غلام‌رضا شیران

غلام‌رضا شیران

کد ملی 128550xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

شرکت های غلام‌رضا شیران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که غلام‌رضا شیران دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12631473
آگهی تغییرات شرکت واحد اتوبوسراني اصفهان و حومه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۳۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی جمالی نژاد کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدعلی احمدی کدملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا تاجمیر ریاحی کدملی xxxxxxxxx۴به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و علیرضا صلواتی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضوعلی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. آقایان ابوالفضل قربانی کدملی xxxxxxxxx و غلامرضا شیران کدملی xxxxxxxxx۳ و حسین غلامی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرسان شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967088
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل توکا سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۱ و ۶/۷/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد متیل به نمایندگی احمد مدنی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به نمایندگی غلامرضا شیران کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت توکا تدارک به نمایندگی سید عباس هوای کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت توکا بتن به نمایندگی مصطفی داوری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. موسسه حسابرسی رایمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و موسسه حسابرسی مجریان پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید و تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10518908
آگهی تصمیمات در شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۳۹۵۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲ و ۲۵/۱۲/xxx۹ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان سید مرتضی سقائیان نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید عباس روحانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر عامل و احمد رضا رضیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر مالی و منابع انسانی و آقای مصطفی نوریان بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. آقای مرتضی قربانی به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۳ و غلامرضا شیران به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۳/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11852486
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل توکا سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۱ و ۶/۷/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد متیل به نمایندگی احمد مدنی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد به نمایندگی غلامرضا شیران کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت توکا تدارک به نمایندگی سید عباس هوای کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت توکا بتن به نمایندگی مصطفی داوری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی رایمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و موسسه حسابرسی مجریان پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات