مهدی حری

مهدی حری

کد ملی 128453xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
13
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14631212
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری کانون صنفی بازنشستگان استانداری تهران درتاریخ ۰۵/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxx۸۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : تلاش جهت رفع مشکلات معیشتی ، اجتماعی و اقتصادی اعضای کانون و صیانت از حرمت اجتماعی بازنشستگان فراهم نمودن تسهیلات ، خدمات رفاهی اعضای کانون ، از طریق تاسیس شرکتهای تعاونی ، مصرف و صندوق قرض الحسنه تشویق اعضاء در جهت مشارکت هر چه بیشتر کانون در راستای فعالیتهای اجتماعی و عامالمنفعه و همیاری با نهادهای مردمی واسلامی کمک به امور درمانی و بهداشتی وبیمه همگانی اعضاء کانون ترویج امور فر هنگی و هنری و اجتماعی اعضای کانون ارائه خدمات مشاوره‌ای ، تحقیقات ، مطالعاتی به سازمانهای دولتی طبق شماره مجوز xxxxxx تاریخ ۲۶/ ۸/ xxx۵ معاونت سیاسی وزارت کشور مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، اراضی عباس آباد ، خیابان آفریقا ، بلوار دادمان ، پلاک ۰ ، ساختمان استانداری تهران ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ دارایی موسسه : ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد . اولین مدیران : آقای محمد رضا رضایی جعفر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت نامحدود آقای مهدی حری نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سلام اله شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای احمد رضا متقی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت نامحدود خانم فرزانه ئیل درم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای فرامرز پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : اسناد مالی کانون ( چک و سند و سایر اوراق بهادار ) با امضای رئیس هیات مدیره در غیاب او با امضای نایب رئیس و امضای ثابت خزانه دار صورت می‌پذیرد . مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می‌گردد ، نماینده کانون محسوب شده واز طرف آن حق امضاء دارد . همچنین اوراق عادی کانون با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14271954
آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی اعضای کانون بازنشستگان استانداری تهران شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۴۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۶۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۰۵/xxx۷ و مجوز xxxxxx/xxxxxx مورخ ۱۳/۶/xxx۷ اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد.سرمایه شرکت به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بعدی تعیین گردید.. اعضا هیئت مدیره و بازرس به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی حری نجف آبادی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره خانم فرزانه ئیل درم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد فیضی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مهری نصیری قدیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سلام اله شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدصادق نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای احمدرضا متقی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال. آقای نصرت اله حسینی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی آقای محمدرضا لاجوردی فرد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14263923
آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی اعضای کانون بازنشستگان استانداری تهران شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۴۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۶۳۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ و و مجوز xxxxxx/xxxxxx مورخ ۱۳/۶/xxx۷ اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد فیضی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی حری نجف آبادی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهری نصیری قدیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت منشی هیئت مدیره آقای سلام اله شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضا ثابت آقای سلام اله شهبازی مدیرعامل و اقای محمد فیضی رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود. و در غیاب رییس هیئت مدیره امضای اقای مهدی حری نجف آبادی نایب رییس هیئت مدیره معتبر است.همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13879700
آگهی تغییرات شرکت بتن آماده نور نجف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۶ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی مهدی حری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رییس هیأت مدیره و شرکت فنی مهندسی امواج گستر سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای احمد حق پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت منشی هیأت مدیره و عضو اصلی و شرکت سرمایه گذاری پرتو آوران مهر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی سعید صادقی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و آقای محمد باستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت محمد باستانی نجف آبادی مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان مهدی حری نجف آبادی، سعید صادقی نجف آبادی و مهر شرکت معتبر خواهد_بود ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661459
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فتح اله معین نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهدی حری نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای احمد حق پرستی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان منشی هیات مدیره و آقایان سعید صادقی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۲ و احمد حری کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای سعید صادقی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهداور با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان مهدی حری نجف آبادی و احمد حق پرستی نجف آبادی دو عضو هیات مدیره و مهر شرکت خواهد_بود. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. با توجه به ماده ۵۲ اساسنامه در غیاب آقایان مهدی حری نجف آبادی و احمد حق پرستی نجف آبادی اسناد و اوراق تعهداور شرکت با امضای آقای محسن پوراسماعیلی نجف آبادی صادر خواهد_شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661465
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملیات ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقایان فتح اله معین نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۱ و مهدی حری نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای احمد حق پرستی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۶ و سعید صادقی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۲ و احمد حری کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و علیرضا رضائیان کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردید. موسسه دقیق ترازسپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی و عبدالمحمود ایزدی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275866
آگهی تغییرات شرکت بتن آماده نور نجف آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۶۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی مهدی حری نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رییس هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پرتوآوران مهر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محسن پور اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و شرکت فنی مهندسی امواج گستر سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای احمد حق پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی و منشی هیأت مدیره و محمد باستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت محمد باستانی نجف آبادی مدیر عامل و یکی از دو امضاء آقایان مهدی حری نجف آبادی، محسن پوراسماعیلی نجف آبادی و مهر شرکت معتبر خواهد_بود ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842119
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای مدیرعامل، آقای مهدی حری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیات مدیره را با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت تا پایان دوره هیات مدیره (تا تاریخ ۱۹/۴/۹۶) انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت آقای مهدی حری مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان فتح اله معین نجف آبادی و محسن پوراسماعیلی نجف آبادی و مهر شرکت معتبر خواهد_بود ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12567412
آگهی تغییرات شرکت توليدي توزيعي اعضاي كانون بازنشستگان استانداري تهران شركت تعاوني به شماره ثبت ۳۴۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۶۳۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ و تاییدیه شماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۷/۹/۹۴ اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذشد: آقای محمد فیضی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی حری نجف آبادی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهری نصیری قدیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.آقای سلام اله شهبازی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا ۱- آقای سلام اله شهبازی مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت ۲- آقای محمد فیضی رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود. و در غیاب رییس هیئت مدیره امضای آقای مهدی حری نجف آبادی نایب رییس هیئت مدیره معتبر است.همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12563899
آگهی تغییرات شرکت توليدي توزيعي اعضاي كانون بازنشستگان استانداري تهران شركت تعاوني به شماره ثبت ۳۴۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۶۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۷/xxx۴ و تاییدیه شماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۷/۹/۹۴ اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذشد: روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. آقای محمد فیضی به کدملی xxxxxxxxx۵ خانم مهری نصیری قدیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای مهدی حری نجف آبادی به کدملی xxxxxxxxx۰ آقای سلام اله شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۵ خانم صغرا ئیل درم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره آقای احمدرضا متقی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ آقای فرامرز پناهی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.آقای نصرت اله حسینی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی آقای محمدرضا لاجوردی فرد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360758
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نتیجه عملیات ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب واقع شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت ثبت آگهی های شرکت و روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه محلی شرکت انتخاب شد. احمد حری کدملی xxxxxxxxx۴ فتح ا. . . معین کدملی xxxxxxxxx۱مهدی حری کدملی xxxxxxxxx۰محسن پوراسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۵ احمد حق پرستی کدملیxxxxxxxxx۶به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و فرهاد پالیزوان کدملی xxxxxxxxx۲ عباس هادی کدملی xxxxxxxxx۲به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه دقیق تراز سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و محمود فتاح الجنان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل بریا مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034668
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی عمران پاک اندیش تهران درتاریخ ۲۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی (به استثا ساخت مسکن) ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاورای مرتبط با موضوع و تامین اقلام و مصالح و تجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت - انجام امور بازرگانی مرتبط با فعالیت تعاونی شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط با فعالیت تعاونی بقیه موضوع طبق ماده ۳ اساسنامه مدت شرکت: ازتاریخ بت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خ آفریقا جنب وزارت مسکن و شهرسازی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال اولین مدیران شرکت: حسن کریمی به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ غلامحسین مظفری به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ جعفر نادر به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نعمت اله ترکی هرچگانی به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ اسفندیار مبتکر سرابی به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نصراله ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ علیرضا مهدوی شاهرودی به سمت منشی هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمد رضا آهنگران به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ سید مرتضی سلیم آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نائب رئیس به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدی حری نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی سید مهدی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رونوشت به: به موجب نامه شماره xxxxxx/۱۵/xxx مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ اداره کل تعاون استان تهران آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896643
آگهی تغییرات شرکت تجارت زیتون آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۹۸۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۶۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۸/۰۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ خانم عصمت ایوبی‌نجف‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا پزشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۸/۰۹/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خالد پرویز و آقای مهدی حری‌نجف‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای مهرداد حری‌نجف‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای محمد حری‌نجف‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۰۸/۰۹/xxx۱.

۴‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای خالد پرویز به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی حری‌نجف‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهرداد حری‌نجف‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد حری‌نجف‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی حری‌نجف‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۴‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۷/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات