حمیدرضا رجالی

حمیدرضا رجالی

کد ملی 128237xxxx
گراف ارتباطات
35
شرکت‌ها
158
آگهی‌ها

شرکت های حمیدرضا رجالی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حمیدرضا رجالی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سرمایه گذاری کار آفرینان رجال
سرمایه گذاری کار آفرینان رجال
مجتمع کشت و صنعت نفیس
مجتمع کشت و صنعت نفیس
مهندسی تبیان راهبرد پارسی
مهندسی تبیان راهبرد پارسی
تیس نساج
تیس نساج
عضو اصلی هییت مدیره
خدماتی رهپویان جوان اریا
خدماتی رهپویان جوان اریا
عضو اصلی هییت مدیره
حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن
حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن
عضو اصلی هییت مدیره
سیمین چاپ نقش جهان
سیمین چاپ نقش جهان
عضو اصلی هییت مدیره
تولیدی ظریف
تولیدی ظریف
نایب رییس هییت مدیره
تولیدی الیاف ظریف بروجن
تولیدی الیاف ظریف بروجن
نایب رییس هییت مدیره
مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال
مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال
ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال
ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال
عضو هییت مدیره
تولیدی یلدا بروجن
تولیدی یلدا بروجن
عضو هییت مدیره
تولیدی ظریف مصور
تولیدی ظریف مصور
عضو هییت مدیره
تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور
تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور
عضو هییت مدیره
تولیدی الیاف مصور
تولیدی الیاف مصور
عضو هییت مدیره
تولیدی پرزین بازیافت
تولیدی پرزین بازیافت
عضو هییت مدیره
ریشه و حاشیه زنی مصور
ریشه و حاشیه زنی مصور
عضو هییت مدیره
تولیدی صنعتی تن آسا بروجن
تولیدی صنعتی تن آسا بروجن
عضو هییت مدیره
تولیدی صنعتی زربافت چاپ
تولیدی صنعتی زربافت چاپ
عضو هییت مدیره
تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن
تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن
عضو هییت مدیره
تبلیغاتی آونگ پویای آپادانا
تبلیغاتی آونگ پویای آپادانا
تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن
تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن
عضو هییت مدیره
سراج گستران رجال
سراج گستران رجال
رییس هییت مدیره
منادیان کربلائی راه هدایت
منادیان کربلائی راه هدایت
نایب رییس هییت مدیره
احیای انوار هدایت
احیای انوار هدایت
خیریه حضرت خدیجه کبری سلام اله علیها
خیریه حضرت خدیجه کبری سلام اله علیها
عضو اصلی هییت مدیره
زیست فن آور ظریف
زیست فن آور ظریف
عضو هییت مدیره
پیشرو سیر سران زنده رود
پیشرو سیر سران زنده رود
عضو هییت مدیره
پیشتازان نوآوری در توسعه
پیشتازان نوآوری در توسعه
تولیدی صنعتی نامداران کارآفرینان زریبار
تولیدی صنعتی نامداران کارآفرینان زریبار
مهندسی فرایند بهین راهبرد پارسی
مهندسی فرایند بهین راهبرد پارسی
خیریه امام زمان ویژه ایتام ماهشهر
خیریه امام زمان ویژه ایتام ماهشهر
طلیعه سپهر هشتم شاه کرم
طلیعه سپهر هشتم شاه کرم
عضو هییت مدیره
بهین پلیمر آریایی
بهین پلیمر آریایی
رییس هییت مدیره
پترو شیمی سلمان فارسی
پترو شیمی سلمان فارسی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14892058
آگهی تغییرات شرکت زیست فن آور ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2993 و شناسه ملی 14005661161
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 25/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی به کدملی 1282356798 به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مصطفی طباطبائی به کدملی 1286317630 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا رجالی به کدملی 1282371101 به سمت عضو هیأت مدیره آقای شهاب کاظمی اسفه به کدملی1271069423به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سیدحسین طباطبائی به کدملی 1292068175 بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش980819433381393 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14892503
آگهی تغییرات شرکت زیست فن آور ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2993 و شناسه ملی 14005661161
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/97 بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمد رضا رجالی با کدملی 1282356798، آقای مصطفی طباطبائی با کدملی 1286317630 و آقای حمیدرضا رجالی با کدملی 1282371101 به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شنا سه ملی 10103512680 به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی 1289452717 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980820895527733 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14874793
آگهی تغییرات شرکت تبلیغاتی آونگ پویای آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36523 و شناسه ملی 10860193030
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/02/1398 و نامه شماره 7522/98/13 مورخ 16/04/1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به29/12/1397 مورد تصویب قرارگرفت سید محمد امیرشاه کرمی» به شماره ملی « 1129691578» » به سمت بازرس اصلی و «علی اصغر یزدانی» به شماره ملی «1286235154» به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال، انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار «اصفهان زیبا» جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. علی محمد رجالی به کدملی 1110029810و محمد رضا رجالی به کدملی 1282356798 و حمید رضا رجالی به کدملی 1282371101 بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ش980808357515453  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14874794
آگهی تغییرات شرکت تبلیغاتی آونگ پویای آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36523 و شناسه ملی 10860193030
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/02/1398 و نامه شماره 7522/98/13 مورخ 16/04/1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی محمد رجالی به کدملی 1110029810عضو اصلی هیات مدیره ومحمد رضا رجالی به کدملی 1282356798 رئیس هیات مدیره و حمید رضا رجالی به کدملی 1282371101 نائب رئیس هیات مدیره و حمیدرضا وحدت پور به کدملی 1292486031مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره)به مدت دو سال انتخاب گردیدند..کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره، به تنهایی (منفرداً) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل شرکت، مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود ش980808261110131  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14875166
آگهی تغییرات شرکت خدماتی رهپویان جوان اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1339 و شناسه ملی 10340046583
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به 29/12/1397 بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی 1282356798 و مصطفی طباطبائی با کدملی 1286317630 و حمیدرضا رجالی با کدملی 1282371101 به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رسول ابراهیمی با کدملی 1289452717 به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب کاظمی اسفه با کدملی 1271069423 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه جام جم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش980808727922922  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14875190
آگهی تغییرات شرکت خدماتی رهپویان جوان اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1339 و شناسه ملی 10340046583
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی 1282356798 به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مصطفی طباطبائی با کدملی 1286317630 به سمت نایب رئیس و آقای حمیدرضا رجالی با کدملی 1282371101 به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدن. آقای مسلم کریمیان با کدملی 6299548428 به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. با اختیارات حاصله از تبصره ماده 44 و ماده 45 اساسنامه شرکت آقای سید حسین طباطبائی دارای کدملی 1292068175 بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب شدند و مجری مصوبات هیئت مدیره خواهند بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش980808781262960  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14875206
آگهی تغییرات شرکت تیس نساج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 821 و شناسه ملی 10340031259
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمد رضا رجالی به شماره ملی 1282356798 ، آقای مصطفی طباطبائی به شماره ملی 1286317630 وآقای حمیدرضا رجالی به شماره ملی 1282371101 به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رسول ابراهیمی به کدملی 1289452717 به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب کاظمی اسفه به کدملی 1271069423 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980808497815929  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14875224
آگهی تغییرات شرکت تیس نساج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 821 و شناسه ملی 10340031259
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی به کدملی 1282356798 به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مصطفی طباطبائی به کدملی 1286317630 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا رجالی به کدملی 1282371101 به سمت عضو هیأت مدیره آقای ابراهیم کاظمی اسفه به کدملی 1199579076 به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش980808391673246  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14867014
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1109 و شناسه ملی 10340039811
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به 29/12/1397 بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی 1282356798 و مصطفی طباطبائی با کدملی 1286317630 و حمیدرضا رجالی با کدملی 1282371101 به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شماره 10103512680 به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی 1289452717 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش980801896402431  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14867033
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1109 و شناسه ملی 10340039811
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی 1282356798 به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مصطفی طباطبائی با کدملی 1286317630 به سمت نایب رئیس و آقای حمیدرضا رجالی با کدملی 1282371101 به سمت عضو هیات مدیره و آقای سیدعلیرضا هوائی با کدملی 1288008392 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید حسین طباطبائی دارای کدملی 1292068175 بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب شدند و مجری مصوبات هیئت مدیره خواهند بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش980801547242239  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14856528
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 836 و شناسه ملی 10340031702
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 27/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی 1282356798 به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مصطفی طباطبائی با کد ملی 1286317630 به سمت نایب رئیس و آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی 1282371101 به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مهدی میرزاآقائی با کد ملی 3391621893 به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب نمودند. با اختیارات حاصله از تبصره ماده 35 و ماده 37 اساسنامه شرکت آقای سید حسین طباطبائی دارای کد ملی 1292068175 بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب شدند و مجری مصوبات هیأت مدیره خواهند بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش980724884108311 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14856497
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 836 و شناسه ملی 10340031702
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به 29/12/1397 بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی 1282356798، مصطفی طباطبائی با کدملی 1286317630 و حمیدرضا رجالی با کدملی 1282371101 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رسول ابراهیمی با کدملی 1289452717 به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب کاظمی اسفه با کدملی 1271069423 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش980724352241504  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638999
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرایند بهین راهبرد پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . علی اصغر یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حسن نصیردوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . اشخاص زیر برای مدت دوسال بعنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند : حمید رضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۱ سید فرهاد سعادتی کدملی xxxxxxxxx۶ علی ندیمی شهرکی کدملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14639008
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرایند بهین راهبرد پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۱۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید رضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره سید فرهاد سعادتی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل علی ندیمی شهرکی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری ، با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14610951
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی سلمان فارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال بدین شرح تعیین شدند : شرکت پتروشیمی مارون با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت افق سپهر مارون باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶. شرکت ظریف مصور باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ آقای حمیدرضا رجالی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14610980
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی سلمان فارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : . شرکت پتروشیمی مارون با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ آقای بهزاد رضازاده کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت افق سپهر مارون باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای بهرام شهبازی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره شرکت مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی آقای علی محمد رجالی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره . شرکت ظریف مصور باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای محمدرضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره آقای حسین زمانی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره و سهامداران کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و یا رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره در صورتیکه هریک از صاحبان امضاء دو ردیف فوق نباشند دو عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل ( به شرح ذیل ) به تصویب رسید . هیات مدیره شرکت بر اساس مفاد قانون تجارت ، بخشی از اختیارات قانونی خود بموجب مفاد ماده ۳۸ اساسنامه شرکت را با حق توکیل به غیربه شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمود : ۱. نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص و کلیه ادارات دولتی و خصوصی ، نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مراجع قضایی و کشوری و لشگری و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی و اشخاص ثالث اعم از ایرانی و خارجی با حق توکیل به غیر . ۲. نصب و عزل کلیه کارکنان و مأمورین شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب . استخدام و انفصال و اعطای اضافه حقوق و ارائه پیشنهاد تنبیه و تشویق و ترفیع کارکنان به هیات مدیره و تنظیم و ارائه آئین نامه‌های استخدامی و آموزش کارکنان و اعطاء مرخصی و تصمیم گیری درباره امور استخدامی در چهارچوب مفاد اساس نامه و بر طبق مقررات جاری کشور و آئین نامه‌های مربوط . ۳. انجام کلیه عملیات مالی ، حسابداری و مالیاتی شرکت بر اساس قوانین و مقررات موضوعه جاری در کشور . ۴. تنظیم و ارائه و اجرای کلیه آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و مالی و معاملاتی و استخدام و آموزش کارکنان و فرآیندهای اجرایی شرکت . ۵. انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و بر طبق آئین نامه‌ها و برنامه‌ها و سایر مقررات مربوطه و جاری کشور . ۶. اخذ و پرداخت وجوه و بازکردن حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و بانکهای خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات جاری کشور . ۷. ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و یا حل و فصل آنها از طریق سازش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه . ۸. مدیرعامل می‌تواند به تشخیص خود قسمتی از اختیارات اداری ، اجرائی و مالی خود را به هر یک از معاونین خود واگذار نماید . ۹. تنظیم و پیشنهاد بودجه به هیات مدیره برای اداره کردن شرکت . ۱۰. تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره . ۱۱. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات ، تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ۱۲. اجاره ، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14414522
آگهی تغییرات خیریه حضرت خدیجه کبری سلام اله علیها موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۴۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۶/۱/xxx۵ مورخ ۵/۱۰/xxx۷ صادره از فرمانداری اصفهان علی محمد رجالی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، حمیدرضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت خزانه دار، علی کرباسی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدحسین رجالی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه خیریه با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضا رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14414525
آگهی تغییرات خیریه حضرت خدیجه کبری سلام اله علیها موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۴۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۲/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۶/۱/xxx۵ مورخ ۵/۱۰/xxx۷ صادره از فرمانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ علی محمد رجالی کدملی xxxxxxxxx۰، محمدرضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۸، حمیدرضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۱، علی کرباسی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدحسین رجالی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره، نفیسه ابریشم کار کدملی xxxxxxxxx۳ و هادی هاشمیان کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ احسان راستی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و حسن نصیردوست کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه سال مالی منتهی ۳۱/۱/xxx۷ به تصویب مجمع رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335408
آگهی تغییرات خیریه امام زمان ویژه ایتام ماهشهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۶۴۳۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: علی محمد رجالی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ حمیدرضارجالی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. فالح امیری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل(خارج از هیئت مدیره). محمد رضارجالی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت خزانه دار ـ سید عبدالله طباطبایی با شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضواصلی ـ نافع آلبوغبیش با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از بین آقایان علی محمد رجالی، حمیدرضا رجالی و محمدرضا رجالی و مهر موسسه معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335410
آگهی تغییرات خیریه امام زمان ویژه ایتام ماهشهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۶۴۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ـ محمد رضا رجالی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ عبدالله طباطبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ نافع آلبوغبیش به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء اصلی و رسول شاه سنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و سید محمد امیر شاه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی اصغر یزدانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس اصلی و هادی هاشمیان با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز مالی منتهی به ۲۹ ـ ۱۲ـ xxx۴ و ترازنامه دوره های مالی ۰۱ـ ۰۱ـ xxx۵ الی ۳۱ـ ۰۶ ـ xxx۵ و ۰۱ـ ۰۷ ـ xxx۵ الی ۳۱ـ ۰۶ ـ xxx۶ و ۰۱ـ ۰۷ ـ xxx۶ الی ۳۱ـ ۰۶ ـ xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14263119
آگهی تغییرات شرکت ریشه و حاشیه زنی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن نیلی پور طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237834
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی زربافت چاپ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای کاظم امینی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. با اختیارات حاصله از تبصره ۱ماده ۴۴ اساسنامه شرکت آقای سید حسین طباطبائی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237849
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب کاظمی اسفه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237888
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید محمد امیر شاه کرمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226762
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۱۲۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب کاظمی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226790
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۱۲۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی رجالی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226835
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی زربافت چاپ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب کاظمی رسفه با کدملی xxxxxxxxx۳به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226876
آگهی تغییرات شرکت ریشه و حاشیه زنی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب کاظمی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201827
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهین پلمیر آریا در تاریخ ۱۳/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید و فرآوری انواع کاتالیست های پلیمریزاسیون الفین، جاذبها، سوپر جاذبها، امولسیفایرها و پایدار کننده ها، سنتز مواد آلی، تصفیه و بازیابی حلال های شیمیایی، انجام و ارایه خدمات آزمایشگاهی آزمون و کالیبراسیون محصولات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان بندرماهشهر ـ بخش بندر امام خمینی ـ شهر بندرامام خمینی ـ محله منطقه سایت ـ کوچه فرعی ـ خیابان منطقه سایت ۳پتروشیمی رجال ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxxxxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴۶.۸ مورخ ۲۰/۰۱/xxx۷ نزد بانک بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان با کد xxx۴.۶ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علی محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن ابدالی بوئینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و یا عضو هیئت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسن نصیردوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای هادی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199428
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یلدا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شماره xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار و محلی ارمغان جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید..
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199436
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یلدا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد نریمانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردید و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. با اختیارات حاصله از تبصره ماده ۳۵ و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت آقای سید حسین طباطبائی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب گردید و مجری مصوبات هیئت مدیره خواهند بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199465
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شماره xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxx۷۳ ـ xxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199471
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید سعید فیاضی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضا هیات مدیره) انتخاب گردیدند. با اختیارات حاصله از تبصره ماده ۳۵ و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت آقای سید حسین طباطبائی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب شدند و مجری مصوبات هیئت مدیره خواهند بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199484
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملیxxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رسول ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب کاظمیاسفه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار و محلی ارمغان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199493
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای مهدی میرزاآقائی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189093
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان نوآوری در توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۲۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی محمد رجالی به کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۸و حمیدرضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. هادی هاشمیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حسن نصیردوست به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189380
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف ظریف بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب کاظمی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189387
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف ظریف بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189395
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پرزین بازیافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رسول ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب کاظمی اسفه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189401
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پرزین بازیافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سعید محبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189415
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب کاظمی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189420
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی اصغر یزدانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189476
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۱۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شماره xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189485
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۱۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای مهدی رحمانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل(خارج از اعضا هیات مدیره) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. با اختیارات حاصله از تبصره ماده ۳۵ و ماده ۳۷ اساسنامه آقای سید حسین طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب گردید و مجری مصوبات هیئت مدیره خواهند بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189495
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تن آسا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189504
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تن آسا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محسن بدیعی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل(خارج از اعضا هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. با اختیارات حاصله از تبصره ماده ۳۵ و ماده ۳۷ اساسنامه آقای سید حسین طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب گردید و مجری مصوبات هیئت مدیره خواهند بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186895
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان نوآوری در توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۲۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی محمد رجالی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو اصلی هیات مدیره و حمیدرضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره و محمد صفیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل(خارج از اعضاء هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره، به تنهایی (منفرداً) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170780
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170797
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید حسین طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاءمدیرعامل و یا احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124492
آگهی تغییرات شرکت سراج گستران رجال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۴۷۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: حمید رضا رجالی باشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره ـ محمد رضا رجالی با شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ علی محمد رجالی با شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره ـ سید مهدی موسوی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره). کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره به تنهایی (منفرداً) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14083777
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: نعیمه انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره و احسان راستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، با امضاء رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره، به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14083778
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعیمه انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. علی اصغر یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل، حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070739
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تبیان راهبرد پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۸۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و حسن نصیردوست شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اشخاص زیر برای مدت دوسال به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: محمدرضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۸ حمیدرضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۱ نعیمه انصاری کدملی xxxxxxxxx۳ فریدون بوربور کدملی xxxxxxxxx۶ بهنام توکلی کدملی xxxxxxxxx۰ /. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070743
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تبیان راهبرد پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۸۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید رضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره نعیمه انصاری کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره فریدون بوربور کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره بهنام توکلی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، در بانکها با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره، به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037892
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مهدی میرزاآقائی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883243
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری طلیعه سپهر هشتم شاه کرم درتاریخ ۲۹/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اهداف و موضوع فعالیت مؤسسه به شرح زیر است: الف: اهداف: رشد و تعالی فرهنگ، هنر و اندیشه‌ی اسلامی ب: موضوع فعالیت‌ها: عرضه و مبادله محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل: کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری، سی دی، فیلمهای ویدئویی و اقلام رایانه‌ای مجاز به ویژه در زمینه‌های معارف اسلامی و ادبیات فارسی. طراحی و اجرای نظامهای اطلاع رسانی، طراحی سایت، بانکهای اطلاعاتی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمانها و مؤسسات در زمینه‌های فرهنگی هنری، علوم قرآنی و معارف اسلامی. انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیتهای مؤسسه و اجرای طرحهای پژوهشی. ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگی هنری. تهیه فیلمهای تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن و رایانه‌ای بلند و کوتاه اعم از داستانی، مستند، آموزشی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوطه. طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی فرهنگی و هنری (طبق نظر استان). تأسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی دهستان قهاب شمالی روستا امامزاده جعفرابن الرضا خیابان اصلی جاده فرودگاه شهیدبهشتی پلاک ۰ ۵۱ ۲۶ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxxxxx ریال نقدی می‌باشدکه از طرف شرکاء پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار گرفت اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: علی محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه و حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: علی محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ومحمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سمت مدیرعامل به مدت ۵ سال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه دارندگان حق امضا: تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای «هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل» و ممهور به مهر موسسه فرهنگی و هنری «طلیعه سپهر هشتم شاه کرم» معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل مؤسسه صادر خواهد_شد. مراتب فوق طبق نامه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۱/۱۱/xxx۹۶ مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرهیات رسیدگی به امورمراکز فرهنگی اگهی شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760718
آگهی تغییرات خیریه امام زمان ویژه ایتام ماهشهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۶۴۳۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ رئیس هیئت مدیره حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خزانه دار و فالح امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از بین رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و مهر همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760720
آگهی تغییرات خیریه امام زمان ویژه ایتام ماهشهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۶۴۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و تراز نامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. علی محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، عبدالله طباطبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، نافع آلبوغبیش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و رسول شاه سنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و سیدمحمد امیر شاه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. علی اصغر یزدانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و هادی هاشمیان با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601035
آگهی تغییرات شرکت خدماتی رهپویان جوان اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۶۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601088
آگهی تغییرات شرکت خدماتی رهپویان جوان اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۶۵۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مسلم کریمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. با اختیارات حاصله از تبصره ماده ۳۵ و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت آقای سیدحسین طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587865
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی محمد رجالی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره خانم هاجر رجالی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره خانم هدی رجالی با کدملی xxxxxxxxx۴ سمت عضو هیات مدیره آقای رسول شاه سنایی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587898
آگهی تغییرات شرکت تیس نساج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای ابراهیم کاظمی اسفه با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل انتخاب نمودند و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587906
آگهی تغییرات شرکت سیمین چاپ نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۶۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، سیدمصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه جام جم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587910
آگهی تغییرات شرکت سیمین چاپ نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۶۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سیدمصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدزائرین با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل انتخاب نمودند و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587919
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلائی ظریف مصور بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۲۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587926
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلائی ظریف مصور بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۲۶۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای محمد هادی روشنی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردید. با اختیارات حاصله از تبصره ماده ۳۵ و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت آقای سیدحسین طباطبائی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587937
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۹۸۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سیدمصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا هوائی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. با اختیارات حاصله از تبصره ماده ۳۵ و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت آقای سیدحسین طباطبائی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب شدند و مجری مصوبات هیئت مدیره خواهند_بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587951
آگهی تغییرات شرکت زیست فن آور ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۱۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد رضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587963
آگهی تغییرات شرکت زیست فن آور ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۱۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سیدمصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای محسن نور محمدی آبادچی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردید. با اختیارات حاصله از تبصره ماده ۳۵ و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت آقای سیدحسین طباطبائی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان معاون مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء معاون مدیرعامل یا احدی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587973
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487814
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. مرتضی میر شمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، علی اصغر یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. نعیمه انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487830
آگهی تغییرات شرکت سراج گستران رجال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۴۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ علی محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. هادی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، حسن نصیردوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487831
آگهی تغییرات شرکت سراج گستران رجال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۴۷۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهدی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره علی محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره، به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480927
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان راستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تا تاریخ ۱۱/۰۳/xxx۷. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: نعیمه انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۰۳/xxx۷. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره، به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455691
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرایند بهین راهبرد پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، سید فرهاد سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، علی ندیمی شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی اصغر یزدانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وحسن نصیردوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال، انتخاب شدند. روزنامهکثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455693
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فرایند بهین راهبرد پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۱۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیات مدیره، سید فرهاد سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیر عامل، علی ندیمی شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443896
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی نامداران کارآفرینان زریبار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۳۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۹/۰۱/xxx۸ انتخاب گردیدند: علی محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - ۳ بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند: علی اصغر یزدانی با شماره ملی «xxxxxxxxx۴» به سمت بازرس اصلی حسن نصیردوست به شماره ملی: «xxxxxxxxx۱» به سمت بازرس علی البدل - ۴ ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰ / ۱۲/ xxx۸۵ مورد تصویب قرار گرفت. - ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مریوان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13435763
آگهی تغییرات شرکت تبلیغاتی آونگ پویای آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ و نامه شماره xxx/۹۶/۱/۱۳ مورخ xxx۶/۲/۱۰ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان آقای علی محمد رجالی کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد رضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای حمید رضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای سید محمد امیرشاه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی منتهی به پایان سال ۹۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13435766
آگهی تغییرات شرکت تبلیغاتی آونگ پویای آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ و نامه شماره xxx/۹۶/۱/۱۳ مورخ xxx۶/۲/۱۰ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان آقای علی محمد رجالی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای محمد رضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیات مدیره و آقای حمید رضا رجالی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای حمیدرضا وحدت پور به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره، به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13433491
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان نوآوری در توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۲۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ علی محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و محمدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمد صفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای بقیه مدت ۲ سال تاتاریخ ۱۷/۳/xxx۷ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره، به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل شرکت انتخاب و مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012433
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف ظریف بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل انتخاب نمودند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012442
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف ظریف بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، سید مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002777
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پرزین بازیافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سعید محبی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002873
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۱۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سیدمصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای مهدی رحمانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002886
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۱۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ وحمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002895
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره - آقای علی اصغر یزدانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002912
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، سید مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002944
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پرزین بازیافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003410
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت ظریف مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی محمد رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد امیر شاه کرمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت چاپ مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای رسول شاه سنایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001828
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۱۲۶۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره - آقای محمد علی رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001833
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۱۲۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. جلسه در ساعت ۳۰: ۲۰ خاتمه یافت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001851
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تن آسا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محسن بدیعی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا هیات مدیره) انتخاب نمودند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001866
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تن آسا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۰۴/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001882
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001888
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی زربافت چاپ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001912
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی زربافت چاپ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای کاظم امینی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا هیات مدیره) انتخاب نمودند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001924
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد امیر شاه کرمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند. و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001943
آگهی تغییرات شرکت ریشه و حاشیه زنی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محسن نیلی پور طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001948
آگهی تغییرات شرکت ریشه و حاشیه زنی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۳۱۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضارجالی باکد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی باکد ملی xxxxxxxxx۰ وآقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیات مدیره بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003065
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: نعیمه انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب هیئت مدیره و محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره، به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970369
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه جام جم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970398
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید حسین طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970433
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یلدا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یلدا بروجن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد نریمانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند. و مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970451
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یلدا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یلدا بروجن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970462
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۵۹
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، سید مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970477
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید سعید فیاضی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا هیات مدیره) انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد_بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967918
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان نوآوری در توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۲۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای هادی هاشمیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن نصیردوست به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. آقای علی محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، آقای حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967919
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان نوآوری در توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۲۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدمهدی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره (منفردا) و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959839
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۹۸۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر زارع با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا هوائی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل شرکت (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء نایب رئیس یا عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959858
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۹۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای ناصرزارع با کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ وآقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956407
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تبیان راهبرد پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۸۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ محمدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره نعیمه انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره فریدون بوربور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره بهنام توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری، در بانکها با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره، به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل شرکت، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791906
آگهی تغییرات شرکت تبلیغاتی آونگ پویای آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۳۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد امیر شاه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. آقای علی محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، آقای محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706644
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی طلائی ظریف مصور بروجن درتاریخ ۲۰/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت: شرکت در راستای تحقق اهداف خود و با استراتژیهای مشخص می‌تواند به عملیات زیر مبادرت نماید: تهیه و تولید، خرید و فروش، واردات و صادرات و توزیع انواع موکتهای نمدی، صنعتی و تافتینگ و مواد اولیه موردنیاز آن خرید و فروش اموال منقول و انجام فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی مجاز و تولید و توزیع آنها استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها، موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای بیمه داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها، وزارتخانه هاوشرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و یا خارجی برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات، انجام کلیه امور و فعالیتهائیکه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و یا در تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی کدپستی سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۶ مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی خانم مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره قای محمدهادی روشنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای احدی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. آقای رسول ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ارمغان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685741
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیست فن آور ظریف درتاریخ ۱۱/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: بازیافت ضایعات انواع پلاستیک و پت و همچنین شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌ها و خرید و فروش، واردات و صادرات کالاهای مجاز. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی کد پستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۶ مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید رضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی محمد رضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن نورمحمدی آباد چی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای احدی از اعضاء هیئت مدیره (حمید رضا رجالی و محمدرضا رجالی و مصطفی طباطبائی) همراه با مهرشرکت معتبراست. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. آقای رسول ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات و ارمغان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12607318
آگهی تغییرات شرکت مجتمع كشت و صنعت نفيس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۹۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره خانم نعیمه انصاری با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ابراهیم محمد قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۹/۴/۹۵) انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12595405
آگهی تغییراتخيريه حضرت خديجه كبري سلام اله عليها موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۴۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ آقای علی محمد رجالی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای محمد رضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره وخانم نفیسه ابریشم کار به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حمید رضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وآقای علی کرباسی زاده به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت خزانه دار و آقای محمد حسین رجالی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضا رییس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر می باشد.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379367
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلي نگين ترابر بروجن شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی میرزاآقائی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379394
آگهی تغییرات شرکت تیس نساج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مصطفی طباطبایی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای ابراهیم کاظمی اسفه با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل انتخاب نمودند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12347858
آگهی تغییرات شرکت خدماتی رهپویان جوان آریا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۳۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۴۰۰۴۶۵۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی طباطبایی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای مسلم کریمیان با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295613
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری منادیان کربلائی راه هدایت درتاریخ ۰۶/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ثبت موضوع فعالیت زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ـ اجرای طرح های مطالعاتی، برگزاری همایش ها و سمینارها، عقد هرگونه عقد و قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی، خدمات برگزاری جشنها و مراسمها ـ پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: اصفهان ـ خ مشتاق اول ـ ساختمان نگین زاینده رود ـ کدپستیxxxxxxxxx۶ سرمایه موسسه: مبلغ xxx.xxx.xxx ریال می باشد که تماما از طرف شرکا پرداخت و در اختیار مدیرعامل موسسه قرار گرفت. اولین مدیران موسسه: محمدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و دارنده xxx/xxx/۳۵ ریال سهم الشرکه ـ حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و دارنده xxx/xxx/۳۵ ریال سهم الشرکه ـ مصطفی طباطبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و دارنده xxx/xxx/۳۰ ریال سهم الشرکه برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره منفرداً، همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295618
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری احیای انوار هدایت درتاریخ ۰۶/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ثبت موضوع فعالیت زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ـ اجرای طرح های مطالعاتی ؛ برگزاری همایش ها وسمینارها ؛ عقد هرگونه عقد وقرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی خدمات برگزاری جشنها و مراسمها ـ پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: اصفهان ـ خیابان مشتاق اول ـ ساختمان نگین زاینده رود ـ کدپستیxxxxxxxxx۶ سرمایه موسسه: مبلغ xxx.xxx.xxx ریال می باشد که تماما از طرف شرکا پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار گرفت. اولین مدیران موسسه: محمدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و دارنده xxx/xxx/۳۵ ریال سهم الشرکه ـ مصطفی طباطبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و دارنده xxx/xxx/۳۰ ریال سهم الشرکه ـ حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و دارنده xxx/xxx/۳۵ ریال سهم الشرکه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291118
آگهی تغییرات شرکت سیمین چاپ نقش جهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۴۸۲ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۰۱۲۶۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس آقای حمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدزائرین به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل(خارج از سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291539
آگهی تغییرات شرکت سیمین چاپ نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۶۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، سید مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120894
آگهی تغییرات شرکت سراج گستران رجال سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۴۷۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سید مهدی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)، حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120900
آگهی تغییرات شرکت سراج گستران رجال سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۴۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید. حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، محمدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، علی محمد رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. هادی هاشمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، حسن نصیردوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصادجهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115849
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن در تاریخ ۲۳/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و تکمیل انواع موکتهای تافتینگ و نمدی و نخ نمد و مشتقات و مواد اولیه آن و همچنین شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها و خرید و فروش، واردات و صادرات کالاهای مجاز ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی وکدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxx۴۶مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: مهدی رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضای هیئت مدیره) محمدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره حمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. اقای رسول ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415748
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی صنعتی تن آسا بروجن درتاریخ ۰۹/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و بسته بندی انواع منسوجات و محصولات کالای خواب، لحاف، بالشت، تشک، رو تختی، رو بالشتی، ملحفه و محصولات مرتبط و مواد اولیه آن و همچنین شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها و خرید و فروش، واردات و صادرات کالاهای مجاز ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی وکدپستیxxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۶ مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مصطفی طباطبائی به کد ملیxxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدرضا رجالی به کد ملیxxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره حمیدرضا رجالی به کد ملیxxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی محسن بدیعی به کد ملیxxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره)به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. اقای رسول ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415751
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی صنعتی زربافت چاپ درتاریخ ۰۹/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید انواع موکت نمدی، چاپی، صنعتی، خانگی، نخ نمد و مشتقات و مواد اولیه آن و همچنین شرکت در مناقصات و مزایده و خرید و فروش، واردات و صادرات کالاهای مجاز ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی وکدپستیxxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۶ مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: محمدرضا رجالی به کد ملیxxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره مصطفی طباطبایی به کد ملیxxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی کاظم امینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. اقای رسول ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415785
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن درتاریخ ۰۹/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید انواع رزین های هموپلیمر وینیل استات ـ کوپلیمر اکریلیک ـ کوپلیمر استایرن اکریلیک ـ کوپلیمر اتیلن وینیل استات ـ کوپلیمر استایرن بوتادین ـ کوپلیمر وینیل استات (وینیل ورسادات) و مشتقات و مواد اولیه ان و همچنین شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها و خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی جنب شرکت ظریف مصوروکدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۶ مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیدسعید فیاضی به کد ملیxxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) محمدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره حمیدرضا رجالی به کد ملیxxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی مصطفی طباطبائی به کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. اقای رسول ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683255
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت نفیس سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۲۳۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۹۴۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۳ آقای حمیدرضا رجالی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا رجالی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و سرکار خانم نعیمه انصاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
مرتضی میر شمس شهشهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای سید محمد امیر شاه کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
تراز مالی سال ۹۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673377
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ظریف مصور سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۰۹ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۹۸۱۱
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا هوائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673378
آگهی تغییرات شرکت یلدا بروجن سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد نریمانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673379
آگهی تغییرات شرکت ظریف مصور سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۵ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سید حسین طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673381
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۱۲۶۶۴
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد علی رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673382
آگهی تغییرات شرکت الیاف ظریف سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۰ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673383
آگهی تغییرات شرکت صنعتی موکت چاپی مصور سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۶ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد امیر شاه کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بمست بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673796
آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۸۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ (بنمایندگی شرکت ظریف مصور) بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ (بنمایندگی شرکت الیاف ظریف) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ (بنمایندگی شرکت تیس نساج) بسمت عضو هیئت مدیره و علی محمد رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ (بنمایندگی شرکت پتروشیمی رجال) بسمت عضو هیئت مدیره و محمد امیر شاه کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ (بنمایندگی شرکت چاپ مصور) بسمت عضو هیئت مدیره و رسول شاه سنایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابدار رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید روزنامه محلی اولیاء و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673797
آگهی تغییرات شرکت الیاف مصور سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۲ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و علی اصغر یزدانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673798
آگهی تغییرات شرکت پرزین بازیافت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۸۵
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مجید حسینی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673802
آگهی تغییرات شرکت ریشه و حاشیه زنی مصور سهامی خاص شماره ثبت ۷۵۵ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۳۱۰
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محسن نیلی پور طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577898
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۳ شرکت پتروشیمی رجال (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۱/۵/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات بشرح ذیل می باشد.
۱ـ آقای محمد رضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
حمید رضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره
خانم نعیمه انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۳ نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته برات قراردادها، عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً و مهر شرکت معتبر است.
۳ـ مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بازرس اصلی و علی اصغر یزدانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ معاملات مشمول ماده xxx لایحه قانون تجارت بتصویب مجمع رسید.
۵ـ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسیده است.
۶ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
مراتب در تاریخ ۱۳/۵/xxx۳ شماره ثبت xxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بثبت رسید.
شxxxxxx۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433372
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۱۲۶۶۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۶۳/۲/xxx مورخ ۷/۰۶/۹۱ آقایان محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۰۴/۹۳ انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434187
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف ظریف سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۰ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۶۱/۲/xxx مورخ ۷/۰۶/۹۱ آقایان سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۴/۹۳ انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174012
آگهی تغییرات شرکت سیمین چاپ نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۶۸۶۰۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان محمد زائرین کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163786
آگهی تغییرات شرکت تیس نساج سهامی خاص شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ و هیئت مدیره ۲۹/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان ابراهیم کاظمی اسفه کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و محمدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبایی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163787
آگهی تغییرات شرکت خدماتی رهپویان جوان آریا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۶۵۸۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ و هیئت مدیره ۲۹/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبایی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد امیر شاه کرمی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163788
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۷۰۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان کمال سلیمانی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و محمدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبایی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 909269
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تبیان راهبرد پارسی سهامی خاص ثبت شده بشماره۳۵۴۲۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۳۸۹۳۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۴/۸/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:۱ ـ محمدرضا رجالی با کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره و حمیدرضا رجالی با کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و بهنام توکلی با کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و فریدون بوربور به کدملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ و نعیمه انصاری به کدملیxxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رئیس یا نایب رئیس هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد امضای ذیل ثبت در تاریخ۱۴/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 731791
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع کشت و صنعت نفیس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۲۳۶و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۸۹۴۱۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۱۱/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حمیدرضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم محمدقاسمی با کدملیxxxxxxxxx۸ کدپستیxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و نعیمه انصاری به کدملیxxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هریک به تنهایی و با مهرشرکت معتبراست. امضای ذیل ثبت در تاریخ۲۱/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220295
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع کشت و صنعت نفیس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۸۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۹۴۱۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حمیدرضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رجالی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم محمدقاسمی با کدملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و نعیمه انصاری به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هریک به تنهایی و با مهرشرکت معتبراست. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712354
آگهی تصمیمات در شرکت کارآفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷ و ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ محمدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی ظریف مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول شاه سنائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و علی محمد رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و محمد امیر شاه کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا نوید مهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605091
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان رجال سهامی عام, ثبت شده بشماره۲۲۷۹۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
باستناد نامه شمارهxxxxxx/xxx مورخ۳/۳/xxx۱ سازمان و بورس و برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ۲۴ و۲۶/۴/xxx۹ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ محمدرضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی ظریف مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و رسول شاه سنائی گنیرانی به کدملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ و علی محمد رجالی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ و محمد امیر شاه کرمی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و علی اصغر یزدانی به کدملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت الیاف مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ و خانم عزت شرکت به کدملیxxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هریک از اعضای اصلی هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است, ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. ۲ـ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۳ و محمدرضا نوید مهر به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سالxxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ۶/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10807918
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تبیان راهبرد پارسی سهامی خاص ثبت شده بشماره۳۵۴۲۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۳۸۹۳۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخ۴/۸/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:۱ ـ محمدرضا رجالی با کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات‌مدیره و حمیدرضا رجالی با کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و بهنام توکلی با کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و فریدون بوربور به کدملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ و نعیمه انصاری به کدملیxxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رئیس یا نایب رئیس هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات‌مدیره می‌باشد امضای ذیل ثبت در تاریخ۱۴/۸/۹۱ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11519530
آگهی تصمیمات در شرکت کارآفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷ و ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ محمدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی ظریف مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول شاه سنائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و علی محمد رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و محمد امیر شاه کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ـ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا نوید مهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11542166
آگهی تصمیمات در شرکت تبلیغاتی آونگ پویای آپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۶۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۳۰۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۰ که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردیده و تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان محمدرضا رجالی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی توانائی پویا به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و محمد علی رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. آقایان محمد‌امیر شاه کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا نوید مهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است.؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11654000
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع کشت و صنعت نفیس سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۲۸۲۳۶و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۹۴۱۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۶/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقای محمدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم نعیمه انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت‌مدیره از بین خود آقای حمیدرضا رجالی را به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای محمدرضا رجالی را به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی ملاباشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت‌مدیره نایب رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۶/xxx۹ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705132
آگهی تغییرات در شرکت تبیان راهبرد پارسی سهامی خاص ثبت شده بشماره۳۵۴۲۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۸۹۳۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخ۱۰/۸/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱‌ـ آقایان محمدرضا رجالی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ و حمیدرضا رجالی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ و خانم نعیمه انصاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۱ و آقایان فریدون بوربور به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ و بهنام توکلی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲‌ـ هیات‌مدیره از بین خود آقای محمدرضا رجالی را بسمت رئیس هیات‌مدیره، آقای حمیدرضا رجالی را بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات‌مدیره یا نایب رئیس هیات‌مدیره هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات‌مدیره می‌باشد، امضای ذیل ثبت در تاریخ۱۷/۸/۸۹ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11802137
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان رجال سهامی عام, ثبت شده بشماره۲۲۷۹۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
باستناد نامه شمارهxxxxxx/xxx مورخ۳/۳/xxx۱ سازمان و بورس و برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات‌مدیره مورخ۲۴ و۲۶/۴/xxx۹ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ محمدرضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی ظریف مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیات‌مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره و رسول شاه‌سنائی‌گنیرانی به کدملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ و علی‌محمد رجالی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ و محمد امیر شاه‌کرمی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به سمت اعضای اصلی هیات‌مدیره و علی‌اصغر یزدانی به کدملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت الیاف مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ و خانم عزت‌ شرکت به کدملیxxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هریک از اعضای اصلی هیات‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است, ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات‌مدیره می‌باشد. ۲ـ آقایان مرتضی میرشمس‌شهشهانی به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۳ و محمدرضا نوید‌مهر به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سالxxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ۶/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات