محمدرضا ربانی اصفهانی

محمدرضا ربانی اصفهانی

کد ملی 128452xxxx
گراف ارتباطات
10
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14812350
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرزین بهسازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی و محمد رضا سیف الهی به کدملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی و فیروز دوست محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ عضو اصلی و سیدمحمد مهدی مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۴ عضو علی البدل و منوچهر خسروی به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ترازنامه سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ شرکت مورد تصویب سهامداران حاضر در جلسه قرار گرفت بازرس اصلی شرکت و حسابرس قانونی بهروز محمد اندکایی به کدملی xxxxxxxxx۲ و حسین مشایخی موجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14812367
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرزین بهسازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فیروز دوست محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره ومحمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سیف الهی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد مهدی مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره علی البدل و منوچهر خسروی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره علی البدل و محمدرضا سیف الهی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادهای تعهدآور و حساب های جاری شرکت به امضاء دو نفر از هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14618210
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای محمد نقی زاده آیدنلو فرزند محمدرضا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) و آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان ( سهامی خاص ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسن زنجانی فرزند رشید بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زنجانی میاندوآب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت قند ارومیه بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب و تعیین شدند . امضاء کلیه اوراق تعهدآور و بهادار تجاری و بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است . و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت مجاز خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478172
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیأت مدیره وآقای محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای علی دهبکری به کدملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیأت مدیره ) به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید جعفر شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره و آقای مهدی زنجانی میاندوآب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیأت مدیره وخانم ایران حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است وسایر اوراق عادی ومراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیأت مدیره بند ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل واگذار نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14456355
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی زنجانی میاندوآب با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت قند ارومیه ش . م xxxxxxxxx۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسمعیل رشیدی ک . م xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای شهرام طالبیان ک . م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و آقای غلامرضا اخباریه ک . م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین وظیفه دوست با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه کشت و صنعت ملی ش . م xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا ربانی اصفهانی باکد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شهد ش . م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل علیمراد با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار ش . م xxxxxxxxx۱۰ به ک . م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عزیز زنجانی ک . م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076694
آگهی تغییرات شرکت رشته کار خوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۰۵۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شهد (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای موسی راحتلو شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گلفام ارومیه بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی خدابنده بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت قند ارومیه (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید هاشم موسوی با کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل (آقای سید هاشم موسوی) و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره توام با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل (آقای سید هاشم موسوی) توام با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076698
آگهی تغییرات شرکت رشته کار خوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۰۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شهد (سهامی عام) و آقای موسی راحتلو شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گلفام ارومیه و آقای عیسی خدابنده بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت قند ارومیه (سهامی عام) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و تعیین شدند. ـ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابدار رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای جبرائیل هاشم بگلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵بعنوان بازرس علی البدل تعیین و انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14039883
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه کشت وصنعت ملی به نمایندگی آقای حسین وظیفه دوست با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده حقیقی شرکت مذکور جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به نمایندگی آقای رضا احمدوند با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت شهد خوی مبنی به نمایندگی آقای محمد رضا ربانی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت قند ارومیه به نمایندگی آقای مهدی زنجانی میاندوآب با کدملی xxxxxxxxx۵. آقای مهدی زنجانی میاندوآب به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اسمعیل رشیدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام طالبیان به سمت مدیرعامل آقای حسین وظیفه دوست به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا احمدوند به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا اخباریه به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا ربانی اصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مذکور در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح پیوست به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد_بود. ضمنا مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963320
آگهی تغییرات شرکت عمران و آبادی اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۶۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت تصفیه برای مدت یک سال شمسی تمدید شد آقای فیروز دوست محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر تصفیه و آقای محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949572
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا ربانی اصفهانی ک م xxxxxxxxx۱ نعنوان نماینده شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن زنجانی ک م xxxxxxxxx۵ سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی زنجانی میاندوآب ک م xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت قند ارومیه بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس محمودی راهدانه ک م xxxxxxxxx۱ سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین شدند نحوه امضاء کلیه اوراق تعهدآور و بهادار تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت مجاز خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911741
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیات مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۰/۰۷/۹۶ با کلیه آراء حاضرین در جلسه به تصویب رسید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدرضاربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم ایران حضرتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دوسال بسمت اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818646
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرزین بهسازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ربانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای محمدرضا سیف الهی نصرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، آقای فیروز دوست محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای منوچهر خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید محمد مهدی مرتضوی درچه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای بهروز محمد اندکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای حسین مشایخی موجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا برای درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818649
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرزین بهسازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای فیروز دوست محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا ربانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا سیف الهی نصرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رشید نبی زاده حبیب آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک , سفته , بروات و قراردادهای تعهدآور و حساب‌های جاری شرکت با امضای دو نفر از هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371288
آگهی تغییرات شرکت عمران و آبادی اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۶۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت دوره انحلال شرکت به مدت یکسال شمسی از تاریخ این صورتجلسه تمدید شد. آقای فیروز دوست محمدی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر تصفیه و آقای محمد رضا ربانی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال شمسی انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه اصفهان چهارراه حکیم نظامی ابتدای خیابان نظر غربی ساختمان ابوذر پلاک ۱۴ طبقه ۱ واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۸ می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309571
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) آقای محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) آقای علی دهبکری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) آقای مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) خانم ایران حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201024
آگهی تغییرات شرکت صنایع ذوب آهن شمالغرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۷۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه آذرسیماب به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی سعید پورشریفی با کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت آذرسیماب به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی مرتضی حمایت خواه با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی حسن زنجانی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمد رضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سلیمان زلفی به کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه عصر آزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167930
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرزین بهسازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۷۸۰
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرزین بهسازان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فیروز دوست محمدی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا ربانی اصفهانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سیف الهی نصرآبادی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و رشید نبی زاده حبیب آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۶ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و مدارک تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی شرکت با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878007
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مهدی زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره فوأد وارسته بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بشماره ملی xxxxxxxxx۵ انتخاب گردیدند کلیه اوراق تعهد آور و بهادار تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت مجاز خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12585184
آگهی تغییرات شرکت شهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-رامیز زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای محمدرضا ربانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت ( تا تاریخ xxx۶/۰۷/۲۶ ) معرفی شد. حسین شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12576465
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنايع شهداذربايجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۱۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۴ به تصویب رسید.- مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج آگهی های شرکت تعیین گردید.- اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند.آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم ایران حضرتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12576469
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنايع شهداذربايجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۱۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای حسن زنجانی ک م xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد رضا ربانی اصفهانی ک مxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره خانم ایران حضرتی ک م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558236
آگهی تغییرات شرکت شهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن زنجانی بسمت رئیس هیئت مدیره شماره ملی: xxxxxxxxx۵ آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای مهدی زنجانی میاندوآب بسمت عضو هیئت مدیره شماره ملی: xxxxxxxxx۵آقای حسین شاهگلی بسمت عضو هیئت مدیره شماره ملی: xxxxxxxxx۱ خانم ایران حضرتی بسمت عضو هیئت مدیره شماره ملی: xxxxxxxxx۶ آقای علی دهبکری بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ و آقای محمد رضا ربانی اصفهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع شهد آذر بایجان با شماره ملی xxxxxxxxx۱۴و خانم ایران حضرتی با شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت قند ارومیه با شناسه مل xxxxxxxxx۴۱به عنوان اعضا هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359978
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرزین بهسازان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. محمدرضا ربانی اصفهانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ و فیروز دوست محمدی شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا سیف الهی نصرآبادی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی و غلامرضا حسن لاریجانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ و منوچهر خسروی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دوسال تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی امجدتراز شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بعنوان بازرس اصلی وحسین مشایخی موجانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعن ـوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389362
آگهی تغییرات شرکت صنایع ذوب اهن شمال غرب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۷۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه آذرسیماب بشماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی سعید پورشریفی به کد ملی xxxxxxxxx۴ شرکت آذرسیماب به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی سید حسن مرتضوی به کد ملیxxxxxxxxx۴ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی حسن زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند محمدرضا ربانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و فرخ هاشم زاده فرهنگ به کد ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه عصر آزادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623320
آگهی تغییرات شرکت عمران و آبادی اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۶۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و فیروز دوست محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر تصفیه و محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال شمسی انتخاب گردیدند. محل تصفیه اصفهان چهارراه حکیم نظامی، ابتدای خیابان نظرغربی، ساختمان ابوذر، پلاک ۱۴، طبقه ۱ ، واحد ۸ ، کدپستی xxxxxxxxx۸ می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472429
آگهی تغییرات شرکت تولیدات بتونی کاویان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۸۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای اصغر نجفی قدسی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردید. آقایان: محمد رضا ربانی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۱ علیرضا اسلامی کد ملی xxxxxxxxx۵، سید محمد رضا نحوی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان هیئت نظارت بر تصفیه انتخاب گردیدند. محل تصفیه به آدرس: اصفهان، خ فردوسی، جنب بانک تجارت، ساختمان نیکان، طبقه ۲ واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397442
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۱۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
خانم ایران حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316902
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ذوب آهن شمالغرب سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۷۳۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ـ هیئت مدیره مورخه ۲۴/۹/۹۲ که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردیده، پس از نقل و انتقال سهام، آقای سعید پورشریفی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ آقای حسن زنجانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه شهد آذربایجان آقای فرخ هاشم زاده فرهنگ کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵۱ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای محمدرضا ربانی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ آقای سیدحسن مرتضوی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای سعید پورشریفی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای فرخ هاشم زاده فرهنگ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن رنجانی بسمت عضو انتخاب و آقایان سعید پورشریفی و فرخ هاشم زاده فرهنگ و حسن رنجانی بعنوان صاحبان امضا مجاز تعیین و اعتبار کلیه اسناد و اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340043
آگهی تغییرات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی عام) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
خانم ایران حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت قند ارومیه (سهامی عام) بسمت عضو هیات مدیره
آقای حسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای حسین شاهگلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای علی اکبر جعفری خطایلو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715098
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی فرزین بهسازان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۷۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد رضا ربانی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فیروز دوست محمدی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا حسن لاریجانی کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا سیف الهی نصرابادی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و منوچهر خسروی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً هیئت مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه دارا می باشد به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند و موسسه حسابرسی امجد کد ملی xxxxxxxxx۷۵ و محمد حسین واحدی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482239

آگهی تصمیمات شرکت شهد
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایران حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره و علی اکبر جعفری خطایلو به کدملیxxxxxxxxx۶ (خارج ازا عضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482240

آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره و علی دهکبری به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670613
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۲۰۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و به نمایندگی محمدرضا ربانی‌اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و به نمایندگی محمد جعفرنیاخزانق به کد ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ حسن زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ حسین شاهگلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۸/۸۹ حسن زنجانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفرنیاخرانق بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11812547
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا ربانی‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ایران حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و مهدی زنجانی‌میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و علی‌اکبر جعفری‌خطایلو به کدملیxxxxxxxxx۶ (خارج ازا عضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11581956
آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا ربانی‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و علی دهکبری به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11724376
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی فرزین بهسازان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۷۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد رضا ربانی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فیروز دوست محمدی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا حسن لاریجانی کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا سیف الهی نصرابادی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و منوچهر خسروی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است ضمناً هیئت مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه دارا می‌باشد به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند و موسسه حسابرسی امجد کد ملی xxxxxxxxx۷۵ و محمد حسین واحدی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات