بهروز نوری خواجوی

بهروز نوری خواجوی

کد ملی 128543xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
75
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14829852
آگهی تغییرات شرکت بلندپایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز نوری خواجوی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و بهروز امین فرد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وهادی نوری خواجوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء منفرد رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: انجام کلیه امور اداری شرکت ـ انجام تشریفات قانونی ـ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی ـ تنظیم بودجه و تعیین حقوق و هزینه ها و پرداختها ـ بررسی حسابها و پیشنهاد تقسیم سود سالیانه ـ اجرای تصمیمات مجامع عمومی ـ ادای دیون و وصول مالیات ـ تاسیس شعب و نمایندگی ـ قبول و اعطای نمایندگی ـ انتخاب و استخدام کارمند و کارگر متخصص ـ انعقاد هرگونه قرارداد با شرکتها و بانکها و ادارات دولتی و اشخاص و موسسات خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول ـ انجام معاملات بنام و به حساب شرکت ـ استقراض با رهن و یا بدون رهن، گذاشتن اموال شرکت، اخذ اعتبارات از بانکها و اشخاص و دادن وام و تنظیم قرارداد برای انجام امور شرکت، افتتاح حساب جاری و ثابت در بانکها و موسسات و شرکتها و صدور و ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته و چکها، طرح دعوی و دفاع بعنوان مدعی و یا مدعی علیه با اختیارات برای مراجعه به دادگاه های صالحه انتخاب داور و کارشناس، ادعای جعل و انتخاب وکیل با حق توکیل بغیر و عزل آن، حل و فصل کلیه اختلافات خواه از طریق سازش یا داوری و با حق استراداد دعاوی و مشارکت با شخصیتهای حقیقی و حقوقی.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14829858
آگهی تغییرات شرکت بلندپایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶مورد تصویب قرار گرفت. بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و بهروز امین فردبه شماره ملی xxxxxxxxx۱ و هادی نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید..
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14829868
آگهی تغییرات شرکت بلندپایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز نوری خواجوی با کد ملی xxxxxxxxx۷بعنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای بهروز امین فرد با کد ملی xxxxxxxxx۱بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای هادی نوری خواجوی با کد ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضا رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و یا نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14829879
آگهی تغییرات شرکت بلندپایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، وبهروز امین فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و هادی نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرسی اصلی و محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272485
آگهی تغییرات شرکت تدبیر عمران بلند پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا صحرائیان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز نوری خواجوی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کیومرث محمدی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان محمود کتابچی کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد رضا نصرالهی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (غلامرضا صحرائیان، بهروز نوری خواجوی، محمود کتابچی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239174
آگهی تغییرات شرکت بلندپایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز نوری خواجوی کدم xxxxxxxxx۷ هادی نوری خواجوی کدم xxxxxxxxx۱ غلامحسین حقیقی کدم xxxxxxxxx۳ بهروز امین فرد کدم xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239190
آگهی تغییرات شرکت بلندپایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز نوری خواجوی کدم xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آقای بهروز امین فرد کدم xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره آقایان هادی نوری خواجوی کدم xxxxxxxxx۱ وغلامحسین حقیقی کدم xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور با امضا رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13077606
آگهی تغییرات شرکت انرژی تابان پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۹۰۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر ش م xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای سیدمهدی متولیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه ش م xxxxxxxxx۹۶ با نمایند گی آقای بهروز نوری خواجوی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه انرژی متین تام ش م xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی آقای علی اکبر زحمتکش با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره و شرکت برق و انرژی خورشیدی غدیر ش م xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای سعید همتی پور با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسن رسولی کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029470
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین تجارت بلند پایه درتاریخ ۲۹/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:) انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش، واردات و صادرات هرگونه کالا، مواد، تجهیزات، صنعتی، کشاورزی، نفتی، تأسیسات، ماشین آلات به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و یا در قالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور و سایر امور بازرگانی و تجاری.) ایجاد توسعه، راه اندازی و مشارکت در انواع پروژه‌های بازرگانی، خدماتی، صنعتی، ساختمانی و بسته بندی و انجام مشارکت بازرگانی، اقتصادی، اجرایی و مالی در حوزه‌های گوناگون کاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.) انجام مشارکت با بخش‌های عمومی و خصوصی، داخلی خارجی و بازار سرمایه به منظور اخذ نمایندگی‌ها در حوزه فعالیت شرکت و یا اعطای نمایندگی و عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.) دریافت وام، تسهیلات مالی، اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران استاد نجات الهی شمالی پلاک xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵ , xxx مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ نزد بانک پارسیان شعبه میردادماد شرقی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید حسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره. بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. محمد هادی کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. بهروز امین فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. هادی نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. محمد حجتی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره. بهزاد امین فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی. محسن نورمحمدی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراقتصاد پویا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970145
آگهی تغییرات شرکت بلندپایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز نوری خواجوی کدم xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیأت مدیره غلامحسین حقیقی کدم xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره بهروز امین فرد کدم xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل هادی نوری خواجوی کدم xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره بهزاد امین فرد کدم xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضاء رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970161
آگهی تغییرات شرکت بلندپایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیأت مدیره عبارتند از: آقای بهروز نوری خواجوی با کدم xxxxxxxxx۷، آقای بهروز امین فرد با کدم xxxxxxxxx۱، غلامحسین حقیقی کدم xxxxxxxxx۳، هادی نوری خواجوی کدم xxxxxxxxx۱ و بهزاد امین فرد کدم xxxxxxxxx۱ که برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمود کتابچی کدم xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906821
آگهی تغییرات شرکت انرژی تابان پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۹۰۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای سیدمهدی متولیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نماینده گی آقای بهروز نوری خواجوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه انرژی متین تام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی آقای علی اکبر زحمتکش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیات مدیره آقای سیدحسن رسولی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910946
آگهی تغییرات شرکت انرژی تابان پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۹۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای سیدمهدی متولیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نماینده گی آقای بهروز نوری خواجوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت توسعه انرژی متین تام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی آقای علی اکبر زحمتکش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای سیدحسن رسولی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان ا عضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768315
آگهی تغییرات شرکت اطلس ساخت بلند پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۳۱۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای غلامرضا صحرائیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره بهروز نوری خواجوی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره محمود کتابچی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا زندی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل سید محمد رضا نبوی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768323
آگهی تغییرات شرکت اطلس ساخت بلند پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۳۱۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای غلامرضا صحرائیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بهروز نوری خواجوی کدملی xxxxxxxxx۷ محمود کتابچی کدملی xxxxxxxxx۲ رضا زندی کدملی xxxxxxxxx۶ سید محمد رضا نبوی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642662
آگهی تغییرات شرکت دادار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۶۲۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای بهروز نوری خواجوی به کد ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای بهروز امین فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد موحدخواه به کدملی xxxxxxxxx بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12596059
آگهی تغییرات شرکت بلندپايه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقایان بهروز نوری خواجوی با کدملی xxxxxxxxx۷ و بهروز امین فرد با کدملی xxxxxxxxx۱و بهرام امین فرد با کدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12596064
آگهی تغییرات شرکت بلندپايه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای بهروز نوری خواجوی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای بهرام امین فرد با کدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای بهروز امین فرد با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور با امضا رئیس هیات مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525239
آگهی تغییرات شرکت تدبير عمران بلند پايه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و غلامرضا صحرائیان کدملی xxxxxxxxx۱ و کیومرث محمدی کدملی xxxxxxxxx۹ و محمود کتابچی کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد رضا نصرالهی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰بعنوان بازرسی اصلی و محسن نورمحمدی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۳بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد پویا برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487371
آگهی تغییرات شرکت فرودیار بلند پایه شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای غلامرضا صحرائیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای بهروز نوری خواجوی با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای بهروز امین فرد با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمود میر شریفیان باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای اصغر کتابچی با کد xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیر عامل ویکی از اعضای هیات مدیره(آقایان بهروز نوری خواجوی و یا بهروز امین فرد، غلامرضا صحرائیان) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12466472
آگهی تغییرات شرکت سحر سازه بلند پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۸۶۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ غلامرضا صحرائیان ش م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای بهروز نوری خواجوی ش م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از (شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه ش م xxxxxxxxx۹۶)به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ حسن پورنادری ش م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ محمود کتابچی ش م xxxxxxxxx۲ و غلامرضا علیلو ش م xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (آقایان محمود کتابچی، غلامرضا صحرائیان، بهروز نوری خواجوی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360621
آگهی تغییرات شرکت سامان ماشین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و بهروز امین فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و غلامحسین حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و بهروز نوری خواجوی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و احمد بهرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی متین خردمند ملی xxxxxxxxx۶۵به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن نورمحمدی نجف آبادی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303547
آگهی تغییرات شرکت سیمان خمین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۴۱۸۸۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۲۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز نوری خواجوی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای غلامرضا صحرائیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید حسن رسولی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی۹۲ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و امیر حسین عسگری زاده شناسه ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303553
آگهی تغییرات شرکت سیمان خمین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۴۱۸۸۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۲۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای بهروز نوری خواجوی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای غلامرضا صحرائیان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید حسن رسولی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمد حجتی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12216486
آگهی تغییرات شرکت سازه فلز بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۲۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه و توسعه بلندپایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای غلامحسین حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12216487
آگهی تغییرات شرکت سازه فلز بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۲۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه و توسعه بلندپایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای غلامحسین حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای احمد بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید کسری عریضی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل خارج از اعضاء برای مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهاء دار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. سایر اوراق و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209645
آگهی تغییرات شرکت انرژی تابان پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۹۰۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا دهنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای علی اکبر زحمتکش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی متین تام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای احمد صیفی کاران قم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای سید حسن رسولی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209649
آگهی تغییرات شرکت انرژی تابان پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۹۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین عسگری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات " برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای علیرضا دهنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت توسعه انرژی متین تام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی آقای علی اکبر زحمتکش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای احمد صیفی کاران قم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدحسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12200007
آگهی تغییرات شرکت پایه سازان بلند پایه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۱۴۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا صحرائیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره بهروز نوری خواجوی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره مجید برازنده طهرانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره محمود کتابچی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره سید حسن رسولی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اسناد واوراق بهادار، تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.سایر اوراق ومکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194558
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه بلند پایه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سیدعلی روح الامین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره، اقایان غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بهمن حقیقی پوده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ در سمتهای قبلی خود برای مدت باقیمانده ابقاء گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175200
آگهی تغییرات شرکت بلندپایه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای بهروز نوری خواجوی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ خانم الهه دیانوش با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای بهروز امین فرد با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با دو امضاء از بین اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158905
آگهی تغییرات شرکت بلندپایه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۰۱۰۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: بهروز نوری خواجوی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و بهروز امین فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم الهه دیانوش به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرسی اصلی و امیر حسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143569
آگهی تغییرات شرکت فراز كوه البرز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۷۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محمد موحد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای بهروز امین فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره آقای سید حسین صدری نجف آبادی(خارج از هیات مدیره) به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء سید حسین صدری به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره مجتماً با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای مصیب کیکاوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی و آقای امیر پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135122
آگهی تغییرات شرکت پایه سازان بلند پایه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۱۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی بهروز نوری خواجوی به کد ملیxxxxxxxxx۷ و غلامرضا صحرائیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سید حسن رسولی به کد ملیxxxxxxxxx۸ و مجید برازنده طهرانی به کد ملیxxxxxxxxx۳ و محمود کتابچی به کد ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرسی اصلی و امیر حسین عسگری زاده به کد ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356354
آگهی تغییرات شرکت سرمایه و مسکن بلند پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۴۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
غلامرضا صحرائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت بلند پایه به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی بهروز نوری خواجوی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ هادی نوری خواجوی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و محمد حجتی نجف آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356355
آگهی تغییرات شرکت سرمایه و مسکن بلند پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۴۰۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
غلامرضا صحرائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت بلند پایه به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی بهروز نوری خواجوی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی نوری خواجوی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و محمد حجتی نجف آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356356
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۶۷۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره, آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , آقای محمد خاکی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل, آقای سید حسن رسولی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره, آقای محمدرضا نورمحمدی نجف آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356361
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۶۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه ش مxxxxxxxxxxxx به نمایندگی آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ , آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ , آقای محمد خاکی به شماره ملیxxxxxxxxx۰, سید حسن رسولی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ , آقای محمدرضا نورمحمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۴
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298144
آگهی تغییرات شرکت تدبیر عمران بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کیومرث محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمدرضا نصرالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین عسگری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298150
آگهی تغییرات شرکت تدبیر عمران بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیومرث محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا نصرالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298151
آگهی تغییرات شرکت سحر سازه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۸۶۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای حسن پورنادری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx و غلامرضا علیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره (محمود کتابچی یا غلامرضا صحرائیان) همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298153
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین عیوضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد گائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره (محمود کتابچی یا بهروز نوری خواجوی) همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298208
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد گائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای غلامحسین عیوضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302216
آگهی تغییرات شرکت سحر سازه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۸۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه به نمایندگی آقای بهروز نوری خواجوی کدملی xxxxxxxxx۷ آقای غلامرضا صحرائیان کدملی xxxxxxxxx۱ آقای حسن پورنادری کدملی xxxxxxxxx آقای محمود کتابچی کدملی xxxxxxxxx آقای غلامرضا علیلو کدملی xxxxxxxxx۰ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274234
آگهی تغییرات شرکت دادار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۶۲۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۷۶۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای بهروز نوری خواجوی ک م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز امین فرد ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد موحد خواه ک م xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250483
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه بین‌الملل افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۷۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای جواد توکلی عنبرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250484
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه بین‌الملل افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۷۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه با ش م xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای جواد توکلی عنبرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سیدحسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهروز امین فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250550
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای بهمن حقیقی پوده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سیدعلی روح الامین به شماره ملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253068
آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای غلارضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن حقیقی پوده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی روح الامین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره (محمود کتابچی، بهروز نوری خواجوی) همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247764
آگهی تغییرات شرکت فرودیار بلندپایه شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای بهروز امین فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود میرشریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (بهروز نوری خواجوی یا بهروز امین فرد) همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247765
آگهی تغییرات شرکت فرودیار بلندپایه شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل:
شرکت سرمایه و توسعه بلندپایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای بهروز امین فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت فرودیار سامانه ایرانیان xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای اصغر کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمود میرشریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153180
آگهی تاسیس شرکت آرمان سازه بلند پایه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: طراحی ـ مدیریت ـ تامین تجهیزات ـ احداث و مشارکت در ساخت و بهره برداری کلیه امور زیربنایی و ساختمانی و فنی و مهندسی در داخل و خارج از کشور از قبیل کارخانجات صنعتی ـ کارخانجات سیمان نیروگاهها و پالایشگاهها ابنیه, شهرسازی, سیویل, سدسازی, پل فرودگاه, بنادر و اسکله ـ خطوط لوله نفت و گاز ـ شبکه آبیاری و زهکشی, آب و فاضلاب ـ تصفیه خانه ها و مخازن ـ مهندسی خرید ـ طراحی و اجرای تاسیسات برق مکانیک ـ ابزار دقیق ـ پروژه های عمرانی تامین و تجهیز صنایع مورد نیاز ـ انجام کلیه امور مجاز بازرگانی و صادرات و واردات که بطور مستقیم و غیرمستقیم به تمام و یا هریک از موضوعات مشروحه فوق و موارد مشابه مرتبط باشد بصورت مستقل یا از طریق مشارکت یا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و یا خارجی در هریک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ خ استاد نجات الهی شمالی ـ پxxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۳ مورخ۱۴/۰۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه و توسعه بلندپایه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای محمد خاکی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای محمدرضا نور محمدی نجف آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ ۵ـ آقای سید حسن رسولی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ ۵ـ آقای محمد خاکی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076030
آگهی تغییرات شرکت فراز کوه البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۷۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد موحد خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهروز امین فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۹/۱۱/xxx۳
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد موحدخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز امین فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسین صدری نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۹/۱۱/xxx۳
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا سید حسین صدری به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۳/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978321
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان بلند پایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۰۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۱۰/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد گائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمود حجتی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای غلامحسین عیوضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی تا تاریخ ۱۳/۱۰/۹۳.
در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978364
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان بلند پایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۰۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد گائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود حجتی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین عیوضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین عیوضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (محمود کتابچی ـ بهروز نوری خواجوی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10040239
آگهی تصمیمات شرکت سیما خمین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۶۱۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز نوری خواجوی به کدملی xxxxxxxxx۷ غلامرضا صحرائیان به کدملی xxxxxxxxx۱ سید حسن رسولی به کدملی xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ بهروز نوری خواجوی بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا صحرائیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حجتی نجف آبادی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629818
آگهی تصمیمات شرکت سیما خمین سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۱۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۶۱۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز نوریخواجوی به کدملی xxxxxxxxx۷ـ غلامرضا صحرائیان به کدملی xxxxxxxxx۱ـ سید حسن رسولی به کدملی xxxxxxxxx۸ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ بهروز نوریخواجوی بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا صحرائیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حجتینجفآبادی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیاتمدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626663
آگهی تصمیمات شرکت بلند پایه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۰۱۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز نوری خواجوی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بهروز امین فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ الهه دیانوش به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ بهروز نوری خواجوی به سمت رئیس هیئت مدیره و الهه دیانوش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز امین فرد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9555688
آگهی تصمیمات شرکت بلند پایه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۰۱۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز نوری‌خواجوی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بهروز امین‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ الهه دیانوش به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ بهروز نوری‌خواجوی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و الهه دیانوش به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهروز امین‌فرد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 587566
آگهی تغییرات شرکت فرودیار بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۰۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۱۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای بهروز امین فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود میرشریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی و شرکت فرود یار سامانه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای اصغر کتابچی تا تاریخ ۲/۱۲/xxx۲
در تاریخ ۲۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 587567
آگهی تغییرات شرکت فرودیار بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۰۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۱۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود میرشریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهروز امین فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فرود یار سامانه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای اصغر کتابچی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر کتابچی به نمایندگی از شرکت فرود یار سامانه ایرانیان سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره آقایان بهروز نوری خواجوی و یا بهروز امین فرد همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547125
آگهي تصميمات شرکت دادار (سهامي‌خاص) بشماره ثبت۲۶۲۲۸۷ و شناسه ملي۱۰۱۰۳۷۹۷۶۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به ش.ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و محمود عنصری به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بهروز نوری خواجوی به ش.ملیxxxxxxxxx۷ بهروز امین فرد به ش.ملیxxxxxxxxx۱، محمد موحد خواه به ش.ملیxxxxxxxxx۱۳.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9691062
آگهی تغییرات شرکت سامان ماشین آریا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۷۶۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۶۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۷/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی سپاهان‌تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای سید ‌شهریار نوریان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۷/۶/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

اقای غلامرضا فرقانی‌‌رئیسی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای غلامحسین حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای احمد بهرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای بهروز نوری‌خواجوی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه و توسعه بلند‌پایه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی‌‌نجف‌آبادی تا تاریخ۷/۶/xxx۲.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9912501
آگهی تصمیمات شرکت بلند پایه سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۰۱۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۴۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و نصراله صالح به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز نوری‌خواجوی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و بهروز امین‌فرد به ش ملی xxxxxxxxx۱ و الهه دیانوش به ش ملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۴/۹۰ بهروز نوری‌خواجوی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و الهه دیانوش به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی پنجه‌فولادگران خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء از بین اعضاء هیئت‌مدیره یا مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9749292
آگهی تغییرات شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۳۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمود حجتی‌نجف‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدعلی پنجه‌فولادگران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهروز نوری‌خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهروز امین‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید حسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهروز نوری‌خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۲۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10360900
آگهی تأسیس شرکت بلند پایه بین الملل افق سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۸/۰۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۸/۰۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: پیمانکاری تهیه طراح اجرا و مدیریت کلیه طرحهای زیربنایی و فنی و مهندسی و عمرانی در داخل و خارج از کشور از قبیل ابنیه شهرسازی سیویل سدسازی پل فرودگاه بنادر و اسکله خطوط لوله نفت و گاز شبکه آبیاری و زهشکی تاسیسات آب و فاضلاب و تصفیه خانه کارخانجات صنعتی راه و راه آهن مترو انبارها سازه‌های بتنی و فلزی نیروگاه و پالایشگاه و تامین و تجهیز منابع مورد نیاز انجام کلیه امور مجاز بازرگانی و صادرات و واردات بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تمام و یا هریک از موضوعات مشروحه فوق و موارد مشابه بصورت مستقل یا از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و یا خارجی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی ایجاد نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ استاد نجات الهی شمالی پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸ مورخ ۱۸/۰۳/xxx۰ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت سرمایه و توسعه بلندپایه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای سید حسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای جواد توکلی عنبرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ آقای بهروز امین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ آقای جواد توکلی عنبرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10148737
آگهی تغییرات شرکت سامان ماشین آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای سید شهریار نوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۳/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا فرقانی رئیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامحسین حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای بهروز نوری خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت بلند پایه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی نجف آبادی تا تاریخ ۱/۳/xxx۰. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10598808
آگهی تغییرات شرکت سامان ماشین آریا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۷۶۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای غلامرضا فرقانی‌رئیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای غلامحسین حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهروز نوری‌خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بلند پایه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی‌نجف‌آبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای غلامحسین حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد و بهادار و اوراق تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10686649
آگهی تغییرات شرکت سرمایه و توسعه بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۳۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای سید شهریار نوریان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۹/۵/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود حجتی‌نجف‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدعلی پنجه‌فولادگران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای غلامرضا صحرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهروز نوری‌خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمود کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بهروز امین‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید حسین رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۹/۵/xxx۲

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10781951
آگهی تصمیمات شرکت دادار (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۶۲۲۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۹۷۶۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به ش.ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و محمود عنصری به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بهروز نوری‌خواجوی به ش.ملیxxxxxxxxx۷ بهروز امین‌فرد به ش.ملیxxxxxxxxx۱، محمد موحد‌خواه به ش.ملیxxxxxxxxx۱۳.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10787957
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خمین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۱۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۶۲۷۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حسن رسولی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و بهروز نوری‌خواجوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا صحرائیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بهروز امین‌فرد خارج از اعضاء به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10908588
آگهی تغییرات شرکت فراز کوه البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۰۸۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۷۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهروز نوری‌خواجوی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای محمد موحدخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهروز امین‌فرد به شمراه ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهروز نوری‌خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد موحدخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهروز امین‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید حسین صدری‌نجف‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای سید حسین صدری به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۲۸/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11066575
آگهی تغییرات شرکت فرودیار بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۰۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۱۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین عسکری‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای بهروز نوری‌خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای بهروز امین‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود میرشریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌ و توسعه بلند پایه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای محمود حجتی‌نجف‌آبادی و شرکت فرود یار سامانه ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اصغر کتابچی تا تاریخ ۲/۱۲/xxx۲

در تاریخ ۲۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11688392
آگهی تغییرات شرکت سامان ماشین آریا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۷۶۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۶۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۸/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

اقای غلامرضا فرقانی‌‌رئیسی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای غلامحسین حقیقی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد بهرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهروز نوری‌خواجوی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه و توسعه بلند‌پایه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی‌‌نجف‌آبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای غلامحسین حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و... با امضا مشترک مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهرشرکت معتبرمیباشد. سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۱/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11772267
آگهی تغییرات شرکت فرودیار بلند پایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۰۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۱۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای بهروز نوری‌خواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمود میرشریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهروز امین‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌ و توسعه بلند پایه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمود حجتی‌نجف‌آبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فرود یار سامانه ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اصغر کتابچی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای اصغر کتابچی به نمایندگی از شرکت فرود یار سامانه ایرانیان سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره آقایان بهروز نوری‌خواجوی و یا بهروز امین‌فرد همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات