خسرو لطفی زاده

آقای خسرو لطفی زاده

کد ملی 128455xxxx
گراف ارتباطات
32
شرکت‌ها
67
آگهی‌ها

شرکت های خسرو لطفی زاده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که خسرو لطفی زاده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14729228
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ و به موجب مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه موسسه در چهار فصل و ۳۷ ماده و ۱۶ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . آقای محمود بابایی رهنی با کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سرمایه از صندوق موسسه ، از لیست شرکای موسسه خارج شد لذا سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد : عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمد حسن سعادتیان فریور به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه عباس شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فرزاد شهدادفرد به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا گلچین پور به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علیرضا عطوفی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علی اکبر اورعی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد صادق حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه نیما جناب به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ناصر سنگسر یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فریبرز طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فرشید محبی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خسرو لطفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه رضا معصوم زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه مصطفی اعلایی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سیاوش مهدی پور روشن به کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه رامین حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسین مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد رضا صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا طلایی پور با کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14729266
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۱/xxx۸ و به موجب مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا طلایی پور با کدملی xxxxxxxxx۳ با واریز مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه ، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت . آقای محمود میوند با کدملی xxxxxxxxx۴ با واریز مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه ، سهم خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ افزایش داد . لذا سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد : عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمد حسن سعادتیان فریور به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه عباس شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فرزاد شهدادفرد به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد رضا گلچین پور به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علیرضا عطوفی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علی اکبر اورعی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد صادق حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه نیما جناب به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمود بابائی رهنی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ناصر سنگسر یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فریبرز طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فرشید محبی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خسرو لطفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه رضا معصوم زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه مصطفی اعلایی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سیاوش مهدی پور روشن به کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه رامین حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسین مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد رضا صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا طلایی پور با کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13991428
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکاء قرار گرفت. محمد رضا صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال - محمد حسن سعادتیان فریور به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال - عباس شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال - فرزاد شهدادفرد به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال - محمد رضا گلچین پور به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال - علیرضا عطوفی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال - سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال - علی اکبر اورعی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال - محمد صادق حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال - نیما جناب به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال - محمود بابائی رهنی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال - ناصر سنگسر یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال - فریبرز طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال - محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال - فرشید محبی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال - خسرو لطفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال - رضا معصوم زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال - مصطفی اعلایی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال - سیاوش مهدی پور روشن به کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال - رامین حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال - حسین مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال - محمد رضا صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ xxxxxx۰۰ ریال اعضای هیات مدیره به مدت چهار سال به قرار ذیل: محمد رضا گلچین پور با کدملی xxxxxxxxx۴ و عباس وفادار با کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد حسن سعادتیان فریور با کدملی xxxxxxxxx۱ و فرزاد شهدادفرد با کدملی xxxxxxxxx۹ و عباس اسمعیل زاده پاکدامن با کدملی xxxxxxxxx۲ و علیرضا عطوفی با کدملی xxxxxxxxx۹ و عباس شجاعی با کدملی xxxxxxxxx۳ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389216
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۲۱/۱/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیاوش مهدی پور روشن با کدملی xxxxxxxxx۷ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. رامین حشمتی با کدملی xxxxxxxxx۴ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد: عباس وفادار کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال محمد حسن سعادتیان فریور کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال عباس شجاعی کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال فرزاد شهدادفرد کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد رضا گلچین پور کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال علیرضا عطوفی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال علی اکبر اورعی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد صادق حشمتی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال نیما جناب کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمود بابائی رهنی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سیدحمید علائی ورکی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال رضا محمد خانلو کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال فریبرز طاهری کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمود میوند کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال فرشید محبی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال خسرو لطفی زاده کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال رضا معصوم زاده کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال مصطفی اعلایی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سیاوش مهدی پور روشن با کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال رامین حشمتی با کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389221
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۲۱/۱/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمید علائی ورکی با کدملی xxxxxxxxx۶، با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه، از موسسه خارج شد. رضا محمد خانلو با کدملی xxxxxxxxx۸، با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه، از موسسه خارج شد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ۴ ماده ۲۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: «ماده ۲۸: موسسه توسط هیات مدیره‌ای مرکب از ۳ یا ۵ یا ۷ نفر از شرکا که توسط مجمع عمومی شرکا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند، اداره خواهد_شد. تجدید انتخاب اعضای هیات مدیره بلامانع است. هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای پیشنهادی شورای راهبردی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل را تعیین میکند.» لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد: عباس وفادار کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال محمد حسن سعادتیان فریور کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال عباس شجاعی کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال فرزاد شهدادفرد کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد رضا گلچین پور کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال علیرضا عطوفی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال علی اکبر اورعی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد صادق حشمتی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال نیما جناب کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمود بابائی رهنی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال فریبرز طاهری کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمود میوند کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال فرشید محبی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال خسرو لطفی زاده کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال رضا معصوم زاده کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال مصطفی اعلایی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سیاوش مهدی پور روشن با کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال رامین حشمتی با کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745094
آگهی تغییراتحسابرسی اندیشگران پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶
به استناد نامه شماره xxxxxx۰/۹۴ مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان خسرو لطفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا معصوم زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای فرشید محبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات مؤسسه با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717712
آگهی تغییراتحسابرسی اندیشگران پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶
به استناد نامه شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۴ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های موسسه انتخاب شد. آقای خسرو لطفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲، آقای رضا معصوم زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای فرشید محبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644375
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستران بجنورد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۷۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آئین تراز آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای اکبر هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای خسرو لطفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آتیه فولاد نقش جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷به نمایندگی آقای سید علی شمسی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به و شرکت فولاد زاگرس چهارمحال به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای علی فرخنده به شماره ملی xxxxxxxxx۱و شرکت پارس فولاد مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای ایرج امینی باغبادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641444
آگهی تغییراتآزمون پرداز ايران مشهود موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴ و مجوز جامعه حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۷/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر سنگسریزدی با کدملی xxxxxxxxx۰ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای فریبرز طاهری با کدملی xxxxxxxxx۲ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای محمود میوند با کدملی xxxxxxxxx۴ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای فرشید محبی با کدملی xxxxxxxxx۷ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای خسرو لطفی زاده با کدملیxxxxxxxxx۲ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای رضا معصوم زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای مصطفی اعلایی با کدملی xxxxxxxxx۲ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: عباس وفادار کدملیxxxxxxxxx۱ دارایxxxxxxxxx ریال ـ محمدحسن سعادتیان فریور کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ عباس شجاعی کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ فرزاد شهدادفرد کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ محمد رضا گلچین پور کدملی xxxxxxxxx۴ دارایxxxxxxxxx ریال ـ علیرضا عطوفی کدملیxxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال ـ سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدملیxxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال ـ علی اکبر اورعی کدملیxxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ محمد صادق حشمتی کدملی xxxxxxxxx۴دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ نیما جناب کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ محمود بابائی رهنی کدملیxxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ سیدحمید علائی ورکی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ رضا محمد خانلو کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ فریبرز طاهری کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ محمود میوند کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ فرشید محبی کدملی xxxxxxxxx۷دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ خسرو لطفی زاده کدملی xxxxxxxxx۲دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ رضا معصوم زاده کدملی xxxxxxxxx۶ دارایxxxxxx۰۰ ریال ـ مصطفی اعلایی کدملی xxxxxxxxx۲دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ تبصره ماده ۲۹ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: اعضای هیئت مدیره می توانند تمام یا قسمتی از اختیارات و نیز حق امضای خود را (به استثنای گزارشات خدمات حرفه ای ) به مسئولیت خود به یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره یا یکی از شرکای موسسه تفویض کنند. هیچ یک از اعضای هیئت مدیره یا شرکای موسسه نمی توانند تفویض اختیار بیش از یک عضو دیگر از اعضای هیئت مدیره را داشته باشد. این تفویض اختیار باید کتبی بوده و به تنفیذ شورای راهبردی برسد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395531
آگهی تغییرات شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت های مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرولطفی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1744911
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۴۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویابه شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید ۳ـ شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴، شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸، شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱، شرکت فولاد متیل به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ وشرکت آتیه فولاد نقش جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۴ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678763
آگهی تغییرات شرکت خدمات توکا کشش سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۹۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636953
آگهی تغییرات شرکت توکا بتن سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۴۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۸۲۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها ی شرکت تعیین گردید. شرکت های فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴، سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و بین المللی مهندسی ایران (سهامی خاص) شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618140
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای خسرو لطفی زاده کدملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۳ـ موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت توسعه و مدیریت بافناز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ، شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ، شرکت بازرگانی همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ، شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557210
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۳۰۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253701
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی فرا سرام آپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۵۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۵۷۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ محمدرضا نیلفروشان کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، علی ادیبی نیا کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، داود حنفی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در صورت عدم حضور مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. اختیارات موجود در ماده ۴۰ اساسنامه باستثنای بندهای ۹، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ به مدیرعامل تفویض شد.
۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا کد ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت حسابرس و بازرس اصلی، خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۹/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1193220
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۵۱۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۲/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174867
آگهی تصمیمات شرکت توکا تولید اسپادان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶ و ۱۲/۶ و ۲۹/۵ و ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت بهسازان غلطک فولاد اصفهان سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی علیرضا بنکدار پور کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی لاستیک های صنعتی مبارکه سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی محمود ارباب زاده کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع برش ورق فولادی مبارکه سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی حمید احمدی دارانی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی امین ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع نسوز توکا سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی فاطمه السادات هاشمی فشارکی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد بند xxx اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۴ اساسنامه شرکت بدین شرح تعیین می گردد بندهای ۵، ۶، ۸، ۱۶، ۱۹ ماده ۴۴ اساسنامه عبارت «تایید پرداخت های جاری شرکت تا سقف ۲۰ میلیون ریال» ۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۲ تصویب شد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و آورده نقدی طبق گواهی شماره xxx/xxx۰/۵۳ مورخ ۱۹/۶/۹۲ بانک تجارت شعبه مرکزی مبارکه نقدا پرداخت شده است و ماده ۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده ۷ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ یکصد و شش میلیارد ریال منقسم به یکصد و شش میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی می باشد که تماما پرداخت شده است؛ امضا ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۶/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159241
آگهی تصمیمات در شرکت راهبران فولاد اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۹۱۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۵ و ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی منصور شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی سید مهرزاد میر هادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مجید چوپانکاره به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی مصطفی متقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. تراز مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110560
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت آهن و فولاد اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۳۰۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۲/xxx۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است.
امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753454
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی خدماتی توکا سبز سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۴۳۱۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی مظفر حاجیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی علیرضا صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی حمید قنبری مبارکه به کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و بازرگانی توکا تدارک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی محمدرضا کچویان فینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت توکل نسوز شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی جواد محمدی زاده به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727310
آگهی تصویبترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ایثار اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۵۶۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۶/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشرگان پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه جام جم جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711382
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی فرا‌سرام آپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۵۷۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ حسابرس مستقل و خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۵/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716657
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشت و دام ایثار بهاران سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۱۶۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۵/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی اندیشگران پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و خسرو لطفی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690886
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشتسهامی خاص شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳ و ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به نمایندگی مهدی کهنموئی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و مدیریت بافناز به نمایندگی مهرداد رومی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان بنمایندگی حسن صالح عاشق آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و شرکت بازرگانی همدانیان به نمایندگی اردشیر فرهمند پور کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و شرکت صنایع نساجی همدانیان به نمایندگی سعید شیرانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و خسرو لطفی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب و امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۹/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679269
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه توکاسهامی خاص شماره ثبت ۲۳۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲ و ۲۷/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی محمد سهرابی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و اسداله رمضانی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا زمانیان کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت فولاد متیل شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و فرامرز مظاهری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه مورخ ۲۱/۶/۸۷ می باشد و موسسه اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بازرسان علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679268
آگهی تصمیمات شرکت صنایع برش ورق فولادی مبارکهسهامی خاص شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۱۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ و ۶/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: فولاد متیل شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای بهرام زمانی قراقوشی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی محمد رضا آبدار اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آتیه فولاد نقش جهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای محسن سعید بخش کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی و علی ادیبی نیا کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه مورخ ۲۲/۸/۹۱ می باشد و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680640
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۳۵۷۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680641
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت راهبران فولاد اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 623585
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت بهسازان غلطک فولاد اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۰۷۶۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۲/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 614521
آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شماره ثبت ۱۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۲۰/۱/xxx۱ تصمیمات زیر در موسسه اتخاذ گردید:
۱ـ آقای فرشید محبی با پرداخت مبلغ دویست هزار ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به سیصد هزار ریال افزایش داد و سرمایه موسسه از یک میلیون و سیصد هزار ریال به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش داد و سرمایه موسسه از یک میلیون و سیصد هزار ریال به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.
۲ـ آقایان خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا معصوم زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و فرشید محبی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است.
۳ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان حسابرس موسسه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۱ انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. تراز مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۲/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565078
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی فرا سرام آپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۵۷۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضاء ذیل ثبت ۲۷/۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658982
آگهی تصمیمات در شرکت راهبران فولاد اصفهان سهامی‌خاص بشماره ثبت ۱۹۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰
برابرصورتجلسات مجمع عمومی‌عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/و ۲۹/۶/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید :

۱ـ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی مجید رضا پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی مجید چوپان کاره به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کد پستی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی محمدرضا کسایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کد پستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سید مهرزاد میر هادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کد پستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد .

۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بسمت حسابرس و بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است . تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ تصویب شد . امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۸/xxx۰ تکمیل گردید .

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9988050
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منهتی به ۲۹/۱۲/xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس قانونی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا‌ء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضا‌ء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9532468
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۴/۵/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است.

۲ـ کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۵/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10132732
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳ و ۱۱/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت توکا تولید اسپادان بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بنمایندگی آقای جواد کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذرای توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی آقای احمد دادوند به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی توکا تدارک بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی آقای مجتبی حسینی بالام به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت نسوز قشم بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی آقای حسن صابریان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی آقای نصرت اله افتخاری به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9557045
آگهی تصمیمات در شرکت ایثار اصفهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۱۸۵۶۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ۳۱/۲/۹۰ تصمیمات در شرکت ذیل اتخاذ شد: بنیاد شهید وامور ایثارگران به نمایندگی آقای محمدرضا رجایی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری آیت ایثار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای محمدعلی مورج به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین بانک به کدملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و منصور بنائی زاده به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. و اختیارات تفویض شده به مدیرعامل طی صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۸۶ همچنان به قوت خود باقی است. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس قانونی وحسابرس و آقای خسرو لطفی‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۲و کدپستیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازمالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9960280
آگهی تغییرات در شرکت ایثار سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۰۳۶۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان اصغر صبوری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و رضا اثنی عشری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت ایثار اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی آقای محمد علی مورج بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقایان خسرو لطفی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمد علی مورج را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای اصغر صبوری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا اثنی عشری را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195055
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۳/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای خسرو لطفی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۷/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139871
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۹۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۱۶/۴/۸۹ و ۲۱/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده_است: ۱) شرکت توکاریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای عبدالمجید افضل و آقای علی اکبر حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و بیژن معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷۴ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و آقای خسرو لطفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲) هیات مدیره از بین خود آقای عبدالمجید افضل را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علی اکبر حقیقی را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای بهرام متین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا بندهای ۵ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ ماده و ۴۴ اساسنامه و وظایف و اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض شد. ۳) روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده_است. ۴) ترازمالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10057109
آگهی تغییرات در شرکت صنایع برش ورق فولادی مبارکه سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۱۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۱۸/۲/۸۹ و ۶/۵/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده_است: ۱) شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای محسین سعید بخش و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای احمد کریمی پور و شرکت فولاد متیل سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای بهرام رمانی قراقوشی به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی اندشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و آقای خسرو لطفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲) هیات مدیره از بین خود آقای بهرام زمانی قراقوشی را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای احمد کریمی پور را به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی ادیبی نیا خارج از اعضاء هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بر اساس موارد مذکور در بند ج صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴/۵/۸۵ می‌باشد. ۳) روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده_است. ۴) ترازنامه مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006576
آگهی تصمیمات در شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۶ و ۶/۶/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ شرکت فولاد مبارکه اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی بهمن مسعودی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی مصرف فولاد مبارکه بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی سیروس حامدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر‌عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت پارس فولاد مبین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علیرضا ملکی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت فولاد زاگرس چهارمحال بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مهرداد محقق‌ زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیر‌عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح مذکور در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/xxx۰ می‌باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۷/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10899701
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی راه‌آهن بهین ریل سهامی خاص‌ ثبت شده بشماره ۱۹۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۴/۹۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757994
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳ و ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به نمایندگی مهدی کهنموئی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و مدیریت بافناز به نمایندگی مهرداد رومی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان بنمایندگی حسن صالح عاشق آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و شرکت بازرگانی همدانیان به نمایندگی اردشیر فرهمند پور کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و شرکت صنایع نساجی همدانیان به نمایندگی سعید شیرانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و خسرو لطفی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۹/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11179330
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشت و دام ایثار بهاران سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۱۶۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۵/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی اندیشگران پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و خسرو لطفی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11083840
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۳۵۷۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10634240
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۳۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۳۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا (حسابدارن رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای خسرو لطفی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987813
آگهی تصمیمات در شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۳۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۵/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است۱‌ـ آقایان محمود زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فرآورده‌های نسوز آذر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی گرجی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت معادن منگنز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا‌ء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا‌ء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا‌ء رئیس و یکی دیگر از اعضا‌ء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات تفویضی به مدیرعامل در صورت جلسه مورخ ۱۹/۵/۸۳ مجددا به مدیرعامل تفویض شد ۲‌ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای خسرو لطفی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضا‌ء ذیل ثبت در تاریخ ۸/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815256
آگهی تصمیمات شرکت صنایع برش ورق فولادی مبارکه سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۱۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ و ۶/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: فولاد متیل شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای بهرام زمانی قراقوشی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی محمد رضا آبدار اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آتیه فولاد نقش جهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای محسن سعید بخش کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی و علی ادیبی نیا کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه مورخ ۲۲/۸/۹۱ می‌باشد و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10841150
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع برش ورق فولادی مبارکه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۱۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/xxx۰ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمد:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به کد ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است.

۲ـ کلیه چکها و قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896448
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ شرکت نامبرده بتصویب رسید و موسسه حسابرسی اندیگشران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11941680
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی آذرفلزان سهامی‌خاص باکدملی ۱۰۲۶۰۱۱۴۲۵۲ ثبت شده به شماره ۵۸۳
به موجب نامه شماره xxx/۸۹ آف مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت منضم به صورتجلسات مجمع عمومی مورخ ۱۸/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر میگردد.

۱ـ ترازنامه عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی xxx۸ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا با کدملی xxxxxxxxx۴۶ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای خسرو لطفی‌زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11918072
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۴/۹۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/۹۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11662615
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی خدماتی توکا سبز سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۴۳۱۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: شرکت توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی مظفر حاجیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی لاستیکهای صنعتی مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی علیرضا صانعی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی حمید قنبری مبارکه به کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و بازرگانی توکا تدارک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی محمدرضا کچویان فینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت توکل نسوز شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی جواد محمدی زاده به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11424126
آگهی تصمیمات در شرکت توکا بتن (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۷۱۳ و شماره‌شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۸۸۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
برابر صورتجلسات مجمع‌ عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۱/۳/xxx۰ و هیأت‌مدیره مورخ ۱۴/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد:

۱ـ ماده ۲۰ اساسنامه شرکت بدین‌شرح اصلاح گردید:‌تعداد اعضای اصلی هیأت‌مدیره از پنج عضو به سه یا پنج عضو اصلی تغییر یافت.

۲ـ ماده ۲۶ اساسنامه شرکت بدین‌شرح اصلاح گردید: نحوه امضاء کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت‌مدیره و یکی از اعضاء هیأت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است.

۳ـ ماده پنج اساسنامه شرکت بدین‌شرح اصلاح گردید:‌مرکز اصلی شرکت به اصفهان ـ خیابان خواجه پطروس پلاک ۱۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.

۴ـ ترازنامه و صورت‌های مالی برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت بین‌المللی مهندسی ایران به سمت اعضاء اصلی هیأت‌مدیره برای باقیمانده مدت مأموریت هیأت‌مدیره ابقاء گردیدند.

۶ـ هیأت‌مدیره از میان خود آقای محمدابراهیم قدیریان به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان را به سمت رئیس هیأت‌مدیره و آقای جواد عشقی‌نژاد به نمایندگی شرکت بین‌المللی مهندسی ایران را به سمت نائب‌رئیس هیأت‌مدیره و آقای محمدحسین باقری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توکافولاد را به سمت عضو هیأت‌مدیره و آقای سیدمحمدحسینی (خارج از اعضای هیأت‌مدیره و سهامدار) به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت مأموریت هیأت‌مدیره انتخاب نمودند.

۷ـ مؤسسه حسابرسی اندیشگران پویا به سمت بازرس اصلی و آقای خسرو لطفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۸ـ کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت‌مدیره و یکی از اعضاء هیأت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است.

۹ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11528114
آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شماره ثبت ۱۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱/xxx۱ تصمیمات زیر در موسسه اتخاذ گردید:

۱ـ آقای فرشید محبی با پرداخت مبلغ دویست هزار ریال به صندوق موسسه سهم‌الشرکه خود را به سیصد هزار ریال افزایش داد و سرمایه موسسه از یک میلیون و سیصد هزار ریال به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش داد و سرمایه موسسه از یک میلیون و سیصد هزار ریال به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.

۲ـ آقایان خسرو لطفی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا معصوم‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر‌عامل و عضو هیئت مدیره و فرشید محبی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است.

۳ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان حسابرس موسسه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۱ انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. تراز مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۲/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11597107
آگهی تصویب
ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ایثار اصفهان سهامی خاص شماره ثبت xxx۸۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۶/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشرگان پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11394221
آگهی تصمیمات در شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۴/۳ و ۱/۶/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای عزیز‌اله طاهرفرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد عالمیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت مدیرعامل محمدرضا صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی تکادو بین‌المللی بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و حسین ترک زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پیک صبا صفه اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۴/۵/۸۸ هیئت مدیره می‌باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۶/۹۰ تکمیل گردید.

``` اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11704999
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و دام ایثار بهاران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۱۶۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقایان محمد‌رضا رجایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی بنیاد شهید و امور ایثارگران بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین بانک به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ایثار اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی صفایی انارکی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر‌عامل خارج از اعضاء و منصور بنائی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیر‌عامل طی صورت جلسه مورخ ۲۶/۳/۸۶ هیئت مدیره همچنان به قوت خود باقی است.

موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11913377
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت راهبران فولاد اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11747696
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت بهسازان غلطک فولاد اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۰۷۶۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۲/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11596887
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲ و ۲۷/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علی محمد سهرابی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و اسداله رمضانی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا زمانیان کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت فولاد متیل شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و فرامرز مظاهری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه مورخ ۲۱/۶/۸۷ می‌باشد و موسسه اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و خسرو لطفی زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بازرسان علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11546737
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۲۳۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۱۹/۲ و ۱۵/۶/xxx۰ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده به عمل آمد: ۱- ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای خسرو لطفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است آقای فرامرز مظاهری به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره جایگزین آقای جواد عشقی نژاد برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ۲- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۶/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11596537
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی فرا‌سرام آپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۵۷۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۴/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ حسابرس مستقل و خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۵/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11733439
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی فرا سرام آپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۵۷۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضاء ذیل ثبت ۲۷/۱/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11782166
آگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۸۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۸۹ و ۱/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت توکا تولید اسپادان بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بنمایندگی آقای مرتضی جعفری و شرکت آتیه فولاد نقش جهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بنمایندگی آقای محمد ترابیان و شرکت راهبران فولاد اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی آقای فرامرز مظاهری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای مرتضی جعفری را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ترابیان را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صفایی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ ترازنامه صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11912690
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ شرکت نامبرده به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس و یکی از اعضا و با مهر شرکت معتبر است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۴/۹۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات