ایمان صفرزاده زفره

آقای ایمان صفرزاده زفره

کد ملی 128273xxxx
گراف ارتباطات
36
شرکت‌ها
86
آگهی‌ها

شرکت های ایمان صفرزاده زفره

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ایمان صفرزاده زفره دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
کوپال کوشا
کوپال کوشا
خدماتی آذر گل زنده رود
خدماتی آذر گل زنده رود
افق پسند سپاهان
افق پسند سپاهان
فنی مهندسی پارس کنترل سپاهان
فنی مهندسی پارس کنترل سپاهان
زمان گستر ابزار نقش پارتاک
زمان گستر ابزار نقش پارتاک
طلوع نگار سپاهان
طلوع نگار سپاهان
آسمان فراز سپاهان
آسمان فراز سپاهان
خدماتی بهنام گستر اصفهان
خدماتی بهنام گستر اصفهان
گیتی سپند سپاهان
گیتی سپند سپاهان
پرستاران آریا
پرستاران آریا
قطعات گستر آفتاب شرق
قطعات گستر آفتاب شرق
مهندسی کنترل کیفیت اطمینان سپاهان
مهندسی کنترل کیفیت اطمینان سپاهان
مهندسی توسعه صنعت مرداس
مهندسی توسعه صنعت مرداس
گروه داده ورزی بهین روش سازان آسیا
گروه داده ورزی بهین روش سازان آسیا
بازرس اصلی
بانکت راه
بانکت راه
بازرس اصلی
هدف عصر طلائی
هدف عصر طلائی
بازرس علی‌البدل
گیتی کوثر پارسه
گیتی کوثر پارسه
بازرس علی‌البدل
تام تراز
تام تراز
بازرس علی‌البدل
فنی مهندسی توان سیال اسپادانا
فنی مهندسی توان سیال اسپادانا
هم پی سازه
هم پی سازه
پیوند گلسرخ
پیوند گلسرخ
پارسا نگین هیوا
پارسا نگین هیوا
بازرس اصلی
پرهام تجارت پارتیکان
پرهام تجارت پارتیکان
بازرس اصلی
آدرین تجارت پارس
آدرین تجارت پارس
بازرس اصلی
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی تکا گشت
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی تکا گشت
تدبیر سازان کسری
تدبیر سازان کسری
بازرس علی‌البدل
تجارت سیاه و سفید آپادانا
تجارت سیاه و سفید آپادانا
بازرس علی‌البدل
نجم شعله شرق
نجم شعله شرق
بازرس اصلی
برگ سبز مشتاق
برگ سبز مشتاق
بازرس علی‌البدل
تجارت اندیش بخرد
تجارت اندیش بخرد
بازرس علی‌البدل
آرشام سبز پارسیان
آرشام سبز پارسیان
بازرس علی‌البدل
سما لوله سپاهان
سما لوله سپاهان
بازرس علی‌البدل
فنی و مهندسی پایا بنیان پارتاک
فنی و مهندسی پایا بنیان پارتاک
بازرس علی‌البدل
عصر ارتباطات و انتقال داده های سپاهان
عصر ارتباطات و انتقال داده های سپاهان
خدماتی ساختمانی آریا سپاهان شاهین
خدماتی ساختمانی آریا سپاهان شاهین
بازرس علی‌البدل
سبز نگار آپادانا
سبز نگار آپادانا
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14950239
آگهی تغییرات شرکت پارسا نگین هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43621 و شناسه ملی 10260614839
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین زکی زاده به شماره ملی 1283565331 و سعید زکی زاده به شماره ملی 1290942382 و مجتبی زکی زاده به شماره ملی 1287328571 به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی 1282736752 به سمت بازرس اصلی و حسین ریسمانکارزاده به شماره ملی 1270196391 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد. ش980925499728366 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14950243
آگهی تغییرات شرکت پرهام تجارت پارتیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43583 و شناسه ملی 10260614560
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:حسین زکی زاده به شماره ملی 1283565331 و سعید زکی زاده به شماره ملی 1290942382 و مجتبی زکی زاده به شماره ملی 1287328571 به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی 1282736752 به سمت بازرس اصلی ـ حسین ریسمانکارزاده به شماره ملی 1270196391 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوتنامه های شرکت انتخاب شد. ش980925890143546 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14869038
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی تکا گشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17480 و شناسه ملی 10260384014
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 04/04/1398 نامه شماره 5741,123,982 ـ 28/05/1398 ادار میراث فرهنگی و نامه شماره 31268 ـ 01/07/1398 سازمان هواپیمایی و نامه شماره 4170/13/98 ـ 26/005/1398 سازمان حج و زیارت سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید شریفی به شماره ملی 1292085886 و صالحه شریفی به شماره ملی 1292215550 و سپیده امید فر به شماره ملی 1292186402 به سمت اعضاءاصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. یوسف بهشتیان به شماره ملی 1285081961 سمت بازرس اصلی و ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی 1282736752 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. ش980804662827331  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799115
آگهی تغییرات شرکت طلوع نگار سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا بحق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و الهه کاظمی زهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد رضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وسعید لطفی گل سفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14705149
آگهی تغییرات شرکت سبز نگار آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید افشین موسویان قهفرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و اسداله فاضلی دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و پیمان فروزنده شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ایمان صفرزاده زفره به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آسادخت کاویانی درشوری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14651299
آگهی تغییرات شرکت برگ سبز مشتاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدحسین میرمعصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و سیدافشین موسویان قهفرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بهروز رازی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . محمد سعیدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14533200
آگهی تغییرات شرکت آسمان فراز سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و دردانه طحان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . - روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478216
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی تکا گشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۴۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ و نامه شماره xxx۹۴ مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره xxx۸/۱۳/۹۷ مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ سازمان حج وزیارت اصفهان و نامه شماره xxx۴۴ , xxx , xxx مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم صالحه شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم سمیه شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاءاصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای یوسف بهشتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14446821
آگهی تغییرات شرکت افق پسند سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا بحق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، فروغ کریمی حبیب آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و ملیحه کریمی حبیب آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ماهرخ حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360397
آگهی تغییرات شرکت برگ سبز مشتاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۶۷۱
آگهی تغییرات شرکت برگ سبز مشتاق سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- سیدحسین میر معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، سیدافشین موسویان قهفرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بهروز رازی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
- محمد سعیدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
- روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14256926
آگهی تغییرات شرکت خدماتی ساختمانی آریا سپاهان شاهین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طاهره دیریکوند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سیدرضا ابطحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا فرخی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمد پرنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت بازرس اصلی و ایمان صفرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202252
آگهی تغییرات شرکت تجارت سیاه و سفید آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۰۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم محبوبه قوامی به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای امیر رفیعی به کدملی xxxxxxxxx۹ و خانم نرجس معمارزاده غفاری به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ایمان صفرزاده زفره به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم ماهرخ حاجی مالیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13947942
آگهی تغییرات شرکت عصر ارتباطات و انتقال داده‌های سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی همت کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای امید صفوی کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای رضا رجال زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای ایمان صفرزاده زفره کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و اوراق عادی شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914270
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پایا بنیان پارتاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۳۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن الوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای محمد رضا ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسین مباشریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای اکبر اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13889711
آگهی تغییرات شرکت گیتی سپند سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۲۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مینا سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمدحسین کریمی حبیب آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وصدیقه کروند پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاءاصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. منصور شاهنگیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه نسل فردا اصفهان جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13847250
آگهی تغییرات شرکت پارسا نگین هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۴۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۶ آقای حسین زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مجتبی زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین ریسمانکارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13847252
آگهی تغییرات شرکت پرهام تجارت پارتیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۶ حسین زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سعید زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مجتبی زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی حسین ریسمانکارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهیها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646373
آگهی تغییرات شرکت افق پسند سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماهرخ حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527515
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پارس كنترل سپاهان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۲۵۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای وحید شیرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای علی هادیان نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم زهره تایان مهر xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.- آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن طاوسی به شماره xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه اصفهان امروز جهت نشر آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13449301
آگهی تغییرات شرکت هدف عصر طلائی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۳۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400788
آگهی تغییرات شرکت سما لوله سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۳۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای محمدرضا ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سمیرا فولادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی فولادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. * خانم شیما خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. * روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333027
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرشام سبز پارسیان درتاریخ ۱۰/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه، طبخ و توزیع مواد غذائی جهت ارگانهای دولتی و خصوصی و رستورانها و هتلها و بیمارستانها و راه اندازی کترینگ غذا و آشپزخانه‌های صنعتی و غیر صنعتی ارائه کلیه فعالیت‌های بازرگانی اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرک‌های کشور اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در جهت تحقق اهداف شرکت اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ارائه کلیه فعالیت‌های خدماتی اعم از تامین نیروی انسانی موقت متخصص و غیر متخصص جهت ارگان‌های دولتی و خصوصی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان شهر اصفهان کوی امیریه خیابان محمدعلی ساعد اصفهانی خیابان سوم مجتمع تجاری امیر حمزه طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال آن طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱/۵۲ مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ بانک کشاورزی شعبه شهرک امیرحمزه پرداخت گردید و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: آقای غلامعباس دهقانی شلمزاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید دهقانی شلمزاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهراب دهقانی شلمزاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و با مهرشرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد.: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: آقای روزبه زرگری خوزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319886
آگهی تغییرات شرکت هدف عصر طلائی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۳۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارنسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300315
آگهی تغییرات شرکت افق پسند سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * خانم ماهرخ حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292279
آگهی تغییرات شرکت طلوع نگار سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا بحق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم الهه کاظمی زهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید لطفی گل سفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256947
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی تکا گشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۴۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ و نامه شماره xxx۲/xxx/۹۵ ۰۶/۱۰/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری اصفهان و نامه شماره xxx۸/۱۳/۹۵ ۰۶/۱۰/xxx۵ سازمان حج و زیارت استان اصفهان و نامه شماره xxx۰۹ ۱۱/۱۰/xxx۵ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خانم صالحه شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خانم سمیه شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاءاصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. یوسف بهشتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت بازرس اصلی آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193694
آگهی تغییرات شرکت خدماتی آذر گل زنده رود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۳۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان صفرزاده زفره کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای شایان شیرین کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم لیلا بحق کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای سید حسن فاطمی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و خانم اعظم مکارمی اسفرجانی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188087
آگهی تغییرات شرکت تجارت اندیش بخرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۳۹۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ آقای علی شاه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، آقای حبیب اله شاه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم شبنم شاه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای بهزاد احمدی گشنیزجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید طالع دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154250
آگهی تغییرات شرکت برگ سبز مشتاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ‍ آقای سید حسین میر معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای سید افشین موسویان قهفرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهروز رازی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ‍ آقای محمد سعیدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992940
آگهی تغییرات شرکت بانکت راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۰۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریبا صالحی مورکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای نعمت اله عزیزی کرچگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سجاد عزیزی کرچکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر کریمی امنیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940754
آگهی تغییرات شرکت افق پسند سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۱/xxx۵ موسسه تدبیرگران شاخص اندیش به سمت بازرس اصلی و ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12859155
آگهی تغییرات شرکت نجم شعله شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۳۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد احدی اسگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای نیما احدی اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای نعیم احدی اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم شهلا جمشیدی قهفرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وآقای پیام خضوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853962
آگهی تغییرات شرکت تجارت سیاه و سفید آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۰۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ولی نصر اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای امیر رفیعی به کدملی xxxxxxxxx۹ و خانم محبوبه قوامی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رامین قائم مقامی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753729
آگهی تغییرات شرکت هدف عصر طلائی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۳۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ابتکار حساب آریا به شناسه ملی ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی‌ها ی شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649183
آگهی تغییرات شرکت تدبير سازان كسري شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۰۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم ثریا جلیل پیران به شماره ملی xxxxxxxxx۷، آقای ابراهیم جلیل طهماسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مریم جلیلی طهماسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای سعید شمسی ارمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12571242
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي و زيارتي تكا گشت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۴۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم صالحه شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم سمیه شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. * آقایان یوسف بهشتیان خباز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و ایمان صفر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت دو یک سال انتخاب شدند. * روزنامه نسل فردا برای درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556702
آگهی تغییرات شرکت مهندسی كنترل كیفیت اطمینان سپاهان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای قاسم رحیم نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸، آقای رضا رحیم نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد رحیم نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم باقری پبدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514517
آگهی تغییرات شرکت خدماتي آذر گل زنده رود شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۷۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۳۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن شیرینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای شایان شیرین به کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم لیلا بحق به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ایمان صفرزاده زفره به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدحسن فاطمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12507508
آگهی تغییرات شرکت هدف عصر طلائي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۷۹۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۳۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسین زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجتبی زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سمیه صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12478541
آگهی تغییرات شرکت خدماتی بهنام گستر اصفهان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۴۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ آقای علی بهنام فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱، خانم ویدا معمارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فاطمه مرتضویان دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای پژمان آراسته منش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12478788
آگهی تغییرات شرکت فني مهندسي پارس كنترل سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۲۵۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای علی هادیان نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم نگین عموئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای وحید شیرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. * آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن طاووسی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب * روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305720
آگهی تغییرات شرکت آدرين تجارت پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۹۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زرافشان دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم زینت دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد امین دانش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای میلاد فهرجی سر یزدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت دجر آگهی های و دعوت نامه های شرکت تعیین گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12274786
آگهی تغییرات شرکت قطعات گستر افتاب شرق شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۹۱۰۴ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۴۹۷۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بهمن هدایت کلیشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا هدایت کلیشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم مهری عشوریون به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمد رضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12149252
آگهی تغییرات شرکت پارسا نگین هیوا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۶۲۱ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۶۱۴۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای حسین زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مجتبی زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. * آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وخانم سمیه صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. * روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12149255
آگهی تغییرات شرکت پرهام تجارت پارتیکان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۵۸۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۶۱۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای حسین زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مجتبی زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وخانم سمیه صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. * روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735278
آگهی تغییرات شرکت نام تراز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۳ آقای امیر رضا لطفی فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم زهرا لطفی فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم محبوبه لطفی فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم پروین ارزانی شهنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1730062
آگهی تغییرات شرکت افق پسند سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ خانم اعظم کریمی حبیب آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم فروغ کریمی حبیب آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا بحق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم صدیقه کروند پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1730074
آگهی تغییرات شرکت گیتی کوثر پارسه سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۴۸۶۳۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۶۶۸۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ آقای مرتضی نریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم ریحانه نریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رضا نریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اکبر صفرزاده زفره به شماره xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723227
آگهی تغییرات شرکت هدف عصر طلائی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۳۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیه صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694592
آگهی تغییرات شرکت بانکت راه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۰۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریبا صالحی مورکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم فریده صالحی مورکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای نعمت اله عزیزی کرچگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مهدی رستمی طالمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وخانم پروین ارزانی شهنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696569
آگهی تغییرات شرکت طلوع نگار سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ آقای محمد رضا بحق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم الهه کاظمی زهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم پروین ارزانی شهنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی ها شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633088
آگهی تغییرات شرکت افق پسند سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۲۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۷۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ایمان صفرزاده زفره به کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانم صدیقه کروند پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623950
آگهی تغییرات شرکت گروه داده ورز بهین روش سازان آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۰۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رضا رجال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱، خانم رها رجال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محسن حاجی رسولی ها به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم پروین ارزانی شهنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477172
آگهی تغییرات شرکت کوپال کوشا سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۲۰۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۲/۹۳ آقای حسین راکی سلیمی کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای اصغر اسلامی کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم مرجان راکی سلیمی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اکبر گلزار کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382338
آگهی تغییرات شرکت آذر گل زنده رود سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۵۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۳۰۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ خانم لیلا بحق شماره ملی xxxxxxxxx۳، آقای محمد شیرینی شماره ملی xxxxxxxxx۲، آقای محسن شیرینی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای ایمان صفرزاده شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی سمانه ایروانی محمد آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366975
آگهی تغییرات شرکت آسمان فراز سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۶۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای رضا رجال زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم رها رجال زاده کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم سولماز سلیمانی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره از تاریخ ۲/۱۱/xxx۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ آقای مسعود کریمی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و آقای ایمان صفرزاده زفره کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی ها و دعوتنامه های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355814
آگهی تصمیمات شرکت گسترش خدمات نوین آسمان کویر سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۸۵۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶ و ۲۳/۱۰/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ هاجر صرامی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی منوچهری با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید جانقربانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل منفردا یا رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ مهدی نادری درباغشاهی با کد ملی xxxxxxxxx۸ ایمان صفر زاده زفره با کد ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خ رباط اول فرعی ۴۵ کوچه گلچین ۱۱ پلاک ۲۱ طبقه دوم و کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد موارد ذیل بموضوع شرکت ماده ۲ اساسنامه اضافه گردید: ثبت موضوع فعالیت ذیل بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد طراحی ساخت اجرا نصب و راه اندازی بهره برداری تعمیر و نگهداری بازرسی فنی و کنترل مانیتورینگ اصلاح و بهینه سازی مربوط به کلیه تجهیزات و سیستمها شامل مکانیک تاسیسات برق الکترونیک ابزار دقیق ساخت مجتمع های مسکونی تجاری فرهنگی درمانی صنعتی و راهسازی راه آهن پل سازی تونل سازی اجرای پروژه های گاز رسانی فاضلاب تاسیسات برودتی و حرارتی اجرای شبکه های مختلف فشار ضعیف و فشار قوی و سیستمهای مخابراتی بجز مواردی که بموجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران می باشد ساخت انواع قطعات پیش ساخته بتنی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. نام شرکت به مهندسی توسعه صنعت مرداس سهامی خاص تغییر یافت و ماده یک اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد ماده ۳۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره و نیز اشخاصی که حق امضا دارند را هیئت مدیره تعیین خواهد نمود، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282442
آگهی تصمیمات در شرکت کنترل کیفیت اطمینان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۵۲۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ قاسم رحیم نژاد کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد رحیم نژاد کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا رحیم نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ اکرم باقری پبدنی کد ملی xxxxxxxxx۳ و ایمان صفرزاده زفره کد ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۰۶/۰۹/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239076
آگهی تصمیمات در شرکت افق پسند سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۲۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۷۴۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقای علیرضا بحق به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم فروغ کریمی حبیب آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، اعظم کریمی حبیب آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ آقای ایمان صفر زاده زفره با کد ملی xxxxxxxxx۲ خانم صدیقه کروند پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206461
آگهی تصمیمات در شرکت قطعات گستر آفتاب شرق سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۷۷۵۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ بهمن هدایت کلیشادی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا هدایت کلیشادی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فری ناز چهار باغی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ مهری عشوریون کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و ایمان صفرزاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید؛ امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082662
آگهی تصمیمات در شرکت پرستاران آریا سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۳۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۱۷۵۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ کریم سخاوتمندی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و رازونه رستمی منجزی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پیمان سخاوتمندی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ مریم روح نواز با کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ایمان صفر زاده زفره با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به آدرس امیریه خیابان پنجم نبش فرعی سوم ساختمان تخت جمشید واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده ۴ بشرح فوق اصلاح شد و همچنین شعبه شرکت در تهران به آدرس تهران خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی ساختمان xxx۵ واحد ۳۰ کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردیده و تبصره ماده ۴ بشرح فوق اصلاح گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083538
آگهی انتخاب بازرسان شرکت آذر گل زنده رود سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۵۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۳۰۷۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۳/۹۲ ایمان صفر زاده زفره کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی شیروانی جوزدانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009618
آگهی تصمیمات در شرکت گیتی سپند سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۵۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۲۰۰۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: مینا سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، صدیقه کروند پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد حسین کریمی حبیب آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل منفردا و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. منصور شاهنگیان با کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ و ایمان صفرزاده زفره با کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999646
آگهی تصمیمات در شرکت آسمان فراز سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۹۰۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۶۶۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: رضا رجال زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سولماز سلیمانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا حکیم فعال اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر عامل و عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و مسعود کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و ایمان صفر زاده زفره با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863998
آگهی تصمیمات در شرکت طلوع نگار سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۸۴۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴ و ۲۳/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد رضا بحق به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و الهی کاظمی زهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا بحق با کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و محمد رضا محسنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و ایمان صفر زاده زفره با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و پروین ارزانی شهنی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734478
آگهی تصمیمات شرکت زمان گستر ابزار نقش پارتاک سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۸۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۲۸۹۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: رامین طالبی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و کبری نصیری کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علیداد طالبی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
ایل ناز ضیاء مطلبی پور کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و ایمان صفر زاده زفره کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007426
آگهی تصمیمات در شرکت خدماتی بهنام گستر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۴۵۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ویدا معمار زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه مرتضویان دهکردی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علی بهنام فر کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا علی بهنام فر (مدیرعامل) و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و پژمان آراسته منش و کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ایمان صفر زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان حکیم نظامی مقابل پمپ بنزین رستوران جزیره کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618763
آگهی تصمیمات در شرکت فنی مهندسی پارس کنترل سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۲۵۸۶۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقای وحید شیرین به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن شیرینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی هادیان نجف آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً یا رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ آقایان ایمان صفر زاده زفره به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و حسام پور سعید اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۷/۳/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 614555
آگهی تصمیمات در شرکت افق پسند سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۷۴۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقای علیرضا بحق به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فروغ کریمی حبیب آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد بحق به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ آقای ایمان صفرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم صدیقه کروند پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱/۳/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 520608

آگهی تصمیمات در شرکت آذرگل زنده رود
سهامی خاص
ثبت شده به شماره xxx۹۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقای محسن شیرینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم لیلا بحق به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد شیرینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ آقایان ایمان صفرزاده زفره به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی شیروانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847766
آگهی تصمیمات در شرکت آذر گل زنده رود سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۷۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۳۰۷۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۹۰ تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید: آقایان ایمان صفرزاده زفره به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی شیروانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10081021
آگهی تصمیمات شرکت کوپال کوشا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۲۰۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ خانم مرجان راکی سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقایان حسین راکی سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و اصغر اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای نایب رئیس هیات مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ آقایان اکبر گلزار به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ایمان صفرزاده زفره به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 467855

آگهی تصمیمات شرکت کوپال کوشا سهامی خاص
ثبت شده به شماره xxx۹۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ خانم مرجان راکی سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقایان حسین راکی سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و اصغر اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای نایب رئیس هیات مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ آقایان اکبر گلزار به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ایمان صفرزاده زفره به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 422704

آگهی انتخاب بازرسان شرکت کوپال کوشا سهامی خاص
ثبت شده بشماره xxx۹۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۹۰ اکبر گلزار به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ایمان صفر زاده زفره به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323851
آگهی تصمیمات در شرکت هم پی سازه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۷۲۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۳ و ۱۸/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان کورش نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا صادقی هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد خانم زهرا امامی فیل آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای ایمان صفر زاده زفره به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10469538
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و بازرگانی پیوند گل سرخ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۳۱۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای علیرضا بحق به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانمها صدیقه کروندپور به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فروغ کریمی حبیب آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا یا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد آقای ایمان صفر زاده زفره به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم ماهرخ حسنی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. در ماده ۳۳ اساسنامه سهام وثیقه مدیران به یک سهم تغییر یافت. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10471986
آگهی تغییرات در شرکت آذر گل زنده رود سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۲۷۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۳۰۷۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۲۵/۷/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده_است ۱) آقایان محسن شیرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و محمدرضا بحق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم لیلا بحق به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم سمانه ایروانی محمدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۲) هیات مدیره از بین خود آقای محسن شیرینی را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای محمدرضا بحق را به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد ۳) روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده_است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۸/۸۹ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9759295
آگهی تغییرات در شرکت فنی مهندسی توان سیال اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۶۴۸و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۴۰۸۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان محسن هلاکویی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و غلامرضا طاهری بروجنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اکبر حسن زاده مقیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و خانم وحیده صابری سیاهکلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای ایرج کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقای ایمان صفر‌زاده زفره بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم فرزانه داوری دولت آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محسن هلاکویی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای اکبر حسن‌زاده مقیمی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا طاهری بروجنی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۷/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679038
آگهی تغییرات در شرکت قطعات گستر آفتاب شرق سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۹۱۰۴ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۹۷۷۵۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۰/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱ـ آقایان بهمن هدایت کلیشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و علیرضا هدایت کلیشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و خانم فری‌ناز چهارباغی سیچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال و خانم مهری عشوریون به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت‌مدیره از بین خود آقای بهمن هدایت کلیشادی را به سمت رئیس هیئت‌مدیره آقای علیرضا هدایت کلیشادی را به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم فری‌ناز چهارباغی سیچانی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است ؛ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشند.

۳ـ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ؛امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۰/۸۹تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10742563
آگهی تصمیمات در شرکت آذرگل زنده رود سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۷۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۳۰۷۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای محسن شیرینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم لیلا بحق به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد شیرینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.

۲ـ آقایان ایمان صفرزاده زفره به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی شیروانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988318
آگهی انتخاب بازرسان شرکت کوپال کوشا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۲۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۹۰ اکبر گلزار به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ایمان صفر زاده زفره به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10992904
آگهی تصمیمات شرکت زمان گستر ابزار نقش پارتاک سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۸۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۲۸۹۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: رامین طالبی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و کبری نصیری کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علیداد طالبی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

ایل ناز ضیاء مطلبی پور کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و ایمان صفر زاده زفره کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11204347
آگهی تصمیمات در شرکت افق پسند سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۷۴۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای علیرضا بحق به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فروغ کریمی حبیب آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد بحق به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۲ـ آقای ایمان صفرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم صدیقه کروند پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱/۳/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11320857
آگهی تغییرات در شرکت خدماتی بهنام‌گستر اصفهان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۳۱۹۰۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۵۲۴۵۲۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۰/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱ـ آقایان احمد بهنام‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی بهنام‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم فاطمه حسین‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال و آقایان ایمان صفرزاده زفره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و بهروز اباذری کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت‌مدیره از بین خود آقای احمد بهنام‌فر را به سمت رئیس هیئت‌مدیره خانم فاطمه حسین‌زاده را به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی بهنام‌فر را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است ؛ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشند.

۳ـ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به بوستان سعدی ـ مقابل پل مازنان ـ پیتزا پاز ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح‌ گردید ؛امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۹تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11564266
آگهی تصمیمات در شرکت طلوع نگار سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۳۸۴۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴ و ۲۳/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد رضا بحق به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و الهی کاظمی زهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا بحق با کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و محمد رضا محسنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و ایمان صفر زاده زفره با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و پروین ارزانی شهنی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11651804
آگهی تصمیمات در شرکت فنی مهندسی پارس کنترل سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۲۵۸۶۰
برابر صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای وحید شیرین به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن شیرینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی هادیان نجف آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً یا رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۲ـ آقایان ایمان صفر زاده زفره به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و حسام پور سعید اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۷/۳/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات