مهناز ناصری سربرجی

خانم مهناز ناصری سربرجی

کد ملی 008027xxxx
گراف ارتباطات
52
شرکت‌ها
88
آگهی‌ها

شرکت های مهناز ناصری سربرجی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مهناز ناصری سربرجی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سانیار هیرمند
سانیار هیرمند
بدرودیان گشت پارسه
بدرودیان گشت پارسه
رییس هییت مدیره
آرکا پناه
آرکا پناه
رییس هییت مدیره
تنیده پناه
تنیده پناه
رییس هییت مدیره
راوک پناه
راوک پناه
رییس هییت مدیره
سوده پناه
سوده پناه
رییس هییت مدیره
آریا گشت کمیل
آریا گشت کمیل
بازرس اصلی
آریا گشت هیرمند
آریا گشت هیرمند
بازرس اصلی
پایدار پایه لاوین
پایدار پایه لاوین
رییس هییت مدیره
عمران پی ویونا
عمران پی ویونا
رییس هییت مدیره
آلوارس داتیک
آلوارس داتیک
عمران بتن صدرا
عمران بتن صدرا
رییس هییت مدیره
آرکا بتن صدرا
آرکا بتن صدرا
رییس هییت مدیره
نیرو سرمایه ناودیس
نیرو سرمایه ناودیس
رییس هییت مدیره
کیان گشت آوا
کیان گشت آوا
بازرس اصلی
کیان سیر آداک
کیان سیر آداک
بازرس اصلی
کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا
کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا
بازرس اصلی
کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا
کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا
بازرس علی‌البدل
آوا گشت فرتاک
آوا گشت فرتاک
بازرس اصلی
تنیده خشت
تنیده خشت
نایب رییس هییت مدیره
پایدار بتن آرسیس
پایدار بتن آرسیس
رییس هییت مدیره
عمران پی اهورا
عمران پی اهورا
سیویل سازه تیام
سیویل سازه تیام
عمران دژ هاوین
عمران دژ هاوین
رییس هییت مدیره
آلتین بتن قرن
آلتین بتن قرن
رییس هییت مدیره
پاریز بتن شهر
پاریز بتن شهر
رییس هییت مدیره
بلند پایه هاوین
بلند پایه هاوین
بازرس علی‌البدل
آژند سازه استوار
آژند سازه استوار
بازرس اصلی
آلتین بتن صدرا
آلتین بتن صدرا
بازرس علی‌البدل
آبتین بتن آترین
آبتین بتن آترین
رییس هییت مدیره
پناه سازه کسری
پناه سازه کسری
رییس هییت مدیره
سازه پایدار آترین
سازه پایدار آترین
رییس هییت مدیره
نیارش سازه هیرمند
نیارش سازه هیرمند
رییس هییت مدیره
عمران زرین رستاک
عمران زرین رستاک
رییس هییت مدیره
عمران بتن هیراد
عمران بتن هیراد
رییس هییت مدیره
عمران دژ قرن
عمران دژ قرن
رییس هییت مدیره
ایمن سازه لیماک
ایمن سازه لیماک
جاوید سیر مهتاب
جاوید سیر مهتاب
بازرس اصلی
پرشین آلوارس
پرشین آلوارس
عضو هییت مدیره
نام آوران پدیده آسا
نام آوران پدیده آسا
رییس هییت مدیره
آرمه بتن مرصاد
آرمه بتن مرصاد
رییس هییت مدیره
راهپیما نوین آرکا
راهپیما نوین آرکا
نایب رییس هییت مدیره
فرایند سازه اقلیم
فرایند سازه اقلیم
بازرس علی‌البدل
طراحان سازه پرلیت
طراحان سازه پرلیت
بازرس علی‌البدل
آباد راه مهاجر
آباد راه مهاجر
بازرس علی‌البدل
ابتکار سازه آرکا
ابتکار سازه آرکا
آئین سازه صدرا
آئین سازه صدرا
بازرس علی‌البدل
پدیده گستر پرگاس
پدیده گستر پرگاس
بازرس علی‌البدل
عمران بتن استوار
عمران بتن استوار
بازرس علی‌البدل
پایدار سازان نیلاب
پایدار سازان نیلاب
آذر آب استوار
آذر آب استوار
میعاد صنعت هیرمند
میعاد صنعت هیرمند

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14911192
آگهی تغییرات شرکت پایدار سازان نیلاب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 495768 و شناسه ملی 14006032054
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز ناصری سربرجی شماره ملی 0080271383 و آقای عزت الله بهرامی شماره ملی: 5639907681 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردیدند سرمایه شرکت از مبلغ 2000000 ریال به 1000000 یال کاهش یافت وماده مربوط در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از خروج شریک: آقای مسعود شیخلر ش م 0071891773 دارنده مبلغ 500000 ریال و آقای سید محمود موسوی ش م 428448253 دارنده مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه اساسنامه جدیدی مشتمل بر26ماده و 2 تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. پ980902525669484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197182
آگهی تغییرات شرکت میعاد صنعت هیرمند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوط اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست سهامداران بعد از خروج شرکاء: ۱ ـ خانم زهرا رنجبر شورآبادی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال ۲ ـ خانم فاطمه روحانی راوری xxxxxxxxx۳ دارایxxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320870
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز حفار تزریق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321092
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز حفار تزریق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا رکابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید آقای مجید خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست سهامداران بعد از خروج شرکاء: آقای سعید ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321101
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز حفار تزریق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد آقای محمدرضا رکابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال آقای مجید خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال آقای سعید ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293985
آگهی تغییرات شرکت آذر آب استوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۸۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۵۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهناز ناصری سربرجی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا و سهامداران) مهدی بهرامی کد ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمود محمودزاده نمینی کدملی: xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی بیگدلو کد ملی: xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933781
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایدار سازان نیلاب درتاریخ ۰۵/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق، نفت و گاز، صنعت و معدن، آب و کشاورزی، طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان جانبازان غربی، نرسیده به میدان هفت حوض، خیابان اثنی عشری، کوچه رود باری، پلاک ۵۷، طبقه ۴، کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بدین شرح می‌باشد: خانم مهناز ناصری سر برجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال و آقای عزت الله بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال. اولین مدیران شرکت: خانم مهناز ناصری سر برجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای مدت نا محدود انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قرار دادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847968
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرایند سازه اقلیم در تاریخ ۲۳/۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان میدان توحید خیابان باقرخان غربی پلاک xxx واحد یک کدپستی: xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: عزت الله بهرامی شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راهب صفی زاده شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847983
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراحان سازه پرلیت در تاریخ ۲۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهر سازی و برنامه ریزی شهری اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان توحید خیابان نصرت غربی کوچه فرهنگ پلاک xxx واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: مهدی امینائی چترودی با ک. م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. امیرحسین دولتشاهی با ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی به امضای منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری به امضای منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای رضا خشرو پاک یاسکه با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848101
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آباد راه مهاجر در تاریخ ۲۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ستارخان خیابان فرزین تقاطع باقرخان پلاک xxx واحد ۳ واحد دوم کدپستی: xxxxxxxxx۰ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: میلاد ژیانی فیض آبادی شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره امیر حسین دولتشاهی شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848297
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار سازه آرکا در تاریخ ۲۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان خیابان کوثر نبش کوچه احتشام پلاک xxx واحد ۴ کدپستی: xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: مهناز ناصری سربرجی شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره عزت اله بهرامی شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. امیرحسین دولتشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848320
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آئین سازه صدرا در تاریخ ۲۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ستارخان نرسیده به میدان توحید خیابان کوثر دوم پلاک xxx واحد ۲ کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: میلاد ژیانی فیض آبادی شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جواد کلانتری شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848349
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده گستر پرگاس در تاریخ ۲۳/۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ستارخان باقرخان کوچه فرزین پلاک ۳۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ نزد بانک رسالت شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: میر علی اکبر خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. ایرج یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848461
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراحان گشت ابتکار در تاریخ ۲۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان باقرخان پلاک xxx واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوانین شعبه xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: راهب صفی زاده با ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ایرج یعقوبی با ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفردامدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516258
آگهی تغییرات شرکت ایمن سازه لیماک با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۷۰۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ با دریافت xxx۰۰ ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج گردید خانم سمیرا حسین ابادی فراهانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ با دریافت xxxxxx ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای ناصر محبی ش م xxxxxxxxx۱ دارای xxx۰۰ ریال آقای محمد ملائی ش م xxxxxxxxx۱ دارای xxx۰۰ ریال آقای هادی طاهرخانی ش م xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال آقای روح اله طاهرخانی ش م xxxxxxxxx۴۶ دارای xxxxxx ریال آقای بهرام رحمانی ش م xxxxxxxxx۴۶ دارای xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477464
آگهی تغییرات شرکت سیویل سازه تیام شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۱۸۰۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۳۶۵۹۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم فرانک باقری رائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد.
خانم مهناز ناصری سربرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد.
آقای حیدر صادق پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx،xxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به ۳۰،xxx ریال کاهش داد.
ذبیح اله جوانمردی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx،xxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به ۳۰،xxx ریال کاهش داد.
اسامی شرکاء بعد از کاهش:
آقای حیدر صادق پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای ۳۰،xxx ریال سهم الشرکه.
آقای ذبیح اله جوانمردی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای ۳۰،xxx ریال سهم الشرکه.
آقای امراله فرجی کلاریجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای ۲،xxx،xxx ریال سهم الشرکه
آقای محمد فرجی کلاریجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx،xxx ریال سهم الشرکه
آقای ولی اله فرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx،xxx ریال سهم الشرکه
سرمایه ۵،xxx،xxx ریال به ۳،xxx،xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509284
آگهی تغییرات شرکت ایمن سازه لیماک با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۶۰۴۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۷۰۲۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ناصر محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
محمد ملائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
هادی طاهر خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
بهرام رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
روح اله طاهر خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
تعداد اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شعبه شرکت در تاکستان خیابان امام روبروی شهرداری ساختمان آراد طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید.
لیست شرکا پس از افزایش بشرح ذیل می باشد:
ناصر محبی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال
محمد ملائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال
هادی طاهر خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال
روح اله طاهرخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال
سمیرا حسین آبادی فراهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال
مهناز ناصری سربرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال
بهرام رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx/xxx ریال.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062977
آگهی تأسیس شرکت آبتین بتن آترین سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ملت ـ کوچه علی بخشی ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰/xxx مورخ ۲۱/۱/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای صفرعلی بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای صفرعلی بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای مهدی شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای مهرداد شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062961
آگهی تأسیس شرکت پاریز بتن شهر سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان مدنی ـ پلاک ۱۲ ـ واحد ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶۲ مورخ ۲/۲/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای سعید ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم معصومه ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم معصومه ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق و اسناد عادی و اداری با منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم زهراسادات حسینی اله چالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062982
آگهی تأسیس شرکت عمران بتن هیراد سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان میدان هلال احمر ـ خیابان گلستان ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۸/xxx مورخ ۲۱/۱/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم فرانک باقری رائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم رقیه شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم رقیه شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای محمود صادقی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062973
آگهی تأسیس شرکت آژند سازه استوار سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران مجیدیه ـ ۱۶ متری اول ـ خیابان علی بخشی ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم فرانک باقری رائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم شیما سمواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم شیما سمواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062978
آگهی تأسیس شرکت پناه سازه کسری سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه اول تهرانپارس ـ خیابان گلبرگ غربی ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم زهراسادات حسینی اله چالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای محمود صادقی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062983
آگهی تأسیس شرکت عمران دژ قرن سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران گلبرگ غربی ـ خیابان ۱۶ متری دوم ـ پلاک ۵۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم زهره بورقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای اسداله پورسیف به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای ناصر یزدانی قوشچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062979
آگهی تأسیس شرکت سازه پایدار آترین سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان گلبرگ ـ خیابان آیت الله مدنی ـ کوچه فدک ـ پلاک ۹۲ ـ طبقه ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۳۱ مورخ ۲۱/۱/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای پیمان ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای ناصر یزدانی قوشچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای اسداله پورسیف به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062974
آگهی تأسیس شرکت آلتین بتن صدرا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۱/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان فرجام ـ کوچه روشن ـ پلاک ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۳۴ مورخ ۲۱/۱/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم معصومه مهابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای سید حامد سیدسجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای سید حامد سیدسجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اورارق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای سعید ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062970
آگهی تأسیس شرکت بلند پایه هاوین سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سرسبز ـ خیابان صدم ـ پلاک ۹۷ ـ طبقه ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳۶ مورخ ۲۱/۱/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای ناصر یزدانی قوشچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم معصومه ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062957
آگهی تأسیس شرکت آلتین بتن قرن سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان هنگام ـ کوچه مهدیزاده ـ کوچه نور ـ پلاک ۱۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای مهدی شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای مهدی شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم رقیه شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ خانم زهراسادات حسینی اله چالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062980
آگهی تأسیس شرکت نیارش سازه هیرمند سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان وحیدیه ـ خیابان باستان ـ پلاک ۶۸ ـ طبقه ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای ناصر یزدانی قوشچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای ناصر یزدانی قوشچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای علیرضا شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048929
آگهی تاسیس شرکت عمران دژ هاوین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۰۱/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۰۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان رسالت خیابان کرمان کوچه رویان پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۶/۱۲/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم نیلوفر بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ خانم نیلوفر بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای اسداله پورسیف به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای ناصر یزدانی قوشچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062981
آگهی تأسیس شرکت عمران زرین رستاک سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۱/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۱/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان گلبرگ ـ خیابان اثنی عشری ـ پلاک ۳۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای ناصر یزدانی قوشچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای مسعود احمدی بنکدار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای مسعود احمدی بنکدار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015315
آگهی تاسیس شرکت تنیده خشت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان رسالت خیابان هنگام کوچه فرخنده پلاک ۵۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۱۶/۱۲/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای مرتضی ساعدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای مرتضی ساعدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ ۸ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015317
آگهی تاسیس شرکت پایدار بتن آرسیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان هلال احمر خیابان فراهانی کوچه محمدی پلاک ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۱۲/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم زهرا بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ خانم زهرا بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ ۸ خانم زهراسادات حسینی اله چالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015323
آگهی تاسیس شرکت سیویل سازه تیام با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: ۱ انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم پلاک ۵۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ شعبه ندارد ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ فرانک باقری رائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت مدیرعامل ۲ ۵ مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ فرانک باقری رائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015322
آگهی تاسیس شرکت عمران پی اهورا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۹/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: ۱ انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران، ابنیه، راهسازی و آب، تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: تهران مجیدیه شمالی کوچه فراهانی پلاک ۷ طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ شعبه ندارد ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ سعید ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره ۲ ۵ سعید ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی به سمت مدیرعامل ۳ ۵ مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992107
آگهی تاسیس شرکت آوا گشت فرتاک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان انقلاب جنب متروی انقلاب کوچه جنتی پلاک ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۹/۰۹/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588654
آگهی تاسیس شرکت کیان سیر آداک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل: اتوبوس، مینی‌بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پ xxx ط سوم‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/۹۱/xxx مورخ ۲۹/۹/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی‌زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ آقای سیاوش آسایش بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960711
آگهی تاسیس شرکت کیان سیر آداک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل: اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پ xxx ط سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/۹۱/xxx مورخ ۲۹/۹/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم سکینه تلاش مهدی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای سیاوش آسایش بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973626
آگهی تأسیس شرکت کشاورزی و دامپروری رهاورد زرین ردکا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۱۰/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع: انجام کلیه فعالیتهای کشاورزی و دامداری , طیور, آبزیان, زنبورعسل, پرندگان زیستی, تهیه خوراک دام, اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران ری ـ خیابان بهرام موسوی ـ کوچه منصور افشار ـ پلاک۲۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۰۶/۰۹/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه بهار جنوبی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای مصطفی رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای جعفر بزازان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای علیرضا سلطانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره .
۴ـ ۵ـ آقای علیرضا سلطانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973633
آگهی تأسیس شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع: انجام کلیه فعالیتهای کشاورزی و دامداری طیور, آبزیان, زنبورعسل, پرندگان زیستی, تهیه خوراک دام, اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر ری ـ خیابان بهرام موسوی ـ کوچه منصور افشار ـ پلاک۲۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۰۶/۰۹/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه بهار جنوبی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای مصطفی رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای جعفر بزازان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای وحید شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره .
۴ـ ۵ـ آقای وحید شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا ثابت مدیرعامل و هریک از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 905309
آگهی تغییرات شرکت آرکا پناه بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۵۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۱۹۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۰/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9664671
آگهی تغییرات شرکت آرکا پناه بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۵۸۵۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۱۹۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۰/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 905318
آگهی تغییرات شرکت پایدار پایه لاوین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۰۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ٰابرارٰ جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدرضا یارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علیرضا تاجیک اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۱/۷/xxx۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا یارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا تاجیک اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا یارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا منفردا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877249
آگهی تاسیس شرکت کیان گشت آوا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جا به جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس مینی بوس میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۰/۴/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم سکینه تلاش مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم سکینه تلاش مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9825292
آگهی تاسیس شرکت پایدار پایه لاوین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راه و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهی مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم شمالی کوچه گلستان دوم پلاک ۱۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxمورخ۲۷/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ خانم سمیه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقوداسلامی با امضای منفردا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم فرانک باقری‌رائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9868528
آگهی تغییرات شرکت سوده پناه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۴۵۳۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۸۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۱/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ انقلاب ـ خ اسکندری ـ پxxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۲ـ خانم سمیرا حسین‌آبادی‌فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهناز ناصری‌سربرجی‌به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۳ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۰۳/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9923933
آگهی تاسیس شرکت عمران پی ویونا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راه و آب، و تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خیابان نارمک خیابان سامان ـ پلاک ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۷/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای مهرداد شفیعی‌کمال‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای مهدی شفیعی‌کمال‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای مهدی شفیعی‌کمال‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای منفردا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم زهرا سادات‌حسینی‌اله‌چالی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998041
آگهی تغییرات شرکت راوک پناه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۰۳۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۳۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۱/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان انقلاب خیابان نواب پلاک۵۶ کدپستیxxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۲ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سعید ناصری‌سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۳ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۰۳/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10001902
آگهی تغییرات شرکت آلوارس داتیک با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۵۰۹۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۵۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۵/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سمیرا جعفر‌بکلو به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۳ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۰۵/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748798
آگهی تاسیس شرکت آرکا بتن صدرا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه راه و خطوط آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران مجیدیه ـ ۱۶ متری اول ـ خیابان علی بخشی ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۷/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم سمیه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ خانم سمیه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محمود صادقی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748800
آگهی تاسیس شرکت بتن آرمه ناودیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راهسازی و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ میدان ملت ـ خیابان استاد حسن بنا ـ گلستان دوم ـ پلاک ۶ ـ طبقه ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ ۲۷/۶/xxx۱نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ آقای مهدی شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای مهرداد شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای مهرداد شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای اسداله پورسیف به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747801
آگهی تاسیس شرکت پایدار پایه لاوین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راه و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهی مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم شمالی کوچه گلستان دوم پلاک ۱۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxمورخ۲۷/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ خانم سمیه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقوداسلامی با امضای منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم فرانک باقری رائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747811
آگهی تاسیس شرکت عمران پی ویوناسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راه و آب، و تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خیابان نارمک خیابان سامان ـ پلاک ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۷/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ آقای مهرداد شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای مهدی شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای مهدی شفیعی کمال آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا سادات حسینی اله چالی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747972
آگهی تغییرات شرکت تنیده پناهبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۸۵۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۱۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۶/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم فرانک باقری رائینی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۳ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۰۸/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748795
آگهی تاسیس شرکت عمران بتن صدرا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب، و تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ آیت اله مدنی ـ چهار راه گلبرگ ـ پلاک ۱۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۷/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ خانم زهرا سادات حسینی اله چالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقو داسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747973
آگهی تغییرات شرکت آلوارس داتیکبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۵۰۹۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۵۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۵/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سمیرا جعفر بکلو به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۳ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۰۵/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747971
آگهی تغییرات شرکت راوک پناهبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۰۳۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۳۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۱/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان انقلاب خیابان نواب پلاک۵۶ کدپستیxxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۲ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سعید ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۳ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۰۳/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748828
آگهی تغییرات شرکت سوده پناهبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۴۵۳۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۸۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۱/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ انقلاب ـ خ اسکندری ـ پxxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۲ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۳ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۰۳/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10506258
آگهی تأسیس شرکت آریا گشت هیرمند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران وحومه.. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۳/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 637774
آگهی تأسیس شرکت آریا گشت هیرمند سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران وحومه..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۳/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 633910
آگهی تأسیس شرکت آریا گشت کمیل سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۳/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9619796
آگهی تأسیس شرکت تنیده پناه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۳۱/۰۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۳۱/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل: ساختمانی, راهسازی, تاسیساتی, آبیاری, زهکشی, سازه‌های آبی, پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی, محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرائی و محاسباتی و پروژه‌های فوق ـ انجام پروژه‌های فضای سبز و کشاورزی و شهرسازی ـ بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش‌ساخته و انجام عملیات خاکی و گودبرداری و پی‌سازی و تحکیم پی خطوط انتقال آب و آب‌خیزداری ـ نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و معماری و شهرسازی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام پروژه‌های ابنیه عمران و راه و خطوط آب و تاسیسات و برق ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیت مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان کرمان جنوبی ـ کوچه هفت خانگی ـ پلاک۱۰ طبقه سوم شمالی ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ خانم فرانک باقری‌رائینی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ خانم فرانک باقری‌رائینی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌‌‌ سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9860833
آگهی تاسیس شرکت سوده پناه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۸/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل: ساختمانی، راهسازی پس از اخذ مجوزهای لازم، تاسیساتی، آبیاری، زهکشی، سازه‌های آبی، پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی ، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرائی و محاسباتی و پروژه‌های فوق ـ انجام پروژه‌های و فضای سبز و کشاورزی و شهرسازی ـ بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش ساخته و انجام عملیات خاکی و گودبرداری و پی سازی و تحکیم پی انتقال آب و آب خیزداری ـ نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و معماری و شهرسازی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام پروژه‌های : ابنیه، عمران و راه و آب و تاسیسات و برق ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیت مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان کرمان جنوبی ـ کوچه هفت خانگی ـ پلاک ۱۰ طبقه سوم واحد شمالی ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم سمیرا حسین‌آبادی‌فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ــ خانم سمیرا حسین‌آبادی‌فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 617949
آگهی تاسیس شرکت سوده پناه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۸/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل: ساختمانی، راهسازی پس از اخذ مجوزهای لازم، تاسیساتی، آبیاری، زهکشی، سازه های آبی، پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی ، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرائی و محاسباتی و پروژه های فوق ـ انجام پروژه های و فضای سبز و کشاورزی و شهرسازی ـ بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته و انجام عملیات خاکی و گودبرداری و پی سازی و تحکیم پی انتقال آب و آب خیزداری ـ نقشه کشی و نقشه برداری و معماری و شهرسازی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام پروژه های : ابنیه، عمران و راه و آب و تاسیسات و برق ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیت مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان کرمان جنوبی ـ کوچه هفت خانگی ـ پلاک ۱۰ طبقه سوم واحد شمالی ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ــ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601264
آگهی تأسیس شرکت راوک پناه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۰۲/۰۳/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۲/۰۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل: ساختمانی, راهسازی, تاسیساتی, آبیاری, زهکشی, سازه های آبی, پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی, محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرائی و محاسباتی و پروژه های فوق ـ انجام پروژه های فضای سبز و کشاورزی و شهرسازی ـ بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته و انجام عملیات خاکی و گودبرداری و پی سازی و تحکیم پی انتقال آب و آب خیزداری ـ نقشه کشی و نقشه برداری و معماری و شهرسازی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام پروژه های ابنیه عمران و راه و آب و تاسیسات و برق ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیت مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان کرمان جنوبی ـ کوچه هفت خانگی ـ پلاک۱۰ طبقه سوم شمالی ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای سعید ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای سعید ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601258
آگهی تأسیس شرکت آرکا پناه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۳۱/۰۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۳۱/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل: ساختمانی, راهسازی, تاسیساتی, آبیاری, زهکشی, سازه های آبی, پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی, محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرائی و محاسباتی و پروژه های فوق ـ انجام پروژه های فضای سبز و کشاورزی و شهرسازی ـ بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته و انجام عملیات خاکی و گودبرداری و پی سازی و تحکیم پی انتقال آب و آب خیزداری ـ نقشه کشی و نقشه برداری و معماری و شهرسازی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام پروژه های ابنیه عمران و راه و آب و تاسیسات و برق ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیت مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان کرمان جنوبی ـ کوچه هفت خانگی ـ پلاک۱۰ طبقه سوم شمالی ـ کدپستیxxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601259
آگهی تأسیس شرکت تنیده پناه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۳۱/۰۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۳۱/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل: ساختمانی, راهسازی, تاسیساتی, آبیاری, زهکشی, سازه های آبی, پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی, محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرائی و محاسباتی و پروژه های فوق ـ انجام پروژه های فضای سبز و کشاورزی و شهرسازی ـ بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته و انجام عملیات خاکی و گودبرداری و پی سازی و تحکیم پی خطوط انتقال آب و آب خیزداری ـ نقشه کشی و نقشه برداری و معماری و شهرسازی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام پروژه های ابنیه عمران و راه و خطوط آب و تاسیسات و برق ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیت مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان کرمان جنوبی ـ کوچه هفت خانگی ـ پلاک۱۰ طبقه سوم شمالی ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ خانم فرانک باقری رائینی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم فرانک باقری رائینی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9690391
آگهی تأسیس شرکت جاوید سیر مهتاب سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجائی مسافر در محدوده شهر تهران با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس ـ مینی‌بوس و میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م انقلاب ـ جنب مترو انقلاب ـ کوچه جنتی ـ پلاک ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ نزد بانک ملی شعبه شهرک آزمایش پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای محمود صادقی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء منفردا رئیس هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519572

آگهی تأسیس شرکت حمل و نقل درون شهری پرشین باهو
سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل درون شهری مسافر از طریق ارائه انواع سرویس های تاکسی با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت در محدوده شهر تهران.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م انقلاب جنب مترو ک جنتی پ ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه شهرک آزمایش کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمود صادقی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی و اداری با امضا متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460368

آگهی تغییرات شرکت سانیار هیرمند
با مسئولیت محدود به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۶/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی رحمت الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای بهزاد رحمت الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۴.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مجتبی رحمت الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد رحمت الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی رحمت الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
۴ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا متفقا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مرتضی کمیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ریال به مبلغxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۱۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10527892
آگهی تغییرات شرکت سانیار هیرمند با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۹۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی رحمت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای بهزاد رحمت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی رحمت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد رحمت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی رحمت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل. ۴ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا متفقا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460371

آگهی تغییرات شرکت سانیار هیرمند
با مسئولیت محدود به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای بهزاد رحمت الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامهxxx۱ تاریخ تولد۱۲/۱/۶۳ فرزند علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجتبی رحمت الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامهxxxxxxxxx۵ تاریخ تولد۱۳/۶/۶۹ فرزند علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مجتبی رحمت الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای بهزاد رحمت الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای مرتضی کمیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۳.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مجتبی رحمت الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد رحمت الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی کمیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی رحمت الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ دهکده المپیک شهرک راه آهن شهرک ساحل بلوک ۲۶ واحد۳ کدپستیxxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۶ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا متفقا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516570
آگهی تغییرات شرکت پرشین آلوارس بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۰۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین یعقوب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای قاسم یعقوب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین یعقوب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم یعقوب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین یعقوب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سمیرا جعفربکلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۳۰/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156901
آگهی تغییرات شرکت پرشین آلوارس بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۰۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای قاسم یعقوب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۷/۳/۳۰ فرزند عباس با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسین یعقوب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx۲۳ تاریخ تولد ۲۰/۱۱/۳۸ فرزند عباس با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین یعقوب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای قاسم یعقوب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم سمیرا جعفربکلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین یعقوب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم یعقوب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سمیرا جعفربکلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین یعقوب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ جمهوری چهارراه باستان ک ایزدی پ ۱۷ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۷/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10249062
آگهی تاسیس شرکت آلوارس داتیک با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: مشاوره محاسبه و طراحی و نصب و اجرا و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های تاسیساتی عمرانی اعم از فلزی و بتونی راه و باند سیویل ابنیه سبک و سنگین مشارکت در ساخت و انبوه سازی و نوسازی و مرمت ابنیه و بافت‌های فرسوده طرح و نصب و اجرای کلیه پروژه‌های تاسیساتی اعم از مکانیکی الکتریکی و الکترونیکی و حرارتی و برودتی و همچنین ارائه خدمات فنی پشتیبانی و مشاوره طراحی و نظارت فنی در امر پروژه‌های عمرانی و تاسیساتی انعقاد قرارداد پیمانکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید و فروش کالاهای مجاز. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران نارمک خ سامان پلاک ۱۰ کد پستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم سمیرا جعفربکلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ ۵ خانم سمیرا جعفربکلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10602137
آگهی تغییرات شرکت نام‌آوران پدیده آسا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۷۰۲۳و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۷۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سعید ناصری‌سربرجی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سعید ناصری‌سربرجی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرداً مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10718426
آگهی تاسیس شرکت پرشین الوارس با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره طراحی محاسبه و اجرا کلیه پروژه‌های عمرانی راه و ساختمانی تاسیسات و برق و ابنیه تهیه تولید توزیع و بسته‌بندی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت خ کرمان ک هفت خانگی پ۱۰ ـ کد پستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ خانم سمیرا جعفری‌بکلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ خانم سمیرا جعفربکلو به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11105440
آگهی تغییرات شرکت سانیار هیرمند با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۹۰۶۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای بهزاد رحمت‌الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامهxxx۱ تاریخ تولد۱۲/۱/۶۳ فرزند علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجتبی رحمت‌الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامهxxxxxxxxx۵ تاریخ تولد۱۳/۶/۶۹ فرزند علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مجتبی رحمت‌الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای بهزاد رحمت‌الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای مرتضی کمیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۳.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مجتبی رحمت‌الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهزاد رحمت‌الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مرتضی کمیزی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مجتبی رحمت‌الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ دهکده المپیک شهرک راه‌آهن شهرک ساحل بلوک ۲۶ واحد۳ کدپستیxxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا متفقا مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11156682
آگهی تغییرات شرکت نام آوران پدیده آسا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۷۰۲۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای سعید ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx۲۰ تاریخ تولد ۰۲/۰۳/xxx۶ فرزند مهدی با پرداخت مبلغ xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سعید ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سعید ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11403407
آگهی تأسیس شرکت سانیار هیرمند بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲/۹/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تهیه، تولید، توزیع، بسته‌بندی، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد غذایی و آهن‌آلات و ماشین‌آلات تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی طراحی و محاسبه و اجراء کلیه پروژه‌های ابنیه عمران راه آب خاک برق تاسیسات انجام کلیه امور خدمات اداری شامل تایپ و تکثیر و تنظیفات ساختمان تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت انجام کلیه فعالیت‌های مجاز که منجر به سوددهی شرکت باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ رسالت خ گلشن پ ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۲

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11479328
آگهی تأسیس شرکت آرمه بتن مرصاد سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ساخت ابنیه راهسازی خطوط آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان هلال احمر خ گلستان پ ۱۰ واحد xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۲

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۷/۶/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ خانم زهراسادات حسینی‌اله‌چالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ خانم زهراسادات حسینی‌اله‌چالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای منفردا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11552295
آگهی تاسیس شرکت کیان گشت آواسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جا به جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس مینی بوس میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۰/۴/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11642771
آگهی تغییرات شرکت پایدار پایه لاوین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۰۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدرضا یارائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علیرضا تاجیک‌اسماعیلی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۱/۷/xxx۳.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا یارائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علیرضا تاجیک‌اسماعیلی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا یارائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا منفردا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11666319
آگهی تأسیس شرکت راوک پناه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۰۲/۰۳/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۲/۰۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل: ساختمانی, راهسازی, تاسیساتی, آبیاری, زهکشی, سازه‌های آبی, پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی, محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرائی و محاسباتی و پروژه‌های فوق ـ انجام پروژه‌های فضای سبز و کشاورزی و شهرسازی ـ بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش‌ساخته و انجام عملیات خاکی و گودبرداری و پی‌سازی و تحکیم پی انتقال آب و آب‌خیزداری ـ نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و معماری و شهرسازی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام پروژه‌های ابنیه عمران و راه و آب و تاسیسات و برق ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیت مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان کرمان جنوبی ـ کوچه هفت خانگی ـ پلاک۱۰ طبقه سوم شمالی ـ کدپستیxxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای سعید ناصری‌سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای سعید ناصری‌سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌‌‌ سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11679065
آگهی تغییرات شرکت تنیده پناه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۸۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۱۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۶/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم فرانک باقری‌رائینی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۳ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۰۸/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11701146
آگهی تأسیس شرکت آرکا پناه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۳۱/۰۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۳۱/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل: ساختمانی, راهسازی, تاسیساتی, آبیاری, زهکشی, سازه‌های آبی, پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی, محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرائی و محاسباتی و پروژه‌های فوق ـ انجام پروژه‌های فضای سبز و کشاورزی و شهرسازی ـ بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش‌ساخته و انجام عملیات خاکی و گودبرداری و پی‌سازی و تحکیم پی انتقال آب و آب‌خیزداری ـ نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و معماری و شهرسازی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام پروژه‌های ابنیه عمران و راه و آب و تاسیسات و برق ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیت مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان کرمان جنوبی ـ کوچه هفت خانگی ـ پلاک۱۰ طبقه سوم شمالی ـ کدپستیxxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌‌‌ سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11748168
آگهی تأسیس شرکت حمل و نقل درون شهری پرشین باهو سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل درون شهری مسافر از طریق ارائه انواع سرویس‌های تاکسی با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت در محدوده شهر تهران.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م انقلاب جنب مترو ک جنتی پ ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه شهرک آزمایش کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای محمود صادقی‌راد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و نامه‌های عادی و اداری با امضا متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مسعود غلامی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11796445
آگهی تأسیس شرکت راهیان سفر آرکا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل درون شهری مسافر به صورت دسته جمعی از طریق اتوبوس مینی‌بوس میدل باس در محدوده شهر تهران.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م انقلاب جنب مترو ک جنتی پ ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ نزد بانک ملی شعبه شهرک آزمایش پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمود صادقی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای محمود صادقی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11827430
آگهی تأسیس شرکت آریا گشت کمیل سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه‌جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی‌بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان امام خمینی بین خوش و رودکی پلاک xxx ط ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۳/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات