محمد جعفر برکتین

آقای محمد جعفر برکتین

کد ملی 128543xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
73
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14692078
آگهی تغییرات شرکت تامکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۴۱۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رییس هیئت مدیره و محمدرضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و مریم برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند تمامی اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14692079
آگهی تغییرات شرکت تامکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۴۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مریم برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی ، و علی عبدالحمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برا ی مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14570303
آگهی تغییرات شرکت پر فر آتور تام پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۳۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۲۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ بتصویب رسید . محمدحسین سیروس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اشمیت کرانتس منطقه آزادچابهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و منصورنصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ساخت تجهیزات گازتامکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اسناد عادی واداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا با مهرشرکت معتبراست . وکلیه قراردادها واسناد واوراق بهادار وچک وسفته‌ها با امضاء رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست . زهرا مهاجر دارای به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و شرمین توفیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14563531
آگهی تغییرات شرکت تام صنعت زنده رود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۱۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حامد برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . حمید برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سعید برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14563532
آگهی تغییرات شرکت تام صنعت زنده رود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۱۲۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رییس هیات مدیره و محمدرضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رییس هیات مدیره و حامد برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق رییس یا نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14460922
آگهی تغییرات شرکت پارس ذوب اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره عبارتند از : آقای محمدجعفربرکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای ابراهیم احمدی دستگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای رحیم نصر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای مظفر احمدی دستگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمدرضابرکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ که برای مدت دو سال انتخاب شدند . موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به سمت بازرس اصلی آقای منصور یزدانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14469261
آگهی تغییرات شرکت پارس ذوب اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۳۴ وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره عبارتند از : آقای محمدجعفربرکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای ابراهیم احمدی دستگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای رحیم نصر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای مظفر احمدی دستگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمدرضابرکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ که برای مدت دو سال انتخاب شدند . موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به سمت بازرس اصلی آقای منصور یزدانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366012
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه صنایع تام تک درتاریخ ۲۷/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :طراحی، مشاوره،برنامه ریزی،نظارت و بازرسی،تامین،ساخت،نصب،بهره برداری،خریدوفروش،آموزش،تعمیرات و نگهداری و خدمات پس از فروش و انجام پیمانکاری پروژه های مختلف اعم از مهندسی –تامین –اجرا در زمینه ماشین الات و تجهیزات و خطوط تولید مربوط به صنایع دولتی و غیردولتی من جمله نفت ،گاز،پتروشیمی،معدنی و فولادی، نیرو و برق و انرژی ،آب،فلزی و صنایع مرتبط با راه وابنیه،حمل و نقل ریلی و جاده ای و دریایی،صنایع خودرویی،غذایی و پوشاک،انتقال مواد و جرثقیلها و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی مرتبط و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، کاووسیه ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید بابک بهرامی ، پلاک ۵۸ ، طبقه زیر زمین کدپستی xxxxxxxxx۱
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدی
منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی
مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۱۵/۰۹/xxx۷ نزد بانک سینا شعبه شمس آباد با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره
آقای غلامحسین غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال
آقای مصطفی مهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال
ساخت تجهیزات گاز تامکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و به نمایندگی محمدجعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
بازرسان
آقای محمدرضا ماندگار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337695
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۰۰۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مرتضی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد خوروش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی یارمحمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا)، محمدجعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و علیرضا صادقیان کردآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سامان گستر اصفهان سهامی عام به شناسسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت اعضای هیئت مدیره از تاریخ ۰۴/۰۵/xxx۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب نایب رئیس با امضای آقای علیرضا صادقیان کرد آبادی عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ـ اختیارات به شرح زیر به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی وکیفری در مراجع قضائی، شبه قضائی، اداری و انتظامی با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی مصرح در مواد ۳۵و۳۶آئین دادرسی مدنی ـ افتتاح حسابهای جاری،سپرده های سرمایه گذاری و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسسات اعتباری مجاز و همچنین اختتام حسابهای مذکور ـ تدوین و تنظیم ساختار و چارت سازمانی شرکت و اصلاح آن و بازنگری سند چشم انداز شرکت. ـ برگزاری نمایشگاههای رایگان و همچنین واگذاری غرفه های رایگان به ارگان های دولتی، انجمن ها، اتحادیه ها و غیره و همچنین ارائه تخفیف به متقاضیان ـ نصب و عزل کلیه کارکنان و مشاوران شرکت و تعیین پست سازمانی، حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و توبیخ و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت. ـ تعیین نرخ اجاره بهای غرفه ها، بلیط ورودیه اشخاص و غرفه سازی برای برگزاری هر عنوان نمایشگاهی ـ پیشنهاد تهیه و تدوین آئین نامه های داخلی شرکت ـ انعقاد قراردادهای همکاری، بازاریابی، مشارکتی، تهاتری، اسپانسری، اجاره و واگذاری سالن با ارگان های دولتی، اتحادیه ها،سازمان ها واشخاص اعم از حقیقی و حقوقی همچنین انتخاب مجری و تعیین مبالغ قراردادها و نحوه و چگونگی پرداخت آنها ـ انعقاد قراردادهای خرید مطابق با آئین نامه معاملات شرکت ـ انعقاد تفاهم نامه های همکاری با انجمن ها،اتحادیه ها، نشریات.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295083
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد اخگر اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۰۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمدجعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و رحیم نصر به شماره ملی xxxxxxxxx۷بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند.موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی وخانم زهراصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند. روزنامه اصفهان امروزجهت درج وانتشارآگهی ها ودعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295086
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد اخگر اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۰۳۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جعفر برکتین کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا برکتین کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم نصر کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050724
آگهی تغییرات شرکت فرا سنجش افزار پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۶۶۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا) به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مجید میر غفوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت برنا الکترونیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا خیرایی شبستری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حجت االه قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050740
آگهی تغییرات شرکت فرا سنجش افزار پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۶۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا خیرایی شبستری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و سیدمجید میر غفوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت برنا الکترونیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا) به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14015966
آگهی تغییرات شرکت تام کار سنگ آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۲۴۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۷ آقای محمدرضا برکتین کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رییس هیات مدیره و آقای محمدجعفر برکتین کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای مهدی داوری کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل: چک، سقته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی واوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقأ و با مهر شرکت معتبر است. ضمنأ مدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14015970
آگهی تغییرات شرکت تام کار سنگ آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۲۴۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۱/xxx۷ آقای محمدرضا برکتین کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدجعفر برکتین کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای مهدی داوری کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. آقای ایرح استکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای آرش اخترکاویان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13918878
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری آلیاژی پیشرو سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۱۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا برکتین کد ملی xxxxxxxxx۴ و رحیم نصر کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمد جعفر برکتین کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پیروز نصری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مجتبی اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شده‌اند. روزنامه نصف جهان جهت درج و انتشار آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13882472
آگهی تغییرات شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۰۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: محمدجعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و ابوالقاسم امام موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیدمحمد اعتصامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و امیرهوشنگ خاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت خدماتی بازرگانی صنعتی آینده گستر برهان (به نمایندگی ناصر علی کدملی xxxxxxxxx۵) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ که برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق دارای کدپستی xxxxxxxxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شماره ثبت xxx و زهرا مهاجر دارای کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13882477
آگهی تغییرات شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۰۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جعفر برکتین کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت خدماتی بازرگانی صنعتی آینده گستر برهان به نمایندگی آقای ناصر علی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم امام موسوی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و سیدمحمد اعتصامی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و امیرهوشنگ خاکی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13765300
آگهی تغییرات شرکت توسعه کسب و کار و فناوری آرتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۸۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۸۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید برکتین با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمدرضا برکتین باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جواد نوری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی باقری نصر آبادی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد جعفر برکتین با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات قراردادها و عقود با امضا ثابت مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره یا آقای حمید برکتین همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715271
آگهی تغییرات شرکت پترو کاو آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد رضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمد مهدی کوچک زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹، به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx و تاریخ تأسیس ۲۳/۱۲/xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و مهدی داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷، به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، منتهی به سال مالی xxx۵، مورد تصویب قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715276
آگهی تغییرات شرکت پترو کاو آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴، به سمت رئیس هیأت مدیره، و محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰، به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، و محمد مهدی کوچک زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹، به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره، متفقا و با مهر شرکت، معتبر است. مدیرعامل شرکت، مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628181
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زمین زیست پذیر ایرانیان درتاریخ ۰۳/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ایجاد و اداره‌ی شتاب دهنده‌ی کسب و کار با تمرکز بر زمینه‌های محیط زیست، انرژی، آب، آلودگی، بازدهی تولید، مدیریت تولید و توزیع ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان شهر اصفهان ابوذر کوچه باغ جنت خیابان ابوذر پلاک ۲۵ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم بی نام عادی xxxxxx ریالی می‌باشد که تماما طی گواهی شماره xxx مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ بانک ملی شعبه خیابان عباس اباد اصفهان پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد ترکش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فرشاد تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و خانم سارا عاطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581914
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پر فر آتور تام پارس در تاریخ ۰۶/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: تولیدلوله‌های حفاری با تمرکز بر صنعت نفت وگازوطراحی، ساخت ومونتاژ انواع دستگاهها، تجهیزات وقطعات مرتبط باصنعت نفت وگاز، انجام کلیه امور بازرگانی، خریدوفروش، تهیه وتوزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خدمات تولیدکالاوخدمات پس ازفروش لوله‌های حفاری وکلیه قطعات وتجهیزات متعلقه دربخش نفت وگازوکلیه صنایع مرتبط، خدمات مشاوره فنی ومهندسی، اخذواعطای نمایندگی ازشرکتهای معتبرداخلی وخارجی، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی، اخذوام وتسهیلات ارزی و ریالی ازکلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی داخلی وخارجی در جهت تحقق اهداف شرکت، شرکت درمناقصات ومزایده‌های دولتی وخصوصی داخلی وخارجی، عقدقرارداد بااشخاص حقیقی وحقوقی، ایجادشعب ونمایندگی داخلی وخارجی، افتتاح حساب ارزی و ریالی دربانکها وموسسات داخلی وخارجی، خرید سهام واموال منقول وغیرمنقول وهرگونه فعالیتی که مرتبط باموضوع شرکت می‌باشد در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ولیعصر خیابان ولیعصر خیابان شهید بابک بهرامی پلاک ۵۸ طبقه زیر زمین کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxxxxx ریالی بانام که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آن به موجب گواهی شماره xxx/xxx/۹۶ مورخه ۱۹/۰۴/xxx۶ بانک سامان شعبه آفریقای شمالی پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی منصور نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت اشمیت کرا نتس منطقه آزاد چابهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی سام درکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای منصور نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات حقوقی و اسناد و اوراق تعهدآور تجاری و بهادار بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی هشیار بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی وموسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484682
آگهی تغییرات شرکت تامکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۴۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقا ی محمد رضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم مریم برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی، آقای علی عبدالحمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برا ی مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484684
آگهی تغییرات شرکت تامکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۴۱۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رییس هیات مدیره و خانم مریم برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقا ی محمد رضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289640
آگهی تغییرات شرکت پارس ذوب اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۵ آقای محمدجعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰، آقای ابراهیم احمدی دستگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، آقای رحیم نصر به شماره ملی xxxxxxxxx۷، آقای مظفر احمدی دستگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای منصور یزدانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289643
آگهی تغییرات شرکت پارس ذوب اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۵ آقای محمدجعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم احمدی دستگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رسول حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره)، آقای رحیم نصر به شماره ملی xxxxxxxxx۷، آقای مظفر احمدی دستگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255694
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اس ام اس تامکار پارس درتاریخ ۲۵/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست. کلیه فعالیتهای جمعی یا فردی مورد نظر در رابطه با کمک فنی به تولید، طراحی و خدمات مهندسی، ساخت و تامین تجهیزات و ماشین آلات و قطعات یدکی، تعمیرات نوسازی یا به سازی خطوط تولید وماشین آلات موجود بهمراه انجام خدمات در محل کارگاه تولیدی (خدمات فنی و پشتیبانی) برای تعمیرات تجهیزات و نیز تأمین پشتیبانی فنی در سایت بنا به درخواست کارفرما. در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد خیابان ۴۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx۰ ریالی که مبلغ ۱۴ میلیارد ریال نزد بانک تجارت شعبه میر اصفهان واریز گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: شرکت تام کار سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و شرکت اس ام اس گروه پارس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای پینو تزه به شماره فراگیر xxxxxxxxx به سمت رییس هیأت مدیره و آقای علیرضا ملک زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای حمید برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدندکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات تجاری و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشدمدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112955
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد اخگر اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۰۳۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۵ آقای محمد جعفر برکتین به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا برکتین به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم نصر به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112959
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد اخگر اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۰۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۵ آقای محمدرضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای محمدجعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای رحیم نصر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا کاوه نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و خانم زهرا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028124
آگهی تغییرات شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۰۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ آقای محمدجعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰، آقای ابوالقاسم امام موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای محمدرضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای امیرهوشنگ خاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت خدماتی بازرگانی صنعتی آینده گستر برهان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بعنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شماره ثبت xxx و خانم زهرا مهاجر به کدملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028135
آگهی تغییرات شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۰۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ آقای محمدجعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره، آقای ابوالقاسم امام موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء هیأت مدیره، آقای امیرهوشنگ خاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای ناصر علی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدماتی بازرگانی صنعتی آینده گستر برهان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835105
آگهی تغییرات شرکت تام کار سنگ آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۲۴۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا برکتین کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهدی داوری کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل آقای محمد جعفر برکتین کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاءکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقأ و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795062
آگهی تغییرات شرکت تام کار سنگ آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۲۴۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا برکتین کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد جعفر برکتین کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای مهدی داوری کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای ایرج استکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای آرش اختر کاویان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648181
آگهی تغییرات شرکت احیاء مواد نوین شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۲۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ آقای محمد جعفربرکتین به کدملی xxxxxxxxx۰، آقای رحیم نصر به کدملی xxxxxxxxx و آقای محمدرضابرکتین به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاءاصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای پیروزنصری به کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم زهره توکلی به کدملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12624789
آگهی تغییرات شرکت صنايع ريخته گري آلياژي پيشرو سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۳۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۱۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا برکتین کد ملی xxxxxxxxx۴ و رحیم نصر کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمد جعفر برکتین کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای پیروز نصری نصرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ابراهیم کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شده اند روزنامه نصف جهان جهت درج و انتشار آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12624791
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته گری آلیاژی پیشرو سپاهان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۱۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم نصر کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا برکتین کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس مدیره آقای محمد جعفر برکتین کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12624796
آگهی تغییرات شرکت ريخته گري اخگر اصفهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۸۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و رحیم نصر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. محمد یادگاری قهدریجانی کد ملیxxxxxxxxx۲ و مجتبی اسماعیلی کد ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شده اند .روزنامه نسل فردا جهت درج و انتشار آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12624799
آگهی تغییرات شرکت ریخته گری اخگر اصفهان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۸۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جعفر برکتین کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا برکتین کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس مدیره و رحیم نصر کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است.مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307405
آگهی تغییرات شرکت پترو کاو آریان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۸۳۶۳ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۴۹۰۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰، محمد رضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمد مهدی کوچک زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان رسول فروزمهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مهدی داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307407
آگهی تغییرات شرکت پترو کاو آریان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۸۳۶۳ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۴۹۰۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره، محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد مهدی کوچک زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137021
آگهی تغییرات شرکت پارس ذوب اسپادانا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۰۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۹۸۰۰۶۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم احمدی دستگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا پورنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران)، مظفر احمدی دستگردی، محمدرضا برکتین و رحیم نصر به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137023
آگهی تغییرات شرکت پارس ذوب اسپادانا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۰۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۹۸۰۰۶۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰، آقای ابراهیم احمدی دستگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، آقای رحیم نصر به شماره ملی xxxxxxxxx۷، آقای محمدرضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مظفر احمدی دستگردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای بابک هاشمی میاندشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای پیروز نصری نصرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12050893
آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری مجمع خیرین کارآفرین شکافنده علوم باقر العلوم ع به‌شماره‌ثبت ۲۴۴۴ و‌شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۵۵۰۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید مسعود میردامادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و اکبر اخوان مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و رضا حاج رستم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و حسین کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم فهیمه نعمت اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و احمد فامیل دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مصطفی خدابنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و سید مرتضی امین جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم لیلا گوهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و رضا قنادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمدجعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. عبدالناصر سمسار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بازرس اصلی و پیمان پاک طینت طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9397248
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد اخگر اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۰۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا برکتین کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمد جعفر برکتین کد ملی xxxxxxxxx۰ و رحیم نصر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاءاصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا کاوه نجفی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و خانم زهرا صادقی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شده اند. روزنامه اصفهان امروز جهت درج و انتشار آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668290
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرا دید میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۱۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت ریاست هیئت مدیره محمد رضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره مسعود نریمانی زمان آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا صانعی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل(خارج از سهامداران و هیئت مدیره)انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668291
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرا دید میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد رضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مسعود نریمانی زمان آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550891
آگهی تغییرات شرکت دهکده هنر لیو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۲۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید میثم ساداتی باکدملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ومحمد جعفر برکتین با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و امیر هوشنگ خاکی با کدملی: xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550892
آگهی تغییرات شرکت دهکده هنر لیو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۲۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدجعفربرکتین با کد ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. علی فتحی با کد ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سیدمیثم ساداتی. با کد ملیxxxxxxxxx۸ با دریافت xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه از xxxxxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک سیدمیثم ساداتی. با کد ملیxxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریال شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکاربا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ دارای xxxxxxxxx ریال اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1432840
آگهی تاسیس شرکت تام کار سنگ آرین سهامی خاص شماره ثبت ۵۱۹۸۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۲۴۰۲۷
شرکت سهامی خاص تام کار سنگ آرین در تاریخ ۱۰/۰۲/xxx۳ شماره ثبت xxx۸۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ـ موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت ذیل بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: ساخت نصب تامین و راه اندازی تجهیزات و قطعات و ماشین آلات صنعتی، تامین متریال، مونتاژ و دمونتاژ، امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی، صنایع تبدیلی، نساجی، کانه آرایی، فرآوری متالورژی استخراجی، تبدیل مواد خام، صنایع سنگین، صنایع فلزی (آهن و فولاد، غیر آهنی و فرآورده های فلزی)، تجهیزات هیدرومکانیک، کارخانجات ابزارآلات و ماشین ها، تاسیسات صنعتی جانبی، کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل، خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه سازی مصرف انرژی، صنعت حمل و نقل، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل، ابزار دقیق، مانیتورینگ، میترینگ، رنگ آمیزی و سندبلاست، سیستم های خبر و هشدار دهنده، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی فلزی بتنی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، تونل های آب، مخازن آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، خطوط انتقال آب، احداث دریاچه های مصنوعی، تولید و انتقال نیرو، شبکه های برق، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، وسایل انتقال نظیر (آسانسور، پله برقی)، صادرات و واردات و تولید و توزیع و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبارات مالی از بانک ها و موسسات مالی صرفا در راستای موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و پیمان ها پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.
ـ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد.
ـ مرکز اصلی شرکت: اصفهان کیلومتر ۹ جاده دولت آباد جنب باسکول خیریه امیرالمومنین خیابان بهارستان ۴۶ ـ صد متر ماده به کوچه انبار سنگ پور محسنی کدپستی xxxxxxxxx۱
ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال نقدی است منقسم به xxx/۱۰ سهم xxx/xxx ریالی با نام عادی که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳۰/۰۱/۹۳ نزد بانک ملی شعبه فلکه فیض پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
ـ اولین مدیران شرکت:
آقای محمد رضا برکتین کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جعفر برکتین کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی داوری دولت آبادی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است.
ـ اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
آقای ایرج استکی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای آرش اخترکاویان کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340768
آگهی تغییرات شرکت دهکده هنر لیو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۲۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۵/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران, خیابان ولی عصر, قبل از توانیر, شماره۲/xxx۰ کدپستیxxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ و با نمایندگی آقای امیرهوشنگ خاکی با کدملیxxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت, در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال بهxxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
تعداد اعضاء هیئت مدیره به۲ الی۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می باشد:
سید میثم ساداتی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ دارنده مبلغxxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه
محمدجعفر برکتین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ دارنده مبلغxxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه
علی فتحی دارنده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ مبلغxxx/xxx/۲۶ ریال سهم الشرکه
شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ دارنده مبلغxxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304347
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع ریخته گری آلیاژی پیشرو سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۱۹۸۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳ و ۴/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ رحیم نصر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا برکتین کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جعفر برکتین با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ پیروز نصری نصر آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و سیامک فلاحی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304345
آگهی تصمیمات در شرکت ریخته گری اخگر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۸۸۰۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵ و ۶/۹/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: محمد جعفر برکتین کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا برکتین کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحیم نصر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و محمد یادگاری قهدریجانی کد ملی xxxxxxxxx۲ و مجتبی اسماعیلی کد ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۰/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089743
آگهی تصمیمات شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۰۳۳۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ محمد جعفر برکتین با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید ابوالقاسم امام موسوی با کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر هوشنگ خاکی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) و محمد رضا برکتین کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمد رضا خیرابی شبستری کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و علی فتحی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ رسول فروزمهر با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و ایرج استکی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040120
آگهی تغییرات شرکت دهکده هنر لیو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۲۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۶ تاریخ تولد ۱/۱۰/xxx۴ فرزند اصغر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای سید میثم ساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای محمدجعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۹/۷/xxx۰ فرزند محمدتقی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدجعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید میثم ساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید میثم ساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید میثم ساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۴/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018811
آگهی تصمیمات شرکت آلاپاد سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۷۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۱۷۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: ابوالفضل حاج حسین طلاساز به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سید محمد اعتصامی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی فتحی به ک م xxxxxxxxx۱ محمدجعفر برکتین به ک م xxxxxxxxx۰ و محمدرضا خیرابی شبستری به ک م xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ علی فتحی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدجعفر برکتین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا خیرابی شبستری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10081492
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فرادید میهن سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۹۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۱۰۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه حساب به ش م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و رسول فروزمهر به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجعفر برکتین به ک م xxxxxxxxx۰ محمدرضا برکتین به ک م xxxxxxxxx۴ مسعود نریمانی زمان آبادی به ک م xxxxxxxxx۵ محمدجعفر برکتین بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا برکتین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود نریمانی زمان آبادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958356
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فرادید میهن سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۹۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۱۰۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه حساب به ش م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و رسول فروزمهر به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجعفر برکتین به ک م xxxxxxxxx۰ محمدرضا برکتین به ک م xxxxxxxxx۴ مسعود نریمانی زمان آبادی به ک م xxxxxxxxx۵ محمدجعفر برکتین بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا برکتین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود نریمانی زمان آبادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099719
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع فولاد اخگر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۷۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۰۳۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد جعفر برکتین کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا برکتین کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحیم نصر کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد غلامرضا کاوه نجفی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و کیوان کیانی خراجی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۸/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906159
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع فولاد اخگر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۷۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۰۳۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد جعفر برکتین کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا برکتین کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحیم نصر کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد غلامرضا کاوه نجفی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و کیوان کیانی خراجی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9680721
آگهی تصمیمات شرکت پترو کاو آریان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۶۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمدرضا برکتین به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر برکتین به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی کوچک زاد با کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و رسول فروزمهر با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴۳ و ایرج استکی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749809
آگهی تصمیماتشرکت پترو کاو آریان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۶۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمدرضا برکتین به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر برکتین به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی کوچک زاد با کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و رسول فروزمهر با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴۳ و ایرج استکی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642939
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بین‌المللی طرح گستر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۵۷۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی محمد عمرانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت تهران میکا سازه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی علی نادری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تامکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی محمد جعفر برکتین به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی قائم سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی ناصر نوری زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و شرکت مجتمع صنایع قائم رضا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی رضا حاتمی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 385654

آگهی تصمیمات در شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۰۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۸۹ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقای محمد جعفر برکتین به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید ابوالقاسم امام موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی فتحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و محمدرضا برکتین به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا خیرابی شبستری به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ آقایان رسول فروزمهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و ایرج استکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10944989
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فرادید میهن سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۹۲۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۱۰۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود نریمانی‌زمان‌آباد به کدملیxxxxxxxxx۵‌ـ محمدرضا برکتین به کدملیxxxxxxxxx۴‌ـ محمدجعفر برکتین به کدملیxxxxxxxxx۰‌ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۱۰/۸۹ محمدجعفر برکتین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا برکتین به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود نریمانی‌زمان‌آبادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10990004
آگهی تغییرات در شرکت پتروکاو آریان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۸۳۶۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۶۲۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۲/۷/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱ـ آقایان محمدجعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدمهدی کوچک‌زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال و آقایان رسول فروزمهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و ایرج استکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت‌مدیره از بین خود آقای محمدرضا برکتین را به سمت رئیس هیئت‌مدیره آقای محمدجعفر برکتین را به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدمهدی کوچک‌زاد را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره و یا نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ؛ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشند.

۳ـ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ؛امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۹تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077350
آگهی تغییرات در شرکت ریخته‌گری اخگر اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۸۸۰۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴ و ۱۵/۸/xxx۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

محمد جعفر برکتین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا برکتین بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحیم نصر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیر‌عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.

غلامرضا کاوه نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و مجتبی اسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۲/xxx۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11246141
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع ریخته گری آلیاژی پیشرو سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۳۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۱۹۸۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۸/۸۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: محمد جعفر برکتین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره و رحیم نصر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا برکتین بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فاطمه آخوندپور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و به اتفاق رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پیروز نصری نصر آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و پوپک ریاضی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11367618
آگهی تصمیمات شرکت طراحی وساخت پویا تونل سپاهان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۴۱۹۱ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۸۴۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۹تصمیمات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

حسن سلیمی افجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و محمد جعفر برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و محمدرضا برکتین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضاء رئیس یا نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است ؛ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشند.

بهروان صالحی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ ونرگس سلیمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند

روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ؛امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۲/۸۹تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11472389
آگهی تصمیمات در شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۰۳۳۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۸۹ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقای محمد جعفر برکتین به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید ابوالقاسم امام موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی فتحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و محمدرضا برکتین به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا خیرابی شبستری به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ـ آقایان رسول فروزمهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و ایرج استکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11639384
آگهی تغییرات در شرکت صنایع فولاد اخگر اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۰۳۱۷
برابر صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۶/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱ـ آقایان محمد رضا برکتین بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمد جعفر برکتین بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و رحیم نصر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقایان غلامرضا کاوه نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و کیوان کیانی خراجی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمد جعفر برکتین را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا برکتین را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رحیم نصر را بسمت مدیر‌عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر‌عامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۷/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11659968
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بین‌المللی طرح گستر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۵۷۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی محمد عمرانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت تهران میکا سازه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی علی نادری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تامکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی محمد جعفر برکتین به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی قائم سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی ناصر نوری زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و شرکت مجتمع صنایع قائم رضا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی رضا حاتمی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11762652
آگهی تصمیمات شرکت پترو کاو آریان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۶۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمدرضا برکتین به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر برکتین به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی کوچک زاد با کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و رسول فروزمهر با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴۳ و ایرج استکی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات