سعید برهانی

سعید برهانی

کد ملی 128226xxxx
گراف ارتباطات
39
شرکت‌ها
115
آگهی‌ها

شرکت های سعید برهانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سعید برهانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
توسعه تجارت سپاهان مهر
توسعه تجارت سپاهان مهر
ایساتیس اسپادانا
ایساتیس اسپادانا
نوآوران صنایع دقیق
نوآوران صنایع دقیق
نگین عسل هرند
نگین عسل هرند
صنایع غذایی اصفهان فرخنده
صنایع غذایی اصفهان فرخنده
معدن ماکو اسپادانا
معدن ماکو اسپادانا
مهندسی ساخت تجهیزات متک سپاهان
مهندسی ساخت تجهیزات متک سپاهان
مهر آذین سپاهان
مهر آذین سپاهان
مهندسی فرآور پودر سپاهان
مهندسی فرآور پودر سپاهان
سیمین سنگ سپاهان
سیمین سنگ سپاهان
صنایع آسیای مواد اصفهان
صنایع آسیای مواد اصفهان
پیچش فولاد سپاهان
پیچش فولاد سپاهان
حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی)
حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی)
طراحی مهندسی آسیا گستر
طراحی مهندسی آسیا گستر
حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی
حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی
باز آفرینان شهر سبز سپاهان
باز آفرینان شهر سبز سپاهان
توسعه ساخت سپاهان صدرا مهر
توسعه ساخت سپاهان صدرا مهر
شبنم شهر پایدار
شبنم شهر پایدار
کوثر دوست سپاهان
کوثر دوست سپاهان
شبنم شهر اصفهان
شبنم شهر اصفهان
مهندسی ریوا تحقیق سپاهان
مهندسی ریوا تحقیق سپاهان
کارگزاری سهام پژوهان شایان
کارگزاری سهام پژوهان شایان
بازرس علی‌البدل
نساجی تجارت
نساجی تجارت
مهندسین مشاور پایست پارس
مهندسین مشاور پایست پارس
بازرس علی‌البدل
ایران غلطک
ایران غلطک
بازرس علی‌البدل
مهرافروز صنعت سپاهان
مهرافروز صنعت سپاهان
سرامیکهای صنعتی اردکان
سرامیکهای صنعتی اردکان
بازرس علی‌البدل
پگاه رزم آوران
پگاه رزم آوران
بازرس علی‌البدل
پگاه گستر آپادانا
پگاه گستر آپادانا
بازرس علی‌البدل
تجهیزات برق و سیالات فولاد
تجهیزات برق و سیالات فولاد
بازرس علی‌البدل
معدنی ماسه چسبدار چیروک
معدنی ماسه چسبدار چیروک
بازرس علی‌البدل
آمایش و توسعه زنده رود
آمایش و توسعه زنده رود
منظومه فولاد سپاهان
منظومه فولاد سپاهان
خدمات مهندسی پویش تکنولوژی پولاد
خدمات مهندسی پویش تکنولوژی پولاد
مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا
مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا
بازرس علی‌البدل
مهندسی نصب تجهیزات صنایع قائم
مهندسی نصب تجهیزات صنایع قائم
بازرس علی‌البدل
پایانه ها ومخازن پتروشیمی
پایانه ها ومخازن پتروشیمی
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنعتی میثم کاغذ
تولیدی صنعتی میثم کاغذ

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14684490
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی میثم کاغذ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد صلصال کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای احمد صلصال کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم اقدس ودائی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای سعید برهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای عبدالرضا دادخواه تهرانی کدملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14479160
آگهی تغییرات حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹
به استناد نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران و صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکا مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . سیامک فتحی دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ، سعید برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مهدی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه xxx۷ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی امجد تراز ( حسابداران رسمی ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان حسابرس جهت سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه xxx۸ انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14479165
آگهی تغییرات حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیامک فتحی دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ، سعید برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند . ضمنا اختیارات مندرج در بندهای ۲ الی ۱۰ ماده ۲۷ اساسنامه مؤسسه به مدیرعامل تفویض گردید . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها ، چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری ( به استثنای گزارشهای موضوع ماده ۱۷ اساسنامه ) با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308043
آگهی تغییرات حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۵/۱۱/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه xxx۵ مؤسسه به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی پایش پرگاس اردان (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان حسابرس مؤسسه جهت سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه xxx۶ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مؤسسه تعیین گردید. اشخاص زیر به عنوان هیأت مدیره مؤسسه برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای سیامک فتحی دهکردی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای سعید برهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای مهدی کیانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308045
آگهی تغییرات حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۵/۱۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیامک فتحی دهکردی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سعید برهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مهدی کیانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب نمودند. ضمنا اختیارات مندرج در بندهای ۲ الی ۱۰ ماده ۲۷ اساسنامه مؤسسه به مدیر عامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری (به استثنای گزارشهای موضوع ماده ۱۷ اساسنامه) با امضای یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12524019
آگهی تغییرات شرکت پايانه ها ومخازن پتروشيمي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۸۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۷۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ وتنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاه تدبیرباشناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید برهانی باکدملی xxxxxxxxx۴بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309807
آگهی تغییرات شرکت مهندسي نصب تجهيزات صنايع قائم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای سعید برهانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12246196
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ریوا تحقیق سپاهان سهامی خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۷۸۲ و‌شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۹۴۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139435
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا درتاریخ ۰۹/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۳۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: ۱- اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن داخل کشور (بجز معادن نفت و گاز) ۲- فرآوری مواد معدنی ۳- طراحی، ساخت و اجرای طرحهای شیمیایی مجاز، محیط زیست، بازیافت مواد معدنی و تجهیزات فرآوری ۴- پیمانکاری استخراج و بهره برداری معادن (بجز معادن نفت و گاز) ۵ - خدمات فنی مهندسی در اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی و ماشین آلات و تجهیزات معدنی ۶- انجام خدمات بازرگانی داخلی و خارجی ۷- سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی در داخل و خارج از کشور، اعم از ساختمانی، راهسازی، تعمیرات و نگهداری ۸- تامین نیروی انسانی موقت جهت شرکتها، ادارات و موسسات ۹- صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز. پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: اصفهان - میدان آزادی - ابتدای خیابان سعادت آباد - ساختمان شماره یک - طبقه چهار - واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx/۳ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/xxx/۳ سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹ مورخ ۲۶/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات اصفهان شعبه میدان آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی اصغر برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید احد امامی میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد محسن آقازمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و صادق قاسمی فلاورجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای صادق قاسمی فلاورجانی (مدیرعامل) و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرسان اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی اگاه تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104376
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی به‌شماره‌ثبت ۲۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیامک فتحی دهکردی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سعید برهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی کیانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104378
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی به‌شماره‌ثبت ۲۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیامک فتحی دهکردی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی کیانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید برهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند.اختیارات مندرج در بندهای ۲ الی ۱۰ ماده ۲۷ اساسنامه مؤسسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری (به استثنای گزارشهای موضوع ماده ۱۷ اساسنامه) با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716272
آگهی تغییرات شرکت کوثر دوست سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699218
آگهی تغییرات شرکت آمایش و توسعه زنده رود سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۴۳۸۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
تراز مالی سال xxx۲ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660861
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۷۹۸ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۱۹۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲شرکت مورد تصویب قرار گرفت ۲ـ مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای سعید برهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673792
آگهی تغییرات در شرکت فنی مهندسی تولیدی مهرافروز صنعت سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۸۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۸۸۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده ۱۰/۷/۹۳ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید و روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد و نام شرکت به مهر افروز صنعت سپاهان تغییر یافت و آدرس شرکت از شهرستان شهرضا به شهرستان اصفهان سه راه حکیم نظامی بسمت خیابان ارتش کوچه شهید عباس عباس پور شماره ۳۵ پلاک xxx طبقه دوم واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و مواد مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و در تاریخ ۱۷/۷/۹۳ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664506
آگهی تغییرات شرکت معدنی ماسه چسبدار چیروک سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۴۳۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۲۹۷۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657139
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم‌آوران سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ـ صورتهالی مالی و ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نمودند ۳ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657199
آگهی تغییرات شرکت پگاه گستر آپادانا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۷۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ـ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ۳ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638062
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی آسیا گستر سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۹۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۸۲۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/ xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ صورتهای مالی سال xxx۲ تصویب شد.
ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید برهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1608164
آگهی تغییرات شرکت پیچش فولاد سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۲۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۲۷۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۴ ـ آقایان اصغر اربابیون به کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای اکبر جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای اصغر جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602921
آگهی تغییرات شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده سهامی خاص بشماره ثبت ۷۹۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۴۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدرضا واعظ شوشتری با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا واعظ شوشتری با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمیدرضا واعظ شوشتری با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
۴ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592421
آگهی تغییرات شرکت نگین عسل هرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۳۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ آقای محمدرضا واعظ شوشتری با کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم نسرین سجادیه با کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم نگین واعظ شوشتری با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اگاه تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی سال۹۲ تصویب شد.
روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557014
آگهی تغییرات شرکت صنایع آسیای مواد اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۷۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۱۲۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ـ آقایان حسین آقایی کد ملی xxxxxxxxx۰، علی فرهی کد ملی xxxxxxxxx۹ و خانم تینا فرهی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ـ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت ۳ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید برهانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۴ـ روزنامه اولیا جهت درج آگهی و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591237
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ریوا تحقیق سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۷۸۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۴۶۵۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد حسین فنائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای وحید حسینی هرات بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مجید هنرمند بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
صورت های مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس آقای سعید برهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433218
آگهی تغییرات شرکت مهر آذین سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۴۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای محمد علی منتظری کد ملی xxxxxxxxx۷، خانم مرضیه ابافت کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد رضا زاهدی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ـ تراز مالی سال xxx۲ بتصویب رسید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387092
آگهی تاسیس
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت گلوله های سرامیکی دیباسرام نوین کسرا سهامی خاص که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxx۹ در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: تولید انواع گلوله های سرامیکی و سرامیک های صنعتی صادرات تولیدات و خرید مواد اولیه و واردات آن
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: میبد شهرک صنعتی جهان آباد بلوار مریم کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۷ ریال منقسم به xxx/xxx/۲۷ سهم یکهزار ریالی بانام که مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال آن بموجب گواهی شماره ۸۴/xxx مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ بانک صادرات شهرک صنعتی میبد پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت: شرکت سرامیک های صنعتی اردکان شماره ثبت xxx۶۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای اصغر برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی گرانیت بهسرام شماره ثبت xxx۰۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای عبدالجلیل نظارات با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا ذوالفقاری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین دشتی اردکانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل کلاً برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
۷ ـ حدود و اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه و قانون تجارت می باشد.
۸ ـ بازرسین: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شماره ثبت xxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان بازرس اصلی و سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1349204
آگهی تاسیس
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فنی مهندسی تولیدی مهرافروز صنعت سپاهان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۲ شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ در این دایره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور (روزنامه جمهوری اسلامی) آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ طراحی و ساخت انواع قالب های تزریق پلاستیک، پت و بادی ۲ـ تولید انواع پلاستیک، نایلون و ظروف یکبار مصرف ۳ـ تولید انواع سبدهای پلاستیکی، قطعات پلاستیکی، ظروف پت و بادی ۳ـ تولید قطعات تزریقی خودرو قطعات ویژه تزریقی، پت و بادی مورد مصرف در صنایع و یا بر مبنای سفارش مشتری ۴ـ تولید انواع پالت ۵ـ اکسترود مواد ۶ـ تولید و خرید و فروش انواع محصولات پلاستیکی، شیمیایی و پتروشیمی ۷ـ تولید انواع کامپوزیت و قطعات وابسته ۸ـ انجام امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات و خرید و فروش مرتبط با موضوع شرکت.
۲ـ مرکز اصلی شرکت: شهرضا میدان تاسوعا جنب مجتمع پزشکی کوثر طبقه فوقانی کدپستی xxxxxxxxx۳
۳ـ سرمایه شرکت: دوازده میلیارد ریال که ۳۵ درصد آن نقدا پرداخت گردیده و به دوازده میلیون سهم هزار ریالی با نام منقسم گردیده است.
۴ـ مدت شرکت: از تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۲ بمدت نامحدود.
۵ـ مدیران و صاحبان امضا: آقایان سید غلامحسین موسوی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حسن موسوی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رامین افشاری کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل، نایب رئیس هیئت مدیره حق امضا خواهد داشت.
۶ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. حق الثبت قبض شماره xxx۷۳ به مورخ ۱۹/۱۱/xxx۲ دریافت گردید و ثبت به امضا کلیه شرکت رسیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307020
آگهی تغییرات شرکت ایران غلتک سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۰۱۰۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۶/۹/۹۲ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره شرکت.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ شرکت بتصویب رسید. ۲ـ روزنامه نسل فردا جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ موسسه آگاه تدبیر ش ثبتی xxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان بازرس اصلی آقای سعید برهانی فرزند عباس ش ش xxx۹۷ متولد xxx۰ با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.۴ـ آقای سید رضا شهرستانی فرزند سید مهدی با کد ملی xxxxxxxxx۹ عضو و بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر فرنگی زاده فرزند عزت اله با کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای شجاع وارسته تفتی فرزند فرهنگ با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای فرهاد منفردی فرزند حسن با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل شرکت منصوب شد. کلیه اوراق اسناد تعهدآور شرکت باامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1283791
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسین مشاور پایست پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۳۷۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257204
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت شبنم شهر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۸۹۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۸۰۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۹/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا برای سال xxx۲ جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257205
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت شبنم شهر پایدار سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۰۷۵ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۵۳۳۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۹/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا برای سال xxx۲ جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207758
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پیچش فولاد سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۲۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۲۷۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۸/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155081
آگهی تصمیمات شرکت نوآوران صنایع دقیق سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۶۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۲۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: آقای غلامرضا سالاری کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و داود سالاری باغستانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آرش ستار کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و علی نقدی کد ملی xxxxxxxxx۵ و محمد غفوری فرد کد ملی xxxxxxxxx۷ و سیاوش ستار کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. مواد ۴ و ۳۱ اساسنامه بدین نحو اصلاح شد. ماده ۴ اصلاحی: مرکز اصلی شرکت به اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، بعد از چهارراه ملک، کوچه شریف، ساختمان کوثر، طبقه سه، واحد xxx، کدپستی xxxxxxxxx۳، ماده ۳۱ اصلاحی: هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج یا شش نفر می باشد که از بین سهامداران انتخاب می شوند و هر کدام بتنهایی یا تماما توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده قابل عزل می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137040
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت توسعه تجارت سپاهان مهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۱۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۳۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرس آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ وسعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135669
آگهی تصمیمات در شرکت کوثر دوست سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۸۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۳۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸ و ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ مهدی دانشمند به کد ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره امیر زارع به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره اکبر توری با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل حسین زائری به کد ملی xxxxxxxxx۳ کاظم یزدانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره محمدرضا واهب به کد ملی xxxxxxxxx۸ حمید مولوی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با کد ملی xxxxxxxxxxxx سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119989
آگهی تصمیمات در شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۴۶۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119990
آگهی تصمیمات در شرکت نگین عسل هرند سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۷۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۳۰۵۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104022
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی آسیا گستر سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۹۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۸۲۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳ و ۶/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقایان سیروس موتمن کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن مقاره زاده اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا فرقدانی چهار سوقی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا مدیرعامل بعنوان امضا ثابت و امضا دوم توسط یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۴/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104026
آگهی تصمیمات شرکت نساجی تجارت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۰۵۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۱۲۱۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ مجید نوریان کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید منصور ابوطالبی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق و نامه های داخلی و قراردادها با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۴/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086041
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سیمین سنگ سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۸۳۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۶۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۲/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056779
آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی شماره ثبت ۲۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۲ تصمیمات زیر در موسسه اتخاذ گردید: سیامک فتحی دهکردی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی کیانی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با استثنای گزارش های موضوع ماده ۱۷ اساسنامه با امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است ضمنا اختیارات بندهای ۲ الی ۱۰ ماده ۲۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059833
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهر آذین سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۴۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009485
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۲۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹
برابر صورت جلسه مجمع فوق العاده شرکا مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ تغییرات زیر در موسسه فوق بعمل آمده_است: ۱ برابر سند صلح حقوق شماره xxx۷۰ ۱۴/۱۲/۹۱ دفتر xxx اصفهان آقای سعید برهانی مبلغ هفتصد هزار ریال از سهم الشرکه خود را به آقای سیامک فتحی دهکردی و مبلغ هفتصد هزار ریال دیگر به آقای مهدی کیانی اشترجانی واگذار نمودند و در سرمایه شرکت هیچگونه تغییری حاصل نگردید. ۲ اسامی شرکا فعلی و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می‌باشد: آقایان سعید برهانی فرزند عباس به شناسنامه xxx۹۷ صادره اصفهان کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال سهم الشرکه سیامک فتحی دهکردی فرزند رحمت اله به شناسنامه xxx صادره آغا جاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال سهم الشرکه و مهدی کیانی فرزند محمدرضا به شناسنامه ۱۱ صادره فلاورجان کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال سهم الشرکه می‌باشند و ماده ۸ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ تکمیل شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005204
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ریوا تحقیق سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۷۸۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۴۶۵۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029830
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سهام پژوهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۶۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و سعید برهانی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9561421
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت شبنم شهر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۸۹۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۸۰۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۹/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296570
آگهی تصمیمات شرکت شبنم شهر پایدار سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۰۷۵ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۵۳۳۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۵/۹۱ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر کد ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۹/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932690
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت شبنم شهر اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۸۹۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۸۰۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910655
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کوثر دوست سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۳۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753443
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی فرآور پودر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۶۵۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت ماسه ریخته گری چیروک شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بنمایندگی آقای سید رضا معزالدینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جعفر ناظر به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد ناظر به کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت بازرگانی صفاهان پارس یدک شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بنمایندگی آقای یعقوب اسماعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد حسین مسجدیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 751841
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت توسعه ساخت سپاهان صدرا مهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۵۸۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده، بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس مستقل و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9758028
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت توسعه ساخت سپاهان صدرا مهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۵۸۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده، بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس مستقل و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740447
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت باز‌آفرینان شهر سبز سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۳۷۱۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9963633
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت باز‌آفرینان شهر سبز سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۳۷۱۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994349
آگهی تصمیمات در شرکت ساخت تجهیزات متک سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۸۳۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳ و ۲۱/۵/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محسن خادمی هدایه به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء بسمت مدیر عامل و شجاع وارسته تفتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نماینگی شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند در سمت سایر اعضاء و صاحبان امضا مجاز تغییری حاصل نشد. ضمناً اختیارات مدیر عامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱/۹۰ می باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 713638
آگهی تصمیمات در شرکت پیچش فولاد سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۲۷۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: اکبر جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره اصغر اربابیون با کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716670
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت طراحی مهندسی آسیا گستر سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۸۲۳۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9740957
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت طراحی مهندسی آسیا گستر سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۸۲۳۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ تکمیل شد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715255
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکتمهندسین مشاور پایست پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۳۷۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۲/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716675
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پگاه رزم آوران سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۰۸و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرس آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۵/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 684547
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهر آذین سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۴۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۱/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 684559
آگهی تصویب انتخاب بازرسان شرکت مهندسی فرآور پودر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۶۵۸۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx حسابرس و بازرس اصلی و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666666
آگهی تصمیمات در شرکت نگین عسل هرند سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۳۰۵۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمدرضا واعظ شوشتری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و نگین واعظ شوشتری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نسرین سجادیه با کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به کدپستی xxxxxxxxx و سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666667
آگهی تصمیمات در شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۴۶۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علیرضا واعظ شوشتری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا واعظ شوشتری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا واعظ شوشتری با کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9690513
آگهی تصمیمات در شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۴۶۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: علیرضا واعظ شوشتری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا واعظ شوشتری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا واعظ شوشتری با کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10004406
آگهی تصمیمات در شرکت نگین عسل هرند سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۳۰۵۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمدرضا واعظ شوشتری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و نگین واعظ شوشتری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نسرین سجادیه با کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به کدپستی xxxxxxxxx و سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687014
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع آسیای مواد اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۱۲۶۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
حسین آقایی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و اکبر سیف الدین به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی فرهی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق دو عضو از اعضای هیئت مدیره و نامه های اداری با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744890
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع آسیای مواد اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۱۲۶۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

حسین آقایی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و اکبر سیف‌الدین به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی فرهی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر‌عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق دو عضو از اعضای هیئت مدیره و نامه‌های اداری با امضای مدیر‌عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687002
آگهی تصمیمات در شرکت سیمین سنگ سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۶۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شماره ثبت xxx۸ و کد ملی xxxxxxxxxxxx و سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666695
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت معدن ماکو اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۶۰۰و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۸۸۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۳/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و آقای سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10097955
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت معدن ماکو اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۸۸۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۳/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و آقای سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 652871
آگهی تصمیمات در شرکت نو‌آوران صنایع دقیق سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۲۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
آقای غلامرضا سالاری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش ستار به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت مدیر عامل و آقای داود سالاری باغستانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۴/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 449585

آگهی انتخاب بازرسان شرکت توسعه تجارت سپاهان مهر سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۱۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۸/xxx۰ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 449586

آگهی انتخاب بازرسان شرکت ایساتیس اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۰۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۱۰/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372938
آگهی انتخاب بازرسان شرکت توسعه تجارت سپاهان مهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۳۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۸/xxx۰ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9896888
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولیدی نگین عسل هرند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۱۷۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۳۰۵۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۹۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه آگاه تدبیر (حسابداران رسمی‌) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علِی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضا‌ء ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10004020
آگهی تصمیمات در شرکت کوثر دوست سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۳۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵ و ۲۱ و ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان مهدی دانشمند به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر زارع به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید کی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا واهب به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و گل قاسم هادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و لطفعلی حسن پور به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و کاظم یزدانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

۲ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10147586
آگهی تصمیمات در شرکت طراحی و مهندسی آسیاگستر سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۸۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۸۲۳۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره مورخ ۲۳/۴/xxx۰ و ۲۵/۴/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان محمدرضا فرقدانی چهارسوقی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل وحسن مقاره زاده اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و سیروس موتمن به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبراست؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سعید برهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۵/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10075397
آگهی تصمیمات در شرکت پگاه رزم آوران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید. ۱ شرکت تولید بناهای پیش ساخته بتنی دیسمان سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی صفرعلی براتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوید احیاءگران سازندگی سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمد عزیزی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پگاه نقش جهان سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی محمد قاسمی نور آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیر عامل و شرکت پگاه کوشان سپاهان سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی غلامحسین هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت پگاه بهمن سپاهان سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی رسول برقیکار به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه را بشرح صورت جلسه هیئت مدیره فوق الذکر به مدیر عامل تفویض نمود. ۲ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۵/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666701
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی ساخت تجهیزات متک سپاهان سهامی خاصشماره ثبت ۱۱۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۸۳۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۳/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/xxx۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9628958
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع آسیا مواد اصفهان، سهامی خاص، بشماره ثبت ۲۱۲۷۲، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۱۲۶۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید برهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10151143
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولیدی نگین عسل هرند سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۳۱۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۳۰۵۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۸/۸۹ موسسه آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۸۹ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9813989
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی ساخت تجهیزات متک سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۸۳۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۳/xxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید برهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۸/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9727703
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت منظومه فولاد سپاهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۱۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۳۵۱
برابر با صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/xxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ آقای سعید برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 850153
آگهی تصمیمات شرکت شبنم شهر پایدار سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۰۷۵ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۵۳۳۳
شمارهxxx۲۰/ث ۸/۹/xxx۱برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۵/۹۱ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر کد ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10654006
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کوثر دوست سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۰۸۵و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۳۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید برهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697414
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه ساخت سپاهان صدرا مهر سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۴۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۵۸۷
برابر صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۷/۶/۹۰ که در تاریخ ۲/۸/۹۰ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقایان محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و هومان پیکری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نبی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10756572
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی فرآور پودر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۶۵۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت ماسه ریخته گری چیروک شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بنمایندگی آقای سید رضا معزالدینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جعفر ناظر به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد ناظر به کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت بازرگانی صفاهان پارس یدک شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بنمایندگی آقای یعقوب اسماعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد حسین مسجدیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10838837
آگهی انتخاب بازرسان شرکت ایساتیس اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۳۶۴۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۱۰/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10847614
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سیمین سنگ سپاهان، سهامی خاص، بشماره ثبت ۱۶۸۳۵، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۶۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید برهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10878901
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نوآوران صنایع دقیق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۶۶۳و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۲۴۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر(حسابداران رسمی) به شماره ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای سعید برهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968554
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پگاه رزم آوران سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرس آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۵/۹۱ تکمیل شد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10984496
آگهی تصمیمات در شرکت پیچش فولاد سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۲۷۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: اکبر جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر جوادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره اصغر اربابیون با کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیر‌عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012036
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کوثر دوست سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۳۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۸/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11038352
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسین مشاور پایست پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۳۷۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۲/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11122966
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولیدی بیسکویت اصفهان فرخنده سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۹۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه آگاه تدبیر (حسابداران رسمی‌) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علِی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضا‌ء ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11166885
آگهی تصمیمات در شرکت خدمات مهندسی پویش تکنولوژی پولاد سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۱۲۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۵۷۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مورخ ۲۷/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به چهارباغ بالا مجتمع تجاری اداری کوثر ـ طبقه سوم ـ واحد xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین می‌گردد. بموضوع شرکت عبارت «ساخت اسکلت فلزی ـ سوله و تجهیزات کارخانه فولاد سازی» اضافه شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11223444
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهر آذین سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۴۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۱/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11269607
آگهی تغییرات در شرکت پیچش فولاد سپاهان سهامی خاص, ثبت شده بشماره ۱۸۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۲۷۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱) آقایان اصغر اربابیون بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و اکبر جوادی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و اصغر جوادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ‌دو سال و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سعید برهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت‌ بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲) هیئت مدیره از بین خود آقای اکبر جوادی را بسمت رئیس هیئت مدیره, آقای اصغر جوادی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر اربابیون را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است.

۳) روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴) تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11302605
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسین مشاور پایست پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۳۷۸۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۲/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11329179
آگهی تغییرات در شرکت خدمات مهندسی پویش تکنولوژی پولاد سهامی خاص ، ثبت شده به شماره ۱۲۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۵۷۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ و ۲۴/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱) آقایان محمدرضا فرقدانی چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و حسین فخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و سید امیر حسین طاهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای محمدرضا فرقدانی چهارسوقی را به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای حسین فخاری را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل ثابت و امضاء رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳) روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴) تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11334788
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پایست پارس سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۵۵۵ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۳۷۸۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مورخ ۲۰/۴/۸۹ و ۳۱/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ تراز مالی سال xxx۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید برهان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۲ـ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۳ـ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خ آپادانا دوم (۱۵ خرداد) کوچه مسجد کاظمیه بن بست مهدی پلاک ۵۵ و کدپستی xxxxxxxxx انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.

۴ـ ماده ۱۱ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: مجمع عمومی شرکت از اجماع صاحبان سهام که در ۴ ماهه اول سال برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان تشکیل می‌شود ولی ممکن است بنا به پیشنهاد هیئت مدیره با بازرسان مجمع بطور فوق‌العاده تشکیل گردد.

۵ـ ماده ۱۵ اساسنامه بشرح ذیل تغییر نمود: در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

۶ـ ماده ۲۰ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

۷ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: بازرس شرکت موظف است حداکثر تا تاریخ ۱۰ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به محاسبه شرکت رسیدگی نموده و ترازنامه و گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه دهد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11342946
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پیچش فولاد سپاهان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۸۲۱۰ و کدپستی ۱۰۱۰۲۰۳۲۷۸۰
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سعید برهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۵/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11409108
آگهی تصمیمات در شرکت نوآوری صنایع دقیق سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۲۰۶۶۳ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۲۴۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:۱ـ آقایان غلامرضا سالاری به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و داود سالاری باغستانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آرش ستار به کدملی xxxxxxxxx۷و کدپستیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و سیامک ستار به کدملی xxxxxxxxx۴و کدپستیxxxxxxxxx۶ و امیرحسین مغزیان به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای سعید برهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11519320
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پگاه رزم‌آوران سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسید و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نسل فردا و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11530651
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نساجی تجارت سهامی‌خاص، ثبت‌شده بشماره ۱۱۰۵۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۲۱۲۱۹
برابر صورتجلسه مجمع‌ عمومی عادی مورخ ۲/۳/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11561451
آگهی تصویب انتخاب بازرسان شرکت مهندسی فرآور پودر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۶۵۸۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx حسابرس و بازرس اصلی و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11587878
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی ثبت شده بشماره ۲۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی شرکاء مورخ ۶/۱/۹۰ و ۳۰/۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۰ آقای محمود عنصری با دریافت مبلغ پانصد هزار ریال کلیه سهم‌الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید و سرمایه موسسه از مبلغ چهار میلیون و پانصدهزار ریال بمبلغ چهارمیلیون ریال کاهش یافت و ماده اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه موسسه مبلغ چهار میلیون ریال است که تماماً توسط شرکاء پرداخت گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم‌الشرکه هر یک بقرار زیر می‌باشند: آقایان سعید برهانی دارنده مبلغ سه میلیون ریال سهم الشرکه و سیامک فتحی دهکردی دارنده مبلغ پانصد هزار ریال سهم الشرکه و مهدی کیانی دارنده مبلغ پانصد هزار ریال سهم الشرکه می‌باشند. در ماده ۲۶ اساسنامه تعداد هیئت مدیره به سه نفر تغییر یافت. آقایان سیامک فتحی دهکردی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری باستثنای گزارشهای موضوع ماده ۱۷ اساسنامه با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۲/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11732535
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع آسیای مواد اصفهان سهامی‌خاص، ثبت‌شده به شماره ۲۱۲۷۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۲۱۲۶۸
برابر صورتجلسه مجمع‌ عمومی عادی سالیانه عادی و فوق‌العاده مورخ ۱۹/۴/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل و شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان توحید میانی ـ روبه‌روی بانک پاسارگاد ـ بن‌بست نیلوفر ـ پلاک ۲۰ ـ پلاک آخر ـ سمت راست ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۵/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11732750
آگهی تصمیمات در شرکت سیمین سنگ سپاهان سهامی‌خاص، ثبت شده به شماره ۱۶۸۳۵ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۶۴۰
برابر صورتجلسه مجمع‌ عمومی عادی و فوق‌العاده مورخ ۱۷/۴/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید برهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان توحید میانی ـ روبه‌روی بانک پاسارگاد ـ بن‌بست نیلوفر ـ پلاک ۲۰ ـ پلاک آخر سمت راست ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11794899
آگهی تصمیمات در شرکت تجهیزات برق و سیالات و فولاد سهامی خاص، ثبت شده به شماره۱۲۷۹۸ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۳۸۱۹۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۰ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده اتخاذ شد: محمدرضا کسائی به نمایندگی شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا یزدخواستی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری پرشیا فلز اسپادانا به کدملیxxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر خوش‌خلق به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه هیئت مدیره است و موسسه حسابرسی آگاه و تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و سعید برهانی به کدملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11802259
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولیدی بیسکوئیت اصفهان فرخنده سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۴۶۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/xxx۹ موسسه آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای سعید برهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/xxx۹ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11831712
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی ساخت تجهیزات متک سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۸۳۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۳/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11907124
آگهی تصمیمات در شرکت سیمین سنگ سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۶۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شماره ثبت xxx۸ و کد ملی xxxxxxxxxxxx و سعید برهانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11979211
آگهی تصمیمات در شرکت نو‌آوران صنایع دقیق سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۲۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقای غلامرضا سالاری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش ستار به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت مدیر‌عامل و آقای داود سالاری باغستانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۴/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات