عباس عاصمی زواره

آقای عباس عاصمی زواره

کد ملی 128641xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
66
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14851133
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 30515 و شناسه ملی 10260036466
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/07/1398 آقای محسن مشکاتی به شماره ملی 1281720011 به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی 10260012955 بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدجلال الدین گوینده به شماره ملی 1092154574 به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان به شناسه ملی 10260324570 بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا شیرازی نژاد به شماره ملی 1285811232 به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی 10260025874 بسمت مدیرعامل، آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی 1286415683 به نمایندگی از شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان به شناسه ملی 10260089685 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقای اسحاق اسدی خشوئی به شماره ملی 1819300943 به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شناسه ملی 10260304310 بسمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 2/11/99 انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهداور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. مدیرعامل مطابق با اختیارات تصویب شده، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش980722690133133  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14678612
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ آقای محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای مهدی کهنموئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای حسن صالح عاشق آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت مدیرعامل ، آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای اسحاق اسدی خشوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲/۱۱/۹۹ انتخاب شدند . . کلیه اوراق واسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است . مدیرعامل مطابق با اختیارات تصویب شده ، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14668439
آگهی تغییرات شرکت دلتا پارس کنترل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت پژوهش و توسعه ناجی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی محمد کلاشی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رییس هیت مدیره شرکت لاله کامپیوتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بنمایندگی مهدی سید هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رییس هییت مدیره شرکت سد و سازه سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی عباس عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضوهییت مدیره اقای حمید رضا عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت راه وران گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی سید مهران شاهچرا به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هییت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک ، سفته ، بروات ، قراردادها با امضای ( مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل ، رئیس هییت مدیره و یکی از اعضاء هییت مدیره ) متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14602625
آگهی تغییرات شرکت پایا سل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۴۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس عاصمی زواره با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و حسام دریساوی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت هورمعراج پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و مهناز پوریز با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت میراث نیکان ماندگار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند . مهری کریمی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و طیبه شربتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14602639
آگهی تغییرات شرکت پایا سل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۴۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس عاصمی زواره با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و حسام دریساوی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت هورمعراج پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مهناز پوریز با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت میراث نیکان ماندگار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره و محمد علی قاسمی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضای هیات مدیره به سمت مدیر عامل تعیین شد . کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهد آورو قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس و نایب رییس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14463766
آگهی تغییرات شرکت تامین گستران افق سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۵۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۳ ، حمیدرضا عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۶ و مریم کوه کن علی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14463768
آگهی تغییرات شرکت تامین گستران افق سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۵۶۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره ، عباس عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و مریم کوه کن علی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و بانکی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از سه نفر اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا و اوراق اداری و عادی شرکت با امضای هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است . ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14455182
آگهی تغییرات شرکت دلتا پارس کنترل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت پژوهش و توسعه ناجی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی سید مجید موسوی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رییس هیت مدیره و شرکت لاله کامپیوتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بنمایندگی مهدی سید هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رییس هییت مدیره و شرکت سد و سازه سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی عباس عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضوهییت مدیره و حمید رضا عاصمی زواره د به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و شرکت راه وران گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی سید مهران شاهچرا به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هییت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک ، سفته ، بروات ، قراردادها با امضای ( مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل ، رئیس هییت مدیره و یکی از اعضاء هییت مدیره ) متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14243704
آگهی تغییرات شرکت نیرو گستران کار پژوه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۹۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عباس عاصمی زواره با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت ۶ ماه تا تاریخ ۳۰ / ۹ / xxx۷ انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866147
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx , xxx مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اعلامیه تبدیل شرکت که به امضای دارندگان امضا مجاز رسیده_است به این شرح می‌باشد: شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۱۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۱۵ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف) موضوع اصلی: عبارت است از احداث و اجرای فعالیت‌های دامپروری و کشاورزی اعم از گاوداری، مرغداری، زنبور داری، پرورش ماهی، کرم ابریشم و کاشت، داشت و برداشت مکانیزه محصولات کشاورزی. ب) موضوع فرعی: ارائه خدمات مکانیزه مورد نیاز کاشت، داشت و برداشت به زارعین حوزه فعالیت شرکت از قبیل تسطیح، کانال کشی و احیانا زهکشی. فراهم نمودن تسهیلات لازم در جهت آموزش فنی زارعین و اعضا با استفاده از امکانات شرکت و رهنمودهای وزارت جهاد کشاورزی. ایجاد تعمیرگاه جهت تعمیر و تجهیز ماشین آلات کشاورزی. سرمایه گذاری در موسسات تولیدی به منظور رفع نیازمندیهای شرکت از نظر تامین ماشین آلات و یا درآمد در چهارچوب قوانین مربوطه. وارد کردن ادوات کشاورزی و ماشین آلات مربوطه و صادر کردن کالاهای کشاورزی و دامپروری و هر اقدامی که با موضوع شرکت ارتباط داشته_باشد. انجام فعالیت در زمینه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و سایر طرق آبیاری مکانیزه و علمی. مرکز اصلی و نشانی شعب و کدپستی: کیلومتر ۵۵ جاده اصفهان تهران جاده پادگان شهید قوچانی کد پستی: xxxxxxxxx۵. شرکت فاقد شعب می‌باشد. مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد_بود. سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایۀ شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (معادل دویست میلیارد ریال) است که به xxxxxxxxx سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت: موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شماره ثبت ۴۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محسن مشکاتی فرزند رضا کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی همدانیان به شماره ثبت xxx۰۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی مهدی کهنموئی فرزند رضا کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی اسحق اسدی خشوئی فرزند اسماعیل کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و احداث همدانیان به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی عباس عاصمی زواره فرزند اسماعیل کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت نساجی همدانیان به شماره ثبت ۹۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی حسن صالح عاشق آبادی فرزند علی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: طبق ماده ۱۹ اساسنامه درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. تبصره درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد_داشت: اعلامیۀ خرید سهام، گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، اصل ورقۀ سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: طبق مادۀ ۱۸ اساسنامه تصویب میزان سود تقسیمی با رعایت مفاد قانون تجارت از اختیارت مجمع عمومی عادی می‌باشد. طبق ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. طبق ماده ۵۳ اساسنامه تصفیه امور با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است در تاریخ ۳۱/۶/xxx۶ به شرح زیر می‌باشد: بدهی‌های جاری جمعا به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بدهی‌های بلند مدت جمعا به مبلغ xxxxxxxxx۶ ریال بدهی‌های احتمالی موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت جمعا به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت، روزنامه نسل فردا می‌باشد. ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان شرکت مربوط به دوسال قبل از تبدیل و نیز صورت دارایی اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها جهت مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865150
آگهی تغییرات شرکت تامین گستران افق سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۵۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس عاصمی زواره شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مریم کوه کن علی آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیدمهران شاهچرا شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار محلی اصفهان امروز جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردیدموسسه حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۸۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و رضا ذکریایی انارکی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865151
آگهی تغییرات شرکت تامین گستران افق سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۵۶۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس عاصمی زواره کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیأت مدیره و مریم کوه کن علی آبادی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و سیدمهران شاهچرا کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دونفر از سه نفراعضاء اصلی هیأت مدیره متفقاو با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء اصلی هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842125
آگهی تغییرات خیریه مجید عاصمی زواره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۸۳/۲۴/۲۰ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ فرمانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا عاصمی زواره کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیأت مدیره - خانم مهری کریمی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره - آقای حسین عاصمی زواره کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان خزانه دار - خانم فاطمه عاصمی زواره کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضواصلی هیأت مدیره - آقای عباس عاصمی زواره کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای. مدیرعامل و خزانه دار ودرغیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیأت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842128
آگهی تغییرات خیریه مجید عاصمی زواره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۸۳/۲۴/۲۰ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ فرمانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس عاصمی زواره کدملی xxxxxxxxx۳ - آقای حمیدرضا عاصمی زواره کدملی xxxxxxxxx۶ - خانم مهری کریمی کدملی xxxxxxxxx۰ - آقای حسین عاصمی زواره کدملی xxxxxxxxx۶ - خانم فاطمه عاصمی زواره کدملی xxxxxxxxx۶ - بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای علیرضا جوادی سبدانی کدملی xxxxxxxxx۰ - آقای منصور ماهشانیان کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. سعید خانجانی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی - خانم مریم کوه کن علی آبادی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697169
آگهی تغییرات شرکت تامین نیاز تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی اتحاد اصفهان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۲۳ مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان آقای اردشیر فرهمندپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای محمدجعفر فوده ء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد نعمت بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای سهراب فرهمندپور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقای سعیدرضا نعمت بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نعمت بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. آخرین رقم سرمایه به میزان xxxxxxxxx ریال به مجمع گزارش گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564778
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی کهنموئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن صالح عاشق آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت مدیرعامل، آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای اسحاق اسدی خشوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. مدیرعامل مطابق با اختیارات تصویب شده، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262560
آگهی تغییرات شرکت دلتا پارس کنترل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پژوهش و توسعه ناجی به شماره ثبت xxxxxx بنمایندگی سیدمجید موسوی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت لاله کامپیوتر سهامی خاص بنمایندگی مهدی سیدهاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سدو سازه سپاهان سهامی خاص بنمایندگی عباس عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضوهیئت مدیره آقای حمید رضا عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت راه وران گستر کیش سهامی خاص به نمایندگی سیدمهران شاهچرا به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک، سفته، بروات، قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125965
آگهی تغییرات شرکت ساجگون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رییس هیت مدیره ومدیرعامل و آقای سعید رضا عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نایب رییس هییت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل باامضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023817
آگهی تغییرات شرکت ساجگون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند: آقای عباس عاصمی زواره به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رییس هیت مدیره ومدیر عامل آقای سعید رضا عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رییس هییت مدیره خانم مهری کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل باامضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003319
آگهی تغییرات شرکت خدماتی فنی کارا هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حمید رضاعاصمی زواره بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس عاصمی زواره بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003342
آگهی تغییرات شرکت پایا سل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۴۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت راه وران گسترکیش شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بنمایندگی عباس عاصمی زواره ک م xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی سدو سازه سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بنمایندگی آقای سید علی میر طالبی ک م xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاءمدیر عامل یا رئیس هیت مدیره به تنهایی وبا مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997658
آگهی انحلال شرکت نیرو گستران کار پژوه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۹۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و عباس عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۳ و سعید خانجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: تهران خیابان آفریقا (جردن) خیابان طاهری پلاک ۲۱ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980008
آگهی تغییرات شرکت تامین گستران افق سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۵۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳، خانم مریم کوه کن علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدمهران شاهچرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۶) انتخاب گردیدند. - آقایان احسان چلونگر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و منصور ماهشانیان اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی هاو دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959494
آگهی تغییرات شرکت برودت ساز فاتح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس عاصمی زواره ک. م xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا عاصمی زواره ک. م xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هومان رئیسی ک. م xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره). کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره با یکی از اعضای هیت مدیرهو با مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959504
آگهی تغییرات شرکت ساجگون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هییت مدیره و مدیر عامل خانم مهری کریمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هییت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل باامضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12859674
آگهی تغییرات شرکت تامین گستران افق سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۵۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ عباس عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۳ و مهری کریمی کدملی xxxxxxxxx۰ و مریم کوه کن علی آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید مهران شاهچرا کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت دو سال تاتاریخ ۲۴/۱۰/xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا برای چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12859677
آگهی تغییرات شرکت تامین گستران افق سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۵۶۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیات مدیره - مهری کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره - سید مهران شاهچرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل - مریم کوه کن علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت دو سال تاتاریخ ۲۴/۱۰/xxx۶ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دونفر از چهار نفراعضای اصلی هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای اصلی هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826509
آگهی تغییرات شرکت خشت بام پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۰۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا علی بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضا هیأت مدیره به سمت مدیرعامل، آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای سعیدرضا عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای هومان نقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد اداری به امضاء مدیرعامل و مهرشرکت و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها به امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتیر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707343
آگهی تغییرات شرکت دلتا پارس کنترل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت لاله کامپیوتر سهامی خاص بنمایندگی اقای مهدی سید هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رییس هیئت مدیره و شرکت پژوهش و توسعه ناجی به بنمایندگی اقای سید مجید موسوی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیت مدیره، شرکت سدو سازه سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای عباس عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره، اقای حمید رضا عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و اقای سعید رضا عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعدآور چک، سفته، بروات، قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی احمدیان کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707380
آگهی تغییرات شرکت خدماتی فنی کارا هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا عاصمی زواره کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای عباس عاصمی زواره کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی سدوسازه سپاهان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی خانم مهری کریمی کد ملی xxxxxxxxx۰ به بسمت مدیر عامل وعضو هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707395
آگهی تغییرات شرکت برودت ساز فاتح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مهری کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و حمیدرضا عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره با یکی از اعضای هیت مدیرهو با مهر شرکت معتبر است ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694694
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین گستران افق سپاهان در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صودر پروانمه فعالیت نمی‌باشد انجام کلیه امور خدمات بهداشتی و درمانی پزشکی، پیرا پزشکی تعمیر و نگهداری؛ خدمات عمومی اداری کامپیوتری امور دفتری بایگانی منشی‌گری و خدمات بایگانی طراحی؛ اجراء؛ مشاوره وخدمات کلیه فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری (بجز فرهنگی) طراحی وپیاده سازی شبکه‌های کامپیوتری سخت افزاری و نرم افزاری (بجز فرهنگی) وشبکه اتوماسیون اداری وصنعتی وحسابداری برنامه نویسی اتوماسیون اداری وصنعتی وحسابداری امنیت شبکه مشاوره فن آوری اطلاعات خدمات وسرویس پس از فروش کلیه کالاهای مجاز شبکه‌های کامپیوتری سخت افزاری و نرم افزاری (بجز فرهنگی). خدمات مدیریتی منابع انسانی ماهر و غیرماهر اعم از تامین ارتقای مهارت نیروهای فنی و کارگری حفاظت مدیریت پیمان کلیه نیروهای انسانی شرکتی و موسسات خصوصی و دولتی و شهرداری و بیمارستانی. مشاوره وطراحی سیستم‌های اداری مالی حسابداری بازرسی در امور منابع انسانی و اداری واستقرار سیستم‌های حقوق و دستمزد طرح طبقه بندی مشاغل ارزشیابی عملکرد و نظارت آن طراحی و نیاز سنجی آموزش نیرو‌های انسانی. همکاری در تاسیس موسسات شرکتی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرک‌های کشور. اخذ وام، اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، عقد قرار داد با شرکتها؛ ادارات؛ ارگانها واشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. شرکت در کلیه مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاه‌ها و سمینار‌های داخلی و خارجی. پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان خ نشاط بین خیابان هشت بهشت وچهارراه نقاشی ساختمان نقش جهان طبقه ۱ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰/۵۳ مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ نزد بانک تجارت شعبه نشاط پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: عباس عاصمی زواره کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهری کریمی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور ماهشانیان اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و مریم کوه کن علی آبادی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفز از چهار نفر هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. بازرس اصلی و علی البدل: احسان چلونگر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و محمد رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670156
آگهی تغییرات شرکت امیران آفاق مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۰۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مهری کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ احسان چلونگر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دوسال تاتاریخ ۴/۴/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا برای چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12578856
آگهی تغییرات شرکت پايا سل شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۴۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت راه وران گسترکیش به شناسه xxxxxxxxx۹۳ بنمایندگی آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت ریس هیئت مدیره و شرکت مهندسی سد و سازه سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵بنمایندگی آقای سید علی میر طالبی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم مهری کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و عضو برای مدت ۲سال انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاءمدیرعامل یا رییس هیئت مدیره به تنهایی وبا مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12494503
آگهی تغییراتخيريه مجيد عاصمي زواره موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال ۹۳ تصویب شد. آقای سعید رضا عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۹ و عباس عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم مهری کریمی به کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۶ و حسین عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و علیرضا جوادی سبدانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و سید مجتبی طلائی زواره به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. فاطمه عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۶ و سعید خانجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و حاج رجبعلی حر به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12410378
آگهی تغییرات شرکت امیران آفاق مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۰۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس عاصمی زواره کدملی xxxxxxxxx۳ خانم مهری کریمی کدملی xxxxxxxxx۰ آقای منصور ماهشانیان اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۷بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.آقای سعید خانجانی کدملی xxxxxxxxx۱ آقای علیرضا غلامی اکبری کدملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367778
آگهی تغییرات شرکت امیران آفاق مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۰۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا اثنی عشری کدملی xxxxxxxxx۸ خانم بهناز قبه کدملی xxxxxxxxx۴خانم مائده مهتاب گزکن کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.آقای سعید خانجانی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی وآقای عباس عاصمی زواره کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366971
آگهی تغییرات شرکت نیرو گستران کار پژوه سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۶۶۹۵۴ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۳۶۹۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس عاصمی زواره کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم مهری کریمی کد ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا عاصمی زواره کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء هر یک ازاعضاء اصلی هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692088
آگهی تغییرات شرکت سد و سازه سپاهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۷۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۲۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید رضا عاصمی زوا ه به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت رییس هیت مدیره و آقای عباس عاصمی زواره به کد ملیxxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضوهیت مدیره و خانم سمیه بابا شکوری به کد ملیxxxxxxxxx۰ بسمت نایب رییس هیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل ورئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623344
آگهی تغییرات شرکت نیرو گستران کار پژوه سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۹۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حمیدرضا عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مهری کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623345
آگهی تغییرات شرکت نیرو گستران کار پژوه سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۹۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم مهری کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی هیات مدیره و آقای سعید خانجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای اصلی هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596847
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع نوین فرابین آپامه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۸۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۳، حمیدرضا عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۶ و سید مهران شاهچرا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و منصور ماهشانیان اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت بازرس اصلی و سعید خانجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224429
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری‌ های سنجش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۸۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به سمتهای ذیل برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
آقای عباس عاصمی زواره با کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت رییس هیئت مدیره
آقای علی ممیزان با کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت نایب رییس هیئت مدیره
آقای علی مینایی تهرانی با کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره
محمدرضا مقامی کیا با کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای حمیدرضا عاصمی زوا ه با کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای مسعود مینایی تهرانیئ با کدملیxxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران)
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123078
آگهی تصمیمات در شرکت نیرو گستران کار پژوه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۹۲۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: عباس عاصمی زواره کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهری کریمی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا پاکت چیان با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و سهامداران و حمید رضا عاصمی زواره کد ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و محمد زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید تراز مالی xxx۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099568
آگهی تغییرات شرکت گسترش اقتصاد جام جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۵۴۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۹۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت مهندسی سدو سازه سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمیدرضا عاصمی زواره و شرکت راه وران گستر کیش سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ با نمایندگی آقای مسعود ترکاشوند تا تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۳
۲ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهندسی سدو سازه سپاهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا عاصمی زواره به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت راه وران گستر کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود ترکاشوند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
در تاریخ ۸/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949224
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سد و سازه سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۱۶۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۵/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سعیدرضا عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم سمیه باباشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای عباس عاصمی زواره بشماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۲/۵/xxx۳
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعیدرضا عاصمی زواره به شماره ملیه xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه باباشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس عاصمی زواره بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای عباس عاصمی زواره بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854756
آگهی تغییرات شرکت اسب ریس تهران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۲۹۱۷۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای نادر معصومی رستمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهری کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هومن منصوریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۴/۶/xxx۳.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبراست.
در تاریخ۲۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9678929
آگهی تغییرات شرکت اسب ریس تهران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۲۹۱۷۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای نادر معصومی‌رستمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس عاصمی‌زواره به شماره‌ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم مهری کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای هومن منصوریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۴/۶/xxx۳.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبراست.

در‌ تاریخ۲۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720371
آگهی تغییرات شرکت جام جم سرمایه پاسارگادسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۸۵۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۸۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی ممیزان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمیدرضا عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدرضا مقامی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی مینائی تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۶/۴/xxx۳
۳ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی ممیزان به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مقامی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی مینائی تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مقامی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب یکی از اعضای با امـضای نایب رئـیس هیئـت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۰/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710442
آگهی تاسیس شرکت اسب ریس تهرانسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۰۶/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۰۶/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز من الجمله اسب و سایر چارپایان و مواد و مکمل های غذایی و کلیه تجهیزات و وسایل مربوط به رشته های سوارکاری و پرورش اسب و همچنین اسپرم، پرورش، تولید و نگهداری انواع نژادهای اسب و برای کاربری های متفاوت و سایر چارپایان، ساخت، احداث و راه اندازی کلیه مجموعه ةای ورزشی من الجمله باشگاهها و میادین سوارکاری و محل برگزاری مسابقات رشته های مختلف این ورزش، تولید، پخش و خرید و فروش کلیه کالاها، وسایل و مواد غذایی مربوط به اسب و رشته های سوارکاری، خرید و فروش انواع اسب و همچنین وسایل اسب و سوارکاری و میادین این رشته ورزشی و باشگاهها به صورت مزایده، حراج، مناقصه و فروش مجازی و یا به هر طریق دیگر، اخذ و نگهداری انواع اسپرم اسب وانجام تلقیح مصنوعی، انتقال جنین و کلیه روشهای تولید اسب همچنین اصلاح و نامگذاری نژادهای اسب، برگزاری اردوهای تیم های ورزشی و برگزاری کلیه و مسابقات رشته های مختلف سوارکاری، انجام امور مشاوره تغذیه و دوپینگ اسب و برگزاری قرنطینه مطابق قوانین، برگزاری دوره های آموزشی و کلاسهای مربیگری ـ طراحی مسیر ـ داوری و سایر دوره های مرتبط با اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان، آموزش و تربیت سوارکاران کلیه شاخه های این رشته ورزشی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی در داخل و خارج از کشور و همچنین اخذ اسپانسرهای مالی و حمایت این رشته ورزشی، اسب به کلیه نقاط داخلی و خارجی از کشور، ترخیص انواع کالاها و اقلام مجاز من الجمله اسب و تجهیزات پرورش و نگهداری اسب و رشته های ورزشی سوارکاری، ارائه کلیه خدمات مرتبط با پرورش و تولید اسب و تمرین ها و مسابقات ورزشی های مرتبط با اسب و همچنین انجام کلیه خدمات قابل واگذاری توسط بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی، برگزاری و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعب در سراسر کشور، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری به منظور توسعه امور
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران، خیابان آفریقا، خیابان طاهری، پ ۲۱، واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد هشت هزار سهم با نام، تعداد دو هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۸ مورخ ۱۲/۰۶/xxx۱ نزد بانک تات شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای نادر معصومی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ خانم مهری کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ خانم مهری کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسن خلیلی سعدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حسین جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9659863
آگهی تاسیس شرکت اسب ریس تهران سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۰۶/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۰۶/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز من‌الجمله اسب و سایر چارپایان و مواد و مکمل‌های غذایی و کلیه تجهیزات و وسایل مربوط به رشته‌های سوارکاری و پرورش اسب و همچنین اسپرم، پرورش، تولید و نگهداری انواع نژادهای اسب و برای کاربری‌های متفاوت و سایر چارپایان، ساخت، احداث و راه‌اندازی کلیه مجموعه‌ةای ورزشی من‌الجمله باشگاهها و میادین سوارکاری و محل برگزاری مسابقات رشته‌های مختلف این ورزش، تولید، پخش و خرید و فروش کلیه کالاها، وسایل و مواد غذایی مربوط به اسب و رشته‌های سوارکاری، خرید و فروش انواع اسب و همچنین وسایل اسب و سوارکاری و میادین این رشته ورزشی و باشگاهها به صورت مزایده، حراج، مناقصه و فروش مجازی و یا به هر طریق دیگر، اخذ و نگهداری انواع اسپرم اسب وانجام تلقیح مصنوعی، انتقال جنین و کلیه روشهای تولید اسب همچنین اصلاح و نامگذاری نژادهای اسب، برگزاری اردوهای تیم‌های ورزشی و برگزاری کلیه و مسابقات رشته‌های مختلف سوارکاری، انجام امور مشاوره تغذیه و دوپینگ اسب و برگزاری قرنطینه مطابق قوانین، برگزاری دوره‌های آموزشی و کلاسهای مربیگری ـ طراحی مسیر ـ داوری و سایر دوره‌های مرتبط با اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان، آموزش و تربیت سوارکاران کلیه شاخه‌های این رشته ورزشی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی در داخل و خارج از کشور و همچنین اخذ اسپانسرهای مالی و حمایت این رشته ورزشی، اسب به کلیه نقاط داخلی و خارجی از کشور، ترخیص انواع کالاها و اقلام مجاز من‌الجمله اسب و تجهیزات پرورش و نگهداری اسب و رشته‌های ورزشی سوارکاری، ارائه کلیه خدمات مرتبط با پرورش و تولید اسب و تمرین‌ها و مسابقات ورزشی‌های مرتبط با اسب و همچنین انجام کلیه خدمات قابل واگذاری توسط بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی، برگزاری و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعب در سراسر کشور، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری به منظور توسعه امور

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران، خیابان آفریقا، خیابان طاهری، پ ۲۱، واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد هشت هزار سهم با نام، تعداد دو هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۸ مورخ ۱۲/۰۶/xxx۱ نزد بانک تات شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای نادر معصومی‌رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای عباس عاصمی‌زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ خانم مهری کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ خانم مهری کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای حسن خلیلی‌سعدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای حسین جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710457
آگهی تاسیس شرکت ساجگون سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: اکتشافات بهرهبرداری و استخراج از کلیه معادن فلزی وغیرفلزی پس از اخذ مجوزهای لازم مشاوره و پیمانکاری در حوزه معادن و صنایع تولید فراوردههای معدنی و راهاندازی صنایع وابسته راهاندازی و مدیریت کارگاه ها و کارخانجات تولیدی اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور در خصوص کلیه کالاهای مجاز واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز دریافت تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها از داخل و خارج کشور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خ آفریقا کوچه طاهری پ ۲۱ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد نهصد و هشتاد سهم با نام، تعداد بیست سهم بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۳ مورخ ۲۵/۵/۹۱ نزد بانک تات شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای عباس عاصمیزواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای حسن خلیلیسعدآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ خانم مهری کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ خانم مهری کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای پویان نقوی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای امیرهمایون عشقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9622914
آگهی تصمیمات شرکت کارا هیوا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۴۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: محمدمهدی رهبری به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم ایزد‌پوری به کدملیxxxxxxxxx۱ ببه سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس عاصمی‌زواره به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره, حمیدرضا عاصمی‌زواره به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره , شرکت مهندسی سد و سازه سپاهان سهامی‌خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی حسن خلیلی‌سعدآبادی به کدملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687580
آگهی تصمیمات شرکت کارا هیواسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۴۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: محمدمهدی رهبری به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم ایزد پوری به کدملیxxxxxxxxx۱ ببه سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس عاصمی زواره به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره, حمیدرضا عاصمی زواره به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره , شرکت مهندسی سد و سازه سپاهان سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی حسن خلیلی سعدآبادی به کدملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688358
آگهی تصمیمات در شرکت نیرو گستران کار پژوه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۹۲۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: عباس عاصمی زواره به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهری کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدرضا پاکت چیان با کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و حمیدرضا عاصمی زواره به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ محمد زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9576705
آگهی تصمیمات شرکت کارا هیوا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۰۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۱۴۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. مهدی احمدیان کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم ایزدپوری کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس عاصمی‌زواره کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ حمیدرضا عاصمی‌زواره کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ حسن خلیلی‌سعدآبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی سد و سازه سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۹ عباس عاصمی‌زواره به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا عاصمی‌زواره به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن خلیلی‌سعدآبادی به نمایندگی از شرکت مهندسی سد و سازه سپاهان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10114810
آگهی تغییرات شرکت نیرو گستران کار پژوه سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۵۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۹۲۸۶
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ آقایان عباس عاصمی زواره بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و حمیدرضا عاصمی زواره بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و خانم مهری کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای عباس حیدری کبریتی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود عباس عاصمی زواره را بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم مهری کریمی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای منصور ماهشانیان اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده_است. ۴ تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10653484
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سد و سازه سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۱۶۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۵/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سعیدرضا عاصمی‌زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم سمیه باباشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای عباس عاصمی‌زواره بشماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۲/۵/xxx۳

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعیدرضا عاصمی‌زواره به شماره ملیه xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم سمیه باباشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس عاصمی‌زواره بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و اقای عباس عاصمی‌زواره بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10880489
آگهی تاسیس شرکت ساجگون سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: اکتشافات بهره برداری و استخراج از کلیه معادن فلزی وغیرفلزی پس از اخذ مجوزهای لازم مشاوره و پیمانکاری در حوزه معادن و صنایع تولید فراورده های معدنی و راه اندازی صنایع وابسته راه اندازی و مدیریت کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور در خصوص کلیه کالاهای مجاز واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز دریافت تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها از داخل و خارج کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آفریقا کوچه طاهری پ ۲۱ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد نهصد و هشتاد سهم با نام، تعداد بیست سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۳ مورخ ۲۵/۵/۹۱ نزد بانک تات شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ آقای حسن خلیلی سعدآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ خانم مهری کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ خانم مهری کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ آقای پویان نقوی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای امیرهمایون عشقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10888251
آگهی تغییرات در شرکت نیرو گستران کار پژوه سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۹۲۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان عباس عاصمی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و حمیدرضا عاصمی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و خانم مهری کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای عباس حیدری کبریتی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای عباس عاصمی زاده را بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم مهری کریمی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای منصور ماهشانیان اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضاء رئیس، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11235413
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سد و سازه سپاهان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۱۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سعیدرضا عاصمی‌زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس عاصمی‌زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید علی مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم سمیه باباشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت راه وران گستر کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی‌اصغر خرمی‌شریف بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس عاصمی‌زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۷/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11489641
آگهی تغییرات شرکت برودت ساز فاتح سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۴۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حسن خلیلی‌سعدآبادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم ایزدپوری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۹/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عباس عاصمی‌زواره به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حمیدرضا عاصمی‌زواره به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مهری کریمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۵/۹/xxx۱.

در تاریخ ۲۴/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11532248
آگهی تغییرات شرکت جام جم سرمایه پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۸۵۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۸۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۶/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عباس عاصمی‌زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی ممیزان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمیدرضا عاصمی‌زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدرضا مقامی‌کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی مینائی‌تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۶/۴/xxx۳

۳ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عباس عاصمی‌زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی ممیزان به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا عاصمی‌زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا مقامی‌کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی مینائی‌تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا مقامی‌کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب یکی از اعضای با امـضای نایب رئـیس هیئـت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۰/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11536821
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سد و سازه سپاهان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۵/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سعیدرضا عاصمی‌زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای عباس عاصمی‌زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید علی مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم سمیه باباشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت راه‌وران گستر کیش سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰ با نمایندگی آقای علی‌اصغر خرمی‌شریف تا تاریخ ۲۲/۵/۹۲.

در تاریخ ۲۷/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11792504
آگهی تغییرات شرکت برودت ساز فاتح سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۴۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عباس عصامی‌زواره به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا عاصمی‌زواره به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم مهری کریمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مهری کریمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۴/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11841699
آگهی تصمیمات در شرکت نیرو گستران کار پژوه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۹۲۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: عباس عاصمی زواره به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهری کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدرضا پاکت چیان با کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و حمیدرضا عاصمی زواره به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ محمد زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات