سید رسول خلیفه سلطانی

سید رسول خلیفه سلطانی

کد ملی 128553xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
64
آگهی‌ها

شرکت های سید رسول خلیفه سلطانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید رسول خلیفه سلطانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14906633
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 307732 و شناسه ملی 10103464241
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی 1285536096 ، به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود استاد عظیم به شماره ملی 0052479897 به عنوان بازرس علی البدل ، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ980828621940149 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14840434
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 369072 و شناسه ملی 10320182974
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی 10103210831به سمت بازرس اصلی وآقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی 1285536096 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ980715882593349  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14761089
آگهی تغییرات شرکت فن آوریهای نوین دارویی آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی اصول اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رسول خلیفه سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14449342
آگهی تغییرات شرکت فن آوریهای نوین دارویی آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند : شرکت بازرگانی تدبیر کالای جم با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ، آقای حسین کیوانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ موسسه حسابرسی اصول اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رسول خلیفه سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14427977
آگهی تغییرات شرکت سازین فراز ثمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۶۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حمید نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و محبوبه نیل فروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، سیدمحمود خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سیدرضا مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14427979
آگهی تغییرات شرکت سازین فراز ثمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۶۱۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سیدمحمود خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، سیدرضا مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است. - مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره نیز خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355181
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین عبدالهی سروی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیرسرمایه جم با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شماره ثبت xxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید رسول خلیفه سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیرسرمایه نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شماره ثبت xxxxxxبه سمت نایب هیئت مدیره. ـ آقای مهدی نیلفروش زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت کیمیا سلامت ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای حسین عابدی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور مالی و قراردادها و چک وسفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. ـ هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۴ ـ ۵ ـ ۱۸ و ۲۵ ماده ۴۹ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333409
آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۷۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ـ آقای محسن خوانین به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ـ آقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار پیام آذربایجان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال۳۰/۰۹/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14264215
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت تامین آتیه سبز سما (بامسئولیت محدود) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت آینده امید مهتاب (بامسئولیت محدود) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ آقای غلامحسین عبداللهی سروی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱به سمت بازرس اصلی وآقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258284
آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۷۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ آقای داریوش بزرگی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان سپهر شرق (برابر آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۱۰/۰۷/۹۶ ضمیمه صورتجلسه بنام شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان تغییر یافته است) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ آقای سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۰۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711414
آگهی تغییرات شرکت تکاپو صنعت نامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۰۳۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم محبوبه نیل فروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم محبوبه مظاهری کوهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۴/۰۶/xxx۸) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و به طور کلی هر آنچه شرکت را متعهد سازد یا بری نماید با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687739
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583398
آگهی تغییرات شرکت فن آوریهای نوین دارویی آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزما تراز ژرف با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رسول خلیفه سلطانی ش م xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532671
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آپادانا فولاد البرز درتاریخ ۰۴/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه، تامین، تولید، خریدو فروش مواد اولیه و محصولات فولادی، مشارکت و خرید سهام و راه اندازی و طراحی جهت ایجاد و احداث و بهره برداری از واحد‌های تولید آهن اسفنجی، کارخانجات تولید میلگرد ومقاطع فولادی و ایجاد و احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی و صنایع فولادی در داخل و خارج از کشور، انجام مطالعات فنی و اقتصادی و طراحی و مهندسی پروژه‌ها و طرحها و مدیریت واحد‌های صنعتی و کارگاههای تولیدی با اتکا به توان مهندسی و اجرایی داخلی و خارجی اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرحهای تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این امر، تهیه تامین خرید وفروش، نصب وراه اندازی خط تولید و تجهیزات صنعتی، انجام خدمات مجاز بازرگانی مانند واردات، صادرات، ترخیص، انبارداری خرید و فروش کالا و اوراق مربوط به آن، مبادرت به خرید و فروش، اجاره و استجاره هر گونه اموال و انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی در زمینه فعالیتهای موضوع شرکت، دریافت تسهیلات ارزی و ریالی از منابع داخلی و خارجی، ایجاد شعبات و اعطاء نمایندگیها در داخل و خارج از کشور و قبول نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، تهیه خط مشی‌ها و روشهای لازم به منظور اداره، اصلاح، ادغام، توسعه، واحدهای صنعتی فولادی و بازرگانی وشرکت در مناقصات و مزایدات داخلی خارجی بخش خصوصی ودولتی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران سعادت آباد بلوار شهید پاک نژاد کوچه شهید عبداله عیسی پور پلاک ۲۲ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxxxxx۱۸ مورخ ۱۲/۲/۹۶. نزدبانک مسکن شعبه سعادت آباد پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران: شرکت آدریان فلزات شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی احمدرضا راعی نیاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق نوآوری و شکوفائی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی سیدحسین دباغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضا رئیس هیات مدیره (سیدحسین دباغیان به نمایندگی از صندوق نوآوری وشکوفائی) به اتفاق مدیرعامل (احمدرضا راعی نیاکی به نمایندگی از شرکت آدریان فلزات شریف) همراه با مهر شرکت ونامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل بهمراه مهر شرکت دارای اعتبار است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بهرام سحابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی آقای افشین مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213180
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. احمد دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت شرکت تدبیر سرمایه جم با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت تدبیر سرمایه نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت کیمیا سلامت ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189127
آگهی تغییرات شرکت حمایت فولاد سازان معین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۷۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخ ۱۹/۸/۹۵ اداره تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جهانبخش شکری به شماره ملی xxxxxxxxx۰، سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، احمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، محمد علی رفیعیان رنانی xxxxxxxxx۸ به شماره ملی و عزیزاله طلاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و جمال حاجی اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن خراسانی قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189158
آگهی تغییرات شرکت حمایت فولاد سازان معین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۷۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخ ۱۹/۸/۹۵ اداره تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جهانبخش شکری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره احمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رییس هیات مدیره سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت منشی هیات مدیره انتخاب گردیدند. عزیزاله طلاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل به مدت سه سال انتخاب گردید. کلیه قرارداد‌ها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا آقای عزیزاله طلاوری مدیر عامل بعنوان دارنده امضای ثابت و آقای جهانبخش شکری رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد_بود و در غیاب رئیس هیات مدیره امضای آقای احمد سعدی نائب رئیس هیات مدیره معتبر است همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092324
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بجای فهیمه مدنی بنمایندگی از شرکت شرکت تدبیر سرمایه سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ برای بقیه دوره تصدی در هیئت مدیره تعیین نمود. سایر سمت‌های اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و دارندگان امضاء مجاز کما فی السابق میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052089
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مسعود استاد عظیم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913120
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید قانع فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره و سهامداران) - سید حسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره - غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره - مسعود استاد عظیم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره - سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره - ولی اله احمدی زاد سرای به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه آوراق و اسناد و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854369
آگهی تغییرات شرکت سازین فراز ثمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۶۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیأت مدیره عبارتند از آقای سید محمود خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رضا مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حمید نوری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم محبوبه نیل فروش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854370
آگهی تغییرات شرکت سازین فراز ثمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۶۱۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمود خلیفه سلطانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره رضا مدنی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل سید رسول خلیفه سلطانی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است. و مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره نیز خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687609
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین شد: آقای سیدحسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه سهند با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود استاد عظیم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ولی ا … احمدی زاد سرای به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای ثابت نائب رئیس هیئت مدیر ویک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686373
آگهی تغییرات شرکت حمایت فولاد سازان معین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۷۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد علی رفیعیان به نمایندگی از شرکت فولاد اصفهان و آقای احمد سعدی به نمایندگی از شرکت مجتمع فولاد البرز غرب جایگزین آقایان سید رسول خلیفه سلطانی کدملی xxxxxxxxx۶ و ناصر فرنگی زاده برای به شمار ملی xxxxxxxxx۵ بقیه مدت تصدی هیئت مدیره گردیدند و ترکیب جدید هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشد: آقای حمید رضا طاهری زاده مروست به شمار ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت صبا فولاد زاگرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمد علی رفیعیان به شمار ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت تولیدی صنعتی فولاد اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای جهانبخش شکری به شمار ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت مجتمع جهان فولاد غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان منشی هیأت مدیره. قراردادها و اسنادتعهدآور بانکی از قبیل پک و سفته و برات با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا طاهری زاده مروست و در غیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی رفیعیان و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و نامه‌های عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12550528
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگاني حمايت فولاد سازان معين شركت تعاوني به شماره ثبت ۳۸۷۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخه ۲۷/۸/xxx۴ اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شدشرکت صبا فولاد زاگرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی حمیدرضا طاهری زاده مروست به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره مجتمع جهان فولاد غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی جهانبخش شکری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت مدیره مجتمع فولاد سپید فراب کویر کاشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی احمد خوروش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عزیز اله طلاوری نشین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دوامضاء آقای عزیزاله طلاوری مدیرعامل بعنوان دارنده امضای ثابت و آقای حمیدرضا طاهری زاده مروست رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای آقای سیدرسول خلیفه سلطانی نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306398
آگهی تغییرات شرکت بویرصنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۱۹ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۹۵۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد : اقایان علی معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و سید بابک جاهد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کریم یوسف اقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306400
آگهی تغییرات شرکت بویرصنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۱۹ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۹۵۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد : علی معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و بابک جاهد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کریم یوسف اقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضاء علی معصومی(مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره) و حمید نوریان (مدیرمالی) به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و نامه های عادی و اداری با امضاء علی معصومی(مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره) و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره ومهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12236622
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود حیدری خارج از اعضاء هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل سید حسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای مسعود استاد عظیم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای ولی ا... احمدی زاد سرای به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171569
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدحسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای غلامحسین عبد الهی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای ولی اله احمدی زادسرای به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای مسعود استاداعظم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12082849
آگهی تغییرات شرکت بویرصنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۱۹ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۹۵۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: علی معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و بابک جاهد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کریم یوسف اقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶و موسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ واحد ثبتی تهران به نمایندگی اقای علی معصومی شماره ملی : xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء علی معصومی (مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره) و حمید نوریان (مدیرمالی) به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و نامه های عادی و اداری با امضاء علی معصومی (مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره) و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12082862
آگهی تغییرات شرکت بویرصنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۱۹ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۹۵۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ واحد ثبتی تهران به نمایندگی اقای علی معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و بابک جاهد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی لاجوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کریم یوسف اقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ـ حسین مهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت بازرس اصلی و غلام حسن سیستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677223
آگهی تغییرات شرکت ذوب فولاد نگین خلیج فارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید شرکت جهان فولاد غرب با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای جهانبخش شکری با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت جهان صنعت فولاد اخوان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای قدرت اله میر احمدپور با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید رسول خلیفه سلطانی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت مجتمع فولاد اردکان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای کوروش الیاس نفیعی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مهرداد مصیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ خانم فاطمه سرلکی با کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیر عامل ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675878
آگهی تغییرات شرکت ذوب فولاد نگین خلیج فارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون سامانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر نجفی مهری با کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت جهان فولاد غرب با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ ـ شرکت جهان صنعت فولاد اخوان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت مجتمع فولاد اردکان با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ ـ آقای سید رسول خلیفه سلطانی با کدملیxxxxxxxxx۶ ـ آقای مهرداد مصیب زاده با کدملیxxxxxxxxx۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544417
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسد اله رمضانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی راه اهن بهین ریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲به سمت سمت رئیس هیات مدیره آقای سید محسن میرمحمدی باکد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای سید رسول خلیفه سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توکا ریل به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای مهرداد روشن با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توکا کشش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای غلامحسین عبدالهی سروی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534440
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات بازرگانی حمایت فولاد سازان معین به‌شماره‌ثبت ۳۸۷۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۲ و مجوز اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره xxx۷۰/۱۵,xxx مورخ ۴/۳/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر فرنگی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت لوله و اتصالات چدنی کلاچ به سمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای سید رضا شهرستانی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی ماهکار فلز برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. آقایان حمید رضا طاهری زاده مروست کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صبا فولاد زاگرس به سمت رئیس هیات مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و ناصر فرنگی زاده به سمت منشی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیر عامل آقای عزیز اله طلاوری نشین و رئیس هیات مدیره آقای حمید رضا طاهری زاده مروست همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود ودر غیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیات مدیره آقای سید رسول خلیفه سلطانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400288
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اسدالله رمضانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل شناسه ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید رسول خلیفه سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت توکا ریل شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محسن میر محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداد روشن با کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت حمل و نقل توکا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای احمد کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت توکا کشش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای غلامحسین عبدالهی سروری با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند.
کلیه اوراق اسناد تعهدآور مالی و قراردادها چک سفته باامضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1354920
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۴۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۳۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت توکا ریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سید رسول خلیفه سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت بهتاش سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای شکراله شفیع زاده خولنجانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
شرکت آسیا سیر ارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای غلامحسین عبدالهی سروی به کدملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت تجارت ریلی پارت سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای محمدرضا نجفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمد سعیدنژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای مجتبی لطفی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل
ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249190
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سینا ریل پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۱۳۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید رسول خلیفه سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ساطعی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ره نگار پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نسیبه متاجی نیمور به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208764
آگهی تغییرات شرکت بین المللی دنا پارس آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۰۰۴
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ۱/۸/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید و تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت
۲ـ موسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ واحد ثبتی تهران و شرکت فولاد بتن بویر سهامی خاص شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ واحد ثبتی یاسوج و شرکت دنا زاگرس پارسیان سهامی خاص شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ واحد ثبتی یاسوج و آقایان سید رسول خلیفه سلطانی کد ملی xxxxxxxxx۶ و فریدون احمدی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخرد یار شماره ثبت xxx۵۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی مسعود استهمامی کد ملی xxxxxxxxx۹بسمت بازرس اصلی و حمید نوریان شماره xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
۴ـ روزنامه خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
۵ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای شهرام باقری با نمایندگی از شرکت فولاد بتن بویر سهامی خاص شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ واحد ثبتی یاسوج بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس محتاج با نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ واحد ثبتی تهران بسمت رئیس هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد دنیا نور با نمایندگی از شرکت دنا زاگرس پارسیان سهامی خاص شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ واحد ثبتی یاسوج و فریدون احمدی بسمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203420
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تامین آتیه شفیق ش.م xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده ک.م xxxxxxxxx۴ ـ شرکت تامین آتیه سبز سما ش.م xxxxxxxxx به نمایندگی آقای احمد دشتی ک.م xxxxxxxxx۲ ـ آقای محمد سعیدنژاد ک.م xxxxxxxxx۱ ـ آقای علیرضا نیلفروش زاده ک.م xxxxxxxxx۹ ـ آقای غلامحسین عبدالهی سروی ک.م xxxxxxxxx۳.
آقای سید رسول خلیفه سلطانی ک.م xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود استادعظیم ک.م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174865
آگهی تصمیمات شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴ و ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی علی بیات ماکو کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی محمد رضا دادور کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل توکا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی سید مهدی صادق کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی علی اکبر محمد ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه هیئت مدیره شماره xxxـ ۸۶ مورخ ۱۶/۵/۸۶ می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی xxx۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140512
آگهی تغییرات شرکت راهوار نیرو آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۸۷۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت بهتاش سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای حبیب اله اسمعیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت توکاریل شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت تدبیر سرمایه نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی غلامحسین عبدالهی سروی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت تدبیر سلامت کیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سیدحسن موسوی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی مسعود استادعظیم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 957618
آگهی تغییرات شرکت ذوب فولاد نگین خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار اقتصادی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهرداد مصیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم گلستان رونقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی البدل و آقای سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت جهان صنعت فولاد اخوان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای قدرت اله میراحمدپور و شرکت فولاد البرز تاکستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱۱ با نمایندگی آقای امیر پرهیزکار و شرکت جهان فولاد غرب سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای جهانبخش شکری و شرکت مجتمع فولاد اردکان سهامی خاص به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای غلامرضا قمیشی تا تاریخ ۰۵/۰۶/xxx۳
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 957734
آگهی تغییرات شرکت ذوب فولاد نگین خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهرداد مصیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم گلستان رونقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت جهان فولاد غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای جهانبخش شکری به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مجتمع فولاد اردکان سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامرضا قمیشی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت جهان صنعت فولاد اخوان سهامی خاص با نمایندگی آقای قدرت اله میراحمدپور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فولاد البرز تاکستان سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر پرهیزکار به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای محمدرضا ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۵/۰۶/xxx۳
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9823433
آگهی تغییرات شرکت ذوب فولاد نگین خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار اقتصادی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهرداد مصیب‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم گلستان رونقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی‌البدل و آقای سیدرسول خلیفه‌سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت جهان صنعت فولاد اخوان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای قدرت‌اله میراحمدپور و شرکت فولاد البرز تاکستان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۱۱ با نمایندگی آقای امیر پرهیزکار و شرکت جهان فولاد غرب سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای جهانبخش شکری و شرکت مجتمع فولاد اردکان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای غلامرضا قمیشی تا تاریخ ۰۵/۰۶/xxx۳

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845536
آگهی تغییرات شرکت ذوب فولاد نگین خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهرداد مصیب‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیدرسول خلیفه‌سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم گلستان رونقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و شرکت جهان فولاد غرب سهامی‌خاص با نمایندگی آقای جهانبخش شکری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مجتمع فولاد اردکان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای غلامرضا قمیشی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت جهان صنعت فولاد اخوان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای قدرت‌اله میراحمدپور به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت فولاد البرز تاکستان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیر پرهیزکار به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و آقای محمدرضا ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۵/۰۶/xxx۳

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10172034
آگهی تغییرات شرکت ذوب فولاد نگین خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار اقتصادی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرداد مصیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم گلستان رونقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی البدل و آقای سیدرسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت جهان صنعت فولاد اخوان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای قدرت اله میراحمدپور و شرکت فولاد البرز تاکستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱۱ با نمایندگی آقای امیر پرهیزکار و شرکت جهان فولاد غرب سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای جهانبخش شکری و شرکت مجتمع فولاد اردکان سهامی خاص به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای غلامرضا قمیشی تا تاریخ ۰۵/۰۶/xxx۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908475
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات بازرگانی حمایت فولاد سازان معین ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۷۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تولیدی صنعتی اصفهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا طاهری زاده مروست و شرکت کارخانه لوله و اتصالات چدنی و کلاچ سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر فرنگی زاده و شرکت جهان فولاد غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای جهانبخش شکری و شرکت صنعتی فولادی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد شعرباف و شرکت فولاد شاهرود سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید رئوفی و شرکت صنعتی ماهکار فلز سهامی خاص با نمایندگی آقای سید رضا شهرستانی تا تاریخ ۲۸/۷/xxx۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10123417
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات بازرگانی حمایت فولاد سازان معین به شماره ثبت ۳۸۷۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تولیدی صنعتی اصفهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا طاهری زاده مروست و شرکت کارخانه لوله و اتصالات چدنی و کلاچ سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر فرنگی زاده و شرکت جهان فولاد غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای جهانبخش شکری و شرکت صنعتی فولادی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد شعرباف و شرکت فولاد شاهرود سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید رئوفی و شرکت صنعتی ماهکار فلز سهامی خاص با نمایندگی آقای سید رضا شهرستانی تا تاریخ ۲۸/۷/xxx۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653422
آگهی تصمیمات شرکت خدمات اجرایی و عمرانی کوثر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۱۳۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش مxxxxxxxxx۲۰ و شرکت ره نگار پارس به ش مxxxxxxxxx۰۷ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به ش مxxxxxxxxx۱۷ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۴/۹۱ سید رسول خلیفه سلطانی به ک مxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد ساطعی به ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ره نگارپارس به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد برجی به ک مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9664948
آگهی تصمیمات شرکت خدمات اجرایی و عمرانی کوثر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۱۳۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش‌مxxxxxxxxx۲۰ و شرکت ره‌نگار پارس به ش‌مxxxxxxxxx۰۷ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به ش‌مxxxxxxxxx۱۷ و باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۴/۴/۹۱ سید رسول خلیفه‌سلطانی‌ به ک‌مxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد ساطعی به ک‌مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ره‌نگارپارس به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و احمد برجی به ک‌مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475320

آگهی تصمیمات
شرکت توکا ریل سهامی خاص
ثبت شده بشماره xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸ و ۵/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت بازرگانی توکا تدارک و آقای سید رسول خلیفه سلطانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. هیئت مدیره از بین خود شرکت سرمایه گذاری ساتا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی محمدرضا دادور به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی توکا تدارک بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی علیرضا جانه به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی منوچهر هادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و ضمنا در حق امضا و اختیارات مدیرعامل تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9558520
آگهی تصمیمات در شرکت توکا ریل ـ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۶/۶/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: ۱ـ محمدرضا دادور به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ساتا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جانه به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدرسول خلیفه سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و منوچهر هادی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۸۶ می‌باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای کریم حسین‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10207394
آگهی تأسیس شرکت خدمات توکا کشش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه حمل و نقل ریلی و بار و مسافر خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ کریمخان خ خردمند شمالی پ ۱/xxx کدپستی xxxxxxxxx۹ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵/۵ xxx مورخ ۲۰/۴/۹۰ نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت توکاریل سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا دادور بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت طراحان تجارت قاصدک سپید بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای سید مجتبی موسویان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای محمود جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا شرکت توکا ریل به نمایندگی محمدرضا دادور و شرکت طراحان تجارت قاصدک سپید به نمایندگی سید مجتبی موسویان متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای علی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9535559
آگهی تغییرات شرکت ناوگان ریل الوند نیرو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۸۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمزه علی‌بخشی‌چمازکتی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید رسول خلیفه‌سلطانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۴/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10480654
آگهی تغییرات شرکت تدبیر رایانه جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استادعظیم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای غلامحسین عبدالهی سروی و شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمیدرضا آباذری تا تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۱. در تاریخ ۲۵/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10512085
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجواد شمس ابرده به کدملی xxxxxxxxx۶۴ و احمد دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ و سید رسول خلیفه سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۸۹ احمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اباذری به کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10725185
آگهی تأسیس شرکت ناوگان ریل الوند نیرو سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار اقتصادی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش تجهیزات لکومتیو واگن ‌باری واگن مسافری تجهیزات مترو قطار خودکشش و ماشین‌آلات ریلی نگهداری فنی بازسازی و نوسازی لوکومتیو واگن ‌باری واگن مسافری تجهیزات مترو قطار خودکشش و ماشین‌آلات ریلی تامین قطعات یدکی لوازم و تجهیزات موردنیاز ناوگان ریلی درون شهری و برون شهری احداث کارخانجات نگهداری فنی بازسازی و نوسازی ناوگان ریلی درون شهری و برون شهری فعالیت‌های مهندسی و مطالعاتی و مشاوره مرتبط با موضوع فعالیت شرکت هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی داخلی و خارجی و ایجاد دفاتر و نمایندگی در داخل و خارج از کشور سرمایه‌گذاری مشترک با شرکتهای داخلی و خارجی در موضوع فعالیت شرکت دریافت وام و تسهیلات ارزی و ریالی تهیه تجهیزات سیستم‌های حمل و نقل شامل بالابر جرثقیل ایجاد تاسیسات و تجهیزات در امور زیرساخت جاده‌های ریلی شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان مطهری ـ خیابان میرزای شیرازی شمالی ـ کوچه شهدا ـ پ ۹ ـ واحد ۲۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی xxxxxx۳۶ شماره مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ نزد بانک تجارت شعبه چهارراه پارک پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری حمل و نقل تامین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمد زمانی‌گندمانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت بین‌المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید مصطفی خردمند بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای سید حسین میرافضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای غلامرضا رزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ ـ ۵ ـ شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجتبی لطفی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای محمد سعید‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضای چک سفته برات قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای حمزه‌علی بخشی‌چمازکتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای سید رسول خلیفه‌سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10807498
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید رسول خلیفه‌سلطانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود استادعظیم به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۶/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدجواد شمس‌ابرده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای احمد دشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای علیرضا نیلفروش‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای محمد سعیدنژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای غلامحسین عبدالهی‌سروی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۱۶/۴/۹۲.

در تاریخ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10890902
آگهی تغییرات شرکت ذوب فولاد نگین خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۷۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۳۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهرداد مصیب‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیدرسول خلیفه‌سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم گلستان رونقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و شرکت جهان فولاد غرب سهامی‌خاص با نمایندگی آقای جهانبخش شکری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مجتمع فولاد اردکان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای غلامرضا قمیشی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت جهان صنعت فولاد اخوان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای قدرت‌اله میراحمدپور به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت فولاد البرز تاکستان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیر پرهیزکار به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و آقای محمدرضا ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۵/۰۶/xxx۳

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11663491
آگهی تاسیس موسسه تدبیر امداد کوثر
موسسه فوق در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ تحت شماره xxx۰۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات بررسی و مطالعات در زمینه اقتصادی اخذ نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات مالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و مالی و بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی برای موسسه و تامین ملزومات سفر شامل غذا و چادر و هرگونه فعالیت مجاز دیگر ترجمه متون غیررسمی تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسه عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی خدمات برگزاری همایشها و سمینارها و ارائه خدمات مشاوره مدیریتی.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی بالاتر از هویزه ک جهاد پ۵ ط دوم ـ کد پستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ـ آقای احمد دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد سعیدنژاد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای علیرضا نیلفروش‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای غلامحسین عبدالهی‌سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ آقای مسعود استادعظیم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای سید رسول خلیفه‌سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۷ـ ۵ـ شرکت پِژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمیدرضا اباذر به سمت عضو هیئت‌مدیره

۸ـ۵ـ آقای حمیدرضا اباذری به نمایندگی از شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11767595
آگهی تصمیمات شرکت توکا ریل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸ و ۵/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت بازرگانی توکا تدارک و آقای سید رسول خلیفه سلطانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. هیئت مدیره از بین خود شرکت سرمایه گذاری ساتا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی محمدرضا دادور به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی توکا تدارک بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی علیرضا جانه به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی منوچهر هادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و ضمنا در حق امضا و اختیارات مدیرعامل تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11839094
آگهی تأسیس شرکت شمش فولاد جم آسیا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۰۸/xxx۹ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۰۸/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: احداث خرید تاسیس تکمیل و یا بهره‌برداری از کارخانه‌جات تولیدی در کلیه زمینه‌های صنعت کشور مشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی تهیه تولید توزیع و فروش انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور (از جمله تولید آهن اسفنجی) خرید و فروش کلیه محصولات مجاز واردات و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته‌شده و کلیه کالاهای مجاز شرکت درکلیه نمایشگاهها و مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هرگونه فعالیت مجازی که به نحوی با موضوع فوق مرتبط و سوددهی داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان آیت‌اله طالقانی غربی خیابان شهید عباس سرپرست شماره۳۱‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد نود و هفت هزار و پانصد سهم بانام، تعداد دوهزار و پانصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۱۷/۰۸/xxx۹ نزد بانک سپه شعبه ایرانشهر شمالی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای سید رضا شهرستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای سید رسول خلیفه‌سلطانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ خانم مریم شهرستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای ناصر فرنگی‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵‌ـ ۵ـ خانم مریم شهرستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ و سفته‌ و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره ویکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابداران اقبال به شماره ثبتxxx۰۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای کریم اقبال‌بهبهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11920759
آگهی تغییرات شرکت سامانه آفرین پیشرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۶۷۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید رسول خلیفه‌سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامحسین پلاسچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدجواد شمس‌ابرده و شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری و شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای غلامحسین عبدالهی‌سروی تا تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱.

در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات