حسین ناجی

آقای حسین ناجی

کد ملی 128638xxxx
گراف ارتباطات
15
شرکت‌ها
50
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14811388
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نوآوری دانشگاه شریف شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۱۰۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx۳/۱۵,xxx مورخه ۰۵/۰۶/۹۸ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی عملکرد سال xxx۷ مورد تائید و تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱و فهیمه نقدیانی به ش م xxxxxxxxx۳، به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی ‏البدل انتخاب شدند. روزنامه کاروکارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار اصلی و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار علی ‏البدل تعیین شد. نامبردگان ذیل به ترتیب به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره حجت الله بابائی حبیب آباد با کدملی xxxxxxxxx۳ و سید علی محمد سجادی با کدملی xxxxxxxxx۱ و حسین ناجی با کدملی xxxxxxxxx۵و محمد حسین فاتحی دهاقانی با کدملی xxxxxxxxx۵ محمد ثروتی با کدملی xxxxxxxxx۷ و نامبردگان ذیل به ترتیب به عنوان اعضاء علی ‏البدل هیئت مدیره حمید رضا گنبدی با کدملی xxxxxxxxx۰ و حسینعلی چهره ساز طهرانی با کدملی xxxxxxxxx۹ و سید احمد ابطحی با کدملی xxxxxxxxx۳ برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14804041
آگهی تغییرات شرکت مرکز اموزش وتحقیقات صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن فدایی بناب کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بقرارذیل انتخاب گردیدند: حسین ماهرو کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی سعید نبوی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو اصلی علی اصغر توفیق کدملی xxxxxxxxx۱بسمت عضو اصلی عباس صفاکیش کدملی xxxxxxxxx۲بسمت عضو اصلی حسین ناجی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی وشرکت نفت بهران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴به عنوان عضو علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14463923
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ و نامه شماره xxx۹۴ مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ سازمان خصوصی سازی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیئت مدیره و شرکت توسعه معادن پارس تامین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای سیدابوتراب فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فرآورده‌های نسوز ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای منصور یزدی زاده شتربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای علی شکرریز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۹ انتخاب گردیدند . به استناد ماده ۴۴ اساسنامه ، امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها ، بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری تواما با دو امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر می‌باشد و این اختیار بنا به صلاحدید قابل تفویض به سایر مدیران داخلی شرکت می‌باشد . به استناد ماده ۳۳ اساسنامه شرکت آقای سیدحسین فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان دبیر هیئت مدیره شرکت انتخاب گردید . به استناد ماده xxx قانون تجارت و ۴۲ اساسنامه ، هیئت مدیره در جهت تسهیل در انجام امور جاری شرکت بخشی از اختیارات اساسنامه‌ای خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض می‌نماید : اداره امور شرکت اعم از اداری ، مالی ، فنی ، خرید ، فروش طبق مقررات قانونی ، اساسنامه و آئین نامه‌های مصوب ذیربط . نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث ، کلیه ادارات دولتی ، خصوصی و موسسات عمومی و مراجع قانونی . تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی ، اداری ، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمانی جهت حسن جریان امور شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب . نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان ، حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، عزل ، تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت ، مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمات کارکنان انفصالی . تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب . ب : هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در آئین نامه معاملات را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض می‌نماید . ماده ۱۲ آئین نامه تضامین در خصوص پیش پرداخت‌ها تبصره ۱ ماده ۲۴ آیین نامه معاملات تا سقف ۸۰ میلیارد ریال و گزارش معاملات مذکور در جلسه آتی به هیئت مدیره شرکت ارائه گردد . بدیهی است معاملات مازاد سقف تعیین شده در این بند با تصویب هیئت مدیره شرکت قابل انجام خواهد_بود بندهای ج ، ی و ل ماده آیین نامه معاملات به شرح ذیل : بند ج خرید ، اجاره اموال منقول و غیرمنقول ، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع ذیصلاح تعیین شده_باشد . بند ی خرید کالا از طریق بورس و مطابق قوانین و ضوابط سازمان بورس قیمت خرید کالا از بورس توسط حوزه معاونت خرید تعیین و به اطلاع کمیسیون معاملات خواهد_رسیدقیمت نهایی براساس عرضه و تقاضا در بورس قطعی می‌شود بند ل خرید از وزارتخانه‌ها موسسات با شرکت‌های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی شرکت‌های تابعه ( شرکت هایی که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها متعلق به ذوب آهن می‌باشد ) مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات کشور انجام نماید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099837
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ و نامه شماره xxx۲ مورخ ۲۸/۳/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور یزدی زاده شتربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ فراورده‌های نسوز ایران وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان مدیرعامل ۲ اقای حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سرمایه گذاری صدر تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان رییس هیات مدیره ۳ آقای احمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ سرمایه گذاری هامون شمال شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان نایب رییس هیات مدیره شرکت ۴ آقای سیدابوتراب فاضل شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ۵ آقای میر مسعود میر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۷ انتخاب گردید امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626800
آگهی تغییرات شرکت مرکز اموزش وتحقیقات صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ماهرو کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وحسین ناجی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب ر ئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر توفیق کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت راموشناسه ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و عباس صفاکیش کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید نبوی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و سفته و غیره با امضاء متفق آقای سعید نبوی مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562661
آگهی تغییرات شرکت مرکز اموزش وتحقیقات صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن فدایی بناب کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. حسین ماهرو کدملی xxxxxxxxx۵ و سعید نبوی کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت راموشناسه ملی xxxxxxxxx۷ و عباس صفاکیش کدملی xxxxxxxxx۲ وحسین ناجی کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت نفت بهران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو علی البدل برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529617
آگهی تغییرات شرکت شرکت پارس هور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ناجی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت ریاست هیئت مدیره آقای محمدمیر محمدصادقی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی محمد حسین فاتحی دهاقانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد هاشمی احمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خاج از هیئت مدیره) شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و مقرر گردید امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها سفته‌ها و بروات و عقد قرار داد‌ها باامضای ثابت مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و مکاتبات اداری باامضای منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیله سوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529620
آگهی تغییرات شرکت شرکت پارس هور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای محمد حسین فاتحی دهاقانی با کدملی xxxxxxxxx۵ آقای حسین ناجی با کد ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد میرمحمد صادقی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. آقای نبی اله کرمی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس سعیدپور گیلوایی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیله سوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13513884
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری نوآور شتاب دهنده منش در تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: تاسیس مراکز شتابدهی، پیش شتابدهی و فضاهای کار اشتراکی: مشارکت در ایجاد و مدیریت و راهبری مراکز شتابدهنده: ارائه خدمات شتابدهی و پیش شتابدهی به تیم‌ها، افراد دارای ایده، و کسب و کارها. مشاوره و انتقال دانش برای نوآوری، ایده پردازی، خلاقیت، طراحی، تولید، شتابدهی، ابداع، اختراع، گسترش، مبادله، بازرگانی، اشاعه، تعامل، ساخت، مهندسی و تجاری سازی ایده‌ها و طرح‌های کسب و کار و شرکت‌های دانش بنیان در زمینه‌های مختلف و تکمیل زنجیره‌ی ارزش محصول و مدل کسب و کار و ارایه طیف کامل خدمات تجاری سازی. طراحی و راه اندازی کلینیک کارآفرینی، تحقیق در مورد کارآفرینی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دانشگاه‌ها. مشاوره تخصصی جهت تامین مالی جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و مدیریت دارایی‌های خارجی در کشور در بخش فناوری: سرمایه گذاری و سرمایه پذیری هوشمند در بازار سرمایه، سهام شرکتهای خصوصی و همچنین کسب و کارها: شناسایی فرصت‌های سرمایه گذ اری و مشاوره و مشارکت در ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوآور: طراحی، مهندسی، ایجاد وتأسیس، بهره برداری، مدیریت و نظارت بر صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر. برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با موضوع کارآفرینی، مدیریتی و سیستمی ارائه خدمات مشاوره مدیریت، توسعه کسب و کار و کارآفرینی، توسعه بازار و پیشبرد فروش و گردآوری اطلاعات تجاری، جذب و به کارگیری تکنولوژی‌های مدرن و افزایش دانش فنی بنگاه‌های اقتصادی و نوپاها ارائه مشاوره به سازمان‌ها، نهادها و سطوح مختلف سیاست گذاری، مدیریت و برنامه ریزی در کشور به منظور اصلاح و بهبود عملکرد وخط مشی گذاری نظام مدیریت و برنامه ریزی در حوزه‌های مختلف مربوط به کسب و کارهای کوچک و نوپا تولید محتوا و انواع پکیج‌های خلاقیت محور، کارآفرینی و سایر فعالیت‌های مرتبط در رشته‌های مذکور و معرفی، تامین و پرورش نیروی متخصص برای ایجاد کسب و کارهای نوپا تدوین و ارزیابی فنی و اقتصادی و مطالعات امکان سنجی و توجیهی طرح‌های کسب وکار، کارآفرینی و تجاری نظارت بر اجرای آنها شرکت و مشارکت در برگزاری رویدادها همایش‌ها، کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها و اجلاس‌های علمی، تخصصی و کارآفرینی ملی و بین المللی در زمینه‌های فعالیت شرکت و تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج و اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی و مشارکت در ادغام و تملک‌های استراتژیک افتتاح انواع حساب‌های بانکی و تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانک‌ها، موسسات اعتباری و صندوق‌ها مجاز؛ اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی؛ دریافت تسهیلات و منابع اعتباری ازموسسات و بانک‌های مجاز و صندوق نوآوری و شکوفایی یا سایر صندوق‌های مرتبط وثیقه گذاری و سپرده گذاری مالی و سهام و سای دارایی‌های قابل معامله در بازارهای داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران هفت تیر کوچه آیرملوئی خیابان شهید مسعود ملایری پور پلاک ۸۲ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم کتایون سپهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx۰۰ ریال مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و به نمایندگی سعید نبوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxxxxx ریال مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و به نمایندگی خلیل جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxxxxx ریال اولین مدیران: خانم کتایون سپهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره ومرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و به نمایندگی سعید نبوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و به نمایندگی خلیل جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر توفیق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ء مدیرعامل به اتفاق رئیس هئیت مدیره و در غیاب رئیس هئیت مدیره یکی از اعضای هئیت مدیره متفقا «همراه با مهر موسسه و کلیه مکاتبات عادی و اداری موسسه با امضا ء مدیرعامل منفردا» همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305693
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxx۴۴/۴۱ مورخ ۱۲/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صدرتامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای احمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت، آقایان: میر مسعود میر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، محمد یاسر طیب نیا کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و منصور یزدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت شرکت فرآورده‌های نسوز ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۷ تعیین گردیدند. به استناد ماده ۴۴ اساسنامه، امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری تواما با دو امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت معتبرمی باشد و این اختیار بنا به صلاحدید قابل تفویض به سایر مدیران داخلی شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302907
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دیرگداز ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد میرمحمد صادقی (کدملی xxxxxxxxx۳) بنمایندگی شرکت بازرگانی رحیل (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸) بعنوان عضو هیئت مدیره حسین ناجی (کدملی xxxxxxxxx۵) بنمایندگی ازشرکت تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه شریف (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹) بعنوان عضو هیئت مدیره محمدصادق تهمتن (کدملی xxxxxxxxx۰) به عنوان رئیس هیئت مدیره عبدالمجید سعیدی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۱) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره محمدمهدی سعیدی نژاد (کدملی xxxxxxxxx۹) به عضویت هیئت مدیره فریدون سلیمی الیزئی (کدملی xxxxxxxxx۲) بعنوان عضو هیئت مدیره محسن عظیمی (کدملی xxxxxxxxx۳) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. نامه‌های عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر ب وده و کلیه نامه‌ها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250795
آگهی تغییرات شرکت فولاد آناهیتا ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۳۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تا تاریخ ۱۸/۳/xxx۷ انتخاب گردید: حسین ناجی باکدملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره ابراهیم خلیل احتشام باکدملی xxxxxxxxx۷ نایب رئیس هیئت مدیره سعید سلیمی باکدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره سید مصطفی صفاری باکدملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره کاظم سلامت باکدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره ایوب نامداری باکدملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل (خارج از سهامداران) کلیه اسناد تهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992119
آگهی تغییرات شرکت فولاد آناهیتا ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۳۰۹۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کاظم سلامت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - سید مصطفی صفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - سعید سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و ابراهیم خلیل احتشام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992121
آگهی تغییرات شرکت فولاد آناهیتا ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۳۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایوب نامداری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مدیر عامل (خارج از سهامداران) تعیین گردید. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره - ابراهیم خلیل احتشام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نائب رئیس هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839496
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای حسین ناجی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سعید لقمانی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای نادر جفعر یوسفی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به جای آقای حسن شایگان نیا کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای فضل اله سبحانی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید هوشنگ قادریان کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک‌های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهد آور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارت هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. پیشنهاد ساختار سازمانی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان شرکت. ۳. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. ۴. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چهار چوب آیین نامه معاملات شرکت. ۶. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری یا صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۷. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۸. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضورومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکارو تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرار داد‌های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۹. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۰. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ۱۱. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837131
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد میرمحمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد هاشمی احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین ناجی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها سفته‌ها و بروات و عقد قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل ویا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772257
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
پیرو آگهی مکانیزه بشماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۲۸/۱۱/۹۴ آقای حسین ناجی ک. م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760073
آگهی تغییرات شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نبی ا … کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی آقای عباس سعید پور گیلوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای احمد هاشمی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان روستا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12539286
آگهی تغییرات شرکت فولاد آناهيتا ماهشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۳۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره- حمید پور یگانه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کاظم سلامت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران). کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12539287
آگهی تغییرات شرکت فولاد آناهيتا ماهشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۳۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵- سعید سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳- سید مصطفی صفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴- ابراهیم خلیل احتشام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید پور یگانه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و کامبیز ببربیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی منتهی به سال xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12475395
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری تدبیر دانش ماندگار درتاریخ ۱۷/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: موضوع مؤسسه (نشر دیجیتال) میباشد که مصادیق فعالیتهای آن عبارتند از: ـ تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حاملهای دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در معرض دسترس عم ـ وم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ـ بسترسازی فرهنگی برای تحقق اهداف سند چشم انداز xxx۴ و ابلاغیه های مقام معظم رهبری در ارتباط با الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و برنامه های توسعه ای کشور مبتنی بر برنامه های اقتصاد دانش بنیان در جهت بسط ارزش های انقلاب اسلامی ـ طراحی و اجرای فعالیتهای علمی و آموزشی در رشته های مختلف بصورت مجازی و آنلاین ـ طراحی و انجام فعالیتهای فرهنگی در راستای توسعه فرهنگ صنعتی، اقتصادی و اجتماعی بصورت برخط ـ ایجاد بانکهای اطلاعات صنعتی، بازاریابی و فروش محصولات و خدمات بصورت آنلاین در فضای مجازی ـ طراحی و ایجاد باشگاه مشتریان خدمات علمی، آموزشی و انتشاراتی بصورت مجازی به منظور تسهیل ارتباط و عرضه خدمات آنلاین ـ انجام امور واردات کلیه اقلام مجاز مرتبط با تولید محصولات فرهنگی از قبیل وسایل و دستگاههای ذخیره اطلاعات و حاملهای دیجیتال ـ دستگاههای پخش و نمایشگر اطلاعات در دنیای مجازی به منظور تهیه و عرضه محصولات فرهنگی با رعایت قوانین مربوطه ـ ایجاد مراکز خرید و فروش محصولات دیجیتال و برگزاری جشنوارههای مرتبط ـ طراحی و اجرای مسابقات علمی و فرهنگی بصورت آنلاین ـ سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه فعالیتهای فرهنگی دیجیتال با سایر موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط ـ ایجاد شعب و نمایندگیها در داخل و خارج از کشور برای توسعه فعالیتها طبق ضوابط موضوعه ـ ایجاد سامانه برخط در زمینه ارائه، نقد و بررسی کتب و محصولات فرهنگی با هدف توسعه فرهنگ کتابخوانی ـ مشاوره در زمینه نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی بصورت آنلاین و مشاوره در کلیه فعالیت هایی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از فعالیت های موسسه ارتباط داشته باشد ـ سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس، تعهد سهام شرکت های جدید، خرید و فروش سهام شرکت های موجود و سپرده گذاری نزد بانکها و هرگونه عملیات و معاملات مالی و تجاری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد. ـ تهیه نرم افزارهای رایانه ای در حوزه های علمی، آموزشی و فرهنگی و برقراری سیستم پشتیبانی و خدمات پس از فروش ـ انجام برنامه های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه فرهنگ و آموزش براساس مدل های آماری و نظرسنجی برخط ـ ایجاد و ارائه خدمات کتابخانه ای بصورت آنلاین از طریق گردآوری و به اشتراک گذاری کتب الکترونیکی و ارائه خدمات مرتبط به ناشرین ـ برگزاری سخنرانی ها، سمینارها و گردهمائی های علمی، آموزشی و فرهنگی بصورت آنلاین یا مبتنی بر حامل های دیجیتال ـ طراحی و توسعه آموزش های مبتنی بر اپلیکیشن های موبایل (موبایل لیرنینگ) ـ ایجاد بانک اطلاعات مشخصات اساتید، پژوهشگران، فعالین حوزه فرهنگ و رسانه با هدف ایجاد بستری برای تبادل اطلاعات علمی، آموزشی و فرهنگی بصورت آنلاین. مدت موسسه:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران ـ میدان هفت تیر ـ خیابان بهارشیراز ـ خیابان سلیمان خاطر ـ خیابان شهید ملایری پورغربی ـ شماره ۸۲، کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxxxxxریال می باشد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه شرکاء: علی اصغر توفیق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه، حسین ماهرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه، حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه، سعید نبوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه، امیر حسام شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی سعید نبوی دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. اولین مدیران موسسه: سعید نبوی به سمت رئیس هیئت مدیره، امیرحسام شهسواری به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره، علی اصغر توفیق به سمت عضوء هیئت مدیره، حسین ماهرو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین ناجی به سمت عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهداور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه به موجب مجوز شماره xxx۶۰/۹۴/۳/۱ مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال اگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12403834
آگهی تغییرات شرکت مرکز اموزش وتحقیقات صنعتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ماهرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر توفیق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید نبوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و سفته و غیره با امضاء متفق آقای سعید نبوی مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12330670
آگهی تغییرات شرکت مرکز اموزش وتحقیقات صنعتی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۳۸۰۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۴۷۷۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. حسین ماهروبا کد ملیxxxxxxxxx۵ و سعید نبوی با کد ملیxxxxxxxxx۸ وعباس صفاکیش با کد ملیxxxxxxxxx۲ وحسین ناجی با کد ملیxxxxxxxxx۵ و شرکت شمال پلاستیک چابکسربه سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محسن افضلی به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن فدائی بناب به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181235
آگهی تغییرات شرکت تعاونی چند منظوره شریف به شماره ثبت ۱۱۰۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/xxx۲ و مجوز اداره کل تعاون استان تهران بشماره xxxxxxxxx۳۰ مورخ ۳/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ناجی ک م xxxxxxxxx۵ بجای علی رنجبر مشفقی به سمت مدیرعامل انتخاب شد.حسین ناجی ک م xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ سیدجلال شایگان ک م xxxxxxxxx۲ نایب رئیس هیئت مدیره ـ علی اصغر اعلم الهدی ک م xxxxxxxxx۵ و داود رشتچیان ک م xxxxxx۲۲ ومحمد ثروتی ک م xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضای نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای عضو هیئت مدیره با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130561
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دیرگداز‌ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۵۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: محمد میرمحمد صادقیکدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت بازرگانی رحیل (شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۸) بعنوان عضو هیئت مدیره و حسین ناجی (کدملی: xxxxxxxxx۵) بنمایندگی شرکت تعاونی چند منظوره دانشگاه شریف (شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۹) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق تهمتن (کدملی: xxxxxxxxx۰) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید سعیدی نژاد (کدملی: xxxxxxxxx۱) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی سعیدی نژاد (کدملی: xxxxxxxxx۹) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای فریدون سلیمی الیزئی (کدملی: xxxxxxxxx۲) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محسن عظیمی (کدملی: xxxxxxxxx۳) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و نامه های عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه نامه ها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086727
آگهی تغییرات شرکت تعاونی چند منظوره شریف به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۴۲۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۱ و مجوز اداره کل تعاون بشماره xxxxxxxxx۵ مورخ ۲۳/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هئیت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین ناجی ک م xxxxxxxxx۵ ـ علی اصغر علم الهدی ک م xxxxxxxxx۵ ـ محمد ثروتی ک م xxxxxxxxx۷ ـ جلال شایگان ک م xxxxxxxxx۲ ـ داود رشتچیان ک م xxxxxxxxx۱ اعضای اصلی و خلیل جلیلی ک مxxxxxxxxx۴ وسید جلال الدین هاشمیان ک م xxxxxxxxx۷ اعضای علی البدل برای مدت ۳ سال موسسه حسابرسی محاسبان توانا ش م بازرس اصلی و علی اصغر اسکندر بیاتی ک م xxxxxxxxx۷ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند سرمایه شرکت از xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال افزایش یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390125
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ناجی باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره آقای سعید لقمانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو و مدیرعامل آقای حسن شایگان نیا باکدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره آقای فضل اله سبحانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و آقای سید هوشنگ قادریان باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهد آور شرکت متفقأ با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱.نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲.پیشنهاد ساختار سازمانی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان شرکت. ۳.پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. ۴.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵.انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چهار چوب آیین نامه معاملات شرکت. ۶.اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری یا صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۷.پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۸.اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسرا ها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضورومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکارو تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرار داد های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۹.تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۰.تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ۱۱.پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666886
آگهی تغییرات شرکت پترو فرآوران اطلس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۷۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۲۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رستگار با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بیمه ما با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲آقای علی اکبرهاشمیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲آقای محمدرضا رهبر با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدباقرضمیرخورسندی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین ناجی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدعلی اکبرهاشمیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل انتخاب گردیدند. برای باقی مانده دوره مدت تصدی تعیین شدند کلیه اسنادو اوراق بهادار از قبیل چک،بروات،سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244451
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های نسوز ایران شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
حسین ناجی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خسرو هاشم به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن شایگان نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
فضل اله سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و سید هاشنگ قادریان به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چکهای بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقاً با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهدبود.
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421227
آگهی تغییرات شرکت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین ماهرو ک م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین ناجی ک م xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر توفیق ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس صفاکیش ک م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید نبوی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و سفته و غیره با امضا متفق آقای سعید نبوی مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 849355
آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت شریف سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۸۸۶۹
شمارهxxx۸۰/ت۳۲/۹۱ ۱۳/۹/xxx۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۲/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خلیل جلیلی دامناب به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای حسین ناجی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای محمد ثروتی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای علی رنجبر مشفقی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای علی اکبر اکرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۱۲/۱۱/xxx۲
۲ـ تعدادxxx۰ سهم از سهام بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم آن بانام می باشد.
در تاریخ۱۳/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10169229
آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت شریف سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۸۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خلیل جلیلی دامناب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد ثروتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی رنجبر مشفقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی اکبر اکرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۲/۱۱/xxx۲ ۲ تعداد xxx۰ سهم از سهام بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم آن بانام می‌باشد. در تاریخ ۱۳/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896602
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ محمدنبی نوری به ک م xxxxxxxxx۷ به جای محمدرضا آلآقا به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به ش م xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئتمدیره و محمود شهراسبی به ک م xxxxxxxxx۷ به جای حسن سانقه به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئتمدیره و محمد ذوعلم به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئتمدیره و حسین ناجی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری صدر تامین به ش م xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی بلوچی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و سایر انساد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره متفقا و یا دو عضو هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734853
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های دیرگذار ایرانسهامی خاص ثبت شده به شماره۵۵۸۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی رحیل به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی محمد میرمحمدصادقی به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی چندمنظوره دانشگاه شریف به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی حسین ناجی به کدملیxxxxxxxxx۵ و محمدصادق تهمتن به کدملیxxxxxxxxx۰ و عبدالمجید سعیدی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ و محمدمهدی سعیدی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۹ و حسین توکلی به کدملیxxxxxxxxx۳ و محسن عظیمی به کدملیxxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۶/۹۱ محمدصادق تهمتن به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید سعیدی نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن عظیمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه نامه ها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687538
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنرسهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۳/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمد ذوعلم به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی حسین ناجی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا آل آقا به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن سانقه به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و اردشیر امینی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744735
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۳/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمد ذوعلم به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی حسین ناجی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا آل‌آقا به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و حسن سانقه به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اردشیر امینی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 640854
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان روستا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۰۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین ناجی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صادق ثامنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد هاشمی احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود سرناز به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمود زارع زاده مهریزی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و موسسه بنیاد رشد با نمایندگی آقای محمد میرمحمدصادقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه بنیاد شریف با نمایندگی آقای محمدعلی طهماسبی گوجگی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد هاشمی احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها ـ سفته ها ـ بروات و عقد و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۱/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10235476
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان روستا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۰۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صادق ثامنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد هاشمی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود سرناز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمود زارع زاده مهریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و موسسه بنیاد رشد با نمایندگی آقای محمد میرمحمدصادقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه بنیاد شریف با نمایندگی آقای محمدعلی طهماسبی گوجگی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد هاشمی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها سفته‌ها بروات و عقد و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9666820
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۰۷۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای صادق ثامنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمود سرناز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی‎البدل و آقای احمد هاشمی‎احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمود زارع‎زاده‎مهریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی‎البدل و موسسه بنیاد شریف به شماره ملی xxx۶۸ با نمایندگی آقای محمدعلی طهماسبی‎گوجگی و موسسه بنیاد رشد به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای محمد میرمحمدصادقی تا تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۲

در تاریخ ۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 481910

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای صادق ثامنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمود سرناز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی‎البدل و آقای احمد هاشمی‎احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمود زارع‎زاده‎مهریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی‎البدل و موسسه بنیاد شریف به شماره ملی xxx۶۸ با نمایندگی آقای محمدعلی طهماسبی‎گوجگی و موسسه بنیاد رشد به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای محمد میرمحمدصادقی تا تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۲
در تاریخ ۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998784
آگهی تصمیمات شرکت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۰۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۱۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و سیروس گوهری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نفت بهران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی حسین ماهرو به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت صنایع غذایی بهروزنیک به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی علی‌اصغر توفیق به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ حسین ناجی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ عباس صفاکیش به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ سعید نبوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای اصلی و محسن افضلی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ حسین ماهرو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین ناجی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سعید نبوی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510321
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خسرو هاشم به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت معدنی و صنعتی حوض ماهی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ انتخاب گردیدند. بنابراین شهریار صراف نیا به ش ملی xxxxxxxxx۲ و مسعود مودت به ش ملی xxxxxxxxx۸ و خسرو هاشم به سمت اعضاء هیئت مدیره و حسین ناجی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن شایگان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11263994
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های نسوز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۰۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۰ حسین ناجی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خسرو هاشم به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسن شایگان‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و شهریار صراف به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مسعود مودت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی و سفته و چکهای بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت‌مدیره از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره قسمتی از اختیارات خود در ماده ۳۹ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11413517
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ محمدنبی نوری به ک م xxxxxxxxx۷ به جای محمدرضا آلآقا به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به ش م xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئتمدیره و محمود شهراسبی به ک م xxxxxxxxx۷ به جای حسن سانقه به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئتمدیره و محمد ذوعلم به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئتمدیره و حسین ناجی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری صدر تامین به ش م xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی بلوچی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و سایر انساد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره متفقا و یا دو عضو هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11360105
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های دیرگداز ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۵۸۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۸۹ واصل گردید: محمد میرمحمدصادقی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به جای فریدون سلیمی‌الیزه‌ای به ش ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۹/۸۹ محمدصادق تهمتن به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالمجید سعیدی‌نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محسن عظیمی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و حسین ناجی خارج از اعضاء به ش ملی xxxxxxxxx۵ و محمود قائلی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به جای محمد میرمحمدصادقی به نمایندگی از شرکت رحیل و حسین توکلی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه نامه‌ها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای کلیه نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10826562
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های دیرگذار ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۵۵۸۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی رحیل به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی محمد میرمحمدصادقی به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی چندمنظوره دانشگاه شریف به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی حسین ناجی به کدملیxxxxxxxxx۵ و محمدصادق تهمتن به کدملیxxxxxxxxx۰ و عبدالمجید سعیدی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ و محمدمهدی سعیدی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۹ و حسین توکلی‌ به کدملیxxxxxxxxx۳ و محسن عظیمی به کدملیxxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۶/۶/۹۱ محمدصادق تهمتن به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالمجید سعیدی‌نژاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محسن عظیمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه نامه‌ها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10740705
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۰ محمد کاظمی‌خالدی به کدمی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد زمانی‌گندمانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و غلامحسین حسینی‌بابوکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و حسین ناجی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذایر سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مصطفی قوام به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و هیئت‌مدیره اختیارات خود در بندهای ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۴ ـ ۱۵ و ۱ و ۵ و ۸ و ۹ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ از ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11223628
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۶۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۰۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد هاشمی‌احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدمهدی حاجی‌صادقی‌کهدوئیه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای صادق ثامنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و موسسه بنیاد رشد با نمایندگی آقای محمد میرمحمدصادقی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و موسسه بنیاد شریف با نمایندگی آقای محمدعلی طهماسبی‌گوجگی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت کشاورزی پیوند کشت زرند بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای قربانعلی ضرغام‌پور بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای محمد هاشمی‌احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکنفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10589384
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان روستا سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۶۷۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۰۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای صادق ثامنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی‌البدل و شرکت کشاورزی پیوند کشت زرند بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای قربانعلی ضرغام‌پور به عنوان عضو علی‌البدل و آقای حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای احمد هاشمی‌احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدمهدی حاجی‌صادقی‌کهدویه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و موسسه بنیاد رشد به شماره ثبتxxx۶ با نمایندگی آقای محمد میرمحمدصادقی و موسسه بنیاد شریف به شماره ثبت xxx۶۸ با نمایندگی آقای محمدعلی طهماسبی‌گوجگی تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۰.

در تاریخ۱۵/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11558085
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان روستا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۰۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۳/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای احمد هاشمی‌احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای محمدمهدی حاجی‌صادقی‌کهدوئیه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای صادق ثامنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‎مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و موسسه بنیاد رشد با نمایندگی آقای محمد میرمحمدصادقی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و موسسه بنیاد شریف با نمایندگی آقای محمدعلی طهماسبی گوجگی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت کشاورزی پیوند کشت زرند بامسئولیت‌محدود با نمایندگی آقای قربانعلی ضرغام‌پور بسمت عضو هیئت‎مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای محمدمهدی حاجی‌صادقی‌کهدوئیه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۹.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره و یکنفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات