محمد رضا کجانی

محمد رضا کجانی

کد ملی 128646xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
56
آگهی‌ها

شرکت های محمد رضا کجانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد رضا کجانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14787784
آگهی تغییرات خیریه دانش اموزی کریم اهل بیت اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۱۹۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ و نامه xxx۳/xxx۳/xxx۴ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ نیروی انتظامی شماره تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا برای درج آگهی موسسه انتخاب شد. علی بک عالی فر کدملیxxxxxxxxx۲ امیر پویان فر کدملی xxxxxxxxx۳معصومه شاه نظری کدملی xxxxxxxxx۶و فاطمه آقائی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۴ فرهاد محمدی کدملی xxxxxxxxx۷ و نوراله شریفی کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامحسین امیدیان کدملی xxxxxxxxx۷ وعلیرضا پرهام کدملی xxxxxxxxx۳ محمدرضا کجانی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره ومحمدرضا ناظم زاده هرندی کدملی و xxxxxxxxx۵حسین کشانی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای علی البدل به مدت ۲ سال و سیداکبر زهرائی کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و سعید افشین نیا کدملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال تعیین شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14787786
آگهی تغییرات خیریه دانش اموزی کریم اهل بیت اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۱۹۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ و نامه xxx۳/xxx۳/xxx۴ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ نیروی انتظامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی بک عالی فر کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره و امیر پویان فرکدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و معصومه شاه نظری کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نوراله شریفی کد ملی xxxxxxxxx۴ خزانه دار وفاطمه آقائی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۴به سمت منشی و فرهاد محمدی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی و غلامحسین امیدیان کدملی xxxxxxxxx۷عضو اصلی و علیرضا پرهام کدملی xxxxxxxxx۳عضو اصلی و محمدرضا کجانی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی به مدت دو سال تعیین شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضاء دونفر مدیرعامل و خزانه دار و یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و خزانه دار متفقا با مهر موسسه معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773331
آگهی تغییرات مجمع خیریه نایینی های مقیم اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۱۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸و نامه شماره xxx۷۶/۱/xxx۵ مورخ ۸/۵/xxx۸ فرمانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رییس هیأت مدیره, حسین غفرانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رییس هیأت مدیره و محمدحسین یوسفیان به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان خزانه دار و محمدرضا مفیدیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ورضا برزوئیان به کدملی xxxxxxxxx۲ عضو اصلی هیأت مدیره ومحمود مدنیان به کدملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی هیأت مدیره واحمد آزادگی به کدملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی هیأت مدیره و محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی هیأت مدیره و محمد مقدم فر به کدملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی هیأت مدیره به مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیر است. کلیه اسناد و اوراق بهاداربا امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هیأت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773341
آگهی تغییرات مجمع خیریه نایینی های مقیم اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۱۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۸ و نامه شماره xxx۷۶/۱/xxx۵ مورخ ۸/۵/xxx۸ فرمانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۷ تصویب شد.محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷حسین غفرانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمد حسین یوسفیان به کدملی xxxxxxxxx۴ومحمد مقدم فر به کدملی xxxxxxxxx۳ ومحمدرضا مفیدیان به کدملی xxxxxxxxx۵ و رضا اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ ورضا برزوئیان به کدملی xxxxxxxxx۲ ومحمود مدنیان نایینی به کدملیxxxxxxxxx۴ و احمد آزادگی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره به مدت دو سال و احمد شریعتی به کدملی xxxxxxxxx۱ وعلیرضا منتظر القائم به کدملی xxxxxxxxx۵ وحسین دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره به مدت دو سال و علیرضا یوسفیان به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی ومحمود مقدم فر به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا بنده علی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل اصلی به مدت یکسال تعیین شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14256548
آگهی تغییرات خیریه دیابت اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۸۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ و نامه شماره xxx/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ فرماندهی انتظامی محمدعلی عطاری کدملی xxxxxxxxx۷ و سیدمهدی ابطحی فروشانی کدملی xxxxxxxxx۸ و سیدجواد رنگ آمیز کدملی xxxxxxxxx۰ و جمال ملک نایینی کدملی xxxxxxxxx۷ و سیدمرتضی میرلوحی کدملی: xxxxxxxxx۳ و احمد فامیل دردشتی کدملی xxxxxxxxx۹ و علی کچویی کدملی: xxxxxxxxx۵ و مجید تباشیری کدملی xxxxxxxxx۴ و ریحانه برکتین کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین سلیمانی درچه کدملی xxxxxxxxx۴ و مهدی آراستگان کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و همایون صدری لنبانی کدملی: xxxxxxxxx۵ و حسین کشانی کدملی: xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدرضا کجانی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و بهرام راستی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بارزس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200300
آگهی تغییرات مجمع مهندسان خیر امام علی ع استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۴۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۵۲/۲۲/۲۰ مورخ ۲۲/۵/۹۷ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال و بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای محمدرضا برزو اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ آقای مصطفی بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای عباس حاج رسولیها به کدملی xxxxxxxxx۰ آقای عباس صنیع زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای احمدعلی مدرس به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای حسن صلواتی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای فضل اله محلوجی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای تقی ملک احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب و آقای مصطفی مهربد به کدملی xxxxxxxxx۹ آقای علیرضا پرهام به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای دو سال انتخاب شدند آقای سیدجلال نوریه به کدملی xxxxxxxxx۵ آقای حسین میرقادری به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرسان اصلی و آقای محمدعلی تباشیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای عبدالرضا مرتضوی نائیینی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل هیات مدیره برای یکسال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200318
آگهی تغییرات مجمع مهندسان خیر امام علی ع استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۴۶۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۵۲/۲۲/۲۰ مورخ ۲۲/۵/۹۷ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای مصطفی بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای احمدعلی مدرس به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان خزانه دار آقای محمدرضا برزو اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل. آقای عباس حاج رسولیها xxxxxxxxx۰عضو هیات مدیره آقای عباس صنیع زاده xxxxxxxxx۳ عضو هیات مدیره آقای حسن صلواتی xxxxxxxxx۴ عضو هیات مدیره آقای فضل اله محلوجیxxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره آقای تقی ملک احمدیxxxxxxxxx۰ عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیر است: " کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبرخواهد بود."
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117354
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد پاسارگاد نوین کجانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای امیرحسین کجانی به کدملی xxxxxxxxx۱، آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم فروغ اوقانیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای محمد وحیددستجردی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی میرشاه جعفراصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117359
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد پاسارگاد نوین کجانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۶۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای امیرحسین کجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فروغ اوقانیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109283
آگهی تغییرات امام موسی کاظم ع ویژه امور زندانیان استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۷۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۳۳/۲۴/۲۰ مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. مسعود صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد حسین صدیقی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمد اعتزازیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و رضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و علی بیک عالی فر به کدملی xxxxxxxxx۲ و سیدمحمدحسین امامی به کدملی xxxxxxxxx۵ و ناصر ثقفیان به کدملی xxxxxxxxx۰ و محسن خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و نجفقلی مالکی به کدملی xxxxxxxxx۰ و غلامحسین وطنی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی هیت مدیره و مصطفی متین راد به کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن قائم فر به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سیدمرتضی میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی ورحیم راطبی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080121
آگهی تغییرات انجمن خیریه دوستداران کودک حضرت علی اصغر ع اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۶۸۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۶ و نامه شماره xxx۰/۹۷ , xxx مورخ ۱۳/۳/xxx۷ اداره کل بهزیستی استان اصفهان: افتخارسادات سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره رویا کلیشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره لیلی راستگو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان خزانه دار مریم کریمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی محمدرضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی حسین آذین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی ملوک پارسایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی اکبر مقارهء عابد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی رحیم راطبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی و مدیرعامل موهوبه هزارخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو علی البدل غلامرضا گشنیزجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. مگرآنکه این اختیار از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شود. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13984258
آگهی تغییرات انجمن خیریه امام حسین ع ویژه حمایت از بیماران شکاف کام و اختلالات همراه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷، آقای مصطفی حر به کدملی xxxxxxxxx۵، آقای عباسعلی سلطانیان به کدملی xxxxxxxxx۶، آقای آرش قربانی به کدملی xxxxxxxxx۱، آقای علی رجالی به کدملی xxxxxxxxx۴، آقای رسول نصراصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۴، آقای جلیل طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای محمد کشانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهرداد معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای سیدمرتضی میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی امینی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13984259
آگهی تغییرات انجمن خیریه امام حسین ع ویژه حمایت از بیماران شکاف کام و اختلالات همراه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی رجالی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباسعلی سلطانیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان خزانه دار، آقای مصطفی حر به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل، آقای رسول نصر اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۴، آقای آرش قربانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای جلیل طالقانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701684
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن ترویج فرهنگ اهدای خون سالم استان اصفهان درتاریخ ۱۷/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اهداف انجمن عبارتند از: الف) کلیات: هدف ۱: شناسایی و جذب اشخاص جهت فرهنگ سازی اهدای خون سالم در جامعه: شناسایی و جذب خیرین جهت توسعه فیزیکی مراکز اهدای خون در استان: تبلیغات و آموزش افراد جامعه جهت ترویج فرهنگ اهدای خون سالم: جذب کمک‌های نقدی و غیرنقدی جهت توسعه زیرساخت‌های انتقال خون در سطح استان: ساخت مراکزجامع اهدای خون در سطح استان: کمک به امر فرهنگ اهدای خون سالم و هر نوع فعالیتی مرتبط با موارد فوق الذکر: ایجاد وراه اندازی مراکز فعالیت تخصصی چون آفرزیس. تولید فراورده‌های جدید و … ب) روش اجرای هدف برگزاری همایش و گردهمایی برای شهروندان جهت ترویج فرهنگ اهدای خون سالم برگزاری گردهمایی جهت افراد جامعه و جذب افراد خیر دعوت از خیرین جامعه و تشویق آنها جهت ساخت و تجهیز مراکز اهدای خون جذب کمک‌های مادی و معنوی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان شهر اصفهان کمال اسماعیل کوچه بوستان میدان خواجو پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ دارایی موسسه: اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد که از سوی هیات موسس تماما پرداخت و در اختیار انجمن قرار گرفته_است اولین مدیران: عباس رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل اصغر عکاف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت خزانه دار، محمدرضا یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، محمدجعفر صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره، عباسعلی جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، محسن مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، احمد رضوانی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، اصغر برشان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، سیدمحمدحسین امامی کرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، شیوا صمصام شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، نصیر ملت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، اسماعیل نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل، حسن آجودانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد باامضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار باامضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان موسسه: سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت بازرس اصلی، مجتبی حقایق اصفهان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و حسن اکلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل و سیدمحمد باقر حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. به استناد نامه شماره xxx۳۱/۲۴/۲۰ ۲۷/۰۷/xxx۶ استانداری اصفهان ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520622
آگهی تغییرات شرکت زیارتی کوثر گشت اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۸۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدرضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، آقای اکبر مقارهء عابد به شماره ملی xxxxxxxxx۰، آقای رحیم راطبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و موسسه خیریه امام محمد باقر (ع) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای احمدعلی مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی میرشاه جعفراصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520623
آگهی تغییرات شرکت زیارتی کوثر گشت اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۸۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدرضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل، آقای اکبر مقارهء عابد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای رحیم راطبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خیریه امام محمد باقر (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای علی حاجی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و موسسه خیریه امام محمدباقر به نمایندگی آقای علی حاج محمدی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468412
آگهی تغییرات خیریه دانش اموزی کریم اهل بیت اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۱۹۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ و نامه شماره xxx/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ فرماندهی انتظامی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و امیر پویان فر به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی بک عالی فر به کدملی xxxxxxxxx۲ و حسین کشانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمدرضا ناظم زاده هرندی به کدملی xxxxxxxxx۵ و معصومه شاه نظری به کدملی xxxxxxxxx۶ و احمد شریعتی کمال آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و نوراله شریفی به کدملی xxxxxxxxx۴ و فاطمه آقائی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و غلامحسین امیدیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و مجتبی شفائی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره تا تاریخ ۳۰/۹/xxx۷ و سیداکبر زهرائی به کدملی xxxxxxxxx۹ بازرس اصلی وسعید افشین نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468414
آگهی تغییرات خیریه دانش اموزی کریم اهل بیت اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۱۹۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ و نامه شماره xxx/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ فرماندهی انتظامی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر پویان فر به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی بک عالی فر به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و حسین کشانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت خزانه دار و معصومه شاه نظری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت منشی هیئت مدیره و احمد شریعتی کمال آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی و نوراله شریفی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی و فاطمه آقائی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی و محمدرضا ناظم زاده هرندی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی تا تاریخ ۳۰/۹/xxx۷ تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای دو نفر از اشخاص ذیل و مهر موسسه معتبر است: مدیرعامل و خزانه دار یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355305
آگهی تغییرات انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت حجت ابن الحسن العسگری عج سپاهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۳۴۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ , و نامه شماره ۱۷/۱/xxx/xxx۴ نیوری انتظانی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رجالی کدملی xxxxxxxxx۴ رئیس هیئت مدیره واکبر مقاره عابدکدملی xxxxxxxxx۰ نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا کجانی کدملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل و غلامحسین امیدیان کدملی xxxxxxxxx۷ خزانه دار و ملوک پارسائی xxxxxxxxx۱ منشی و رحیم اخوان مقدم xxxxxxxxx۱ عضو اصلی و سیدمصطفی موسوی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی و مهدی اذانی کدملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی و غلامرضا گشنیزجانی کدملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهد اور با امضای دو نفر از اشخاص ذیل و مهر انجمن معتبر است: مدیرعامل و خزانه دار یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352633
آگهی تغییرات خیریه امام محمد باقر ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۳۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۶۸/۲۲/۲۰ مورخ ۱۹/۱۲/xxx۵ استانداری اصفهان آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای اکبر مقارهءعابد به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی رجالی به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای غلامرضا گشنیزجانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم ملوک پارسائی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای غلامحسین امیدیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمدعلی مدرس به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای رحیم راطبی به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای عباس حاج رسولیها به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی و آقای سیدمصطفی موسوی به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسین غفرانی کجانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حسین آذین به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای مصطفی متین راد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرسان اصلی و آقای سیداکبر زهرائی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352638
آگهی تغییرات خیریه امام محمد باقر ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۳۳۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۶۸/۲۲/۲۰ مورخ ۱۹/۱۲/xxx۵ استانداری اصفهان آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و آقای اکبر مقارهءعابد به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رییس هیات مدیره و آقای علی رجالی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت خزانه دار و آقای غلامرضا گشنیزجانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و خانم ملوک پارسائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای غلامحسین امیدیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و آقای احمدعلی مدرس به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و آقای رحیم راطبی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای عباس حاج رسولیها به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس یا نایب رییس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292030
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه فرهنگی اجتماعی محبان سیدالشهداء اصفهان درتاریخ ۱۶/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ۱ کمک به سربازان بی بضاعت ۲ خانواده‌های بی بضاعت و نیازمند ۳ اجرای امور فرهنگی حسینیه سید الشهدا (ع) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان خیابان شهدای صفه نرسیده به بیمارستان خانواده حسینیه سید الشهداء (ع) کدپستی xxxxxxxxx۱ دارائی موسسه: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال که در اختیار مدیران می‌باشد. اولین مدیران: آقای سیدعباس قریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای جواد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی محسنی اژیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت خزانه دار، آقای رسول جنتی دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جعفر آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدعلی جهانیان نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، آقای منصور شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد یاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل تا تاریخ ۰۱/۰۴/xxx۶ انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات سازمان با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر سازمان معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا بیات چناری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای هوشنگ مرادی عظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. * به استناد مجوز شماره xxx۵۹/۱/xxx۵ مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ صادره از فرمانداری اصفهان ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287234
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن خیرین مسکن ساز مدیریت استان اصفهان درتاریخ ۱۲/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ماهیت انجمن حمایتی فرهنگی است که با التزام به رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، وفق مفاد این اساسنامه ضمن پرهیز از هر گونه اغراض سیاسی و انتفاعی با هدف ساخت مسکن مناسب و ارزان قیمت برای اقشار محروم جامعه از طریق جلب حمایت خیرین کشور فعالیت خواهد_نمود. اهم وظایف و اهداف انجمن بشرح ذیل می‌باشد:. اشاعه فرهنگ مشارکت و جلب کمکهای مردمی و خیرین به منظور ساخت و تولید مسکن ارزانقیمت برای نیازمندان. گسترش فرهنگ سنت حسنه وقف در امر تأمین مسکن محرومین از طریق بستر سازی مناسب با رعایت احکام، ضوابط و مقررات وقف، عمری، سکنی و وقف انتفاع. سیاستگزاری و تعیین خط مشی در امر عمران اراضی و فضاهای مناسب با کاربریهای مسکونی (هماهنگ با قوانین و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی) به منظور حداکثر استفاده ازآنها. تلاش در جهت اعتلاء فرهنگ ساخت و تولیدمسکن مناسب و ارزان قیمت. تلاش در جهت تقویت بنیه مالی انجمن و تامین منابع لازم. نظارت بر حسن تحقق منویات و اهداف شرعیه خیرین و واقفین مسکن ساز در طول حیات آنان و بعد از آن. هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های ذیربط و خیرین و واقفان مسکن ساز جهت تحقق اهداف انجمن تلاش در جهت ساخت و ساز وتولید انبوه مسکن ارزان قیمت با استفاده از فن آوریهای جدید مناسب و با هدف واگذاری وخانه دار شدن اقشار آسیب پذیر و نیازمند و کمک در جهت کاهش قیمت مسکن. بررسی و مطالعه ساز و کارها وتجربیات سایرنهادها وهمچنین دیگرکشورها در امر مشارکت‌های مردمی. تجهیز و تامین منابع بخش خصوصی، تعاونی و دولتی در جهت ساخت مسکن مناسب. قبول تولیت، وصایت، نظارت در موقوفات واقفان وخیرین مسکن ساز مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان شهر اصفهان مدرس خیابان مدرس بن بست ریسمانکارزاده پلاک ۰ ساختمان مسکونی مدرس طبقه همکف واحد ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ اولین مدیران: آقای سیداصغر مستولی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وآقای محسن خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای غلامحسین خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عباس حاج رسولیها به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مصطفی بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سیدجمال الدین صمصام شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای اصغر نصر آزادانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک؛ سفته؛ بروات؛ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء اقایان سیداصغر مستولی زاده و غلامحسین خانی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری باامضاء اقای سیداصغر مستولی زاده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای رضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و جمال ملک نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. به موجب نامه شماره xxx۸۲/۲۴/۲۰ مورخ ۱۸/۱۰/xxx۵ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان ثبت بلامانع می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153366
آگهی تغییرات مجمع مهندسان خیر امام علی ع استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۴۶۷۵
آگهی تغییرات مجمع مهندسان خیر امام علی (ع) استان اصفهان به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۵ محمدرضا برزو اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل، احمدعلی مدرس به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت خزانه دار، محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیات مدیره، مصطفی بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، عباس حاج رسولیها به کدملی xxxxxxxxx۰، مصطفی مهربد به کدملی xxxxxxxxx۹، عباس صنیع زاده به کدملی xxxxxxxxx۳، فضل اله محلوجی به کدملی xxxxxxxxx۱، حسن صلواتی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153367
آگهی تغییرات مجمع مهندسان خیر امام علی ع استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۴۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۵ و نامه شماره ۰۷/xxx/۲۴/۲۰ مورخ ۱۲/۸/xxx۵ صادره از استانداری اصفهان محمدرضا برزو اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲، احمدعلی مدرس به کدملی xxxxxxxxx۴، محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷، مصطفی بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱، عباس حاج رسولیها به کدملی xxxxxxxxx۰، مصطفی مهربد به کدملی xxxxxxxxx۹، عباس صنیع زاده به کدملی xxxxxxxxx۳، فضل اله محلوجی به کدملی xxxxxxxxx۱، حسن صلواتی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره، علیرضا پرهام به کدملی xxxxxxxxx۳، محمد وحید دستجردی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد. سیدجلال نوریه به کدملی xxxxxxxxx۵ و حسین میرقادری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسین اصلی و سیدعبدالرضا مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. بیلان مالی سال xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117999
آگهی تغییرات امام موسی کاظم ع ویژه امور زندانیان استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۷۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ و نامه شماره xxx۶۰/۲۲/۲۰ مورخ ۱۶/۵/xxx۵ دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان آقای رمضان امیری به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدحسین صدیقی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید تباشیری به کدملی xxxxxxxxx۴ و اقای عباس امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین کشانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آاقای مصطفی متین راد به کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای علی بک عالی فر به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای ناصر ثقفیان به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای محسن خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای جمال ملک نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و اقای اکبر اخوان مقدم به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای احمدعلی مدرس به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید مرتضی میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای سیروس امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۰ الی ۹۴ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118002
آگهی تغییرات امام موسی کاظم ع ویژه امور زندانیان استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۷۷۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ و نامه شماره xxx۶۰/۲۲/۲۰ مورخ ۱۶/۵/xxx۵ دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان آقای رضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیات مدیره وآقای رمضان امیری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمدحسین صدیقی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و آقای مجید تباشیری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و اقای عباس امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی و آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی و آقای حسین کشانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و آاقای مصطفی متین راد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت خزانه دار وآقای علی بک عالی فر به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای ناصر ثقفیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای محسن خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای جمال ملک نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره برا ی مدت دو سال انتخاب گردیدند. طبق تبصره ۳ ماده ۳۱ اساسنامه کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه داربا امضای رییس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13140870
آگهی تغییرات امام موسی کاظم ع ویژه امور زندانیان استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۷۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ و نامه شماره xxx۶۰/۲۲/۲۰ مورخ ۱۶/۵/xxx۵ دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان آقای رمضان امیری به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدحسین صدیقی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید تباشیری به کدملی xxxxxxxxx۴ و اقای عباس امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین کشانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آاقای مصطفی متین راد به کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای علی بک عالی فر به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای ناصر ثقفیان به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای محسن خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای جمال ملک نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و اقای اکبر اخوان مقدم به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای احمدعلی مدرس به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید مرتضی میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای سیروس امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۰ الی ۹۴ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13140874
آگهی تغییرات امام موسی کاظم ع ویژه امور زندانیان استان اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۷۷۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ و نامه شماره xxx۶۰/۲۲/۲۰ مورخ ۱۶/۵/xxx۵ دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان آقای رضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیات مدیره وآقای رمضان امیری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمدحسین صدیقی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و آقای مجید تباشیری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و اقای عباس امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی و آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی و آقای حسین کشانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و آاقای مصطفی متین راد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت خزانه دار وآقای علی بک عالی فر به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای ناصر ثقفیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای محسن خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای جمال ملک نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره برا ی مدت دو سال انتخاب گردیدند. طبق تبصره ۳ ماده ۳۱ اساسنامه کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه داربا امضای رییس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024418
آگهی تغییرات خیریه دیابت اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۸۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ و نامه شماره xxx/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۲/۵/۹۵ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی عطاری کد ملی xxxxxxxxx۷ سیدمهدی ابطحی کد ملی xxxxxxxxx۸ سیدجواد رنگ آمیز کد ملی xxxxxxxxx جمال ملک نایینی کد ملی xxxxxxxxx۷ سیدمرتضی میرلوحی کد ملی xxxxxxxxx۳ علی کچویی کد ملی xxxxxxxxx۵ احمد فامیل دردشتی کد ملی xxxxxxxxx۹ مجید تباشیری کد ملی xxxxxxxxx۴ ریحانه برکتین کد ملی xxxxxxxxx۱ حسین سلیمانی کد ملی xxxxxxxxx۴ مهدی آراستگان کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین کشانی کد ملی xxxxxxxxx۵ همایون صدری کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدرضا کجانی کد ملی xxxxxxxxx۷ بازرس اصلی و بهرام راستی کد ملی xxxxxxxxx۲ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004063
آگهی تغییرات خیریه خمسه طیبه اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۵۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی روضاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، اصغر خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، سیدمصطفی فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، منصور مخملی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، سید محمود موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، ایرج امید فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷، زهرا صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، محمدرضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، بمانعلی صادقی برزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره، سیدرضا ذاکرفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱، اکبر خامسی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد نشاسته گران به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ابوطالب طالبی خرزوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و احمد نیل فروشان دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004064
آگهی تغییرات خیریه خمسه طیبه اصفهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۵۲۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلی روضاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، اصغر خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمصطفی فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل، سیدمحمود موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت خزانه دار، منصور مخملی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت منشی هیئت مدیره، زهرا صانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، بمانعلی صادقی برزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، ایرج امیدفر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمدرضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اشخاص ذیل: مدیرعامل و خزانه دار، یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814976
آگهی تغییرات شرکت الماس فولاد سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۶۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ آقای امیرحسین کجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فروغ اوقانیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814984
آگهی تغییرات شرکت الماس فولاد سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ آقای امیرحسین کجانی به کدملی xxxxxxxxx۱، آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم فروغ اوقانیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمد وحیددستجردی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی میرشاه جعفراصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740205
آگهی تغییراتانجمن خیریه امام حسین ع ویژه حمایت از بیماران شکاف کام و اختلالات همراه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ و نامه‌ی شماره‌ی xxx۲۳/۲۲/۲۰ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۴ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی سلطانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مصطفی حر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علی سلیمان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و جلیل طالقانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و رسول نصر اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آرش قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و علی رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سیدمصطفی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سیدمرتضی میر لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های موسسه انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740206
آگهی تغییراتانجمن خیریه امام حسین ع ویژه حمایت از بیماران شکاف کام و اختلالات همراه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ و نامه‌ی شماره‌ی xxx۲۳/۲۲/۲۰ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۴ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی سلطانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خزانه دار و مصطفی حر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و علی سلیمان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی هیئت مدیره و جلیل طالقانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو اصلی هیئت مدیره و رسول نصر اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نایب رییس هیئت مدیره و محمدرضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رییس هیئت مدیره و آرش قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای اسناد و اوراق بهادار و عادی با امضاء مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رییس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356422
آگهی تغییرات شرکت زیارتی کوثر گشت اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۸۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر مقارهءعابد به کدملی xxxxxxxxx۰ آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ آقای رحیم راطبی به کدملی xxxxxxxxx۶ و خیریه امام محمدباقر(ع) xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای سیدمصطفی میرشاه جعفراصفهانیxxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال و آقای احمدعلی مدرس به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی آقای عباسعلی سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پس از قرائت گزارش بازرس، ترازمالی سال۹۳ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356423
آگهی تغییرات شرکت زیارتی کوثر گشت اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۸۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر مقارهءعابد به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم راطبی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و خیریه امام محمدباقر(ع) به نمایندگی آقای سیدمصطفی میرشاه جعفراصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428562
آگهی تغییرات موسسه انجمن خیرین مسکن سازحضرت جواد الائمه (ع) استان اصفهان به‌شماره‌ثبت ۲۲۵۹ و شناسه‌ملی ۱۰۹۸۰۲۰۱۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید ـ ۲ آقایان احمدعلی مدرس کدملیxxxxxxxxx۴ ومحمدرضا کجانی کدملیxxxxxxxxx۷ وعباس حاج رسولیها کدملی xxxxxxxxx۰ و اکبر مقاره عابد کدملیxxxxxxxxx۰ وعلی رجالی کدملیxxxxxxxxx۴ و حسین آذین کدملی xxxxxxxxx۹ و سیداصغر مستولی زاده کدملی xxxxxxxxx۵بعنوان اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند. ـ۳ آقایان مجیدتباشیری اصفهانی xxxxxxxxx۴ و مهدی هادی نصرآبادی کدملی xxxxxxxxxبعنوان اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند. ـ ۴ آقایان سیدحسن قرشی کدملی xxxxxxxxx۸بعنوان بازرس اصلی و مصطفی متین راد کدملی xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9385322
آگهی تغییرات شرکت خیریه خمسه طیبه اصفهان موسسه غیرتجاری به شماره‌ثبت ۱۶۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۹۵۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد نشاسته گران کدملی xxxxxxxxx۱ و منصور مخملی کدملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا کجانی کدملی xxxxxxxxx۷ و سیدرضا ذاکرفرد کدملی xxxxxxxxx۱ و زهرا صانعی کدملی xxxxxxxxx۴ و بمانعلی صادقی برزانی کدملی xxxxxxxxx۲ و سیدعلی روضاتی کدملی xxxxxxxxx۳ و سیدمصطفی فتحی کدملی xxxxxxxxx۲ و اصغر خلیل کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هئیت مدیره و عبدالحسین جعفری کدملی xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا واعظ شوشتری کدملی xxxxxxxxx۹و سیدمحمود موسوی کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای علی البدل هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ابوطالب طالبی خرزوقی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و احمد نیلفروشان دردشتی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765006
آگهی تغییرات موسسه خیریه امام محمد باقر ع به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۶۳۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا کجانی کد ملی xxxxxxxxx۷، آقای اکبر مقارهءعابدxxxxxxxxx۰، آقای مجید تباشیری کد ملی xxxxxxxxx۴، آقای احمدعلی مدرس کد ملی xxxxxxxxx۴، آقای رحیم راطبی کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای غلامرضا گشنیزجانی کد ملی xxxxxxxxx۶، آقای علی رجالی کد ملی xxxxxxxxx۴، آقای محمود فضیلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵، آقای عباس حاج رسولیها کد ملی xxxxxxxxx۰، خانم پروین کلباسی کد ملی xxxxxxxxx۰، آقای ابراهیم مهران فرکد ملی xxxxxxxxx۵بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم ملوک پارسائی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدمصطفی موسوی کد ملی xxxxxxxxx۴بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد. ـ آقای حسین آذین کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی متین راد کد ملی xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید.روزنامه اصفهان زیبا جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580116
آگهی تغییرات موسسه انجمن خیریه امام حسین ع ویژه حمایت از بیماران شکاف کام و اختلالات همراه به‌شماره‌ثبت ۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا کجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مهرداد معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای آرش قربانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت خزانه دار و آقای مصطفی حر به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای علی سلیمان نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد کشانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم فاطمه درخشنده به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء آقای مصطفی حر مدیرعامل و آقای آرش قربانی خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء آقای محمدرضا کجانی رئیس هیأت مدیره به همراه مهر انجمن معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582984
آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری انجمن خیریه امام حسین ع ویژه حمایت از بیماران شکاف کام و اختلالات همراه به‌شماره ثبت ۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ آقای مصطفی حر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد رضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهرداد معمار زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی سلیمان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد کشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای آرش قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم فاطمه درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای حیدر علی داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حسین ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سید مرتضی میر لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مصطفی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533130
آگهی تغییرات موسسه مجمع خیران قرآنی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان به شماره ثبت۳۸۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۶۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقایان علی فضیلتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئتمدیره، آقای حسین خاکساری هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائبرئیس هیئتمدیره، آقای احمد قاسمی پزوه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا)، آقایان علی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا مقدمپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد مالی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239072
آگهی تصمیمات در شرکت الماس فولاد سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۱۲۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۶۷۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ امیرحسین کجانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا کجانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، امیرحسین کجانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و فروغ اوقانیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ محمد وحید دستجردی با کد ملی xxxxxxxxx۶ سید مصطفی میر شاه جعفری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934847
آگهی تغییرات در موسسه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حجتیه اصفهان شماره ثبت ۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۳۴۰۱
بموجب نامه شماره ۱۷/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۳۰/۹/۹۱ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امنا و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۰ آقای محمود فضیلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس، آقای مجید تباشیری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس، آقای محمد رضا کجانی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل، آقای غلامحسین امیدیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت قائم مقام مدیرعامل، آقای رحیم اخوان مقدم کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت منشی، آقای علی رجالی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت خزانه دار، آقای مهدی اذانی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و رضا حاجی رستم کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۰۱ و مجتبی نصر اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان علی اولیا پناه کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سید مصطفی موسوی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق با دو امضا از سه امضا رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، خزانه دار که امضا مدیرعامل ثابت می باشد و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید مشتمل بر سه فصل و ۴۲ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۰/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10561913
آگهی تصمیمات در شرکت الماس فولاد سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۶۷۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۷/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: رئیس هیئت مدیره می‌تواند در عین حال مدیرعامل نیز باشد. محمد رضا کجانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فروغ اوقانیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و امیر حسین کجانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای منفرد نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727112
آگهی تغییرات در موسسه مجمع خیریه‌ای استان اصفهان شماره ثبت ۲۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۳۴۸۶
بموجب نامه شماره xxx/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۱۵/۵/۹۱ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ آقای احمد فامیل در دشتی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس، آقای سید حسین رضازاده کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس، آقای سید مهدی طباطبائی پور کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل، آقای محمد رضا کجانی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت قائم مقام مدیرعامل، آقای جمال ملک نائینی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت منشی، آقای مصطفی یراقی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت خزانه دار، آقای علی سلیمان نژاد کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و بهرام راستی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و سید حسین مرتضوی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای اکبر مرجوی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و علی ابریشمکار کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با دو امضای رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید مشتمل بر سه فصل و ۴۱ قانون و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۶/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 728673
آگهی تصمیماتدر شرکت الماس فولاد سپاهان سهامی خاصشماره ثبت ۳۲۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۶۷۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۷/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: رئیس هیئت مدیره می تواند در عین حال مدیرعامل نیز باشد. محمد رضا کجانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فروغ اوقانیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و امیر حسین کجانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای منفرد نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 728674
آگهی تصمیمات در شرکت الماس فولاد سپاهانسهامی خاص شماره ثبت ۳۲۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۶۷۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد رضا کجانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و فروغ اوقانیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره امیر حسین کجانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و محمد وحید دستجردی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مصطفی میر شاه جعفری با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10126548
آگهی تغییرات در خیریه امام محمد باقر (ع) ثبت شده به شماره ۱۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۳۳۴۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۹ و ۳۰/۶/xxx۹ تغییرات زیر در موسسه نامبرده به عمل آمده_است: ۱) آقایان اکبر مقاره عابد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد فلاحتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و غلامرضا گشنیزجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمود فضیلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و مهدی مطیع امرالله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا واعظ شوشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمود سروری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سید اکبر زهرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx و مجتبی نصر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سید مصطفی برکت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره و آقای علی رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و احمد علی مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال و آقایان حسین آذین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مصطفی متین راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرسان اصلی و آقایان محمدعلی هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و اصغر شریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرسان علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۲) هیات مدیره از بین خود آقای اکبر مقاره عابد را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمود فضیلی نژاد را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا کجانی را به سمت مدیرعامل موسسه و آقای محمد فلاحتیان را به سمت خزانه دار موسسه تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضاء مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد ۳) روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های موسسه تعیین شده_است ۴) اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۳ ماده و ۳۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۸/۸۹ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10292157
آگهی تغییرات در شرکت مهر نور گستر سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲۱۲۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۶۷۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲/۶/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ آقایان محمدرضا کجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ امیرحسین کجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ خانم فروغ اوقانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال، آقایان محمد وحید دستجردی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ و مصطفی میرشاه جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای محمدرضا کجانی را بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای امیر حسین کجانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند. کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۶/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10749633
آگهی تغییرات در موسسه خیریه خمسه طیبه (ع) ثبت شده بشماره ۱۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۵۲۱۱
بموجب نامه شماره xxx/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۶/۶/۹۰ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امنا‌ء و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۰ آقای سید علی روضاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس آقای محمد رضا کجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس آقای سید مصطفی فتحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل خانم زهرا صانعی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت قائم مقام مدیرعامل، آقای صادق امین احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت منشی آقای سید محمد موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت خزانه‌دار، آقای حمیدرضا واعظ شوشتری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان احمد نیلفروشان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و بمانعلی صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضا‌ء دو نفر از اعضا‌ء ذیل رئیس هیئت مدیره مدیرعامل نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه‌دار و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۲ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضا‌ء ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10789184
آگهی تغییرات در موسسه مجمع خیریه‌ای استان اصفهان شماره ثبت ۲۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۳۴۸۶
بموجب نامه شماره xxx/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۱۵/۵/۹۱ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ آقای احمد فامیل در دشتی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس، آقای سید حسین رضازاده کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس، آقای سید مهدی طباطبائی پور کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل، آقای محمد رضا کجانی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت قائم مقام مدیرعامل، آقای جمال ملک نائینی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت منشی، آقای مصطفی یراقی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت خزانه‌دار، آقای علی سلیمان نژاد کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و بهرام راستی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و سید حسین مرتضوی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای اکبر مرجوی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و علی ابریشمکار کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با دو امضای رئیس، نایب رئیس، خزانه‌دار و مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید مشتمل بر سه فصل و ۴۱ قانون و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۶/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11666021
آگهی تغییرات در موسسه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حجتیه اصفهان شماره ثبت ۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۳۴۰۱
بموجب نامه شماره ۱۷/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۳۰/۹/۹۱ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امنا و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۰ آقای محمود فضیلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس، آقای مجید تباشیری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس، آقای محمد رضا کجانی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل، آقای غلامحسین امیدیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت قائم مقام مدیرعامل، آقای رحیم اخوان مقدم کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت منشی، آقای علی رجالی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت خزانه دار، آقای مهدی اذانی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و رضا حاجی رستم کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۰۱ و مجتبی نصر اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان علی اولیا پناه کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سید مصطفی موسوی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق با دو امضا از سه امضا رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، خزانه دار که امضا مدیرعامل ثابت می‌باشد و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید مشتمل بر سه فصل و ۴۲ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۰/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11790988
آگهی تصمیمات در شرکت الماس فولاد سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۶۷۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد رضا کجانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و فروغ اوقانیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره امیر حسین کجانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و محمد وحید دستجردی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مصطفی میر شاه جعفری با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات