محسن پورسینا

آقای محسن پورسینا

کد ملی 128462xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
38
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13229462
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۰۰۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجمال الدین صمصام شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده سهام شهرداری اصفهان به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محسن پورسینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده سهام اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد هویدا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده سهام سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بسمت عضو هیات مدیره آقای حسن سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده سهام سازمان عمران شهرداری اصفهان بسمت عضو هیات مدیره آقای مجید نوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده سهام شرکت سامان گستر اصفهان بسمت عضو هیات مدیره عبدالرسول محققیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا به عنوان مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب و شرح وظایف نامبرده بر اساس ماده ۴۵ اساسنامه شرکت ابلاغ گردید. آقای سیدجمال الدین صمصام شریعت به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محسن پورسینا به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضا نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12851643
آگهی تغییرات شرکت مدبران توسعه مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۲۵۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی جعفرپیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای رضا مظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محسن پورسینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم شراره خادم حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810538
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پورسینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مسعود کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۴/xxx۶ انتخاب شدند. در سایر سمتها تغییری حاصل نشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره شرکت و حدود اختیارات وی بر اساس بندهای ۱۶، ۱۳، ۱۰، ۹، ۷، ۴، ۱ و ۱۷ ماده ۳۸ اساسنامه خواهد_بود. کلیه اسناد، اوراق مالی تعهدآور و همچنین چک‌های بانکی، سفته‌ها و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاءمدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804500
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پورسینا به کد ملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای مرتضی عزیزی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۵/xxx۵ تعیین گردید. در سایر سمتها و حق امضای اوراق و اسناد تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12792203
آگهی تغییرات شرکت شرکت فولاد میبد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۳۷۷۵
آگهی تغییرات شرکت فولاد میبدسهامی عام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروزریخته گران اصفهانی (به نمایندگی از شرکت پترو صنعت صفه) به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیات مدیره وآقای محسن پورسینا (به نمایندگی از شرکت متالورژی اندکمیستری لیمیتد) به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره وآقای بهرام شفیعی برنجگانی (به نمایندگی از شرکت فرو گاز اصفهان) به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای ناصر غنی پور میبدی (به نمایندگی از شرکت صنایع بسته بندی پویانگار اصفهان) به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای محمدرضا بقایی بارجینی (به نمایندگی از شرکت فیروز صفه سپاهان اصفهان) به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای محمدرضا امیدبخش (خارج از هیات مدیره) به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیات مدیره ودرغیاب وی با امضای نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشدواوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و بامهر شرکت معتبر است وحدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635697
آگهی تغییرات شرکت فولاد صنعت فدك شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۷۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۵۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا روشن فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محسن پورسینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سیدحمید وداد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حمید شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635698
آگهی تغییرات شرکت فولاد صنعت فدك شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۷۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۵۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضا روشن فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محسن پورسینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و حسین پورسینا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با با امضای ثابت مدیرعامل و متغیررئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12602503
آگهی تغییرات شرکت فني مهندسي فراز فولاد آتيه سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۰۱۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی فیروزبخت به شمـاره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسـن پورسینا به شمــاره ملی xxxxxxxxx۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهـدی مقصودی به شمــاره ملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره وبتول توسلی کفرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیئت مدیره وحمیدرضا رضایی به شمــاره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد ضمناً کلیه چکها قراردادها اوراق و امضاء تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556938
آگهی تغییرات شرکت فني مهندسي فراز فولاد آتيه سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۰۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مصطفی فیروزبخت به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و محسن پورسینا به شماره ملیxxxxxxxxx۴و مهدی مقصودی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و حمیدرضا رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۸و بتول توسلی کفرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12537907
آگهی تغییرات شرکت پترو شيمي اصفهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای بهروز ریخته گران اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خودروسازی ماهور اسپادانا سهامی خاص به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای اکبر ترکان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص به عنوان نایب رئیس هیات مدیره، آقای حمید ستوده فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فروگاز به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای محسن پورسینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فولاد ماهان سپاهان و آقای صفر علی براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. ـ کلیه اسناد، اوراق مالی، تعهدآور، چکها، سفته ها و بروات و سایر اوراق تجاری، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضای رئیس مجتمع خواهد بود. ـ برداشت از حسابهای بانکی شرکت تا سقف دو میلیارد ریال با دو امضای مشترک مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل، رئیس هیات مدیره) و رئیس امور مالی شرکت و مازاد بر دو میلیارد ریال با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره شرکت همراه با مهر شرکت مجاز خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12316382
آگهی تغییرات شرکت تعاونی چند منظوره سداد به‌شماره‌ثبت۱۰۲۲۳ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۳۱۳۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۴ و نامه ی شماره ی xxx۰ مورخ ۲۰/۴/۹۴ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سعیدزائری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حمیدقانونی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عبداله کوپائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و عبدالکریم موحدیان عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۸و حسین بهبهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند .محسن پورسینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و علی اصغرمنشئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن صادقی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردید. رسول تگریان xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس اصلی و محمدمهدی حمیدیا xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ قرائت وبه تصویب مجمع عمومی رسید.آخرین رقم سرمایه به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به سمع اعضاء حاضر در جلسه رسید.روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12215185
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ آقای محسن پورسینابه شماره ملی xxxxxxxxx۴ جایگزین آقای سعید قربانی به نمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر(سهامی خاص) و آقای کورش خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ جایگزین آقای حسن ذوالفقاری به نمایندگی شرکت فن گستر پلی اکریل (سهامی خاص) بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره معرفی گردیدند. ضمناً آقایان مهدی مذنبی به سمت رئیس هیات مدیره و محسن پورسینا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره ( تا تاریخ ۱۶/۱۰/xxx۴ ) انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و تجاری و بانکی اعم از چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل ، فقط با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل معتبر بوده و ایشان می توانند حق امضای خود را به مدیران داخلی شرکت تفویض نمایند. ـ حدود اختیارات مدیرعامل در ده بند بشرح صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۵/۳/xxx۴ می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269408
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ آقای محسن پورسینابه شماره ملی xxxxxxxxx۴ جایگزین آقای سعید قربانی به نمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر(سهامی خاص) و آقای کورش خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ جایگزین آقای حسن ذوالفقاری به نمایندگی شرکت فن گستر پلی اکریل (سهامی خاص) بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره معرفی گردیدند. ضمناً آقایان مهدی مذنبی به سمت رئیس هیات مدیره و محسن پورسینا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره ( تا تاریخ ۱۶/۱۰/xxx۴ ) انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و تجاری و بانکی اعم از چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل ، فقط با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل معتبر بوده و ایشان می توانند حق امضای خود را به مدیران داخلی شرکت تفویض نمایند. ـ حدود اختیارات مدیرعامل در ده بند بشرح صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۵/۳/xxx۴ می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171674
آگهی انتخابات مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۴ هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان شناسه ملی۱۴۰۰۰۱۴۷۷۰۵
بنا به تصویب هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در نخستین جلسه دوره هشتم که در مورخ ۲۲/۱/xxx۴ برگزار گردید، اعضاء هیأت رییسه اتاق اصفهان تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸ به شرح زیر به سمت های زیر انتخاب و تعیین گردیدند:

آقای سیدعبدالوهاب سهل آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس، آقایان محمود اسلامیان با کدملی xxxxxxxxx۰ و مصطفی رناسی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نواب رئیس، آقای محسن پورسینا با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان خزانه دار و آقای قاسمعلی جباری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان منشی.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادها در صورتی معتبر است که توسط رئیس و خزانه دار و در نبود خزانه دار توسط یکی از اعضای هیأت رییسه امضاء و به مهر اتاق ممهور شده باشد.

نشانی اتاق: اصفهان، پل خواجو، میدان فیض، صندوق پستی: xxxـxxx۵۶

دxxxxxx۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171911
آگهی انتخابات مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۴ هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان شناسه ملی۱۴۰۰۰۱۴۷۷۰۵
بنا به تصویب هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در نخستین جلسه دوره هشتم که در مورخ ۲۲/۱/xxx۴ برگزار گردید، اعضاء هیأت رییسه اتاق اصفهان تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸ به شرح زیر به سمت های زیر انتخاب و تعیین گردیدند:

آقای سیدعبدالوهاب سهل آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس، آقایان محمود اسلامیان با کدملی xxxxxxxxx۰ و مصطفی رناسی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نواب رئیس، آقای محسن پورسینا با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان خزانه دار و آقای قاسمعلی جباری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان منشی.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادها در صورتی معتبر است که توسط رئیس و خزانه دار و در نبود خزانه دار توسط یکی از اعضای هیأت رییسه امضاء و به مهر اتاق ممهور شده باشد.

نشانی اتاق: اصفهان، پل خواجو، میدان فیض، صندوق پستی: xxxـxxx۵۶

دxxxxxx۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104241
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی فراز فولاد آتیه سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۰۲۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۶۴۰۱۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی فیروزبخت کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، محسن پورسینا کدملیxxxxxxxxx۴بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی مقصودی کدملیxxxxxxxxx۴بعنوان عضو هیئت مدیره، بتول توسلی کفرانی کدملی xxxxxxxxx۷بعنوان عضو هیئت مدیره، حمیدرضا رضایی کدملیxxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ ۲۷/۰۸/xxx۴ تعیین گردیدند و اختیارات مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ضمناً در امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1752460
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام به شماره‌ثبت ۶۸۸۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به تغییر نمایندگان صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در هیات مدیره شرکت، اعضا هیات مدیره به شرح زیر انتخاب شدند: آقای محسن پورسینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای اکبر ترکان به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای حمید ستوده فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره و آقای سید عبدالجلیل رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان عضو هیات مدیره وآقای علی امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تاتاریخ ۲۶/۸/۹۴ انتخاب شدند. کلیه اسناد، اوراق مالی، تعهدآور، چکها، سفته ها وبروات وسایر اوراق تجاری، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره ودرغیاب مدیرعامل رئیس هیات مدیره ویک نفر از اعضا هیات مدیره وبا مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی وجاری شرکت با امضا مدیرعامل ودرغیاب مشارالیه با امضا رئیس خواهد بود. برداشت از حسابهای بانکی شرکت تاسقف دو میلیارد ریال با دو امضا مشترک مدیرعامل (درغیاب مدیرعامل، رئیس هیات مدیره) ورئیس امور مالی شرکت، ومازاد بردو میلیاردریال با دو امضا مدیرعامل ورئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره شرکت همراه با مهر شرکت مجاز خواهد بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748996
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اریکه هنر سپاهان درتاریخ ۰۸/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست ـ ارائه کلیه فعالیت های بازرگانی اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات کشور، اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، ارائه کلیه فعالیت های خدماتی اعم از تامین نیروی انسانی موقت متخصص و غیرمتخصص جهت سازمان های دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، مشاوره، مطالعه، طراحی و اجرای خدمات مدیریتی، بازرگانی و بازاریابی غیر شبکه ای، غیر هرمی و غیرالکترونیکی، ساخت و واگذاری بیلبوردها، خدمات طراحی حرفه ای و چاپ، غرفه سازی و ساخت سازه های نمایشگاهی، واردات و پخش سازه های نمایشگاهی، برنامه نویسی، طراحی سایت و کلیه خدمات نرم افزاری و اینترنتی ـ با کسب مجوز از مراجع ذی صلاح . مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد . مرکز اصلی شرکت : اصفهان ـ خیابان چهارباغ بالا ـ مجتمع تجاری اداری اوسان ـ قسمت اداری ـ واحد xxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۵۳ مورخ۱۲/۷/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه چهارراه نظر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد . اولین مدیران شرکت : محسن پورسینا به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ بصیر فتحی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سید حمید وداد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل ـ محمد صادق پورسینا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سیدحمید وداد به سمت مدیرعامل یا محسن پورسینا به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هیأت مدیره یا نایب رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل یا محمد صادق پورسینا به سمت عضو اصلی هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد . بازرسان : مجید خاشعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی . سید فضل اله دوازده امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه : روزنامه نسل فردا برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670608
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ابن سینا اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۰۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن پورسینا کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدعلی توسلی کفرانی کدملی xxxxxxxxx۹ و بتول توسلی کفرانی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
عاطه فندرسکی پور کدملی xxxxxxxxx۱ و علی جمشیدی کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670609
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ابن سینا اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۰۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن پورسینا کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و محمدعلی توسلی کفرانی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیات مدیره و بتول توسلی کفرانی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است.
ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود .
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682830
آگهی تغییرات شرکت توکاریل سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محسن پورسینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام بسمت رییس هیات مدیره و عبدالرضا شاملوی گرجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره و بهرام پرورش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و علی اکبر محمد ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت صنعتی و معدنی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص و محمد حسن اسمعیلی محسن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سمت و سوی ایرانیان (سهامی خاص) بسمت عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۴ تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436365
آگهی تاسیس شرکت مدبران توسعه مانا سهامی خاص
شرکت مدبران توسعه مانا سهامی خاص در تاریخ ۱۱/۲/xxx۳ شماره ثبت xxx۹۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت ذیل بمنزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. انجام کلیه فعالیت های مجاز در صنعت و ساختمان و خرید و فروش هر نوع کالای مجاز جهت تحقق اهداف شرکت، انجام خدمات مدیریت طرح در پروژه های ساختمانی، صنعتی و تولیدی، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی، مشاوره و اجرای پروژه های مختلف ساختمانی، صنعتی و عمرانی و خرید و فروش ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با متقاضیان و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های بخش دولتی و خصوصی داخلی و خارجی پس از کسب مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت: اصفهان خیابان حکیم مجتمع تجاری اداری حکیم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۹
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰۰ ریالی با نام عادی که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰/xxx/۹۳/ج مورخ ۲۵/۱/xxx۳ نزد بانک شهر شعبه جهان نما اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت: آقای مجید کیانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی جعفر پیشه کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا مظاهری کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی کیانی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای محسن پورسینا کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و خانم شراره خادم حسینی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317410
آگهی تغییرات در موسسه خیریه کریم آل یاسین شماره ثبت ۱۲۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۷۹۴۹
بموجب نامه شماره xxx/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۵/۱۱/۹۲ فرماندهی انتظامی استان اصفهان برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۲ سید رضا اخروی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس، محسن پورسینا کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس، محسن اشراقی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل، سید ابوالفضل آکوچکیان کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت منشی، فریده امجدزاده کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت خزانه دار، علیرضا صانعی کد ملی xxxxxxxxx۵ حسنعلی حیدری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، شهاب اکبریان کد ملی xxxxxxxxx۵ محسن طاهری کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال، عباس برنجی کد ملی xxxxxxxxx۲ حسن حاتمی کد ملی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات موسسه بامضای دو نفر از اعضای ذیل رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و بامهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ قانون و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۱۱/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362361
آگهی تصمیمات در هیئت مدیره شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است محسن پور سینا بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بجای آقای علی بیات ماکو بسمت رئیس هیئت مدیره محمد هلاکوئی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت حمل و نقل توکا بجای سید مهدی صادق بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و در سمت سایر اعضا و امضا مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296937
آگهی تصمیمات در شرکت مترو منطقه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۷۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۶۸۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ آقای محسن پور سینا به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به جای آقای بهمن مسعودی بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282465
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۹۲۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹ و ۲۶/۰۸/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی اسداله رستگار پور کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فولاد ماهان سپاهان به نمایندگی محسن پور سینا کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیده ستوده فر کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی امامی کد ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل که بصورت کتبی به ایشان ابلاغ می شود. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضا قائم مقام مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275167
آگهی تصمیمات شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردیده است: هیئت مدیره از بین خود محمد علی یزدان جو کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهرام سبحانی کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه گذاری استان کرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی مرتضی طلایی کد ملی xxxxxxxxx۶ و سرمایه گذاری استان یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی محسن پورسینا کد ملی xxxxxxxxx۴ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۴ انتخاب نمودند. ضمنا در حق امضاء مجاز شرکت و اختیارات مدیرعامل تغییر حاصل نشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068783
آگهی تصمیمات در شرکت بهسامان تجارت نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۲۵۶۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۲ و ۱۴/۸/۹۱ و ۱۱/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت سامان گستر اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بنمایندگی مجید کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامان اسکان نقش جهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ (نام قبلی لیزینگ ساختمان سپاهان) بنمایندگی محسن پور سینا به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی کرمانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) و شرکت پردیس ساخت سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بنمایندگی آقای علی اکبر سقائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی بهمند با کد ملی xxxxxxxxx۹۰ و رضا آتش با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه جام اصفهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب شد. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به میدان امام حسین (ع) ارگ عظیم جهان نما طبقه هفتم کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056735
آگهی تصمیمات در شرکت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ابن سینا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۳۶۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۰۸۹۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید
۱ـ محسن پور سینا به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و بتول توسلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا سرهنگ پور با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ مسعود خسروی فرد با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی جمشیدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۰۲/xxx۲تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 664579
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی فولاد ماهان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۴۷۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۲۸۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فقو العاده مورخ ۱۵/۱ و ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
فولاد ماهان سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی آقای بهروز ریخته گران اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و فیروز صفه سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای فیروز ریخته گران اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا ساکت با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و فروگاز اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بنمایندگی آقای شهروز ریخته گران اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و کوروش ریخته گران اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و محسن پورسینا با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و محمد ابراهیم یاوری با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره بتنهایی و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. مجید خدایی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا راج پوت با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. و سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۹ ریال بمبلغ یکصد میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح شد سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال نقدی که به ده میلیون سهم ده هزار ریالی بانام عادی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10419990
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی فولاد ماهان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۲۸۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فقو العاده مورخ ۱۵/۱ و ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: فولاد ماهان سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی آقای بهروز ریخته گران اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و فیروز صفه سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای فیروز ریخته گران اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا ساکت با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و فروگاز اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بنمایندگی آقای شهروز ریخته گران اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و کوروش ریخته گران اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و محسن پورسینا با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و محمد ابراهیم یاوری با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره بتنهایی و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. مجید خدایی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا راج پوت با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. و سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۹ ریال بمبلغ یکصد میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح شد سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال نقدی که به ده میلیون سهم ده هزار ریالی بانام عادی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214620
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی نان سپاس زنده رود سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۵۱۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمد عصار زادگان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شهین بیتانه به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن پور سینا به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و مرجان عصار زادگان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ آقایان احمد خدابنده شهرکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مصطفی دادخواه تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۳/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613167
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی نان سپاس زنده رود سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۵۱۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ محمد عصار زادگان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شهین بیتانه به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن پور سینا به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و مرجان عصار زادگان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ آقایان احمد خدابنده شهرکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مصطفی دادخواه تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۳/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588851
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره ای ماهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶۹۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۶۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ماده۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۱/۱۰/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدابراهیم یاوری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای امیرحسین ریخته گران اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای محمدرضا هوشیار به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای محمد کیارشی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای محسن پورسینا به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۰۱/۱۰/xxx۲
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدابراهیم یاوری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین ریخته گران اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا هوشیار به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کیارشی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن پورسینا به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن پورسینا به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۳/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639319
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره ای ماهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶۹۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۶۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ ماده۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۱/۱۰/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدابراهیم یاوری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای امیرحسین ریخته‌گران‌اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای محمدرضا هوشیار به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای محمد کیارشی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای محسن پورسینا به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۰۱/۱۰/xxx۲

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدابراهیم یاوری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای امیرحسین ریخته‌گران‌اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا هوشیار به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد کیارشی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن پورسینا به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن پورسینا به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۳/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9746369
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف فولاد مبارکه بشماره ثبت ۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۰۲۸۹
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱) آقای علی اکبر کیوانداریان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن پورسینا بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام رضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل شرکت و آقای محسن حمزه ای بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت منشی شرکت برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس و با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9781324
آگهی تغییرات در شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان با مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره ۳۴۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۰۲۱۲۴
باستناد نامه xxx۰۱/۵/xxx مورخ ۲۵/۵/۸۹ از اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و برابر صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۸۹ و ۱۷/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان محسن پور سینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و محمد رضا ساکت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمد هلاکویی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ سید مرتضی سقائیان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بهمن مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محسن پور سینا را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد هلاکویی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا ساکت را بسمت مدیر‌عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر‌عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛‌ ضمنا کلیه قراردادها و عقود اسلامی غیر بانکی با امضاء مدیر‌عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12020547
آگهی تغییرات در شرکت فرهنگی ورزشی فولادمبارکه سپاهان بامسئولیت‌محدود ثبت شده به شماره ۳۴۳۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۰۰۲۱۲۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۴و۲۵/۷/xxx۹ و نامه شماره xxx۸۹/۵/xxx مورخ ۱۸/۹/xxx۹ ترتبیت بدنی اصفهان آقای غلامحسین حسینی بابوکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محسن پورسینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا ساکت به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و آقای سید مرتضی سقائیان‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ آقای بهمن مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است کلیه قراردادها و عقوداسلامی غیربانکی با امضای مدیرعامل و بامهر شرکت معتبر می‌باشد ؛امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۹/۸۹ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات