احمد سعید بخش

آقای احمد سعید بخش

کد ملی 128452xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
6
آگهی‌ها

شرکت های احمد سعید بخش

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که احمد سعید بخش دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14810680
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ احمد سعید بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۵۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بعنوان رئیس هیئت، مهرداد فقیهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی عام به شماره ثبتxxx۸۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و مهدی ابراهیم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شماره ثبتxxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت باقیمانده (تا تاریخ ۲۰/۰۲/xxx۹) انتخاب گردیدند. ضمنا در حق امضای مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهند بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312511
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد نامه شماره xxx۰۱/۲۱ مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احمد سعیدبخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محسن همت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توکا بتن (سهامی خاص)، آقای نصراله بت شکنان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص)، آقای محمدعلی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۵ می باشد. - کلیه چک ها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205934
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ آقای احمد سعید بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید محمد هادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای رحیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند. ضمنا در حق امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید.مدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738167
آگهی تغییرات شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۵۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - احمد سعیدبخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان به شماره ثبت ۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای سیدمحسن میرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شماره ثبت xxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای سیدعلی شمسی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فولاد متیل به شماره ثبت xxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای رسول جمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شماره ثبت xxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای رحیم عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه به شماره ثبت xxx۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیده‌اند. امضا و اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای آقای سیدمحسن میرمحمدی مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. با استناد به مفاد ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بندهایی از ماده فوق الذکر به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: - اختیارات بند ۱ - اختیارات بند ۴ - اختیارات بند ۶ - اختیارات بند ۷ - اختیارات بند ۸ - اختیارات بند ۹ (به جز اموال غیر منقول) - اختیارات بند ۱۰ - اختیارات بند ۱۱ - اختیارات بند ۱۲ (در چارچوب مقررات و ضوابط بانکی تا سقف بودجه سالانه) - اختیارات بند ۱۳ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577340
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxx۵۷/۲۱ مورخ ۱۷/۵/xxx۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان: عطاء اله برنا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) رئیس هیئت مدیره منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محسن همت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت توکا بتن (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره نصر اله بت شکنان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره احمد سعید بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال تاتاریخ ۱۶/۳/xxx۷ انتخاب گردیدند و اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/xxx۵ می‌باشد. کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918081
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ و نامه شماره xxx۲/۲۱ مورخ ۹/۴/xxx۵ سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان آقای منوچهر هادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید مردانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد سعید بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن همت نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توکا بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خضری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات