حمیدرضا فتاحی

آقای حمیدرضا فتاحی

کد ملی 128559xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
96
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14822411
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - امیر اسداله خسروی راد کدملی xxxxxxxxx۹، سیدمحسن صفوی کدملی xxxxxxxxx۱ و مجید کیانی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا فتاحی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۱/xxx۸ به تصویب مجمع رسید. - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14791618
آگهی تغییرات شرکت بهین باطری باراد نیزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲- آقایان حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳- صورتهای مالی سال ۹۷ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14745956
آگهی تغییرات شرکت سامان ذوب پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۲۳۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و احسان نجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . مهیار الفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، محمدصادق اکلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد اکلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14676981
آگهی تغییرات شرکت فر پویان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۶۹۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیر تصفیه به مدت دو سال انتخاب گردیدند. آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه تهران، خیابان ۱۵ خرداد، ابتدای خیابان پامنار، پاساژ بنیاد و خدمات اسلامی (ساختمان گل) واحد ۲۱ و ۴۳، کد پستی xxxxxxxxx۸ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400673
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۶۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و به شماره ثبت xxx۸ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا فتاحی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱/xxx۷ به تصویب رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14301842
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا سلیمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت توان باطری نخستین به شماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای مجتبی علی آقاجان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیأت مدیره ومرتضی بارانیان کثیر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب نمود.مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد در ضمن هیأت مدیره ۶ بند از بندهای ماده ۴۰ اساسنامه شامل بندهای یک، هفت، دوازده، سیزده، پانزده و شانزده را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. کلیه اسناد و اوراق بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره یا دو عضو هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291414
آگهی تغییرات شرکت فولاد یاران آتیه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۸۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی بارانیان کثیر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی علی آقاجان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱/۵/xxx۸ انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. کلیه اسناد و اوراق بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274563
آگهی تغییرات شرکت کاسپین باطری صفاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۰۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب کلیه اعضا قرار گرفت. حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14243380
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ و ثبت شده به شماره xxx۸ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا فتاحی فرزند حبیب اله به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196165
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس، آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ صورتهای مالی سال ۹۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189229
آگهی تغییرات شرکت جی پلاست پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۷۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. آقایان امیر اسداله خسروی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمد حسین گل شیرازی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و منصور تاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان حمید رضا فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ و مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168567
آگهی تغییرات شرکت بهین باطری باراد نیزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ آقایان حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ ـ صورتهای مالی سال ۹۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899812
آگهی تغییرات شرکت توان باطری نخستین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمید رضا فتاحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13859006
آگهی تغییرات خیریه شهید محمد گلشیرازی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۲۵/۲۴/۲۰ مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن معروف به مجتبی گل شیرازی کدملی xxxxxxxxx۱ مسعود گل شیرازی کدملی xxxxxxxxx۴ حمیدرضا فتاحی کدملی xxxxxxxxx۲ محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ علی فضیلتی کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضواصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13859009
آگهی تغییرات خیریه شهید محمد گلشیرازی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۲۵/۲۴/۲۰ مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن معروف به مجتبی گل شیرازی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره، مسعود گل شیرازی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره، حمیدرضا فتاحی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره، محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره، علی فضیلتیکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور واسناد مربوط به عقود و قراردادها و تعهدات و تعاملات با امضای منفرد ریاست عالیه یا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و (یا مدیرعامل و دو عضو هیات مدیره و یا سه تن از اعضاء هیات مدیره معتبر است) و باید به مهر مؤسسه ممهور گردد. اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر مؤسسه صادر خواهد_شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812524
آگهی تصمیمات شرکت اک. تک تکنولوژی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۶. ۰۹. ۱۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۹۵. ۱۲. ۳۰ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فتاحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745335
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۶۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx۱۶ و آقای حمیدرضا فتاحی فرزند حبیب اله به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱/xxx۶ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745406
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر اسداله خسروی راد به کدملی xxxxxxxxx۹، آقای سیدمحسن صفوی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجید کیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx۱۶ بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱/۹۶ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742611
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ثبت xxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ صورتهای مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586552
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سرمایه کار آفرین اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۷۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب شد. * آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. * روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584613
آگهی تغییرات شرکت جی پلاست پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۷۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. آقایان حمید رضا فتاحی کدملی xxxxxxxxx۲ و مجید کیانی کدملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564776
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد نیزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب شد. * آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. * روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526600
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فولاد یاران آتیه سپاهان در تاریخ ۰۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد. تهیه و بازیابی و پرسکاری وخرد نمودن وآماده سازی ضایعات فلزی و سرمایه گذاری در تولید انواع فولاد و مواد اولیه مورد نیاز صنایع واسقاط خودرو و بازیافت قراضه از محل آن و صادرات و واردات کالاهای مجاز مربوط به موضوع شرکت ومبادرت به مشارکت با اشخاص ثالث وانجام عملیات کارمزدی، پیمانکاری و حق العمل کاری درحدودعملیات شرکت واجرای مفاد موضوع شرکت ودرصورت لزوم با کسب مجوز از اتحادیه و صنف مربوط امکان پذیر است، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وغیردولتی، صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام از کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکزاصلی: شهر اصفهان، نظر غربی، کوچه چوگان، کوچه (خداوردی)، پلاک ۶، طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام عادی می‌باشد که تمام آن طی گواهی شماره ۴۲/xxx۹۲ مورخ ۲۷/۰۳/۹۶ نزد بانک ملت شعبه خیابان سپه اصفهان واریز شده_است اولین مدیران: حمیدرضا فتاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ومرتضی بارانیان کثیرکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ومجتبی علی آقاجان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآوراز قبیل چک، سفته، برات، قراردادها وعقوداسلامی باامضای مدیرعامل ویک عضو یادوعضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی و اداری شرکت باامضای هریک ازاعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی وعلی البدل: محمدبهرامی زادگان کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل وقاسم ارفع الرفیعی کدملی xxxxxxxxx۹ سمت بازرس اصلی به مدت یکسال مالی وروزنامه کثیرالانتشارنسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332714
آگهی تغییرات شرکت فر پویان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۶۹۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه، تهران خیابان ۱۵ خرداد، ابتدای خیابان پامنار، پاساژ بنیاد و خدمات اسلامی (ساختمان گل) واحد ۲۱ و ۴۳، کدپستی xxxxxxxxx۸ میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332844
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مرتضی بارانیان کثیر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت توان باطری نخستین xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای مجتبی علی آقاجان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332846
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی بارانیان کثیر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ را به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت توان باطری نخستین xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای مجتبی علی آقاجان به کدملی xxxxxxxxx۱ را به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره یا دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیات مدیره ۶ بند از بندهای ماده ۴۰ اساسنامه شامل بندهای یک، هفت، دوازده، سیزده، پانزده و شانزده را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226522
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فتاحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105386
آگهی تصمیمات شرکت اک. تک تکنولوژی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۷۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۹۵. ۰۵. ۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۹۴. ۱۲. ۲۹ به تصویب رسید. ۲. خانم لاله نجبایی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای امیر اسداله خسروی راد با کدملی xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت مدیره، آقای مجید کیانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و استفاده از حسابهای ثابت و جاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو عضو هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت و نامه‌های مالی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068564
آگهی تغییرات شرکت توان باطری نخستین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۶/xxx۵ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی، آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۵ به تصویب رسید. - روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068587
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۶۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx۱۶ و آقای حمیدرضا فتاحی فرزند حبیب اله به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تراز مالی سال منتهی به ۳۱/۰۱/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992320
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ اصفهان به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ - صورتهای مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988934
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فتاحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای امیر اسداله خسروی راد کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید محسن صفوی کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم مهناز اکلیلی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱/۹۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972496
آگهی تغییرات شرکت سیناصدرآسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۶۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۴ تصویب گردید. آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966984
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سرمایه کار آفرین اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۷۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ تصویب شد. آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12957176
آگهی تغییرات شرکت جی پلاست پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۷۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب کلیه اعضاء رسید. حمید رضا فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ و مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968912
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد نیزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826934
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، آقای مرتضی بارانیان کثیر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۵) انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826941
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی بارانیان کثیر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۵) انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718013
آگهی تغییراتخیریه شهید محمد گلشیرازی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ و نامه‌ی شماره‌ی xxx۰۰/۲۲/۲۰ مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن معروف به مجتبی گل شیرازی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و مسعود گل شیرازی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و حمیدرضا فتاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ و علی فضیلتی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محسن مشکاتی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و علی فضیلتی از بین اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور واسناد مربوط به عقود و قراردادها و تعهدات و تعاملات با امضای منفرد رییس هیات مدیره یا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل و دو عضو هیات مدیره و یا سه تن از اعضاء هیات مدیره معتبر است و باید به مهر مؤسسه ممهور گردد. اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر مؤسسه صادر خواهد_شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718034
آگهی تغییراتخیریه شهید محمد گلشیرازی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ و نامه‌ی شماره‌ی xxx۰۰/۲۲/۲۰ مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن معروف به مجتبی گل شیرازی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود گل شیرازی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حمیدرضا فتاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن مشکاتی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی فضیلتی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. محمدعلی انصاری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و گلنوش گل شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۳ و ۳۱/۳/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674293
آگهی تصمیمات شرکت رافع کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۴۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲. آقای حمیدرضا فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید کیانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12574443
آگهی تغییرات شرکت راه گستر نخستين سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۱۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۴ آقای رضا گل شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت فنی مهندسی زردکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای جمشید طائبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12574450
آگهی تغییرات شرکت راه گستر نخستين سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۱۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۴ شرکت سرمایه گذاری فنی مهندسی زردکوه در حال تصفیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی جمشید طائبی به کدملی xxxxxxxxx۱، آقای رضا گل شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمید رضا فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ و آقای محمد بهرامی زادگان به کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12567118
آگهی تغییرات شرکت توان باطري نخستين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دقیق آزما ترازبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۴ مورد تصویب کلیه اعضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12484971
آگهی تغییرات شرکت پارسيان پارت پاسارگاد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بشماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ اصفهان بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455714
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فتاحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12437480
آگهی تغییرات شرکت سیناصدرآسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۶۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422231
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شماره ثبتxxx۱۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس، آقای محمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ صورتهای مالی سال ۹۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12395677
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۶۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترزنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱/xxx۴ تصویب شد. * موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای حمیدرضا فتاحی فرزند حبیب اله به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369447
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد نیزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای حمیدرضا فتاحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369710
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدالرضا رادان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۵) انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369716
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رییس هیات مدیره و آقای عبدالرضا رادان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۵) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و یا دو عضو هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12350140
آگهی تغییرات شرکت جی پلاست پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۰۱۴ وشناسه‌ملی۱۰۸۴۰۰۹۷۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۴/۰۴/۳۰ آقایان حمید رضا فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ و مجید کیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ به تصویب کلیه اعضاء رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375956
آگهی تصمیمات شرکت اک . تک تکنولوژی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۷۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ.خانم لاله نجبائی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره،آقای امیر اسداله خسروی راد با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید کیانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و استفاده از حسابهای ثابت و جاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو عضو هیئت مدیره متفقاً و مهر شرکت و نامه های مالی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ مؤسسه حسابرسی دقیق آزما تراز با کد ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و حمید رضا فتاحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید..
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12336710
آگهی انحلال شرکت حدید پویان اسپادانا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۳۶۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۵۳۸۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ شرکت منحل و آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردید.نشانی شرکت منحله در حال تصفیه اصفهان، خیابان فرشادی کوچه سام میرزا، ساختمان آرین، واحد ۲ به کدپستی xxxxxxxxx۹ اعلام گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12336711
آگهی انحلال شرکت نما برزن اسپادان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۱۶۰۴ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۵۲۱۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید .آقای حمیدرضا فتاحی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردید.نشانی شرکت منحله در حال تصفیه خیابان سپه ،ساختمان ملک ، طبقه اول ، واحد xxx کد پستی xxxxxxxxx۸تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309912
آگهی تغییرات شرکت سرمایه کار آفرین اسپادانا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۲۱۶۵ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۵۲۷۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۴ آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب کلیه اعضا قرار گرفت . روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12193981
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت توان باطری نخستین با نمایندگی آقای مجید کیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.کلیه اسناد و اوراق بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره یا دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12193989
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت توان باطری نخستین به نمایندگی آقای مجید کیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12159179
آگهی تغییرات شرکت سینا صدر آسیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۰۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۶۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقایان محسن علی آقاجان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ حمید رضا لقمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و عباس داغر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734857
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ و آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712635
آگهی تغییرات در شرکت انرژی گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۶۶۱۸ سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۹۱
بموجب نامه شماره xxx۹۳/الف مورخ ۱/۸/۹۳ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱/۹۳ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای حمیدرضا فتاحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664509
آگهی تغییرات موسسه خیریه شهید محمد گلشیرازی شماره ثبت ۴۰۰۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن معروف به مجتبی گلشیرازی کد ملی xxxxxxxxx۱، آقای مسعود گلشیرازی کد ملی xxxxxxxxx۴، آقای حمید رضا فتاحی کد ملی xxxxxxxxx۲، آقای محسن مشکاتی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی فضیلتی کد ملی xxxxxxxxx۸ برای بقیه مدت (تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۴) بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
آقای دکتر محمد علی انصاری کد ملی xxxxxxxxx۸ (بازرس اصلی) و خانم گلنوش گلشیرازی کد ملی xxxxxxxxx۱ (بازرس علی البدل) برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669982
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری (سهامی‌خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷ ثبت شده به شماره ۷۸۲
به موجب نامه شماره xxx۳۹/س مورخ ۱۶/۶/۹۳ شرکت منضم به صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۵/۹۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه عملکرد و حساب های سود و زیان سال مالی ۹۲ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای حمیدرضا فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده اند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623327
آگهی تغییرات شرکت سرمایه کار آفرین اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ۳۲۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۷۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی آذرین حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازس اصلی و آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت شرکت های اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638044
آگهی تغییرات در شرکت جی پلاست پارسیان شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۷۴۴۶ (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۳۳۶
بموجب نامه شماره xxx/ج مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ ـ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی xxx۲ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ ـ آقایان حمیدرضا فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۳ و مجید کیانی با کدملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592114
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد نیزار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد.
موسسه حسابرسی آذرین حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1373886
آگهی تغییرات شرکت نما برزن اسپادان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۱۵۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمد حسین گلشیرازی کد ملی xxxxxxxxx۳ و حمید رضا فتاحی کد ملی xxxxxxxxx۲ و داریوش سپهر کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای مجید کیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ رئیس اداره ثبت شرکت های تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1373887
آگهی تغییرات شرکت نما برزن اسپادان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۱۵۸۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد حسین گلشیرازی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای داریوش سپهر کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا فتاحی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت و استفاده از حساب های ثابت و جاری با امضا، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و دو عضو هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و یک عضو متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس اداره ثبت شرکت های تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358635
آگهی تغییرات در شرکت جی پلاست پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۳۶ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۷۴۶۶
بموجب نامه شماره xxx۲۴/ج مورخ ۹/۱۱/۹۲ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۲ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ ـ آقایان محمد حسین گلشیرازی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و امیر اسداله خسروی راد با کد ملی xxxxxxxxx۹ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد خسرویان با کد ملی xxxxxxxxx۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۶ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند
۲ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ ـ آقایان حمید رضا فتاحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۳ و مجید کیانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده اند
۴ـ هیئت مدیره آقای امیر اسداله خسروی راد را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین گلشیرازی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد خسرویان را بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282474
آگهی تصمیمات در شرکت آهن و فولاد نیزار سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۵۳۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۵۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: رضا امانی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و جواد پور مشیر کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا لقمانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا دو عضو هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشه و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و حمیدر رضا فتاحی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205062
آگهی تغییرات در شرکت انرژی گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۶۶۱۸ سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۹۱
بموجب نامه شماره xxx۵۷/الف مورخ ۱۱/۷/۹۲ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۵/۹۲ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۱ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ آقای حمیدرضا فتاحی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده اند.
۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205090
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷ سهامی خاص شماره ثبت ۷۸۲
بموجب نامه شماره xxx۰۵/الف مورخ ۱۳/۷/۹۲ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۵/۹۲ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۱ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با کدپستی xxxxxxxxx۳ آقای حمیدرضا فتاحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ با کدپستی xxxxxxxxx۱ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده اند.
۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179944
آگهی تمدید مدت تصفیه شرکت منحله خدمات بازرگانی ره‌آوران نخستین سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۸۶۷
برابر صورت جلسه مجمع عادی مورخ ۱/۷/۹۲ آقای حمید رضا فتاحی به کد ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال دیگر بسمت مدیر تصفیه انتخاب و محل تصفیه اصفهان خیابان فرشادی کوچه سام میرزا ساختمان آرین کدپستی xxxxxxxxx۳ معرفی گردید؛ امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۶/۷/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134044
آگهی انتخاب بازرسان شرکت بازرگانی سرمایه کار آفرین اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۱۶۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۷۱۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۴/۹۲ موسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت حسابرس بازرس اصلی و حمیدرضا فتاحی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092987
آگهی تغییرات شرکت زرین دانه اسپادانا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۶۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد بهرامی زادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۳/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید محمدمهدی زین الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای رضا امامی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید محمد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۷/۳/xxx۴.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047066
آگهی تغییرات شرکت سینا صدر آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن علی آقاجان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حمیدرضا لقمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن کمپانی‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۳ در تاریخ ۰۴/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10480164
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شماره ثبت ۲۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ ۹/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925538
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شماره ثبت۲۵۸۱۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
درتاریخ ۹/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853399
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شماره ثبت۲۵۸۱۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹۹ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای بهزاد جعفرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹۹ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای مهدی صولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای رضا شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه ۵۶ تاریخ تولد ۱/۱/xxx۳ فرزند رحمت اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهدی صولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای بهزاد جعفرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای رضا شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 582416
آگهی انتخاب مدیر تصفیه در شرکت منحله خدمات بازرگانی ره آوران نخستین سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۸۶۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۲/xxx۱ آقای حمیدرضا فتاحی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه در اصفهان خ فرشادی کوچه سام میرزا ساختمان آرین کدپستی xxxxxxxxx۳ تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۲/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10496863
آگهی انتخاب مدیر تصفیه در شرکت منحله خدمات بازرگانی ره آوران نخستین سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۸۶۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۲/xxx۱ آقای حمیدرضا فتاحی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه در اصفهان خ فرشادی کوچه سام میرزا ساختمان آرین کدپستی xxxxxxxxx۳ تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۲/xxx۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 529649

آگهی تغییرات در شرکت انرژی گستر سپاهان
به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ ـ سهامی خاص
ثبت شده به شماره xxx۱
به موجب نامه شماره xxx/۱ مورخ ۱/۹/۹۰ شرکت منضم به صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۸/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج ومنتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۸۹ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای حمیدرضا فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند.
۳ ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 529650

آگهی تغییرات در شرکت توان باطری نخستین
به شناسه ملیxxxxxxxxx۵ ـ سهامی خاص
ثبت شده به شماره xxx
به موجب نامه شماره xxx/ت مورخ ۱/۹/۹۰ منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۸/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج ومنتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه عملکرد و حساب های سود و زیان سال مالی ۸۹ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی دقیق آزماتراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای حمیدرضا فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند.
۲ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 529651

آگهی تغییرات در شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری
با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره xxx
به موجب نامه شماره xxxxxx۴/س مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۸/۹۰ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و آقای حمیدرضا فتاحی با کدملیxxxxxxxxx۲ و با کدپستیxxxxxxxxx۱ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ ـ ماده ۵۱ ـ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:
ماده ۵۱ ـ اصلاحی: سال مالی شرکت از اول اردیبهشت ماه هر سال شمسی آغاز و در پایان فروردین ماه سال بعد خاتمه می یابد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642658
آگهی تغییرات در شرکت انرژی گستر سپاهان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۶۶۶۱۸ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۹۱
به موجب نامه شماره xxx/۱ مورخ ۱/۹/۹۰ شرکت منضم به صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۸/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج ومنتشر می‌گردد.

۱ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۸۹ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای حمیدرضا فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده‌اند.

۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 452170

آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد نیزار
سهامی خاص
به شماره ثبت xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان رضا امانی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد پور مشیر به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا لقمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا دو نفر عضو هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و حمیدرضا فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 452166

آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی سرمایه کار آفرین اسپادانا
سهامی خاص ثبت شده به شماره xxx۶۵
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان مسعود گلشیرازی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جوادپور مشیر به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و دو عضو متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و حمیدرضا فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۱۰/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9812771
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی سرمایه کار آفرین اسپادانا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۲۱۶۵ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۵۲۷۱۰۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان مسعود گلشیرازی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و جوادپور مشیر به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره یا رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره و دو عضو متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره می باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و حمیدرضا فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۱۰/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971775
آگهی تغییرات در شرکت راه گستر نخستین سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۱۵۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۱۵۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان جمشید طائبی بنمایدگی از شرکت سرمایه‌گذاری فنی مهندسی زرد‌کوه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و رضا گلشیرازی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و حمیدرضا فتاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و مجید کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای رضا گلشیرازی را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا فتاحی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید طائبی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری فنی مهندسی زرد‌کوه را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10011058
آگهی تغییرات در شرکت حدید پویان اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۳۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۸۷۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ آقایان حمیدرضا فتاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد اکلیلی بنمایندگی شرکت ضایعات کاوان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و قاسم ارفع الرفیعی بنمایندگی شرکت ره آوران نخستین سپاهان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقایان بهنام ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سعید حمصی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای حمیدرضا فتاحی را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد اکلیلی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی افراسیابی را بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10596736
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد نیزار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۵۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان رضا امانی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جواد پور مشیر به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا لقمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره یا دو نفر عضو هیئت‌مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره می باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و حمیدرضا فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11414891
آگهی انتخاب مدیر تصفیه در شرکت منحله خدمات بازرگانی ره آوران نخستین سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۸۶۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۲/xxx۰ آقای حمید‌رضا فتاحی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۴/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11419797
آگهی تغییرات در شرکت توان باطری نخستین به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۲۴۲۵ ‌سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۶۸
به موجب نامه شماره xxx/ت مورخ ۱/۹/۹۰ منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۸/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج ومنتشر می‌گردد.

۱ ترازنامه عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ موسسه حسابرسی دقیق آزماتراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای حمیدرضا فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده‌اند.

۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11548746
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی دقیق آزما ترازبه شماره ثبت۲۵۸۱۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹۹ ریال به صندوق موسسه، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای بهزاد جعفرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹۹ ریال به صندوق موسسه، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای مهدی صولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای رضا شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه ۵۶ تاریخ تولد ۱/۱/xxx۳ فرزند رحمت‌اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهدی صولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای بهزاد جعفرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای رضا شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰

۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11696374
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری با شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷ (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۸۲
به موجب نامه شماره xxxxxx۴/س مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۸/۹۰ و مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد.

۱ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و آقای حمیدرضا فتاحی با کدملیxxxxxxxxx۲ و با کدپستیxxxxxxxxx۱ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ ماده ۵۱ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۵۱ اصلاحی: سال مالی شرکت از اول اردیبهشت ماه هر سال شمسی آغاز و در پایان فروردین ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات