اکرم یارمحمدی

اکرم یارمحمدی

کد ملی 128271xxxx
گراف ارتباطات
9
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12443184
آگهی تغییرات شرکت رایان صنعت تراز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۶۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۸۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکرم یار محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و عبداله قربانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند و سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxx۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه بدین شرح می باشد. صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ دارنده سهم الشرکه به مبلغ xxxxxx ریال شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ دارنده سهم الشرکه به مبلغ xxx۰۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075970
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری خبرگان سهام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۱۵۹۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۸/۱۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای سید محمد حسینی بهشتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای سیروان امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043421
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر مالکی به کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد حسین قائمی به کدملی شماره xxxxxxxxxبه نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم یار محمدی حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای اصغر عارفی به کدملی شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مصطفی امید قائمی به کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد اسناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود . هیات مدیره اختیارات خود را در بند های۱و۴و۶و۷و۱۳و۱۹ماده ۵۳ اساسنامه و بند ۹ ماده ۵۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613169
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری خبرگان سهام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۱۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم اکرم یارمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت xxxxxxxxx۵۱ به سمت رییس هیأت مدیره و آقای مجتبی جواهر نشان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو موظف هیأت مدیره و آقای سید محمد حسینی بهشتیان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای سیروان امینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو موظف هیأت مدیره برای مدت باقی مانده تعیین گردید ـ هیأت مدیره افزون بر اختیارات مصرح در ماده ۴۶ اساسنامه شرکت اختیارات مندرج در بندهای ۱ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۷ موضوع ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود ـ اوراق واسناد بهادار و تعهد آور مانند چک، سفته،برات، عقود به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا مستلزم واگذاری حقی از سوی شرکت باشد با دو امضای متفق مدیرعامل و رییس هیأت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره و یکی دیگر از اعضای عیات مدیره یا با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات و نامه های عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل ودر غیاب وی با امضای عضو موظف هیأت مدیره همراه با مهر شرکت انجام می شود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364825
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نصرت رحیمی با کدملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای حسینعلی زحمتکش به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات مالی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۸ بجای آقای مهدی تبیان به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر مالکی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای داوود رزاقی به کدملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و ... با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود همچنین کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341096
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرتیان پارس سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۳۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی امیدقائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی فرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ و آقای سیدمحمد حسینی بهشتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابوالقاسم احسانی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی شاهدان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342965
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرتیان پارس سهامی‌عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی امید قائمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فرقی بشماره ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدمحمد حسینی بهشتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم احسانی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر ی باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314708
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدحسین قائمی بجای آقای مهدی دهقان نیستانکی به نمایندگی شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ برای باقیمانده دوره تصدی عضویت هیئت مدیره منصوب گردید. در نتیجه آقای ناصر مالکی به کدملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین قائمی به کدملی xxxxxxxxx بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای امراله ابراهیمی کهریزسنگی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. همچنین کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198023
آگهی تغییرات شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۳۵۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۲۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
اکرم یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ مهین محمدی نصرآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ حبیب نفر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت کارگزاری خبرگان سهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ـ شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و احمد ظفرپرنده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198058
آگهی تغییرات شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۳۵۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۲۳۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اکرم یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت کارگزاری خبرگان سهام با نمایندگی مجتبی جواهرنشان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ حبیب نفر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مهین محمدی نصرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره ـ شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با نمایندگی حسنعلی بشارت احسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ حمیدرضا توسلی سبزوار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و خارج از اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی تا سقفxxx/xxx/xxx ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به بالا با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. و مکاتبات و نامه های عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل یا اعضاء موظف هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات بشرح صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056000
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش.م xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی مصطفی امیدقائمی به ش.م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری آینده نگر به ش.م xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی ناصر مالکی به ش.م xxxxxxxxx۵ و شرکت پالایش نفت جی به ش م xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی اکرم یارمحمدی به ش.م xxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه خدمات بازرگانی و مالی صبا نفت به ش.م xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی حسینعلی زحمتکش به ش.م xxxxxxxxx۵ و شرکت نفت سپاهان به ش.م xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی مهدی تبیان به ش.م xxxxxxxxx۷. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسینعلی زحمتکش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی تبیانی به ش.م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014026
آگهی تغییرات شرکت رایان صنعت تراز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۶۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۸۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبداله قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مهمور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اسناد عادی و اداری با امضا مدیرعامل مهمور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986233
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تابان فردا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به ش م xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی امیدقائمی به ک م xxxxxxxxx۱ اکرم یارمحمدی حسین آبادی به ک م xxxxxxxxx۲ مهدی فرقی به ک م xxxxxxxxx۴ امیر آشتیانی عراقی به ک م xxxxxxxxx۹ ابوالقاسم احسانی نیا به ک م xxxxxxxxx۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ مصطفی امیرقائمی بسمت رئیس هیئت مدیره، اکرم یارمحمدی حسین آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی فرقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مندرج در بندهای یک دو سه چهار هفت هجده بیست و بیست و یک ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984918
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پایندگان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاهدان به ش م xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و منصور هشی احمدی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر مالکی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات بازرگانی صبا نفت به ش م xxxxxxxxx۳۰ و حسینعلی زحمت کش به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به ش م xxxxxxxxx۲۹ و امیر آشتیانی عراقی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به ش م xxxxxxxxx۸۲ و مصطفی امیدقائمی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به ش م xxxxxxxxx۶۱ و اکرم یارمحمدی حسین آبادی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آینده نگر به ش م xxxxxxxxx۰۴ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ ناصر مالکی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسینعلی زحمت کش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر آشتیانی عراقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۸ و ۲۱ از ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 959636
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۱۵۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: اکرم یارمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱، محمدرضا مشایخ به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲، سید جعفر سجادی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶، مجتبی جواهرنشان به کدملیxxxxxxxxx۶ و مهدی بتیان به کدملیxxxxxxxxx۷، بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۸/۹۱ اکرم یارمحمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی جواهرنشان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین ارضاء خارج از اعضا به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا مستلزم واگذاری حقی از سوی شرکت باشد با دو امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای۱و۵و۹و۱۰و۱۱و۱۲و۱۴و۱۵و۱۶و۱۷و۲۸ موضوع ماده۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920192
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی اکرم یارمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی ناصر مالکی به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی مصطفی امید قائمی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت نفت سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی امراله ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی مهدی دهقان به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ محل شرکت به تهران ـ خ ونک ـ روبروی پارک آفتاب ـ پxxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۳ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۷/۹۱ ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت مدیره و اکرم یارمحمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9970155
آگهی تاسیس شرکت رایان صنعت تراز با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و مشارکت مستقیم و یا غیرمستقیم و هرگونه عملیات و فعالیت‌های تولیدی صنعتی خدماتی بازرگانی مجاز ایجاد شرکتها و یا خرید سهام شرکتها و بانکها مشارکت با سایر شرکتها و موسسات دولتی و حقوقی ۱ـ عقد قرارداد با بانکها و اشخاص حقیقی بخش خصوصی عمومی و یا دولتی و تحصیل وام و اعتبار ۲ـ صادرات و واردات هرگونه مواد و کالا و خدمات مجاز ۳ـ انجام هرگونه عملیات مجاز بازرگانی مرتبط با موضوعات فوق به طور مستقیم و غیرمستقیم ۴ـ ارائه هرگونه عملیات و یا خدمات مجاز دیگر با تصویب مجمع عمومی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آیت‌اله طالقانی شماره xxx ـ کد پستیxxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ خانم اکرم یارمحمدی‌حسین‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای جلال‌الدین موحد به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای جلال‌الدین موحد به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12000390
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری خبرگان سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره ۱۱۱۵۹۱ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی جواهر نشان به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ فردین آقابزرگی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ـ شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ـ شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۸/۸۹ اکرم یارمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی جواهرنشان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و فردین آقا بزرگی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و به طور کلی هرگونه قرارداد یا اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و یا مستلزم واگذاری حقی از سوی شرکت باشد با دو امضای مدیرعامل یا قائم‌مقام مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل یا قائم‌مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916991
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی اکرم یارمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی ناصر مالکی به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی مصطفی امید‌قائمی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت نفت سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی امراله ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی مهدی دهقان به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ محل شرکت به تهران ـ خ ونک ـ روبروی پارک آفتاب ـ پxxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۳ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۹/۷/۹۱ ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اکرم یارمحمدی‌ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11565389
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری خبرگان سهام سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۱۵۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ فردین آقابزرگی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و اکرم یارمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و مجتبی جواهرنشان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و قائم مقام مدیرعامل و محمدرضا مشایخ به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت هواپیمایی نفت ایران و سید جعفر سجادی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت اعضا برای باقی مدت تصدی تعیین شدند. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مانند چک سفته برات بطور کلی هرگونه قرارداد یا اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11147468
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۱۵۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۶/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: اکرم یارمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۱، محمدرضا مشایخ به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۲، سید جعفر سجادی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۶، مجتبی جواهرنشان به کدملیxxxxxxxxx۶ و مهدی بتیان به کدملیxxxxxxxxx۷، بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۵/۸/۹۱ اکرم یارمحمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی جواهرنشان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین ارضاء خارج از اعضا به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا مستلزم واگذاری حقی از سوی شرکت باشد با دو امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در بندهای۱و۵و۹و۱۰و۱۱و۱۲و۱۴و۱۵و۱۶و۱۷و۲۸ موضوع ماده۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات