علی‌رضا نیلفروش زاده

علی‌رضا نیلفروش زاده

کد ملی 128655xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
83
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14885752
آگهی تغییرات شرکت تدبیر کالای جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 145568 و شناسه ملی 10101884965
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای احمد دشتی با شماره ملی 1280289112 به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم (سهامی خاص) با شناسه ملی 10320182974 و شماره ثبت 369072 به سمت رئیس هیأت مدیره. 2 - آقای مهدی نیلفروش زاده با شماره ملی 1291945271 به نمایندگی از طرف شرکت کیمیا سلامت ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی 10103990471 و شماره ثبت 349984 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. 3 ـ آقای علی رضا نیل فروش زاده با شماره ملی 1286552559 به نمایندگی از طرف شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر (سهامی خاص) با شناسه ملی 10103464241 و شماره ثبت 307732 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور مالی و قراردادها و چک وسفته و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است پ980814760604238  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14843968
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 396694 و شناسه ملی 10320467337
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت تدبیر سرمایه جم (سهامی خاص) با شناسه ملی 10320182974 شرکت تدبیر کالای جم با شناسه ملی 10101884965 آقای مسعود استاد عظیم با شماره ملی 0052479897 آقای علی رضا نیل فروش زاده به شماره ملی 1286552559 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی 10103210831به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ980717609148412 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14845254
آگهی تغییرات شرکت تابان داروی مهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 329631 و شناسه ملی 10103672627
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رضانیل فروش زاده کدملی1286552559 دارنده 5000000 ریال بادریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سید حسن اعتمادزاده به کدملی 2002418950 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه بادریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. آقای مصطفی صدوقی راد به کدملی 3256192777 دارنده 15000000 ریال سهم الشرکه با دریافت 5000000 ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود رابه 10000000 ریال کاهش داد. شرکت تدبیر سرمایه البرز به شناسه ملی10320467337 بادریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 1000 ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 95003000 ریال به مبلغ 80002000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای مصطفی صدوقی راد دارنده مبلغ 10000000 ریال سهم الشرکه ، آقای جوادعبدالحسینی کلخورانی دارنده مبلغ 30000000 ریال سهم الشرکه خانم سیمین ملایوسفی دارنده مبلغ 5000000 ریال سهم الشرکه ، آقای علیرضا احسانی آزاد دارنده مبلغ 35000000 ریال سهم الشرکه ، شرکت پژوهش ومشاوره تدبیر آراء بشناسه ملی 10101474950 دارنده مبلغ 1000 ریال سهم الشرکه و موسسه تدبیرامدادکوثر به شناسه ملی10320549490 دارنده مبلغ 1000 ریال سهم الشرکه پ980717159726971 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14787564
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی و علی رضا نیل فروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14567816
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد . ا اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند : آقای سیدحسن موسوی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۹. شرکت تدبیر سرمایه البرز ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت تدبیر سرمایه سهند ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی وآقای علی رضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14525517
آگهی تغییرات شرکت نامفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۰۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اصغر جاویدفر کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای احمد نیلفروشزاده کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای علیرضا نیلفروشزاده کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسین جاویدفر کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم سهیلا قاضی زاده کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای نعمت الله پیر نجم الدین کدملی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۶ مورد تصویب تراز قرار گرفت . روزنامه کثیرالانتشارنسل فرداجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321141
آگهی تغییرات شرکت پخش تدبیر داروی تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا نیل فروش زاده با شماره ملیxxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت بازرگانی تدبیر کالای جم با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا اباذری با شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم سخنور با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور و قراردادها و چک وسفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود بندهای ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۷ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14223170
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت تدبیر سرمایه جم با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و تدبیر سرمایه نیرو با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ و صنایع داروئی سلامت بزرگمهر با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی رضا نیل فروش زاده با شماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205200
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.، آقای علی رضا نیل فروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی وآقای مهدی نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164148
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامحسین عبدالهی سروی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای علیرضا نیل فروش زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه البرز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای عباس قناد رضائی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه سهند(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قرارداد ها و چک و سفته با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۹ تا سقف یک میلیارد ریال ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۷ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13984503
آگهی تغییرات شرکت پخش تدبیر داروی تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای جم با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیات مدیره - حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه تدبیر امداد کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - کاظم سخنور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره - فریبرز توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیات مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و یا مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات - مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علایم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و کسب پیشه (سرقفلی) - اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و پیشنهاد اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از شرکتها و موسسات با هر مدت و هرگونه شرایطی که مقتضی باشد - طرح و آقامه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدر اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی درمورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و پیگیری اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و دعاوی - تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه‌های موجود - استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی در چهارچوب آیین نامه‌های مصوب شرکت - تعیین اولویت در برنامه‌های اجرایی بر اساس سیاستهای مصوب هیات مدیره - پیگیری دریافت مطالبات شرکت و دیون اعم از اصل و بهره و مفترعات - اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمامی مراحل و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رای صادره و یا اجرای آن در چهارچوب آیین نامه معاملات - پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرایی و تعیین وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت - انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت در چهارچوب آیین نامه‌های استخدام - مطالعه وبررسی فعالیت رقبا - هدایت و رهبری مجموعه برای نیل به اهداف تنظیم شده بر اساس خط مشی و برنامه‌های مصوب شرکت - تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976850
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی و علی رضا نیل فروش زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13934597
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام ش. م xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رضا نیلفروش زاده ک. م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784679
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت تدبیر سرمایه جم (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ آقای مسعود استاد عظیم با شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای جهانبخش فنائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای علی رضا نیل فروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی وآقای مهدی نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651616
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین عبدالهی سروی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مسعود استاد عظیم با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای عباس قناد رضایی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای علیرضا نیل فروش زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره. خانم فهیمه مدنی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه سهند با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قرارداد‌ها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۴ ۶ ۷ ۹ تا سقف یک میلیارد ریال ۱۲ ۱۴ ۱۵ ۱۷ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570084
آگهی تغییرات شرکت تابان داروی مهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدحسین اعتمادزاده کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx ر xxx ر ۱۰ ریال سهم با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند. خانم نعیمه نصیری کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx ر xxx ر ۱۰ ریال سهم با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند. آقای مجتبی سرکندی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx ر xxx ر ۱۰ ریال سهم با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند. آقای علی رضانیل فروش زاده کدملی xxxxxxxxx۹ بادریافت مبلغ xxx ر xxx ر ۱۷ ریال میزان سهم الشرکه خودرابه مبلغ xxx ر xxx ر ۵ ریال کاهش داد. آقای مصطفی صدوقی رادکدملی xxxxxxxxx۷ بادریافت مبلغ xxx ر xxx ر ۸ ریال ازصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودرابه مبلغ xxx ر xxx ر ۱۵ ریال کاهش داد. خانم سیمین ملایوسفی کدملی xxxxxxxxx۱ بادریافت مبلغ xxx ر xxx ر ۵ ریال ازصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودرابه مبلغ xxx ر xxx ر ۵ ریال کاهش داد. لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxx ر xxx ر xxx ریال به مبلغ xxx ر xxx ر ۹۵ ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای علی رضانیل فروش زاده دارنده مبلغ xxx ر xxx ر ۵ ریال سهم الشرکه آقای مصطفی صدوقی راد دارنده مبلغ xxx ر xxx ر ۱۵ ریال سهم الشرکه آقای جوادعبدالحسینی کلخورانی دارنده مبلغ xxx ر xxx ر ۳۰ ریال سهم الشرکه خانم سیمین ملایوسفی دارنده مبلغ xxx ر xxx ر ۵ ریال سهم الشرکه آقای سیدحسن اعتمادزاده دارنده مبلغ xxx ر xxx ر ۵ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا احسانی آزاد دارنده مبلغ xxx ر xxx ر ۳۵ ریال سهم الشرکه شرکت پژوهش ومشاور ه تدبیر آراء دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارای مبلغ xxx۰ ریال سهم الشرکه موسسه تدبیر امدادکوثر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ دارای مبلغ xxx۰ ریال سهم الشرکه شرکت تدبیر سرمایه البرز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ دارای xxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431100
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیرکالای جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، آقای عبدالرضا موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و یا امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت، و اوراق و اسناد اداری و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت، معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416158
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سلامت کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رضا نیل فروش زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت کیمیا سلامت ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای احمد دشتی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی نیلفروش زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور و قراردادها و چک وسفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312925
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی رضا نیل فروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی وآقای مهدی نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288296
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رضا نیل فروش زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مرتضی سعید نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فاطمه دشتی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور و قراردادها و چک وسفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284269
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تاپ اونیک پنجره با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت تدبیر سرمایه البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت تدبیر سرمایه سهند با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ آقای سیدحسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ولی اله احمدی زاد سرای به شماره ملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218038
آگهی تغییرات شرکت پخش تدبیر داروی تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیرکالای جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه تدبیر امداد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کاظم سخنور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و کسب پیشه (سرقفلی) اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و پیشنهاد اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از شرکتها و مؤسسات با هر مدت و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و پیگیری اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و دعاوی تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه‌های موجود استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی در چهار چوب آیین نامه مصوب شرکت تعیین اولویت در برنامه‌های اجرایی بر اساس سیاست‌های مصوب هیئت مدیره پیگیری دریافت مطالبات شرکت و دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمامی مراحل و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رأی صادره یا اجرای آن در چهارچوب آیین نامه معاملات پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرایی و تعیین وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت در چهار چوب آیین نامه استخدام مطالعه و بررسی فعالیت رقبا هدایت و رهبری مجموعه برای نیل به اهداف تنظیم شده بر اساس خط مشی و برنامه‌های مصوب شرکت تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009343
آگهی تغییرات شرکت تابان داروی مهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی سرکندی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره و علی رضانیل فروش زاده کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی صدوقی رادکدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل ویکی اراعضاء هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009377
آگهی تغییرات شرکت تابان داروی مهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعیمه نصیری کدملی xxxxxxxxx۳ باپرداخت مبلغ xxx ر xxx ر ۱ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx ر xxx ر ۱۰ ریال افزایش دادند. مصطفی صدوقی رادکدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx ر xxx ر ۲۳ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. علی رضا نیل فروش زاده کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx ر xxx ر ۲۲ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. جوادعبدالحسینی کلخورانی کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx ر xxx ر ۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. مجتبی سرکندی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx ر xxx ر ۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سیمین ملایوسفی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx ر xxx ر ۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx ر xxx ر ۱۹ ریال به مبلغ xxx ر xxx ر xxx ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: سید محمد حسین اعتمادزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxx ر xxx ر ۱۰ ریال سهم الشرکه نعیمه نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxx ر xxx ر ۱۰ ریال سهم الشرکه علی رضانیل فروش زاده کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxx ر xxx ر ۲۲ ریال سهم الشرکه مصطفی صدوقی راد کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxx ر xxx ر ۲۳ ریال سهم الشرکه جوادعبدالحسینی کلخورانی کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxx ر xxx ر ۱۰ ریال سهم الشرکه مجتبی سرکندی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx ر xxx ر ۱۰ ریال سهم الشرکه سیمین ملایوسفی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx ر xxx ر ۱۰ ریال سهم الشرکه شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ دارای مبلغ xxx۰ ریال سهم الشرکه مؤسسه تدبیر امداد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ دارای مبلغ xxx۰ ریال سهم الشرکه شرکت تدبیر سرمایه البرزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ دارای مبلغ xxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908622
آگهی تغییرات شرکت فن آوریهای نوین دارویی آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای جم سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی رضا نیل فروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین کیوانی ک م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعلیرضا دبیرسیاقی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آنها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود. مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض شد: اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی. تنظیم آیین نامه‌های داخلی شرکت از قبیل مالی، اداری، بازرگانی، فنی و غیره و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. استخدام، عزل و نصب کارکنان شرکت بر اساس چارت سازمانی تصویب شده هیئت مدیره و همچنین تنبیه و تشویق آنان طبق آیین نامه مربوطه که به تصویب هیئت مدیره می‌رسد. تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و پرداخت مخارج و هزینه‌های مربوطه در چارچوپ قوانین جاری کشور و بودجه و ضوابط مصوب هیئت مدیره. انجام هزینه‌های شرکت در قالب بودجه و اعتبارات مصوب هیئت مدیره اعم از جاری و سرمایه‌ای. تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ضمنا هرگونه افزایش در بودجه‌های تصویبی تا سقف ۱۰ ٪ مجاز است و بیش از آن بایستی همراه با گزارش توجیهی آن به تصویب هیئت مدیره برسد. افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاء‌های مجاز به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات با تصویب هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق وارائه گزارش آن به هیئت مدیره. انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت. خرید مواد اولیه، لوازم یدکی، قطعات، ملزومات، خدمات و سایر لوزام مورد نیاز برای شرکت در قالب بودجه مصوب وآیین نامه معاملات. دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانکها و مؤسسات در چارچوب بودجه مصوب بعد از تصویب در هیئت مدیره. تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. تعیین و انتصاب هر نوع نماینده و وکیل و مشاور و تعیین جانشین آنها و دادن وکالتنامه به غیربمنظورامورجاری و در چارچوب ضوابط شرکت. اعزام کارشناسان به خارج ازکشوردرراستای برگزاری کنگره و تعیین حق ماموریت با تصویب هیئت مدیره تنظیم وارائه استراتژی بلندمدت شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ارائه برنامه توسعه شرکت به هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12552975
آگهی تغییرات شرکت الحاوي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای امیر سعید ملکشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالحسن احمدیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پژوهش و مشاور تدبیر آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم انسیه سعید نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن خطیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12519233
آگهی تغییرات شرکت تدبير سرمايه الوند شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی سال xxx۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمون گستران پیشگام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. شرکت تدبیر سرمایه جم (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی علیرضا نیل فروش زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت تبیرسرمایه سهند(سهامی خاص)با شناسه ملی۵ xxxxxxxxx۰ با نمایندگی فهیمه مدنی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. غلامحسین عبدالهی سروی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. عباس قناد رضایی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. مسعود استاد عظیم با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره حدود اختیارات بندهای ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۹ تا سقف یک میلیارد ریال ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۷و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12416537
آگهی تغییرات شرکت تدبير سرمايه البرز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای غلامحسین عبدالهی سروی با کدملی xxxxxxxxx۳ آقای مسعود استاد عظیم با کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای جهانبخش فنائیان باکدملیxxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علیرضا نیلفروش زاده باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی نیلفروش زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382700
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد دشتی ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ جایگزین آقای محمد جواد شمس ابرده و آقای عبدالرضا موحدی ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ جایگزین آقای عباس قناد رضایی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد دشتی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا نیلفروش زاده کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرضا موحدی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیر سلامت کیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12347306
آگهی تغییرات شرکت الحاوی سهامی عام و‌شناسه‌ملی۱۰۶۲۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر سعید ملکشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره آقای عباس قناد رضایی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پژوهش و مشاور تدبیر آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره آقای احمد دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیرکالای جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامعلی سعید نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هئیت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12347306
آگهی تغییرات شرکت الحاوی سهامی عام و‌شناسه‌ملی۱۰۶۲۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر سعید ملکشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره آقای عباس قناد رضایی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پژوهش و مشاور تدبیر آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره آقای احمد دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیرکالای جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامعلی سعید نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هئیت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349198
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۷۷۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا نیلفروش زاده کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای امیر سعید ملکشاهی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم انیسه سعید نژاد کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مهدی نیلفروش زاده کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386656
آگهی تغییرات شرکت الحاوی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۶۲۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر سعید ملکشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره آقای عباس قناد رضایی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پژوهش و مشاور تدبیر آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره آقای احمد دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیرکالای جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامعلی سعید نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هئیت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12316122
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای احمد دشتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین آتیه سبز سماء شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت رئیس هیأت مدیرهـ آقای علیرضا نیلفروش زاده، کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای غلامحسین عبدالهی سروی، کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره ـ خانم فاطمه دشتی، کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12316154
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت تامین آتیه سبز سماء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای احمد دشتی کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای علیرضا نیلفروش زاده کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای غلامحسین عبدالهی سروی کد ملی xxxxxxxxx۳، آقای مسعود استاد عظیم کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی نیلفروش زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171955
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۷۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا نیلفروش زاده باکدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت رییس هیئت مدیره ـ آقای محمدجواد شمس ابرده با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره ـ آقای حمید رضا اباذری با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مهدی نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق واسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاءهیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. ـ حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیات مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12172010
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۷۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده باکدملیxxxxxxxxx۹ ـ شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده با کدملیxxxxxxxxx۴ ـ شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای حمید رضا اباذری با کدملیxxxxxxxxx۰ ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدتقی میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412323
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر آرنگ بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۴۱۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۷۳۹۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا نیلفروش زاده با کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی صدوقی را با کد ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره خانم معصومه بشاری با کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه البرزبه شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد حسن مرادی با کد ملی xxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728057
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه الوند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۶۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام ش ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا نیلفروش زاده ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. _ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713989
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۳ و مجوز سازمان حمل و نقل پایانه ها بشماره xxx۱۳/۱۱ مورخ ۰۴/۰۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای مجید زجاجی به شمارة ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران به شناسة ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس حیدرزاده ساری به شمارة ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسة ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین کوچک منش به شمارة ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسة ملی xxxxxxxxx۸۶به عنوان عضو هیئت مدیره و معاون مالی و آقای علیرضا نیلفروش زاده به شمارة ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسة ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعید سعیدی نژاد به شمارة ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسة ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل و بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل مهر و امضاء خواهد شد. امضاء اوراق، اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقاً با مهر شرکت نافذ خواهد بود. حدود وظایف و اختیارات هیئت مدیره در چارچوب مادة xxx قانون تجارت و همچنین مادة ۳۷ اساسنامة شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620069
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای علیرضا نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای علیرضا پورعباسی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای مهدی نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تاپ اونیک پنجره به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره وخانم آرزو متولی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای محسن آقاجانی فشارکی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد وتعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خ بهشتی پxxx ط۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599681
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان:عباس کبریایی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ـ عباس قناد رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ علیرضا نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ـ احمد دشتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ـ و غلامعلی سعید نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید.امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، برات، و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570353
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تدبیر کالای جم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد دشتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای علیرضا نیلفروش زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای علیرضا پورعباسی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کیمیا سلامت ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557859
آگهی تغییرات شرکت الحاوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: عباس کبریایی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ـ عباس قناد رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ علیرضا نیلفروش زاد ه به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ـ احمد دشتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و غلامعلی سعیدنژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542315
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد دشتی کد ملی (xxxxxxxxx۲) به نمایندگی از شرکت تدبیر کلای سلامت شناسه ملی (xxxxxxxxx۶۴) به سمت ریاست هیأت مدیره وآقای علیرضا نیلفروش زاده کد ملی (xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم شناسه ملی(xxxxxxxxxxxx) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای علیرضا پور عباسی کد ملی (xxxxxxxxx۵) به نمایندگی از شرکت کیمیا سلامت ایرانیان شناسه ملی (xxxxxxxxx۷۱) به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مرتضی سعید نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) نتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد و تعهد آور مالی و قرار دادها و چک و سفته با امضاءدو نفر از اعضاء هیأت مدیره و با امضاء مدیر عامل با یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464758
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علیرضا نیلفروش زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی جدید شرکت داروسازی الحاوی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396637
آگهی تغییرات شرکت تابان داروی مهر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شبیر منصوری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه تدبیر امداد کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی صدوقی راد به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
محل شرکت به آدرس تهران ـ خیابان شهید دکتر بهشتی ـ بعد از چهارراه سهروردی ـ پلاکxxx طبقه دوم کدپستیxxxxxxxxx۴ انتقال یافت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396664
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عباس کبریائی زاده به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ و عباس قناد رضایی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ و علیرضا نیلفروش زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ و احمد دشتی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ و غلامحسین عبدالهی سروی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ و برای بقیه مدت تصدی توسط هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277419
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت ریاست هیئت مدیره، شرکت تدبیر سلامت کیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای عباس قنادرضایی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن کرجالیان چایجانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی توسط هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277418
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه الوند شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۶۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و علیرضا نیلفروش زاده کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203419
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب شد:
الف ـ شرکت تامین آتیه شفیق ش.م xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده ک.م xxxxxxxxx۴ رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تامین آتیه سبز سما ش.م xxxxxxxxx به نمایندگی آقای احمد دشتی ک.م xxxxxxxxx۲ نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد سعیدنژاد ک.م xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا نیلفروش زاده ک.م xxxxxxxxx۹ و آقای غلامحسین عبدالهی سروی ک.م xxxxxxxxx۳ اعضاء هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری ک.م xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203420
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تامین آتیه شفیق ش.م xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده ک.م xxxxxxxxx۴ ـ شرکت تامین آتیه سبز سما ش.م xxxxxxxxx به نمایندگی آقای احمد دشتی ک.م xxxxxxxxx۲ ـ آقای محمد سعیدنژاد ک.م xxxxxxxxx۱ ـ آقای علیرضا نیلفروش زاده ک.م xxxxxxxxx۹ ـ آقای غلامحسین عبدالهی سروی ک.م xxxxxxxxx۳.
آقای سید رسول خلیفه سلطانی ک.م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود استادعظیم ک.م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139284
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. آقای مسعود استادعظیم کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین پلاسچی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت تدبیر سلامت کیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140514
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استادعظیم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005562
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه نیرو (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۶۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استادعظیم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۳/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامحسین عبدالهی سروی و شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص با نمایندگی اقای حمیدرضا اباذری تا تاریخ ۲۰/۳/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978160
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر الوند سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت آسیا سیرارس سهامی خاص و شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص تا تاریخ ۲۵/۹/xxx۳.
در تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 875010
آگهی تغییرات در شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت۱۰۳۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عباس کبریایی زاده با ک م xxxxxxxxx۷ بجای علیرضا نیلفرو ش زاده با ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت داروسازی الحاوی با ش م xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و رامین پورعبدالهیان تهرانی با ک م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدابراهیم هاشمی با ک م xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء اوراق و اسناد و مدارک بهادار از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10136957
آگهی تغییرات در شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عباس کبریایی زاده با ک م xxxxxxxxx۷ بجای علیرضا نیلفرو ش زاده با ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت داروسازی الحاوی با ش م xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و رامین پورعبدالهیان تهرانی با ک م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدابراهیم هاشمی با ک م xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء اوراق و اسناد و مدارک بهادار از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858147
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر کالای جم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۵۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ابرار اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی علیرضا پورعباسی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ و ۶/۸/۹۱ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا نیلفروش زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیرضا پورعباسی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. دفتر مرکزی شرکت به تهران خ آفریقا نرسیده به بزرگراه مدرس خ روان پور پ ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894707
آگهی تغییرات شرکت الحاوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۷/۹۱ علیرضا نیلفروش زاده به ک مxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای جم و ش مxxxxxxxxx۶۵ غلامحسین عبدالهی سروی به ک مxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به ش مxxxxxxxxx۵۰ و منصور سمیعی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد دشتی به ک مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم با ش مxxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره عباس کبریائی به ک مxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر با ش مxxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک, سفته, برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478230
آگهی تغییرات شرکت الحاوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ علیرضا نیلفروش زاده به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای جم و ش م xxxxxxxxx۶۵ غلامحسین عبدالهی سروی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به ش م xxxxxxxxx۵۰ و منصور سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد دشتی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم با ش م xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره عباس کبریائی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر با ش م xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک , سفته , برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753710
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه الوندسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۵۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنـوان بازرس علـی البدل برای یک سـال مالی انتـخاب گـردیـدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10062693
آگهی تصمیمات شرکت الحاوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ و ۹/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی عباس کبریائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی سیدغلامحسین عبدالهی سروی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی منصور سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ انتخاب گردیدند: بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ عباس کبریائی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، غلامحسین عبدالهی سروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا نیلفروش زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753853
آگهی تصمیمات شرکت الحاویسهامی عام ‌به شماره ثبت۱۰۶۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ و ۹/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی عباس کبریائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی سیدغلامحسین عبدالهی سروی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی منصور سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ انتخاب گردیدند: بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ عباس کبریائی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، غلامحسین عبدالهی سروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا نیلفروش زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626815
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ سید ابراهیم هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا فرمانیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپوسل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و امین پورعبداللهیان تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک سفته قراردادها با امضا مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد حدود اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9866237
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۰۳۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ سید ابراهیم هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علیرضا فرمانیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپوسل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و امین پورعبداللهیان‌تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا نیلفروش‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید سعیدی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک سفته قراردادها با امضا مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد حدود اختیارات هیئت‌مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628229
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۸۳۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی علیرضا پورعباس به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا نیلفروش زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مرتضی سعیدنژاد به کدملی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضا مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10162521
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی علیرضا پورعباس به کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا نیلفروش زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مرتضی سعیدنژاد به کدملی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضا مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601364
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی ابراهیم هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی رامین پورعبداللهیان تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تولیدی ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی علیرضا فرمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۳.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372094
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سعیدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۶/۴/۹۲. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضا مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10243496
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدتقی میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱/۳/xxx۱. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9575930
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۱۸۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیرکالای سلامت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴‌ـ شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴‌ـ شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱‌ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۶/۸۹ احمد دشتی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تدبیر کالای سلامت بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا نیلفروش به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی سعیدنژاد به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و علیرضا پورعباسی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره و اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10604867
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۰۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای علیرضا نیلفروش‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی نیلفروش‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۸/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10613251
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای علییضا نیلفروش‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استادعظیم به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671055
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر کالای جم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۵۵۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ابرار اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجواد شمس‌ابرده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی علیرضا نیلفروش‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی علیرضا پورعباسی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ و ۶/۸/۹۱ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا نیلفروش‌زاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا پورعباسی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. دفتر مرکزی شرکت به تهران خ آفریقا نرسیده به بزرگراه مدرس خ روان‌پور پ ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10807498
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید رسول خلیفه‌سلطانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استادعظیم به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۶/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای احمد دشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای علیرضا نیلفروش‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای محمد سعیدنژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای غلامحسین عبدالهی‌سروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۱۶/۴/۹۲.

در تاریخ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909091
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۸/۱۰/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء‌هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی زهرا اخوان‌نسب به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت تدبیر کالای جم به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی علیرضا نیلفروش‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ و عباس قنادرضائی به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت تدبیر سلامت کیمیا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمود شهشهانی‌پور به کدملیxxxxxxxxx۷ و غلامحسین عبدالهی‌سروی به کدملیxxxxxxxxx۳، عباس قنادرضایی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود شهشهانی‌پور به نمایندگی شرکت تدبیر سلامت کیمیا بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین عبدالهی‌سروی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات باامضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبراست. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11282032
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید: مسعود استادعظیم به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به جای علیرضا نیلفروش‌زاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای جم به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11358889
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. داروسازی فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی ابراهیم هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت پارس دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی رامین پورعبداللهیان‌تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تولیدی ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی علیرضا فرمانیان به کد ملی xxxxxxxxx۳.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11360601
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۷۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای علیرضا نیلفروش‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استادعظیم به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۸/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11483692
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۵۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا نیلفروش‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنـوان بازرس علـی‌البدل برای یک سـال مالی انتـخاب گـردیـدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11663491
آگهی تاسیس موسسه تدبیر امداد کوثر
موسسه فوق در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ تحت شماره xxx۰۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات بررسی و مطالعات در زمینه اقتصادی اخذ نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات مالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و مالی و بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی برای موسسه و تامین ملزومات سفر شامل غذا و چادر و هرگونه فعالیت مجاز دیگر ترجمه متون غیررسمی تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسه عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی خدمات برگزاری همایشها و سمینارها و ارائه خدمات مشاوره مدیریتی.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی بالاتر از هویزه ک جهاد پ۵ ط دوم ـ کد پستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ـ آقای احمد دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد سعیدنژاد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای علیرضا نیلفروش‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای غلامحسین عبدالهی‌سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ آقای مسعود استادعظیم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای سید رسول خلیفه‌سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۷ـ ۵ـ شرکت پِژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمیدرضا اباذر به سمت عضو هیئت‌مدیره

۸ـ۵ـ آقای حمیدرضا اباذری به نمایندگی از شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11789124
آگهی تصمیمات شرکت آرنگ گستران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۶۳۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۷۴۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر سرمایه جم به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش‌زاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی حمیدرضا اباذری به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی محمد صفایی‌راد به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۲/۸۹ علیرضا نیلفروش‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد صفایی‌راد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و ابوالفضل رمضانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و یا امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات