حسین قاسمی تودشکی

حسین قاسمی تودشکی

کد ملی 128476xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های حسین قاسمی تودشکی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسین قاسمی تودشکی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14330722
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ محمد سپاهی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تامین خدمات ساویس مایا بعنوان رئیس هیئت مدیره، حسین قاسمی تودشکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت به روز آوران منتخب سرمایه بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، حاتم همایون پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان و سیدمیلاد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره و لیلا عادلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. براساس مواد ۴۲ و ۴۴ اساسنامه، مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و تمامی قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته به امضاء متفق و مشترک دو نفر از چهار نفر محمد سپاهی و حسین قاسمی تودشکی و حاتم همایون پور و مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه ماده ۳۷ اساسنامه را بدین شرح به مدیرعامل تفویض نمود: حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادرات دولتی و موسسات خصوصی. ـ تدوین وپیشنهاد نمودار سازمانی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، و رویه های لازم برای اداره شرکت، جهت تصویب هیئت مدیره. ـ پیشنهاد ایجاد و یا حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و انتخاب مدیران آن ـ تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه شرکت برای تصویب هیئت مدیره ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها در چارچوب برنامه و بودجه، سازمان و تشکیلات و آیین نامه های مصوب هیئت مدیره شرکت. ـ پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب (اعم از ارزی و ریالی، داخل، یا خارج از کشور) و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری با معرفی امضاهای مجاز. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده و کارمزد اعتبارات داخلی و خارجی و متفرعات آن. ـ قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز. ـ عقد هر نوع قرداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید و فروش، اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. ـ پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراعات و یا نام نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و یا اختیارات مربوط به آن ها پس از تصویب هیئت مدیره. ـ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوق های دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آن ها. ـ پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر کونه شرایطی که مقتضی باشد. ـ پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول یا غیرمنقول به نفع شرکت و فک آن ولو کرارا. ـ تنظیم خلاصه به طور دارائی و بدهی های شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی. ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم تراز نامه و صورتحساب سود و زیان شرکت. ـ طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعییین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد توسعه فعالیت های شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718501
آگهی تغییرات شرکت سایه گستر بهاران اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین قاسمی تودشکی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی خانم فاطمه باقریان سهلوانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441304
آگهی تغییرات در شرکت سایه گستر بهاران شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۳۹۲ سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۲
بموجب نامه شماره ۱۶/۹۳ مورخ ۴/۲/۹۳ شرکت سایه گستر بهاران منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه هیجار درج و منتشر می گردد.
۱ـ آقایان مرتضی کریمی سهلوانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۸ و علی کریمی سهلوانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۸ و خانم مریم کریمی سهلوانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و با کدپستی xxxxxxxxx۷ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند.
۲ـ روزنامه هیجار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ خانم فاطمه باقریان سهلوانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ حسین قاسمی تودشکی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و با کدپستی xxxxxxxxx۸ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شده اند.
۴ـ مجمع تصویب نمود که رئیس هیئت مدیره می تواند در عین حال مدیر عامل شرکت باشد.
۵ـ هیئت مدیره آقای مرتضی کریمی سهلوانی را بسمت رئیس و مدیر عامل و علی کریمی سهلوانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم کریمی سهلوانی را بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 573066
آگهی تغییرات در شرکت سایه گستر بهاران با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۳۹۲ ـ‌سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۷۲
به موجب نامه شماره ۲۵/۹۱ مورخ ۱۴/۱/۹۱ شرکت سایه گستر بهاران منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۱/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه هیجار درج و منتشر می گردد.
۱ـ همه سهامداران تصویب نمودند که رئیس هیئت مدیره می تواند در عین حال مدیرعامل شرکت باشد.
۲ ـ آقایان مرتضی کریمی سهلوانی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۸ و علی کریمی سهلوانی به کد ملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۸ و خانم مریم کریمی سهلوانی به کد ملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۷ را به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه هیجار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ ـ خانم فاطمه باقریان سهلوانی به کد ملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ و حسین قاسمی تودشکی به کدملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۸ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شده اند.
۵ـ هیئت مدیره خانم مریم کریمی سهلوانی را به سمت عضو و آقای علی کریمی سهلوانی را به سمت نائب رئیس و آقای مرتضی کریمی سهلوانی را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11584357
آگهی تغییرات در شرکت سایه گستر بهاران با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۱۳۹۲ ـ‌سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۷۲
به موجب نامه شماره ۲۵/۹۱ مورخ ۱۴/۱/۹۱ شرکت سایه گستر بهاران منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۱/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه هیجار درج و منتشر می‌گردد.

۱ـ همه سهامداران تصویب نمودند که رئیس هیئت مدیره می‌تواند در عین حال مدیرعامل شرکت باشد.

۲ ـ آقایان مرتضی کریمی سهلوانی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۸ و علی کریمی سهلوانی به کد ملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۸ و خانم مریم کریمی سهلوانی به کد ملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۷ را به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.

۳ ـ روزنامه هیجار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۴ ـ خانم فاطمه باقریان سهلوانی به کد ملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ و حسین قاسمی تودشکی به کدملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۸ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شده‌اند.

۵ـ هیئت مدیره خانم مریم کریمی سهلوانی را به سمت عضو و آقای علی کریمی سهلوانی را به سمت نائب رئیس و آقای مرتضی کریمی سهلوانی را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات