، کارکنان شرکت و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های تابعه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام براساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث طبق آیین نامه مصوب هیات مدیره . ۲ ۵ پرداخت مخارج و هزینه‌های جاری شرکت . ۲ ۶ انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب هیات مدیره . ۲ ۷ تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه‌ای براساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب نهایی . ۲ ۸ افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت . ۲ ۹ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل , کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه . ۲ ۱۰ پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها و موسسات و واخواست اینگونه اوراق . ۲ ۱۱ اعزام مأموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور . ۲ ۱۲ دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک‌ها . ۲ ۱۳ اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی . ۲ ۱۴ انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره . ۲ ۱۵ تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی‌ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیات مدیره . ۲ ۱۶ اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تابعه در چارچوب آیین نامه مصوب هیات مدیره . ۲ ۱۷ ارائه گزارش کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به هیات مدیره ۲ ۱۸ مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا روسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید . ۲ ۱۹ سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم با تصویب هیات مدیره تفویض خواهد_شد . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چک‌ها ، بروات ، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و قراردادها ( به استثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای ) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . سایر مکاتبات اداری و داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل شرکت صورت خواهد_گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14619671
آگهی تغییرات شرکت بیمه زندگی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۱۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۴۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ و مجوز بیمه مرکزی به شماره xxx۷۱/xxx/۹۸ مورخ ۱۴/۲/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . شرکت بانک خاورمیانه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و آقای پرویز عقیلی کرمانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سیداحمد احمدی هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای هادی برخوردار با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سیدحسین سلیمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدالله فاتح با کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای خسرو اسمعیل زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آسفالت طوس شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14539522
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ولی ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ، به نمایندگی از طرف شرکت پردازشگران سامان آقای هادی برخوردار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ، به نمایندگی از طرف شرکت توسعه امید آتیه اندیش . آقای مصطفی امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ، به نمایندگی از طرف شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان آقای حسین واعظ قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ، به نمایندگی از طرف بانک سامان به سمت عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۱۳ اساسنامه شامل بندهای ۱ ، ۴ ، ۷ ، ۹ و ۱۳ را به مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14138148
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ولی ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و هادی برخوردار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه امید آتیه اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و مصطفی امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و حسین واعظ قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضوء هیئت مدیره، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۴، ۷، ۹ و ۱۳ از ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تتفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073907
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی امید قائمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975802
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک رفاه کارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایند گی آقای مرتضی سامی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای شعبان مرادی یگان محله به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای محمدرضا صدری اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی آقای محمدرضا علی نوری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کد مکلی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت کمافی السابق با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881027
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۵/xxx مورخ ۱۱/۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید باقری خیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین قائمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرحمزه مالمیر به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی کارون به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و کریم بروفرد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مصطفی امید قائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۶ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542531
آگهی تغییرات شرکت آتیه اندیشان سپهر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین واعظ قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ غلامرضا خلیل ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رییس هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت توسعه امید آتیه اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ مصطفی امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ یوسف علی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، به نمایندگی از طرف شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ هادی برخوردار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره قاسم سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا با امضای رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مفاد بندهای ۱، ۴، ۷، ۹ و ۱۳ از ماده ۳۹ اساسنامه به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و تنفیذ گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412619
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای قاسم منظری توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا وفا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع پترو شیمی خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقایان حسن پورعبدالهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و فریدون امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندر امام باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء یک نفر از گروه اول و یک نفر از گروه دوم با مهر شرکت معتبر می‌باشد امضاء گروه اول: آقایان: علیرضا وفا (مدیرعامل) و جلیل قسامی (رئیس مجتمع) امضاء گروه دوم: آقایان: فریدون امیری (رییس امور مالی)، علیرضا هاتفی (رییس حسابرسی داخلی) و حسین بارگاهی (رییس حسابداریمدیریت) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393398
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی سامی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت ریاست هیئت مدیره مهدی راعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا علی نوری به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان به نماینده شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره شعبان مرادی یگان محله به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره مصطفی امید قایمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران (مپسا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره عباس نظربیگی به کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13206964
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۵ , xxx مورخ ۰۳/۰۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مصطفی امید قائمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود صدیقی تنکابنی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سنائی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی خاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای روح اله رجبی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای ۱ ۴ ۵ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۲۱ و ۲۲ مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13174039
آگهی تغییرات شرکت اقتصاد گستر قهرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۶۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدهادی حیدرزاده مقدم با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیات مدیره بنمایندگی از صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ آقای صدرالدین علی پور با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ آقای مصطفی امید قائمی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی پیشکسوتان توسعه سرور به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ آقای داود کاهه با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیات مدیره بنمایندگی از شرکت لیزینگ قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای مهدی کاظمی اسفه با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها و چکها با امضاء مدیرعامل و احدی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران خیابان بلوار فردوس شرقی خیابان وفا آذر شمالی کوچه پانیذ پلاک ۲ کدپ xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13139086
آگهی تغییرات شرکت تأمین سرمایه کاردان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۰۲ , xxx مورخه ۱۸/۰۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی امیدقائمی با کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی بانک خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیات مدیره ولی ضرابیه با کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره محمدابراهیم مقدم نودهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیات مدیره پرویز عقیلی کرمانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره امیر مسعود رزازان با کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره مجید زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره یوسف علی شریفی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره، دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805547
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵/xxx مورخ ۲۱/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx/۴۱ مورخ ۱۷/۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس نصرت رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از گروه پتروشیمی تابان فرداد (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴) طی نامه شماره xxx/۹۴ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهندس عباس شعری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲) طی نامه شماره xxx۸۰/۱ ۱ ص پ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهندس عبدالحمید امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵) طی نامه شماره xxx۱۵/۱ ۱ ص پ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهندس مصطفی امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴) طی نامه شماره xxx ۹۴ مورخ ۳/۱۱/۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهندس عادل نژاد سلیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵) طی نامه شماره xxx۱۴/۱ ۱ ص پ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و جهت حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر مالی شرکت (در هرحال امضاء ثابت مدیرعامل خواهد_بود) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732350
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم بروفرد به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت نفت سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ جایگزین آقای اصغر عارفی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردید. و آقای وحید باقری خیر آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد حسین قائمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رییس هیأت مدیره وآقای مصطفی امید قائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل در سمتهای خود ابقا گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قرار دادها و چک و سفته با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا باامضا متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه مهر شرکت ویا با امضا رئیس هیأت مدیره همراه مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713560
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰/xxx مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عادل نژاد سلیم به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان رئیس هیات مدیره مصطفی امید قائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره سیدابوالحسن سیدخاموشی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بین المللی فراساحل پترو بینا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل بهرام کلانتری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو هیات مدیره عبدالحمید امامی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره رسول اشرف زاده برنج آباد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره عباس کفاش تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گرددیند و کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت، پانزده در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248674
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۳۹۶۸۸۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ و مجوز شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای مصطفی امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بجای آقای عادل نژاد سلیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان رئیس هیات مدیره وآقای علی اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت آپادانا پترو بازرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بجای آقای حسن بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12223917
آگهی تغییرات شرکت اقتصاد گستر قهرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۴۰۵۹ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۳۶۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید ـ آقای مصطفی امیدقائمی با کد ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره بنمایندگی ازصندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ ـ آقای سیدحسن میرحسنی با کد ملیxxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی ازشرکت لیزینگ قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ آقای مهدی کاظمی اسفه با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها و چکها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723165
آگهی تغییرات شرکت تأمین سرمایه کاردان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ و نامه شماره xxxxxxمورخ ۱۷/۰۸/xxx۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرویز عقیلی کرمانی باکدملی xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیات مدیره ـ محمدابراهیم مقدم نودهی باکدملی xxxxxxxxx۳به جای محمد رضا رنجبر به نمایندگی ازطرف شرکت بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ ولی ضرابیه باکدملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازطرف شرکت بانک سامان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت عضوهیات مدیره ـ سیامک دولتی باکدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت عضوهیات مدیره ـ بهاالدین علائی فرد باکدملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی ازطرف شرکت اطلاع رسانی واعتبار سنجی ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ سمت عضوهیات مدیره ـ مصطفی امیدقائمی باکدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی ازطرف شرکت بانک خاورمیانه به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به سمت عضوهیات مدیره ـ مجیدزمانی باکدملی xxxxxxxxx۲به سمت عضوهیات مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل ویکی ازاعضای هیات مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضای دونفر ازاعضای هیات مدیره دارای اعتبار می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523464
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/xxx۳ و مجوز شماره xxx۹/۲۰ مورخ ۱۶/۴/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره بجای مرتضی عزیزی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425855
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام ‌شماره ثبت ۱۳۷۶۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای منصور معظمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به جای آقای غلامعلی کیانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود مجیب با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شمس بیرانوند با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین ناوک پور با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به جای آقای مرتضی زرین گل به سمت عضو هیئت مدیره و حمید وفایی کدملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364825
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نصرت رحیمی با کدملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای حسینعلی زحمتکش به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات مالی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۸ بجای آقای مهدی تبیان به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر مالکی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای داوود رزاقی به کدملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و ... با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود همچنین کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341096
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرتیان پارس سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۳۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی امیدقائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی فرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ و آقای سیدمحمد حسینی بهشتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابوالقاسم احسانی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی شاهدان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342965
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرتیان پارس سهامی‌عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی امید قائمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فرقی بشماره ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدمحمد حسینی بهشتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم احسانی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر ی باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314708
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدحسین قائمی بجای آقای مهدی دهقان نیستانکی به نمایندگی شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ برای باقیمانده دوره تصدی عضویت هیئت مدیره منصوب گردید. در نتیجه آقای ناصر مالکی به کدملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین قائمی به کدملی xxxxxxxxx بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای امراله ابراهیمی کهریزسنگی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. همچنین کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282733
آگهی تغییرات شرکت پترو شمیران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۳۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای مصطفی امید قائمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی اکبری با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی شازند با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر صفریان نودهی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان عضو هیات مدیره و آقای احمد ابراهیمی طالقانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع دریا فن قشم (صدف) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد امیری با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سعید چیت ساز با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187677
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۶۲۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین میگردد: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی ناصر مالکی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان تجارت مجد سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی محمدجواد سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نفت سپاهان سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی مصطفی امیدقائمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پالایش نفت جی سهامی عام بشناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی رامین سارنگ به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182323
آگهی تغییرات شرکت پترو شمیران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۳۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی امیدقائمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمدعلی اکبری با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پتروشیمی شازند با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای سعید چیت ساز با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل خارج از هیات مدیره و آقای سید صدرا.. پرهیزگار با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سبحان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. و هم چنین بندهای ۶، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ ماده ۱۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056000
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش.م xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی مصطفی امیدقائمی به ش.م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری آینده نگر به ش.م xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی ناصر مالکی به ش.م xxxxxxxxx۵ و شرکت پالایش نفت جی به ش م xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی اکرم یارمحمدی به ش.م xxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه خدمات بازرگانی و مالی صبا نفت به ش.م xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی حسینعلی زحمتکش به ش.م xxxxxxxxx۵ و شرکت نفت سپاهان به ش.م xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی مهدی تبیان به ش.م xxxxxxxxx۷. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسینعلی زحمتکش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی تبیانی به ش.م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986233
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی امیدقائمی به ک م xxxxxxxxx۱ اکرم یارمحمدی حسین آبادی به ک م xxxxxxxxx۲ مهدی فرقی به ک م xxxxxxxxx۴ امیر آشتیانی عراقی به ک م xxxxxxxxx۹ ابوالقاسم احسانی نیا به ک م xxxxxxxxx۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ مصطفی امیرقائمی بسمت رئیس هیئت مدیره، اکرم یارمحمدی حسین آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی فرقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مندرج در بندهای یک دو سه چهار هفت هجده بیست و بیست و یک ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984918
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پایندگان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاهدان به ش م xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و منصور هشی احمدی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر مالکی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات بازرگانی صبا نفت به ش م xxxxxxxxx۳۰ و حسینعلی زحمت کش به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به ش م xxxxxxxxx۲۹ و امیر آشتیانی عراقی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به ش م xxxxxxxxx۸۲ و مصطفی امیدقائمی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به ش م xxxxxxxxx۶۱ و اکرم یارمحمدی حسین آبادی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آینده نگر به ش م xxxxxxxxx۰۴ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ ناصر مالکی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسینعلی زحمت کش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر آشتیانی عراقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۸ و ۲۱ از ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988202
آگهی تغییرات در شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۷۶۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۱۰/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: غلامعلی کیانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود مجیب به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت صنعتی نوید زرشیمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن شمس بیرانوند به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی امید قائمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سید ضیاءالدین نورالدینی فرد به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به سمت عضو هیئت مدیره و حمید وفائی به کدملیxxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرمالی جهانگیر علی عبدی زاده به کدملیxxxxxxxxx۷ و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی شرکت همراه با مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858083
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: عباس عصاری آرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ مصطفی امید قائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و فریبرز کریمایی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و پیمان امینی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ سید جعفر علوی معلم به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت پتروشیمی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ ـ عباس عصاری آرانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید جعفر علوی معلم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920192
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی اکرم یارمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی ناصر مالکی به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی مصطفی امید قائمی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت نفت سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی امراله ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی مهدی دهقان به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ محل شرکت به تهران ـ خ ونک ـ روبروی پارک آفتاب ـ پxxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۳ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۷/۹۱ ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت مدیره و اکرم یارمحمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10318948
آگهی تصمیمات در شرکت پترو شمیران سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۳۳۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۰ محمدعلی اکبری به کدملی xxxxxxxxx بجای علیرضا فولادآملی به نمایندگی از شرکت پترو شیمی شازند (اراک) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و مصطفی امیدقائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و سعید چیت ساز به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‎مدیره و مهر شرکت معتبر است. هیئت‎مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای ۱۵ ۱۶ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ماده ۱۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916991
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی اکرم یارمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی ناصر مالکی به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی مصطفی امید‌قائمی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت نفت سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی امراله ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی مهدی دهقان به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ محل شرکت به تهران ـ خ ونک ـ روبروی پارک آفتاب ـ پxxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۳ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۹/۷/۹۱ ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اکرم یارمحمدی‌ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11169807
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: عباس عصاری‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ مصطفی امید قائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و فریبرز کریمایی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و پیمان امینی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ سید جعفر علوی‌معلم به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت پتروشیمی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ ـ عباس عصاری‌آرانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سید جعفر علوی‌معلم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات