محمود جنتیان

محمود جنتیان

کد ملی 128537xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14464109
آگهی تغییرات شرکت خدماتی احداث خطوط و پستها پیما برق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای متین جنتیان xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین الملل عمران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ سریر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای احمد شادرام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وبه سمت عضو هیئت مدیره وآقای ساسان محمدزاده سالیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت نیرو سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرخ امینیبه شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار اعم از چک ، سفته و بروات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضوء از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13995007
آگهی تغییرات شرکت بین الملل عمران سریر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۵۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمود جنتیان ش. م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محمد رضا جنتیان ش. م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، متین جنتیانش. م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، کوروش دارپرنیان ش. م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، فرشاد فرزاد ش. م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قرار دادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768963
آگهی تغییرات شرکت خدماتی احداث خطوط و پستها پیما برق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای متین جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت بین الملل عمران سریر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیاوش محمدی نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت نیرو سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد شادرام به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی عطایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرخ امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار اعم از چک، سفته و بروات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضوء از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا معتبر می‌باشد. ج: هیئت مدیره وظایف و اختیارات مندرج در اساسنامه شامل بندهای الف، ب، ج، د (به جز عزل و نصب مدیرعامل)، ه، ح، ط را به مدیرعامل تفویض می‌نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768974
آگهی تغییرات شرکت خدماتی احداث خطوط و پستها پیما برق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بین الملل عمران سریر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت نیرو سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ آقای احمد شادرام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای علی عطایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13704282
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مولد نیروگاهی امید محمودآباد قم درتاریخ ۲۰/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: تولید و فروش انرژی برق از طریق ایجاد و راه اندازی نیروگاه محمود آباد قم تامین مالی، احداث، راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری نیروگه محمود اباد قم سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها، موسسات و بنگاههای و ایجاد و تاسیس شرکت‌های جدید در داخل و خارج از کشور به تنهایی ویا مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انجام فعالیتهای تجاری و بازرگانی، صنعتی و خدمات فنی ومهندسی وسایر خدمات، واردات کالا و خدمات برای نیروگاه محمود اباد قم استفاده از کلیه افراد حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی از جمله پیمانکاران، مشاوران، شرکتها و کارخانجات سازنده و واردکنندگان تجهیزات و ماشین الات داخلی و خارجی جهت نیروگاه محمود اباد استفاده اتسهیلات بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور در جهت. تحقق اهداف شرکت انجام کلیه عملیات مجاز که برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا درجهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران میرداماد خیابان نفت شمالی خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی پلاک xxx طبقه چهارم واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰ سهم آن بانام عادی می‌باشد گواهی شماره ۷۷/۹۶/xxx۷ مورخ ۲۷/۶/۹۶ از بانک خاورمیانه شعبه بخارست به مبلغ xxxxxxxxx۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای اسداله دلگشائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای خلیل پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی حسابرسی رهنمود گران کاردان حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316386
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرایند دانش آب و انرژی فردا درتاریخ ۰۱/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: احداث تاسیسات تولید آب و برق، انتقال آب و برق و احداث تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، بهره برداری از این تاسیسات، خرید و فروش صادرات و واردات آب و برق و همچنین کلیه فعالیتهای تجاری که مستقیم و غیر مستقیم به تحقق اهداف شرکت منجر میشود. شرکت میتواند در رابطه با موضوع و حدود فعالیت‌های خود از طریق زیر اقدام کند. مدیریت احداث نیروگاه و تاسیسات مرتبط شامل مدیریت پروژه، طراحی و نظارت بر عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی مدیریت احداث تاسیسات تولید و تصفیه آب در انواع مختلف شامل مدیریت پروژه، طراحی و نظارت بر عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی مدیریت تولید و بهره برداری و تعمیرات و نگهداری از تاسیسات آب و برق مدیریت خرید و فروش آب و برق تامین و فروش تجهیزات و قطعات یدکی تاسیسات آب و برق آموزش مرتبط به موضوع شرکت همکاری و مشارکت با هر نوع شرکت و موسسه و یا سازمانی که در زمینه‌های موضوع شرکت فعالیت میکند سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در هرگونه فعالیتی که مرتبط با موضوع شرکت باشد. تاسیس، تصدی، نظارت و یا اجاره هر گونه واحدی در زمینه فعالیت شرکت خرید یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری به منظور تسهیل فعالیت‌های شرکت فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در زمینه موضوع شرکت انجام هرگونه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت احداث و اعطای هرگونه نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و قبول نمایندگی از شرکتها و موسسات تاسیس شرکت، شرکتهای در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت ((در صورت ضرو رت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم.)) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - میرداماد - خیابان نیلوفر - کوچه سینا - پلاک ۹ - طبقه دوم - - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که سی و پنج درصد آن به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدا طی گواهی شماره xxx/۹۵/xxx۷ مورخ ۹/۹/۹۵ بانک خاورمیانه شعبه بخارست پرداخت گردیده و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده_است. اولین مدیران: آقای محمد هادی زرگر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هئیت مدیره) آقای محمود جنتیان با شماره ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای خلیل پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای حسین جوادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل بعلاوه یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل دوتن از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231929
آگهی تغییرات شرکت خدماتی احداث خطوط و پستها پیما برق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمجتبی احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت نیرو سرمایه بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای متین جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی ازشرکت بین الملل عمران سریر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضوء هیئت مدیره آقای سیدجواد سیدخسرو شاهی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار اعم از چک، سفته و بروات با امضای مشترک دو عضوء از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا معتبر می‌باشد. هیئت مدیره وظایف و اختیارات مندرج در اساسنامه شامل بندهای الف، ب، ج، د (به جز عزل و نصب مدیرعامل)، ه، ح، ط را به مدیرعامل تفویض می‌نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231930
آگهی تغییرات شرکت خدماتی احداث خطوط و پستها پیما برق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین الملل عمران سریر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای محمود جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889165
آگهی تغییرات شرکت فرا سمنت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۹۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه چیت سازی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محمود جنتیان کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا جنتیان کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقایان میثم حاجی عبدالعلی شماره ملی: xxxxxxxxx۱، آقای محمد جوان منفرد شماره ملی: xxxxxxxxx۱، به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714888
آگهی تغییرات شرکت عمران ساختمان سریر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۵۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمود جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و محمدرضا جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و متین جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات و عقوداسلامی و تعهدآور و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714923
آگهی تغییرات شرکت عمران ساختمان سریر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۵۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمود جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۲ و متین جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و کوروش دارپرنیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و فرشاد فرزاد به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174819
آگهی تغییرات شرکت عمران ساختمان سریر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۵۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقایان محمود جنتیان به کدملی: xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و محمدرضا جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و متین جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کوروش دارپرنیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و فرشاد فرزاد به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین و انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار ازقبیل: چک. سفته. برات. و عقوداسلامی و تعهداور باامضا مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره به همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719534
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی پورهاشم، به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیأت مدیره ومحمدرضا نوری، به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت عضو هیأت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴بسمت عضو هیأت مدیره و آقای امیررضا گلستانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیأت مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از طرف شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و عوض محمد پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه م ـ ـ لی xxxxxxxxx۵۷برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مشترک آقای محمود جنتیان مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۲و ۷و ۸و ۹ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376105
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای محمد تعلق با کد ملی xxxxxxxxx۳ با حفظ سمت مدیرعاملی به نمایندگی از شرکت آلوم راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بجای آقای محمود جنتیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره نیز برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364615
آگهی تغییرات شرکت عمران ساختمان سریر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۵۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدرضا جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲
ـ محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱
ـ متین جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱
ـ فرشاد فرزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸
ـ کوروش دارپرنیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364619
آگهی تغییرات شرکت عمران ساختمان سریر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۵۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدرضا جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
متین جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقوداسلامی و تعهدآور با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374183
آگهی تغییرات شرکت عمران ساختمان سریر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۵۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدرضا جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲
ـ محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱
ـ متین جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱
ـ فرشاد فرزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸
ـ کوروش دارپرنیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374187
آگهی تغییرات شرکت عمران ساختمان سریر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۵۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدرضا جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
متین جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقوداسلامی و تعهدآور با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359001
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی پورهاشم, به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا نوری, به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بموجب معرفینامه شماره xxx۶ مورخ ۴/۸/۹۲ بسمت عضو هیات مدیره و فرانک زنده نوش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیات مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و عوض محمدپارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک, سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از آقایان مهندس مهدی پور هاشم و یا مهندس عوض محمدپارسا و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای مهندس مهدی پورهاشم باتفاق امضاء آقای مهندس عوض محمدپارسا و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر است.
اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359001
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی پورهاشم, به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا نوری, به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بموجب معرفینامه شماره xxx۶ مورخ ۴/۸/۹۲ بسمت عضو هیات مدیره و فرانک زنده نوش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیات مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و عوض محمدپارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک, سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از آقایان مهندس مهدی پور هاشم و یا مهندس عوض محمدپارسا و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای مهندس مهدی پورهاشم باتفاق امضاء آقای مهندس عوض محمدپارسا و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر است.
اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302450
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۰۳۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای دکتر مجتبی غروی به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت شرکت پارس گستر کیش و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به اتفاق آراء برای مدت تصدی بعنوان مدیرعامل و آقای مهندس محمدرضا پسندیده به شماره کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار به شماره ثبت xxx۷۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و اقای محمود جنتیان به شماره کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سمنان به شماره ثبتxxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و تعهدات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام پذیرد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298228
آگهی تغییرات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۷/۹۲ شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۰۳۸۵
و پیرو آگهی صادره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۶/۷/۹۲ موارد ذیل از قلم افتاده که مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.
آقای محمدرضا پسندیده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی چند منظوره هسایار به شماره ثبت xxx۷۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای دکتر مجتبی غروی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پارس گستر کیش به شماره ملی xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
ـ آقای محمود جنتیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سمنان به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای علی امینی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت فنی مهندسی صنعت بهشت آپادانا به شماره ثبت xxx۵۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای غلامرضا محفوظی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به شماره ثبت xxx۵۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275641
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدنبی فرجی با کدملیxxxxxxxxx۸ به جای آقای محمود جنتیان با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نصب نیرو با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ و آقای فرخ امینی با کدملیxxxxxxxxx۹ به جای آقای محمود زمردی مقدم با کدملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت قدس نیرو با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و آقای پیمان آذرمینا با کدملیxxxxxxxxx۷ به جای آقای علیرضا شیرانی با کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت موننکو ایران با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ و آقای محمود زمردی مقدم با کدملیxxxxxxxxx۶ به جای آقای فرخ امینی با کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت توسعه مناوری نیرو (متن) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ بعنوان اعضای هیا ت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. در نتیجه آقای ابوطالب نیازی با کدملیxxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدنبی فرجی با کدملیxxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای صادق خلیل نژاد با کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند.
نحوه امضاء اسناد و اختیارات تفویض شده به مدیرعامل مطابق مصوبه مورخ۵/۴/xxx۱ تایید و تمدید گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100800
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به‌ شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی پرویز معتمد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی رضا بختیاری کشکجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آلوم راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمود جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سید مرتضی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی علی نحوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره و محمد تعلق به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس یا نائب رئیس با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت انجام شود اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 665999
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوسهامی عام به شماره ثبت۱۰۸۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۳/۹۱ و هیئت مدیره۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی یعقوب کارگرزاده به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سینا فرایند نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی مسعود حجت به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمدمهدی فنائی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی محمد کبیری اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برای بانکهای مستقر در شهر تهران با امضا مدیرعامل (محمد کبیری اصفهانی) به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا به اتفاق امضا داود اسکندری به کدملیxxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت و در غیاب نامبرده اسناد مزبور با امضا رئیس هیئت مدیره محمود جنتیان به اتفاق یک نفر از اعضا هیئت مدیره و یا به اتفاق امضا داود اسکندری با مهر شرکت و در صورتی که اسناد تعهدآور فوق الاشعار عهده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان امحل استقرار کارخانجات شرکت باشد با امضا مدیرعامل به اتفاق امضا محمد تیزرای اقدم به کدملیxxxxxxxxx۰ و با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره به اتفاق امضا محمد تیزرای اقدم با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666113
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور غرب نیروسهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر شهبازی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نصب نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ بنمایندگی محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه فناوری نیرو (متن) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ بنمایندگی فرخ امینی به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت قدس نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ بنمایندگی محمود زمردی مقدم به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت موننکو ایرانبه شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی علیرضا شیرانی به کدملیxxxxxxxxx۹ و ابوطالب نیازی به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۴/۹۱ محمود جنتیان بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوطالب نیازی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرخ امینی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید..
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9703340
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف‌بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر شهبازی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نصب نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ بنمایندگی محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه فناوری نیرو (متن) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ بنمایندگی فرخ‌امینی به کدملیxxxxxxxxx۹ و شرکت قدس نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ بنمایندگی محمود زمردی‌مقدم به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت موننکو ایرانبه شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی علیرضا شیرانی به کدملیxxxxxxxxx۹ و ابوطالب نیازی به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۴/۹۱ محمود جنتیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوطالب نیازی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرخ امینی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند . و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید..

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593664
آگهی تغییرات در شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۱/۲/۹۱ نسبت به موارد ذیل تصمیم گردید: محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای علی اکبر سهیلی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا عادی و یا مالی اعم از چک سفته برات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق عوض محمدپارسا عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 567103
آگهی تصمیمات شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۵۲۳۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۱/۹۰ محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و امان اله نیک نفس کرمانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توکا) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالمجید رجبی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ و غلامرضا منوچهری به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ و اسداله دلگشایی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شد. تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9954572
آگهی تغییرات شرکت عمران ساختمان سریر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۵۴۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ به موضوع فعالیت شرکت عبارت: انجام خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری در امور مربوط به طرح و ساخت ئی پی سی‎ـ یا تدارک و ساخت پی سی و یا ساخت سی بناها، ساختمان‎ها و اعم از چوبی آجری بتنی و فلزی و نظایر آن و یا ترکیبی از آنها و همچنین تامین سرمایه مورد نیاز پروژه‌ها در صورت لزوم‎ـ انجام خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری در امور مربوط به طرح و ساخت ئی پی سی راههای اصلی و فرعی بزرگراهها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم‎های انتقال هوایی پایه‎دار فرودگاهها تونل‎ها پل‎ها انواع شمع‎کوبی و شمع‎ریزی راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه نصب نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و تامین سرمایه مورد نیاز پروژه‎ها و سایر عملیاتی که جهت تکمیل اهداف فوق ضرورت داشته باشدـ انجام خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری در امور مرتبط به طرح و ساخت ئی پی‌سی بندها سدها و ساخت نیروگاه آبی سازه‎های هیدرولیکی و تونل‎های آب و مخازن آب و شبکه‎های توزیع آب و شبکه‎های جمع‎آوری و انتقال فاضلاب کانالهای انتقال آب و شبکه‎های آبیاری و زهکشی سازه‎های دریایی و ساحلی احداث حوضچه‎ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه‎خانه‎های آب و فاضلاب و نظایر آن و تامین سرمایه مورد نیاز پروژه‎ها در صورت لزوم‎ـ انجام خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری در امور مرتبط به طرح و ساخت ئی پی سی تاسیسات و تجهیزات پالایشگاهها پتروشیمی ایستگاههای تصفیه‎خانه و تقلیل فشار گاز و بطور کلی کلیه صنایع وابسته به نفت گاز و پتروشیمی تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی شیمیایی کانی غیرفلزی صنایع سنگین معدنی صنایع فلزی (آهن و فولاد فلزی غیرآهنی و فرآورده‎های فلزی) کارخانجات ابزارآلات و ماشین‎آلات و تجهیزات اندازه‎گیری و کنترل و تاسیسات صنعتی جانبی تولید وسایل آزمایشگاهی دارویی کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل تجهیزات خطوط انتقال مواد در کارخانجات بهینه‎سازی مصرف انرژی صنعت و حمل و نقل و نظایر آن و تامین سرمایه مورد نیاز پروژه‎ها در صورت لزوم‎ـ انجام خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری در امور مربوط به طرح و ساخت ئی پی سی توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه‎ها شبکه‎های برق و تاسیسات برقی پست‎های توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن و تامین سرمایه مورد نیاز پروژه‎ها در صورت لزوم‎ـ انجام خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری در امور مربوط به طرح و ساخت ئی پی سی خطوط انتقال (آب و نفت گاز) شبکه‎های گازرسانی تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستم‎های سردکننده ساختمان تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب گاز برق و فاضلاب) و انتقال زباله تاسیسات و تجهیزات تصفیه‎خانه‎های آب و فاضلاب وسایل انتقال (آسانسور پله‎برقی) سیستم‎های خبر و هشداردهنده تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه سیستمهای ارتباطی شبکه‎های رایانه‎ای ساختمان ماسه‎پاشی سندپلاست حفاظت کاتودی پوشش لاینینگ و نظایر آن تامین سرمایه مورد نیاز پروژه‎ها در صورت لزوم‎ـ اقدام و مباشرت به خرید و فروش و واردات و صادرات هرگونه کالای مجاز و مصالح و تجهیزات و کمیسیونری در این زمینه‎ـ ایجاد سازمان همکاری و یا مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در همه زمینه‎های موضوع شرکت و ثبت شرکت مذکور و یا ایجاد شعبه و نمایندگی در ایران یا کلیه کشورهای مجاز به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. کلیه سهام بی نام به سهام با نام تبدیل شد و ماده مربوط به سرمایه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx۰۱ سهم با نام xxx/۱۰ ریالی و تمام پرداخت شده میباشد. تعداد اعضای هیات‎مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید محمدرضا جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۲ محمود جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ متین جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ فرشاد فرزاد به کدملی xxxxxxxxx۸ کوروش دارپرنیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیات‎مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی پژوهشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت بازرس اصلی و تانیا صمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. باستناد جلسه هیات‎مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ محمدرضا جنتیان به سمت مدیرعامل و محمود جنتیان به سمت رئیس هیات‎مدیره و متین جنتیان به سمت نایب رئیس هیات‎مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات و عقود اسلامی و تعهدآور با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464845

آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدمهدی فنایی به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت الکترو کویر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود حجت به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تهران پادنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر سهیلی به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید ساقیان به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت قدس نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نصب نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ و رضا بختیاری به کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت آلومتک به کدملیxxxxxxxxx۶۴ و عوض محمدپارسا به کدملیxxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق محمود جنتیان (عضو) همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10426302
آگهی تصمیمات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه ۲ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۳۴۶۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۰ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: محمود جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و محمد ابراهیم مصلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و عباس علی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و امیر مسعودامینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و کاوه ذهبی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۰ محمود جنتیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد ابراهیم مصلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9897384
آگهی تصمیمات در شرکت نصب نیرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۳۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۰۰۵۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۰ ابوطالب نیازی به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای جواد حاج‌ابوالقاسم‌خوانساری بنمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمد بهمن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۰ بجای محمدابراهیم مصلی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمود جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین و کلیه اوراق تجاری اسناد بهادار و تعهدآور نظیر سفته برات اسناد رسمی چکها و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و سایر مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10409295
آگهی تصمیمات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه ۲ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۹۰ محمود جنتیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و محمدابراهیم مصلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و عباس علی آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و امیرمسعود امینی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و کاوه ذهبی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ محمود جنتیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدابراهیم مصلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013797
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۸۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹ مسعود گشته به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود جنتیان به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی وحدتی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و هوشنگ عمرانی کلوچه به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت اعضای هیئت مدیره و علیرضا خجسته وهاب زاده به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نیروترانس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در ماده ۵۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10653476
آگهی تصمیمات در شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۰ محمود جنتیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد بهمن‌پور به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و عباس علی‌آبادی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ـ پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و سید علی بنی‌هاشمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنامکو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و بیژن اسفندیاری به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا ـ پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10934083
آگهی اصلاحی در شرکت مشانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۰۳۸۵
پیرو آگهی شماره xxx۶/ت۳۲ مورخ ۱۷/۳/xxx۰ نام حسین دهقانی پوده و محمود جنتیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10939858
آگهی تصمیمات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه ۲ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۳۴۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۲/۹۰ محمود جنتیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و محمدابراهیم مصلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و عباس علی‌آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و امیرمسعود امینی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و کاوه ذهبی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ محمود جنتیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدابراهیم مصلی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11096820
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدمهدی فنایی به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت الکترو کویر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود حجت به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تهران پادنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر سهیلی به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سعید ساقیان به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت قدس نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نصب نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ و رضا بختیاری به کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت آلومتک به کدملیxxxxxxxxx۶۴ و عوض محمدپارسا به کدملیxxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق محمود جنتیان (عضو) همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11304283
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت۱۰۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۳/۹۱ و هیئت‌مدیره۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند. شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی یعقوب کارگرزاده به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سینا فرایند نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی مسعود حجت به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمدمهدی فنائی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی محمد کبیری‌اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برای بانکهای مستقر در شهر تهران با امضا مدیرعامل (محمد کبیری‌اصفهانی) به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره یا به اتفاق امضا داود اسکندری به کدملیxxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت و در غیاب نامبرده اسناد مزبور با امضا رئیس هیئت‌مدیره محمود جنتیان به اتفاق یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره و یا به اتفاق امضا داود اسکندری با مهر شرکت و در صورتی که اسناد تعهدآور فوق‌الاشعار عهده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان امحل استقرار کارخانجات شرکت باشد با امضا مدیرعامل به اتفاق امضا محمد تیزرای‌اقدم به کدملیxxxxxxxxx۰ و با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضا یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره به اتفاق امضا محمد تیزرای‌اقدم با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11324317
آگهی تصمیمات شرکت نصب نیرو سهامی خاص‌به شماره ثبت ۸۳۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۰۰۵۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: محمود جنتیان کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدابراهیم مصلی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی (مپنا توسعه ۲) شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و جواد حاج‌ابوالقاسم‌خوانساری کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه۱) شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت مدیرعامل و علیرضا یزدی‌زاده کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ و محسن خطیری‌نژادفرد کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا (توسعه ۳) به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل سفته و برات و چکها و قراردادها با امضاء مدیرعامل باتفاق یکنفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11550476
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۹۱۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۴/۸/۸۹ محمد بهزاد به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به جای محمود جنتیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مدیریت تولید برق بعثت به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11595693
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی برق سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۰۳۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر ۳۶ ماده و ۶ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت تعاونی چند منظوره هسایار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی سید محمد غرضی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت پارس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی حسین دهقان به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت مهندسی صنعت بهشت‌آپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی محمدعلی معلمی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی محمود جنیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی مجتبی غروی به کدملی xxxxxxxxx۰

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11683009
آگهی تغییرات در شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱۱/۲/۹۱ نسبت به موارد ذیل تصمیم گردید: محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای علی‌اکبر سهیلی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا عادی و یا مالی اعم از چک سفته برات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره یا نایب رئیس هیات‌مدیره و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیات‌مدیره به اتفاق عوض محمدپارسا عضو هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11690491
آگهی تغییرات شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا توسعه سه سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۵۲۳۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۶/۱۱/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: امان‌ا... نیک‌نفس‌کرمانی به کدملیxxxxxxxxx۸ بجای حسن قاسمی‌شریف‌آبادی به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و حمید زرگرپور به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اسناد و تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11736074
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۷۸۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۰۳۸۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ واصل گردید: محمدعلی معلمی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت ایران ترانسفو به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۵ ـ مجتبی غروی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت کارگزاری سهام عدالت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ محمود جنتیان کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی ساتکاب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۱ ـ داریوش شهیدی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری از صنایع برق و آب (صبا) به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۹ ـ فرهاد ورپشتی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت پارسی سوئیچ به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند که محمدعلی معلمی به سمت مدیرعامل و مجتبی غروی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود جنتیان بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و تعهدات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و امضای یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840436
آگهی تصمیمات شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۵۲۳۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۱۱/۹۰ محمود جنتیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امان‌اله نیک‌نفس‌کرمانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توکا) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و عبدالمجید رجبی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ و غلامرضا منوچهری به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ و اسداله دلگشایی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ جهت بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شد. تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11981247
آگهی تصمیمات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۳۷۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۰/۸۹ عباس علی‌آبادی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ بجای مسعود نظری به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمود جنتیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد بهمن‌پور به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات