حمید اسلامیان

آقای حمید اسلامیان

کد ملی 128555xxxx
گراف ارتباطات
17
شرکت‌ها
65
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14806222
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع آب و انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۶۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کیوان آراء به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل وآقای مجید سیاری به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسن قاسم زاده به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات مدیره و آقای حمید اسلامیان به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت عضو و رئیس هیات مدیره و آقای محسن احمد زاده پورناکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205644
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باعنایت به مفاد جزء «۵» بند «الف» صورتجلسه مورخ xxx۶/۵/۱ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت و از آنجائیکه مطابق آگهی تغییرات شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ xxx۶/۱۰/۲ مندرج در روزنامه رسمی شماره xxx۰۶ مورخ xxx۶/۱۰/۷ نامه شرکت معین پارسیان بازرگان توانا (سهامی خاص) به شرکت توسعه بازرگانی نصر معین (سهامی خاص) تغییر یافته و این شرکت نیز به موجب نامه شماره xxx۸۹ مورخ xxx۷/۵/۱۶ آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴را برای مدت باقیمانده به عنوان نماینده تام الاختیار جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس (سهامی عام) معرفی نموده است، لذا در رعایت مفاد ماده «xxx» قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایشان جایگزین آقای جلال سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807052
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) ناصر بهرامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۱) حمید اسلامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۴) معراج امانی زنگنه (شماره ملی xxxxxxxxx۱) سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) سعیداسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) محسن حاجی کرم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807057
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره و فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیئت مدیره و محسن حاجی کرم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر بهرامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و معراج امانی زنگنه (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و حمید اسلامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره و پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717621
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) ناصر بهرامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۱) حمید اسلامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۴) معراج امانی زنگنه (شماره ملی xxxxxxxxx۱) سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) احمد حسینی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717628
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیات مدیره احمد حسینی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره ناصر بهرامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره معراج امانی زنگنه (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره حمید اسلامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603890
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره ۳ فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ محسن حاجی کرم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ هدی علم الهدی (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۶ معراج امانی زنگنه (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۷ قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره ۸ مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ حمید اسلامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603900
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: فروغ شهروئی (شماره ملی xxxxxxxxx۲) ۲ هدی علم الهدی (شماره ملی xxxxxxxxx۶) ۳ حمید اسلامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۴) ۴ معراج امانی زنگنه (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۵ سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) ۶ سعیداسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۷ قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی xxxxxxxxx۰) ۸ مرتضی عربی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) ۹ محسن حاجی کرم (شماره ملی xxxxxxxxx۳) ۱۰ پویا نجفی زنجانی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448760
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابرار نصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۵ (شامل ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت. گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و آقایان حمید اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۴ و داود مالکی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی و حسن پورسینا به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448776
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابرار نصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رییس، آقای رحمن حسن پور اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱) به عنوان نایب رییس و آقای کورش سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) و آقای داود مالکی به کدملی xxxxxxxxx۳ نیز به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت و نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و هیات مدیره بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه قسمتی از اختیارات و شرح وظایف خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: اختیار جذب و تعدیل نیروی انسانی و تعیین حقوق، ترفیع و پاداش آنان و انجام امور داخلی و اداری شرکت در حدود مقررات اساسنامه و آیین نامه‌ها و مصوبات مجمع عمومی، هیات مدیره و بودجه مصوب. عزل و نصب معاونین به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره. اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره با رعایت مقررات قانونی. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با اختیار صلح یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد و دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین دلیل، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تبصره. در مورد طرح و اقامه دعوا و کلیه امور حقوقی و قضایی له یا علیه کارفرمایان و شرکت‌های مهندسین مشاور، پس از تصویب هیات مدیره اقدام خواهد_گردید.. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون.. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.. پیگیری افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت یا حساب مشترک با سایر اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها پس از تصویب هیات مدیره. تهیه گزارش عملکرد و تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارایه آن به هیات مدیره جهت تصویب. تعیین میزان استهلاک‌ها و تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض و معاملات شرکت هر شش ماه یکبار و همچنین سالیانه و ارایه آنها به هیات مدیره جهت تایید و ارایه به بازرس و مجمع عمومی جهت تصویب. اتخاذ تصمیم در خصوص عضویت شرکت در سازمان‌ها و مؤسسات با رعایت قوانین مربوطه. ثبت علایم و اختراعات و هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.. اتخاذ تصمیم و اقدام به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه که از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است، در چهار چوب سیاست‌های مصوب شرکت. تبصره ۱. مدیرعامل شرکت می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیران به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید. این امر نافی مسؤولیتهای مدیرعامل در امور تفویضی نخواهد_بود. تبصره ۲. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل طبق آیین نامه مربوطه خواهدبود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443454
آگهی تغییرات شرکت آرمان نگار قرن گستر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس و عضو هیأت مدیره سعید اسدیان (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیأت مدیره سیدمحمد سجاد (شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره حمید اسلامیان (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیأت مدیره امیرحسین رحیمی (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293001
آگهی تغییرات شرکت تدبیر نظام گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۲۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای ناصر حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای محمد تقی بنک دار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای مسعود بالازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس شیخ محبوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293003
آگهی تغییرات شرکت تدبیر نظام گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۲۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای حمید اسلامیان شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصرحدادی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس آقای محمدتقی بنکدار شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته وبرات با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضاء دونفر ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت واوراق عادی ومراسلات با امضای مدیرعامل ودرغیاب مدیرعامل با امضای یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087026
آگهی تغییرات شرکت فرا سازه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۹۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حمید گلبازخانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رضا گلستانه طلایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087036
آگهی تغییرات شرکت فرا سازه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۹۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمید گلبازخانیان به کدملی xxxxxxxxx۵، سیدرضا گلستانه طلایی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمید اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018868
آگهی تغییرات شرکت ایکاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ. ۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمن حسن پور اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود یوسفیان نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عزیزاله ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل، آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای امیر زنده رود به شماره ملی. xxxxxxxxx به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۷) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988487
آگهی تغییرات شرکت ایکاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۵ آقای رحمن حسن پور اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عزیزاله ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالصمد آیت اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیات مدیره)، حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود یوسفیان نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و امیر زنده رود به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و امضاء رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926755
آگهی تغییرات جهاد نصر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۶۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای یداله شمائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علیمراد اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن علاقه بند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمود حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839267
آگهی تغییرات شرکت نصر اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی گلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رییس هیئت مدیره و حمید اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و رحمن حسن پور اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضاءاصلی) وحسن پورسینا به کدملی xxxxxxxxx۸ و حسینعلی مهدیه نجف آبادی به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمدتقی توکلی دستجردی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای ثابت مدیر عامل ویکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت ومکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835776
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اندیشه برتر آکروپل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۲۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: حسین محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و امیر حسین مهدوی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ و خانم هاله وکیل زاده به سمت نایب رئیس هیات مدیره دارای کدملی: xxxxxxxxx۷ و غلامحسین آراسته دارای کدملی: xxxxxxxxx۱ و اسمعیل تاج بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ووارطان ورطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ومریم داوود آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ومهدی مهران نیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وعلی اصغر نقش بند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ واحمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و فرهاد بنی زمان لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وسید شهرام قرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وحامد صدیقیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وحکمت خلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و عباس عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وسید محمد رضا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و وحید بنی مصطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کامیار نصراله الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ومحمود واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و نیما فومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ومحسن بزرگ منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آرش برخوردار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و رضا نقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اسناد تعهدآور با امضای آقای امیر حسین مهدوی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسین محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830219
آگهی تغییرات شرکت نصر اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی گلی کدملی xxxxxxxxx۱، حسن پورسینا کدملی xxxxxxxxx۸، حمید اسلامیان کدملی xxxxxxxxx۴، محمدتقی توکلی دستجردی کدملی xxxxxxxxx۸ و حسینعلی مهدیه نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای اصلی و آقایان رحمن حسن پور اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۱ و غلامرضا سفیدگر نائینی کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت‌های مالی وحساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12750727
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه پالایش پرکند شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۱۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرویز ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای حمید اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت نصر اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مسعود نریمانی زمان آبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742472
آگهی تغییرات شرکت ایکاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ آقای اصغر عباد به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای حمید اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۹/۳/xxx۵) انتخاب گردید. در حق امضا وسمت سایر اشخاص تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742486
آگهی تغییرات شرکت ایکاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ آقای اصغر عباد به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای حمید اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۹/۳/xxx۵) در ردیف اعضای هیئت مدیره قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704792
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آب و برق پایدار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۱۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: آقای سید محمدجواد شانه ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای عبدالرضا حسینی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ابوالقاسم پیله وری سلماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند. آقای کاظم صمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366558
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه پالایش پرکند شرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۷۰۱۲۵ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۸۱۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت نصر اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و آقای محسن حقی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پایندآب کوشا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139142
آگهی تغییرات شرکت نصر اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمن حسن پور اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل و مهدی گلی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رییس هیات مدیره و حمید اسلامیان کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رییس هیات مدیره و مسعود نریمانی زمان آبادی کدملی xxxxxxxxx۵ و حسینعلی مهدیه نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۹ و محمدتقی توکلی دستجردی کدملی xxxxxxxxx۸ نیز بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۱/۰۱/۹۵ تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و نیز یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهدبود و هیات مدیره بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه قسمتی از اختیارات و شرح وظایف خود را به شرح صورتجلسه هیئت مدیره ساعت ۸ مورخ ۲۷/۰۱/xxx۴ به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091137
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابرار نصر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمید اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۴ و میرفیض فلاح به کدملی xxxxxxxxx۴ و حسن پورسینا به کدملی xxxxxxxxx۸و داود مالکی به کدملی xxxxxxxxx۳ و سیدرضا خدام الحسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی و شرکت نصر اصفهان به کدملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو ساله انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی متین خردمند به کدملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای مجید رضازاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. ترازمالی منتهی به۳۰/۸/۹۳ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091138
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابرار نصر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۶۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۴ را به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای سیدرضا خدام الحسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ را به عنوان نایب رییس و آقای حسن پورسینا به کدملی xxxxxxxxx۸ را به عنوان مدیرعامل و آقایان میرفیض فلاح به کدملی xxxxxxxxx۴ و داود مالکی به کدملی xxxxxxxxx۳ نیز به عنوان عضو هیئت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و هیئت مدیره قسمتی از اختیارات و شرح وظایف خود را به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۳ به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12062979
آگهی تغییرات موسسه جهاد نصر به‌شماره‌ثبت ۳۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۶۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید اسلامیان ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای مصطفی فقیه ایمانی ش ملی xxxxxxxxx۸ برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441369
آگهی تغییرات شرکت نصر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۹۵۴۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۲۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
آقایان مهدی گلی به کد ملی xxxxxxxxx۱، حمید اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx۴، حسینعلی مهدیه به کد ملی xxxxxxxxx۴، مسعود نریمانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و محمدتقی توکلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی و آقایان رحمان حسن پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ و غلامرضا سفیدگر به کد ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید رضازاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374363
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای نصر معین ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی گلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کمال ذبیحی محمودآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1373008
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر نظام گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۲۹۸۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان حمید اسلامیان ک م xxxxxxxxx۴ و عباس شیخ محبوبی ک م xxxxxxxxx۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304383
آگهی تصمیمات در شرکت فرا سازه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۹۳۵۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: حمید گل بازخانیان کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید اسلامیان کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید رضا گلستانه طلایی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272205
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی تحقیقاتی ایکاد سهامی خاص شماره ثبت ۹۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۵۰۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
عزیزاله ملکی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود یوسفیان کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحمان حسن پور کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و علی نیلفروش زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و حمیده اسلامیان کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل یا امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۰۹/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254934
آگهی تصمیمات در شرکت نصر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۹۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۲۷۱
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ مهدی گلی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و جلال سبحانی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید اسلامیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه مورخ ۱۴/۹/۹۲ هیئت مدیره می باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۹/۹۲ تکمیل گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108621
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی تحقیقاتی ایکاد سهامی خاص شماره ثبت ۹۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۵۰۷
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقای عزیز اله ملکی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود یوسفیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس و آقای رحمن حسن پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و حمید اسلامیان کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و سید ایرج همایونی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند ضمنا در حق امضا و اختیارات مدیرعامل تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072677
آگهی تغییرات شرکت معین پارسیان بازرگان توانا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۶۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۵۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای یداله شمائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مجید ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای غلامرضا موتابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت نصر معین پارسایان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی گلی تا تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۳.
در تاریخ ۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072678
آگهی تغییرات شرکت معین پارسیان بازرگان توانا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۶۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۵۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای یداله شمائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا موتابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نصر معین پارسایان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی گلی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا موتابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۶/۱۲/xxx۳.
۲ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و اوراق و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059177
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر نظام گستر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۷۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۲۹۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. حمید اسلامیان به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و عباس شیخ محبوبی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی وطن دوست به ک م xxxxxxxxx۵ ناصر حدادی به ک م xxxxxxxxx۳ محمدتقی بنکدار به ک م xxxxxxxxx بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ محمدعلی وطن دوست بسمت رئیس هیئت مدیره، ناصر حدادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدتقی بنکدار بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964958
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری ابرار نصر سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۶۶۸۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت نصر اصفهان بنمایندگی جلال سبحانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا خدام الحسینی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن پور سینا با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و آقای مهدی طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و حمید اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات و همچنین اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تفویض اختیارات مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ هیئت مدیره می باشد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911716
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اندیشه برتر آکروپل با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۲۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امیرحسین مهدوی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم هاله وکیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد قمری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا رخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم ملیسا تابنده جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مریم داوودآبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم آزیتا سادات غضنفری هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی اکبر کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید محمدرضا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محسن بزرگ منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عباس عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای جواد بهرام پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای وارطان ورطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اکبر باجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمید باستانی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای غلامحسین آراسته به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و اقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حکمت خلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم پریسا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم ماریه زنده دل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای نیما امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای آراد نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رضا نقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی مهران نیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی محمد آسایش اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرزین شاهپوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی کریم زاده بیدهندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای وحید بنی مصطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید شهرام قرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای روزبه قمری گیلوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمود واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حامد صدیقیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سمیه نایب عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهرامعلی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای یاسر قرقچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود رکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی اصغر نقش بند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای کامیار نصراله الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرهاد بنی زمان لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای آرش برخوردار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی صالحیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای اسمعیل تاج بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای امیرحسین مهدوی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم هاله وکیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد قمری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا رخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ملیسا تابنده جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم داوودآبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم آزیتا سادات غضنفری هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن بزرگ منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد بهرام پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وارطان ورطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر باجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید باستانی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین آراسته به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حکمت خلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم پریسا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ماریه زنده دل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نیما امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آراد نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا نقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی مهران نیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی محمد آسایش اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرزین شاهپوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی کریم زاده بیدهندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید بنی مصطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید شهرام قرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای روزبه قمری گیلوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد صدیقیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سمیه نایب عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهرامعلی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یاسر قرقچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود رکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر نقش بند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کامیار نصراله الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد بنی زمان لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای آرش برخوردار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی صالحیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسمعیل تاج بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین آراسته به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
در تاریخ ۲۱/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883563
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای نصر معین ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۲۰۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۲۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۱/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای کمال ذبیحی محمودآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای حمید اسلامیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و شرکت نصر معین پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی گلی تا تاریخ۲۱/۴/xxx۳.
در تاریخ۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883564
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای نصر معین ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۲۰۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۲۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای کمال ذبیحی محمودآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید اسلامیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نصر معین پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی گلی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید اسلامیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۲ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715094
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تحقیقاتی ایکادسهامی خاص شماره ثبت ۹۰۶۰و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۵۰۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۵ و۲۱ و ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای رحمان حسن پور کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عزیزاله ملکی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود یوسفیان کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل حمید اسلامیان کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و سید ایرج همایونی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضا اصلی و علی نیلفروش زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و امیر زنده رود کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و حدود اختیارات ایشان طبق ماده ۴۳ اساسنامه خواهد بود اصغر بهنیا کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بازرس علی البدل و حسابرس شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. و تراز مالی xxx۰ تصویب شد. مرکز اصلی شرکت به اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان شیخ بهایی ششم پلاک xxx انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668687
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر نظام گستر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۲۷۹۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۲۹۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/xxx۰ به تصویب رسید. حمید اسلامیان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و عباس شیخ محبوبی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586019
آگهی تغییرات شرکت معین پارسیان بازرگان توانا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۶۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۵۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۵/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمد شالباف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای یداله شمائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمید اسلامیون به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مجید ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت نصر معین پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی گلی تا تاریخ ۲۶/۵/۹۲.
در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586042
آگهی تغییرات شرکت معین پارسیان بازرگان توانا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۶۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۵۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای یداله شمائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید ربیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شالباف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید اسلامیون به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نصر معین پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی گلی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد شالباف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9820355
آگهی تغییرات شرکت معین پارسیان بازرگان توانا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۶۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۵۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۵/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد شالباف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای یداله شمائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمید اسلامیون به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مجید ربیع‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت نصر معین پارسیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی گلی تا تاریخ ۲۶/۵/۹۲.

در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9671949
آگهی تصمیمات در شرکت نصر اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۲۷۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷ و ۱۸ و۳۰/۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: مهدی گلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جلال سبحانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و حسینعلی مهدیه به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و سید محمد میرسعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و رحمن حسن پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و غلامرضا سفیدگر نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۱۸/۱/۹۱ می‌باشد، موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و مجید رضا زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید، سرمایه شرکت از طریق سود انباشته از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی که به xxx/xxx/xxx سهم یکهزار ریالی با نام تقسیم گردیده و تماماً پرداخت شده و هجده میلیون سهام ممتاز می‌باشد و سهام ممتاز متعلق به موسسه جهاد نصر می‌باشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۹/۲/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584381
آگهی تصمیمات در شرکت نصر اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۶۲۷۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷ و ۱۸ و۳۰/۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: مهدی گلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جلال سبحانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و حسینعلی مهدیه به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و سید محمد میرسعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و رحمن حسن پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و غلامرضا سفیدگر نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۱۸/۱/۹۱ می باشد، موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و مجید رضا زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید، سرمایه شرکت از طریق سود انباشته از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی که به xxx/xxx/xxx سهم یکهزار ریالی با نام تقسیم گردیده و تماماً پرداخت شده و هجده میلیون سهام ممتاز می باشد و سهام ممتاز متعلق به موسسه جهاد نصر می باشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۹/۲/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10311465
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای نصر معین ایرانیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۳/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا نوتاش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت نصر معین پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی گلی تا تاریخ ۲۰/۳/۹۱. در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9841867
آگهی تصمیمات شرکت زاینده رود صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۵۵۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۱۴۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی چکامه فارسان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت بازرس اصلی و حسن قاسمپورفارسانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالحسین سیف‌اللهی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمدعلی پنجه‌فولادگران به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ حمید اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و ناصر رازقی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ عبدالحسین سیف‌اللهی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی پنجه‌فولادگران به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عباس کوچکیان خارج از هیئت‌مدیره به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. مرکز اصلی شرکت به تهران ـ خ خواجه عبداله انصاری ـ بن‌بست دهم ـ پ ۷ ـ واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ضمنا ماده ۳۶ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955276
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری ابرار نصر سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۶۶۸۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت نصر اصفهان بنمایندگی جلال سبحانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا خدام الحسینی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن پور سینا با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و آقای مهدی طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و حمید اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات و همچنین اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تفویض اختیارات مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ هیئت مدیره می‌باشد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10985812
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تحقیقاتی ایکاد سهامی خاص شماره ثبت ۹۰۶۰و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۵۰۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۵ و۲۱ و ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای رحمان حسن پور کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عزیزاله ملکی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود یوسفیان کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل حمید اسلامیان کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و سید ایرج همایونی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضا اصلی و علی نیلفروش زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و امیر زنده رود کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و حدود اختیارات ایشان طبق ماده ۴۳ اساسنامه خواهد بود اصغر بهنیا کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امجد تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بازرس علی‌البدل و حسابرس شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. و تراز مالی xxx۰ تصویب شد. مرکز اصلی شرکت به اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان شیخ بهایی ششم پلاک xxx انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ تکمیل شد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11134573
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای نصر معین ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۲۰۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۲۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۱/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای کمال ذبیحی‌محمودآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای حمید اسلامیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و شرکت نصر معین پارسیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی گلی تا تاریخ۲۱/۴/xxx۳.

در‌ تاریخ۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11184434
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای نصر معین ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۲۰۹۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۲۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدرضا نوتاش به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمید اسلامیان به شماره ‌ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت نصرمعین پارسیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی گلی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای اکبر رفیعی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۰/۳/xxx۱.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و هریک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۳۱/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11315855
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اندیشه برتر آکروپل با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۲۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۷/xxx۰ و جلسه تنفس مورخ ۱۸/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای وحید بنی‌مصطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیرحسین مهدوی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم هاله وکیل‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد قمری‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم ملیسا تابنده‌جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مریم داوودآبادی‌فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم آزیتا سادات غضنفری‌هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی‌اکبر کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید محمدرضا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسین بزرگ‌منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عباس عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای جواد بهرام‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای وارطان ورطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و اکبر باجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمید باستانی‌اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای غلامحسین آراسته به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حکمت خلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم پریسا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم ماریه زنده‌دل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای نیما امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای آراد نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی مهران‌نیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی‌محمد آسایش‌اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرزین شاهپوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی کریم‌زاده‌بیدهندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید شهرام قرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای روزبه قمری گیلوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمود واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمید صدیقیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سمیه نایب‌عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای یاسر قرقچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود رکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی‌اصغر نقش‌بند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای کامیار نصراله‌الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرهاد بنی‌زمان‌لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای اسمعیل تاج‌بخش به شماره ملیxxxxxxxxx۸.

در تاریخ ۲۶/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11324622
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر نظام گستر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۲۷۹۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۲۹۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/xxx۰ به تصویب رسید. حمید اسلامیان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و عباس شیخ‌محبوبی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11508788
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای نصر معین ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدرضا نوتاش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت نصر معین پارسیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی گلی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11580978
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای نصر معین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۹۵و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۳/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حمید اسلامیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدرضا نوتاش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت نصر معین پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی گلی تا تاریخ ۲۰/۳/۹۱.

در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11591501
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای نصر معین ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۲۰۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۲۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای کمال ذبیحی‌محمودآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمید اسلامیان به شماره‌ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت نصر معین پارسیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی گلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمید اسلامیان به شماره‌ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۲ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11628507
آگهی تغییرات شرکت معین پارسیان بازرگان توانا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۶۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۵۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای یداله شمائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید ربیع‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد شالباف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمید اسلامیون به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت نصر معین پارسیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی گلی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد شالباف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11860564
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اندیشه برتر آکروپل با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۲۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امیرحسین مهدوی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم هاله وکیل‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد قمری‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا رخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم ملیسا تابنده‌جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مریم داوودآبادی‌فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم آزیتا سادات غضنفری‌هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی‌اکبر کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید محمدرضا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محسن بزرگ‌منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عباس عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای جواد بهرام‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای وارطان ورطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اکبر باجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمید باستانی‌اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای غلامحسین آراسته به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و اقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حکمت خلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم پریسا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم ماریه زنده‌دل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای نیما امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای آراد نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رضا نقی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی مهران‌نیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی‌محمد آسایش‌اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرزین شاهپوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی کریم‌زاده‌بیدهندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای وحید بنی‌مصطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید شهرام قرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای روزبه قمری‌گیلوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمود واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حامد صدیقیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سمیه نایب‌عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهرامعلی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای یاسر قرقچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود رکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی‌اصغر نقش‌بند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای کامیار نصراله‌الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرهاد بنی‌زمان‌لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای آرش برخوردار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی صالحیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای اسمعیل تاج‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای امیرحسین مهدوی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم هاله وکیل‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد قمری‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا رخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم ملیسا تابنده‌جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مریم داوودآبادی‌فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم آزیتا سادات غضنفری‌هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی‌اکبر کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید محمدرضا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن بزرگ‌منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عباس عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جواد بهرام‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای وارطان ورطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای اکبر باجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمید باستانی‌اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامحسین آراسته به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مصطفی سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حکمت خلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم پریسا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم ماریه زنده‌دل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای نیما امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای آراد نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رضا نقی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی مهران‌نیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی‌محمد آسایش‌اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرزین شاهپوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی کریم‌زاده‌بیدهندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای وحید بنی‌مصطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید شهرام قرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای روزبه قمری‌گیلوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حامد صدیقیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم سمیه نایب‌عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهرامعلی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای یاسر قرقچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود رکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی‌اصغر نقش‌بند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کامیار نصراله‌الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرهاد بنی‌زمان‌لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و اقای آرش برخوردار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی صالحیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای اسمعیل تاج‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامحسین آراسته به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

در تاریخ ۲۱/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات