مصطفی داوری دولت آبادی

آقای مصطفی داوری دولت آبادی

کد ملی 128455xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
14
آگهی‌ها

شرکت های مصطفی داوری دولت آبادی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مصطفی داوری دولت آبادی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14748327
آگهی تغییرات شرکت اندیشمندان تلاشگر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۲۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عطاءاله برنا دارای کد ملی xxxxxxxxx۰، مهران برومند دارای کد ملی xxxxxxxxx۱، نوید کارگهی دارای کد ملی xxxxxxxxx۹، محمد هلاکوهی دارای کد ملی xxxxxxxxx۶ و احمد کارگهی دارای کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مصطفی داوری دولت آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و مرضیه مشرف بروجنی بشماره xxxxxxxxx۷ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال xxx۷ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968068
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مشکاتی به کدملی کدملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان. بسمت رییس هیئت مدیره و دکتر غلامحسین احمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت صنایع نساجی همدانیان بسمت نایب رییس هیئت مدیره ومجتبی کاروان به کدملی کدملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه و احداث همدانیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین آربیع به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان عضو هیئت مدیره و مصطفی داوری دولت آبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی همدانیان عضو هیئت مدیره از تاریخ ۳۱/۴/۹۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند هیئت مدیره به استناد ماده ۴۴ اساسنامه مقرر داشت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و براوات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773644
آگهی تغییرات شرکت اندیشمندان تلاشگر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۲۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ آقای مسعود عجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای نوید کارگهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهران برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عطاءاله برنا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حاج محمد معتضدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مصطفی داوری دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و مرضیه مشرف بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269248
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
آقای محسن مشکاتی کد ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به سمت رییس هیئت مدیره آقای غلامحسین احمدی کد ملی: xxxxxxxxx۶ به نمایندگی صنایع نساجی همدانیان نایب رییس هیئت مدیره آقای مجتبی کاروان کد ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی داوری دولت آبادی کد ملی: xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا امینی کد ملی: xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۶ انتخاب گردیدند و با توجه به اساسنامه شرکت، شرح وظایف و اختیارات مشروحه زیر به مدیرعامل تفویض گردید: الف) اختیارات: انجام کلیه امور جاری شرکت: کنترل و تایید کلیه اسناد و اوراق شرکت از نظر انطباق با مصوبات هیئت مدیره، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها. کنترل و تایید صورت‌های مالی و تنظیم بودجه سالانه و ارایه گزارشات مربوطه برای طرح در هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه کارکنان و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش بر اساس سیستم ترفیع، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی و سایر شرایط استخدام. نصب و عزل کلیه ماموران، کارکنان، مدیران و معاونین در سطوح مختلف سازمانی (تبصره: در ارتباط با رده معاونین با اطلاع هیئت مدیره). تصویب هر نوع قرارداد و موافقت نامه و اصلاحیه‌های آن‌ها به منظور خرید و فروش هر نوع کالا و تولیدات و خدمات و یا تحصیل و یا واگذاران آن‌ها و همچنین واگذاری هر نوع حقوق و امتیازات و منافع به صورت اعم از این که طرف ایرانی و یا خارجی باشد تا سقف مبلغ مورد معامله بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. اجاره، استجاره، واگذاری مورد اجاره، فسخ اجاره، تخلیه عین مستاجره، تقاضای تعدیل اجاره بها تا سقف مبلغ معامله بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. به امانت گذاشتن یا ودیعه گذاشتن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌ها و شرکت‌ها و موسسات حقوقی و استرداد آن‌ها در چارچوب عملیات جاری شرکت با اطلاع هیئت مدیره. تقدیم درخواست ثبت علایم و اختراعات و فرمول‌های مرتبط با شرکت و پیگیری تا ثبت کامل و رعایت حقوق شرکت. اقامه و دفاع از هر گونه دعاوی حقوقی و جزایی له یا علیه شرکت و استیفای هر گونه حقوق با حق توکیل به غیر ولو کرارا. تهیه، امضا و اعلام هر گونه گزارش مورد نیاز بورس. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی، سازمان‌های دولتی، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل به غیر ولو کرارا. ب) شرح وظایف: برنامه ریزی و تنظیم امور جاری شرکت بر اساس مصوبات هیئت مدیره، نظارت بر اجرای خط مشی‌ها، دسترسی به اهداف، مقررات و دستورالعمل‌ها. پیگیری کنترل کامل آماری و عملیاتی در عملکرد واحدهای مختلف شرکت اعم از تولید، فنی مهندسی و کنترل کیفیت، مالی، بازرگانی و اداری، ارایه راهنمایی و دستورات لازم به منظور انطباق و هماهنگی کامل واحدهای شرکت. ارایه پیشنهادات و نظرات بررسی شده و علمی و عملی در راستای تحقق اهداف شرکت. بررسی عملکرد واحدهای مختلف، اصلاح برنامه‌ها و برقراری برنامه‌های جبرانی با توجه به محدودیت‌ها و امکانات به منظور دسترسی به برنامه ریزی و اهداف تعیین شده. عقد قراردادهای تامین منابع و مواد اولیه در قالب آیین نامه‌های شرکت به خصوص آیین نامه معاملات در شروع هر سال مالی. کنترل کمی و کیفی تولید با توجه به گزارشات دریافتی و عملکرد واحدها و نظرات مشتریان و ارایه طریق و راهنمایی‌های لازم به منظور دسترسی به استانداردهای کمی و کیفی تولید. انجام اقدامات لازم به منظور افزایش کمی و کیفیت محصولات شرکت با حذف موانع و مشکلات. نظارت بر تنظیم پروسس‌های مرتبط به محصولات جدید و اجرایی نمودن آن‌ها پس از بررسی کامل از نظر اقتصادی بودن تولید محصولات جدید ذکر شده. نظارت کامل بر انجام صحیح و به موقع خریدهای خارجی اعم از مواد، ماشین آلات، ابزار و تجهیزات و انطباق مشخصات فنی آن‌ها با مشخصات استاندارد مورد نیاز شرکت و رعایت آیین نامه معاملات. تایید کامل اسناد و اوراق بهادار، درخواست‌ها و سفارشات کالا و تجهیزات با بررسی لازم و در نظر گرفتن آیین نامه معاملات و حدود اختیارات. برنامه ریزی در راستای تامین، آموزش و نگهداری منابع انسانی شرکت و ایجاد سازمان یادگیرنده برای دسترسی به مدیریت دانش. تعیین حقوق و پاداش، ترفیع، تنبیه و بازنشستگی منابع انسانی بر اساس سیستم‌های مصوب هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران، کارکنان، مدیران و معاونین در سطوح مختلف سازمانی (تبصره: در ارتباط با رده معاونین با اطلاع هیئت مدیره). تصمیم سازی و شرکت در جلسات هیئت مدیره با ارایه گزارشات، آمارها و تحلیل‌های کارشناسی برای سهولت در تصمیم گیری اعضا. پیشنهاد برقراری و تشکیل جلسات هیئت مدیره به رییس هیئت مدیره برای جلسات فوری و اضطراری در مورد مسایل خاص. صدور بخشنامه، روش و دستورالعمل‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات و مصوبات هیئت مدیره. برقراری تماس‌های لازم با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف و مشتریان داخلی و حسب ضرورت سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی به منظور تامین اهداف و گسترش فعالیت‌های شرکت. نظارت و پیگیری امور حقوقی شرکت به منظور دفاع از حقوق شرکت در محاکم و هیات‌ها در مقابل اشخاص ثالث. تماس و ارتباط دایم با دانشگاه‌ها و موسسات و سازمان‌های علمی داخلی و خارجی به منظور کسب اطلاعات بیشتر برای دسترسی بهتر به اهداف شرکت. شرکت و صدور مجوز شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی داخلی و همچنین ماموریت‌های داخل کشور پس از اخذ تاییدیه هیئت مدیره. انجام ماموریت‌های خارج از کشور و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی خارج از کشور با تایید هیئت مدیره شرکت و تصویب هیئت مدیره موسسه (تبصره: صدور حکم ماموریت مسافرت خارجی توسط رییس هیئت مدیره صورت می‌گیرد). بررسی و تحلیل قراردادهای پیمانکاران و تایید آن‌ها در حد اختیارات و تنظیم گزارش برای موارد بیش از اختیارات به منظور تصمیم گیری هیئت مدیره. تشکیل جلسات داخلی، مدیران، سرپرستان، در صورت لزوم کارشناسان شرکت برای اداره بهتر امور جاری و رفع مشکلات و اصلاح برنامه‌های جاری. هماهنگ نمودن کامل شرکت با روش‌های جدید و مدرن با اخذ ایده و بررسی عملکرد سایر شرکت‌ها و کارخانجات مشابه در زمینه بهبود تولیدات و عملکرد شرکت. انجام و یا پیشنهاد کلیه اموری که در راستای اجرای بهتر عملیات شرکت ضرورت دارد و در شرح وظایف منظور نشده با توجه به حدود و اختیارات تفویض شده توسط هیئت مدیره. هیئت مدیره به استناد ماده ۴۴ اساسنامه مقرر داشت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199965
آگهی تغییرات شرکت اندیشمندان تلاشگر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۲۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۵/xxx۵ تراز نامه و صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مصطفی داوری دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مهناز مشرف بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی و ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12530972
آگهی تغییرات شرکت انديشمندان تلاشگر سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۲۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ آقایان عطااله برنا به شماره ملی xxxxxxxxx۰، مصطفی علی اکبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مهران برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱، نوید کارگهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و حاج محمد معتضدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای مصطفی داوری دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه مشرف بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب مجمع رسید. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363014
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آقای محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ رییس هیأت مدیره ـ شرکت صنایع نساجی همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای سیامک صمیمی دهکردی کدملیxxxxxxxxx۲ عضو هیأت مدیره ـ شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵به نمایندگی آقای مجتبی کاروان کدملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محسن صفوی کدملی xxxxxxxxx۱ نایب رییس هیأت مدیره ـ شرکت بازرگانی همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای مصطفی داوری دولت آبادی کدملی: xxxxxxxxx۴ عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چک ها و براوات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار و مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707064
آگهی تغییرات شرکت اندیشمندان تلاشگر سپاهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۲۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـصورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ـآقای مصطفی داوری دولت آبادی کدملی xxxxxxxxx۴بعنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه مشرف بروجنی کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ـروزنامه نسل فردا برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519615
آگهی تغییرات شرکت ابتکار پویا‌ی ایرانیان شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۴۳۰۷۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی داوری دولت آبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فولاد و چدن و ماشین سازی درود بجای آقای علی نجفی مقدم به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034136
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور سهامی عام شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ آقای سید فاضل جلالی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت پاکسان سهامی عام بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا آصفی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت شکر شاهرود سهامی عام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره خانم الهام خلیلی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی داوری دولت آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ آقای محمد علی شاملو با کد ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها بروات سفته‌ها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات و اوراق تجاری در شهرستان نیشابور و مشهد و فیروزه با امضای مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای محمد قائمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت انجام می‌گیرد. ۴ ضمنا اختیارات مدیرعامل در جلسه مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967088
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل توکا سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۱ و ۶/۷/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد متیل به نمایندگی احمد مدنی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به نمایندگی غلامرضا شیران کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت توکا تدارک به نمایندگی سید عباس هوای کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت توکا بتن به نمایندگی مصطفی داوری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. موسسه حسابرسی رایمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و موسسه حسابرسی مجریان پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید و تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562974
گهی تصمیمات در شرکت حمل ونقل توکاسهامی عام ثبت شده به شماره ۸۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
آبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای علی اقلیمی سهرابی به عنوان نماینده شرکت فولاد متیل به جای اقای احمد کارگهی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. هیئت مدیره از بین خود آقایان علی اقلیمی سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ را به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی علی اکبریان به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی به کدملیxxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدعباس هوایی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۷ و مصطفی داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب رئیس با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329773
آگهی تصمیمات در شرکت حمل ونقل توکاسهامی عامثبت شده به شماره ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای علی اقلیمی سهرابی به عنوان نماینده شرکت فولاد متیل به جای اقای احمد کارگهی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. هیئت مدیره از بین خود آقایان علی اقلیمی سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ را به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی علی اکبریان به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدعباس هوایی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و مصطفی داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب رئیس با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11852486
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل توکا سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۱ و ۶/۷/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد متیل به نمایندگی احمد مدنی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد به نمایندگی غلامرضا شیران کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت توکا تدارک به نمایندگی سید عباس هوای کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت توکا بتن به نمایندگی مصطفی داوری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی رایمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و موسسه حسابرسی مجریان پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات