محسن مشکاتی

آقای محسن مشکاتی

کد ملی 128172xxxx
گراف ارتباطات
12
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14897008
آگهی تغییرات خیریه صدرالدین مشکاتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3167 و شناسه ملی 10260643183
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 28/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صدرالدین مشکاتی به شماره ملی 1285292073 بعنوان رئیس هیأت مدیره، مسعود مشکاتی به شماره ملی 1287972071 بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره، محسن مشکاتی به شماره ملی 1281720011 بعنوان خزانه دار، حسن صفا به شماره ملی 1284353044 بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا)، سیدحسن ابطحی به شماره ملی 1286394201 و سیدمحمد سجادی فر به شماره ملی 1282323776 به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش980822717651557 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14897009
آگهی تغییرات خیریه صدرالدین مشکاتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3167 و شناسه ملی 10260643183
به استناد نامه شماره 72720/24/20 مورخ 09/08/1398 استانداری اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صدرالدین مشکاتی به شماره ملی 1285292073، سیدحسن ابطحی به شماره ملی 1286394201، محسن مشکاتی به شماره ملی 1281720011، مسعود مشکاتی به شماره ملی 1287972071، سیدمحمد سجادی فر به شماره ملی 1282323776 به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره، احمد هیرادفر به شماره ملی 1287517714 و فاطمه ظهوریان به شماره ملی 1285372891 به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ علی محمد سهرابی به شماره ملی 1289924805، محمد رضا اخوان روفیگر به شماره ملی 1280922990 به عنوان بازرسان اصلی و کیارش تابش به شماره ملی 1272066320 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه منتهی به تاریخ 31/03/1398 به تصویب رسید. ش980822411895554 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14875359
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی همدانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 90 و شناسه ملی 10260025874
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 23/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن مشکاتی بشماره ملی 1281720011 به عنوان نماینده موسسه خیریه علی و حسین همدانیان بشناسه ملی 10260012955 به سمت ریاست هیأت مدیره، سید محمدصادق میر محمد صادقی بشماره ملی 1288734417 بعنوان نماینده شرکت مکانیزه اصفهان کشت بشناسه ملی 10260036466 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و عبدالحسین اخوان مقدم به شماره ملی 1281638455 به عنوان نماینده شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان بشناسه ملی 10260089685 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ 17/04/1398 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 11/11/1388 می باشد./ ش980808914522166 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14851133
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 30515 و شناسه ملی 10260036466
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/07/1398 آقای محسن مشکاتی به شماره ملی 1281720011 به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی 10260012955 بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدجلال الدین گوینده به شماره ملی 1092154574 به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان به شناسه ملی 10260324570 بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا شیرازی نژاد به شماره ملی 1285811232 به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی 10260025874 بسمت مدیرعامل، آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی 1286415683 به نمایندگی از شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان به شناسه ملی 10260089685 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقای اسحاق اسدی خشوئی به شماره ملی 1819300943 به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شناسه ملی 10260304310 بسمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 2/11/99 انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهداور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. مدیرعامل مطابق با اختیارات تصویب شده، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش980722690133133  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14678612
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ آقای محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای مهدی کهنموئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای حسن صالح عاشق آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت مدیرعامل ، آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای اسحاق اسدی خشوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲/۱۱/۹۹ انتخاب شدند . . کلیه اوراق واسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است . مدیرعامل مطابق با اختیارات تصویب شده ، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14520715
آگهی تغییرات قرض الحسنه حضرت امام محمد باقر ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ و نامه شماره xxx۲ مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ سازمان اقتصاد اسلامی ایران محسن مشکاتی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره ، محمد اعتزازیان به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیات مدیره ، مرادعلی صدر به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، محسن سیلانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت خزانه دار و سیداصغر حجازی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل ( در غیاب مدیرعامل قائم مقام ) و دو نفر از اعضای اصلی هیات مدیره که همگی فاقد رابطه نسبی درجه یک باشد به همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد . مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر میباشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14502744
آگهی تغییرات قرض الحسنه حضرت امام محمد باقر ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ و نامه شماره xxx۲ مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز و بیلان منتهی به سال مالی ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت . سیدمحمدصادق میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بازرس اصلی و علیرضا ربانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه موسسه انتخاب گردید . محسن مشکاتی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حجه الاسلام محمد اعتزازیان به کدملی xxxxxxxxx۲ و مرادعلی صدر به کدملی xxxxxxxxx۵ و محسن سیلانی به کدملی xxxxxxxxx۱ وسیداصغر حجازی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و حسن سقائی به کدملی xxxxxxxxx۰ و حبیب اله بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326613
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیش صدر ظهور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صدرالدین مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیدمحمد سجادی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.محمد رضا اخوان روفیگر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و احمد هیرادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326620
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیش صدر ظهور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صدرالدین مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و سیدمحمد سجادی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت ، با امضاء رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره ، نائب رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989331
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی همدانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به نمایندگی آقای محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و احداث همدانیان به نمایندگی آقای محمد کیوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان اصفهان به نمایندگی آقای محسن برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال (تا تاریخ ۱۹/۴/xxx۸) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء ۲ عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد و مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968068
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مشکاتی به کدملی کدملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان. بسمت رییس هیئت مدیره و دکتر غلامحسین احمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت صنایع نساجی همدانیان بسمت نایب رییس هیئت مدیره ومجتبی کاروان به کدملی کدملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه و احداث همدانیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین آربیع به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان عضو هیئت مدیره و مصطفی داوری دولت آبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی همدانیان عضو هیئت مدیره از تاریخ ۳۱/۴/۹۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند هیئت مدیره به استناد ماده ۴۴ اساسنامه مقرر داشت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و براوات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899400
آگهی تغییرات خیریه امام حسین ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۶۰۷۰
به استناد نامه شماره ۰۵/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. آقای سیدرضا ممتازاصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، آقای حسین علی صرافان چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای مرتضی صباغ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲، آقای احمد فامیل دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آقای محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای کریم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای علی رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای حسین اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای سیدمحمدباقر حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، آقای علی ابریشم کار به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای مسعود کاظمی زهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای صدرالدین مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد هیرادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای جمال ملک نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899401
آگهی تغییرات خیریه امام حسین ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۶۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فامیل دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، سیدمحمدباقر حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین علی صرافان چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل، علی ابریشم کار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت خزانه دار، مسعود کاظمی زهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت منشی هیئت مدیره، کریم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، سیدرضا ممتاز اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، علی رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، حسین اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مرتضی صباغ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضای دو نفر از اشخاص: خزانه دار و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا عضو اصلی (آقای علی رجالی)) و با مهر مؤسسه معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13859006
آگهی تغییرات خیریه شهید محمد گلشیرازی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۲۵/۲۴/۲۰ مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن معروف به مجتبی گل شیرازی کدملی xxxxxxxxx۱ مسعود گل شیرازی کدملی xxxxxxxxx۴ حمیدرضا فتاحی کدملی xxxxxxxxx۲ محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ علی فضیلتی کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضواصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13859009
آگهی تغییرات خیریه شهید محمد گلشیرازی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۲۵/۲۴/۲۰ مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن معروف به مجتبی گل شیرازی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره، مسعود گل شیرازی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره، حمیدرضا فتاحی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره، محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره، علی فضیلتیکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور واسناد مربوط به عقود و قراردادها و تعهدات و تعاملات با امضای منفرد ریاست عالیه یا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و (یا مدیرعامل و دو عضو هیات مدیره و یا سه تن از اعضاء هیات مدیره معتبر است) و باید به مهر مؤسسه ممهور گردد. اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر مؤسسه صادر خواهد_شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712602
آگهی تغییرات خیریه صدرالدین مشکاتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxx۱۱/۲۴/۲۰ مورخ ۰۴/۰۸/xxx۶ استانداری اصفهان صدرالدین مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۳ و سید حسن ابطحی کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ و مسعود مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ و سید محمد سجادی فر کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی و احمد هیرادفر xxxxxxxxx۴ و فاطمه ظهوریان کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی محمد سهرابی کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد رضا اخوان روفیگر کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و کیارش تابش xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712609
آگهی تغییرات خیریه صدرالدین مشکاتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxx۱۱/۲۴/۲۰ مورخ ۰۴/۰۸/xxx۶ استانداری اصفهان صدرالدین مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیات مدیره و سید حسن ابطحی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی و خزانه دار و مسعود مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و سید محمد سجادی فر کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و حسن صفا کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای ثابت رییس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، نایب رییس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570513
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی همدانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد صادق میر محمد صادقی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) و محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به سمت ریاست هیئت مدیره و اکبر بنائیان کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیر حمزه حسین نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۴/xxx۸ تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۸ می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570936
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به سمت نایب رئیس ومحمدرضا توسلی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدجمال الدین صمصام شریعت کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان اصفهان به سمت عضو هیئت مدیره ومجتبی خسروی کدملی xxxxxxxxx۰ را بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564778
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی کهنموئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن صالح عاشق آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت مدیرعامل، آقای عباس عاصمی زواره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای اسحاق اسدی خشوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. مدیرعامل مطابق با اختیارات تصویب شده، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495655
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیش صدر ظهور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت صدرالدین مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۳ و حسینعلی صرافان چهارسوقی کدملی xxxxxxxxx۱ و سید محمد سجادی فر کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و محمد رضا اخوان روفیگر کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269248
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
آقای محسن مشکاتی کد ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به سمت رییس هیئت مدیره آقای غلامحسین احمدی کد ملی: xxxxxxxxx۶ به نمایندگی صنایع نساجی همدانیان نایب رییس هیئت مدیره آقای مجتبی کاروان کد ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی داوری دولت آبادی کد ملی: xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا امینی کد ملی: xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۶ انتخاب گردیدند و با توجه به اساسنامه شرکت، شرح وظایف و اختیارات مشروحه زیر به مدیرعامل تفویض گردید: الف) اختیارات: انجام کلیه امور جاری شرکت: کنترل و تایید کلیه اسناد و اوراق شرکت از نظر انطباق با مصوبات هیئت مدیره، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها. کنترل و تایید صورت‌های مالی و تنظیم بودجه سالانه و ارایه گزارشات مربوطه برای طرح در هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه کارکنان و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش بر اساس سیستم ترفیع، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی و سایر شرایط استخدام. نصب و عزل کلیه ماموران، کارکنان، مدیران و معاونین در سطوح مختلف سازمانی (تبصره: در ارتباط با رده معاونین با اطلاع هیئت مدیره). تصویب هر نوع قرارداد و موافقت نامه و اصلاحیه‌های آن‌ها به منظور خرید و فروش هر نوع کالا و تولیدات و خدمات و یا تحصیل و یا واگذاران آن‌ها و همچنین واگذاری هر نوع حقوق و امتیازات و منافع به صورت اعم از این که طرف ایرانی و یا خارجی باشد تا سقف مبلغ مورد معامله بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. اجاره، استجاره، واگذاری مورد اجاره، فسخ اجاره، تخلیه عین مستاجره، تقاضای تعدیل اجاره بها تا سقف مبلغ معامله بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. به امانت گذاشتن یا ودیعه گذاشتن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌ها و شرکت‌ها و موسسات حقوقی و استرداد آن‌ها در چارچوب عملیات جاری شرکت با اطلاع هیئت مدیره. تقدیم درخواست ثبت علایم و اختراعات و فرمول‌های مرتبط با شرکت و پیگیری تا ثبت کامل و رعایت حقوق شرکت. اقامه و دفاع از هر گونه دعاوی حقوقی و جزایی له یا علیه شرکت و استیفای هر گونه حقوق با حق توکیل به غیر ولو کرارا. تهیه، امضا و اعلام هر گونه گزارش مورد نیاز بورس. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی، سازمان‌های دولتی، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل به غیر ولو کرارا. ب) شرح وظایف: برنامه ریزی و تنظیم امور جاری شرکت بر اساس مصوبات هیئت مدیره، نظارت بر اجرای خط مشی‌ها، دسترسی به اهداف، مقررات و دستورالعمل‌ها. پیگیری کنترل کامل آماری و عملیاتی در عملکرد واحدهای مختلف شرکت اعم از تولید، فنی مهندسی و کنترل کیفیت، مالی، بازرگانی و اداری، ارایه راهنمایی و دستورات لازم به منظور انطباق و هماهنگی کامل واحدهای شرکت. ارایه پیشنهادات و نظرات بررسی شده و علمی و عملی در راستای تحقق اهداف شرکت. بررسی عملکرد واحدهای مختلف، اصلاح برنامه‌ها و برقراری برنامه‌های جبرانی با توجه به محدودیت‌ها و امکانات به منظور دسترسی به برنامه ریزی و اهداف تعیین شده. عقد قراردادهای تامین منابع و مواد اولیه در قالب آیین نامه‌های شرکت به خصوص آیین نامه معاملات در شروع هر سال مالی. کنترل کمی و کیفی تولید با توجه به گزارشات دریافتی و عملکرد واحدها و نظرات مشتریان و ارایه طریق و راهنمایی‌های لازم به منظور دسترسی به استانداردهای کمی و کیفی تولید. انجام اقدامات لازم به منظور افزایش کمی و کیفیت محصولات شرکت با حذف موانع و مشکلات. نظارت بر تنظیم پروسس‌های مرتبط به محصولات جدید و اجرایی نمودن آن‌ها پس از بررسی کامل از نظر اقتصادی بودن تولید محصولات جدید ذکر شده. نظارت کامل بر انجام صحیح و به موقع خریدهای خارجی اعم از مواد، ماشین آلات، ابزار و تجهیزات و انطباق مشخصات فنی آن‌ها با مشخصات استاندارد مورد نیاز شرکت و رعایت آیین نامه معاملات. تایید کامل اسناد و اوراق بهادار، درخواست‌ها و سفارشات کالا و تجهیزات با بررسی لازم و در نظر گرفتن آیین نامه معاملات و حدود اختیارات. برنامه ریزی در راستای تامین، آموزش و نگهداری منابع انسانی شرکت و ایجاد سازمان یادگیرنده برای دسترسی به مدیریت دانش. تعیین حقوق و پاداش، ترفیع، تنبیه و بازنشستگی منابع انسانی بر اساس سیستم‌های مصوب هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران، کارکنان، مدیران و معاونین در سطوح مختلف سازمانی (تبصره: در ارتباط با رده معاونین با اطلاع هیئت مدیره). تصمیم سازی و شرکت در جلسات هیئت مدیره با ارایه گزارشات، آمارها و تحلیل‌های کارشناسی برای سهولت در تصمیم گیری اعضا. پیشنهاد برقراری و تشکیل جلسات هیئت مدیره به رییس هیئت مدیره برای جلسات فوری و اضطراری در مورد مسایل خاص. صدور بخشنامه، روش و دستورالعمل‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات و مصوبات هیئت مدیره. برقراری تماس‌های لازم با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف و مشتریان داخلی و حسب ضرورت سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی به منظور تامین اهداف و گسترش فعالیت‌های شرکت. نظارت و پیگیری امور حقوقی شرکت به منظور دفاع از حقوق شرکت در محاکم و هیات‌ها در مقابل اشخاص ثالث. تماس و ارتباط دایم با دانشگاه‌ها و موسسات و سازمان‌های علمی داخلی و خارجی به منظور کسب اطلاعات بیشتر برای دسترسی بهتر به اهداف شرکت. شرکت و صدور مجوز شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی داخلی و همچنین ماموریت‌های داخل کشور پس از اخذ تاییدیه هیئت مدیره. انجام ماموریت‌های خارج از کشور و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی خارج از کشور با تایید هیئت مدیره شرکت و تصویب هیئت مدیره موسسه (تبصره: صدور حکم ماموریت مسافرت خارجی توسط رییس هیئت مدیره صورت می‌گیرد). بررسی و تحلیل قراردادهای پیمانکاران و تایید آن‌ها در حد اختیارات و تنظیم گزارش برای موارد بیش از اختیارات به منظور تصمیم گیری هیئت مدیره. تشکیل جلسات داخلی، مدیران، سرپرستان، در صورت لزوم کارشناسان شرکت برای اداره بهتر امور جاری و رفع مشکلات و اصلاح برنامه‌های جاری. هماهنگ نمودن کامل شرکت با روش‌های جدید و مدرن با اخذ ایده و بررسی عملکرد سایر شرکت‌ها و کارخانجات مشابه در زمینه بهبود تولیدات و عملکرد شرکت. انجام و یا پیشنهاد کلیه اموری که در راستای اجرای بهتر عملیات شرکت ضرورت دارد و در شرح وظایف منظور نشده با توجه به حدود و اختیارات تفویض شده توسط هیئت مدیره. هیئت مدیره به استناد ماده ۴۴ اساسنامه مقرر داشت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819504
آگهی تغییراتخیریه امام حسین ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۶۰۷۰
به استناد نامه شماره ۵/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۰۹/۰۹/xxx۴ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فامیل دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، سیدمحمدباقر حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، حسین علی صرافان چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، کریم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، علی ابریشم کار به شماره ملی xxxxxxxxx۴، فرهاد تحویلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰، سیدرضا ممتاز اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، علی رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، حسین اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، اکبر طلائی مینائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره، صدرالدین مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، مرتضی صباغ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و رضا کرمانی القریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. جمال ملک نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و سیدمرتضی میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718013
آگهی تغییراتخیریه شهید محمد گلشیرازی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ و نامه‌ی شماره‌ی xxx۰۰/۲۲/۲۰ مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن معروف به مجتبی گل شیرازی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و مسعود گل شیرازی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و حمیدرضا فتاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ و علی فضیلتی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محسن مشکاتی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و علی فضیلتی از بین اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور واسناد مربوط به عقود و قراردادها و تعهدات و تعاملات با امضای منفرد رییس هیات مدیره یا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل و دو عضو هیات مدیره و یا سه تن از اعضاء هیات مدیره معتبر است و باید به مهر مؤسسه ممهور گردد. اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر مؤسسه صادر خواهد_شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718034
آگهی تغییراتخیریه شهید محمد گلشیرازی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ و نامه‌ی شماره‌ی xxx۰۰/۲۲/۲۰ مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن معروف به مجتبی گل شیرازی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود گل شیرازی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حمیدرضا فتاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن مشکاتی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی فضیلتی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. محمدعلی انصاری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و گلنوش گل شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۳ و ۳۱/۳/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12594895
آگهی تغییرات شرکت كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازموسسه خیریه علی وحسین همدانیان به سمت رئیس هیات مدیره آقای مهدی کهنموئی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان به سمت نائب رئیس آقای عبدالکریم طاهری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بافناز به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسن صالح عاشق آبادی را به عنوان مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل ویکی از اعضاء هئیت مدیره یا با امضاءدو نفر از اعضاءهئیت مدیره ومهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. ضمنا مدیرعامل مطابق با اختیارات تصویب شده، مجری مصوبات هئیت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543575
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره تدبیر سپاهان در تاریخ ۲۳/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxx۹۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: هرگونه عملیات بازرگانی داخلی و خارجی که مطابق قوانین و مقررات وضع شده مجاز شناخته شده است و بدون قید انحصار شامل اقدامات ذیل خواهد بود: الف ـ خرید و فروش هرگونه مواد اولیه، محصول ساخته شده کالای نیم ساخته و سائل و ماشین آلات و وسائط نقلیه در داخل کشور. ب ـ صادرات و واردات مواد اولیه، کالای نیم ساخته محصول ساخته شده وسائل ماشین آلات و تجهیزات و و سائط نقلیه به خارج از کشور و بالعکس. ج ـ قبول نمایندگی و حق امتیاز از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. ه ـ اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعب، نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور. ز ـ سرمایه گذاری در سهام شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی. ح ـ ایجاد واحدهای بسته بندی کالا به منظور ارائه مناسب کالا به مشتریان، در داخل و خارج از کشور. د ـ اخذ و ام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت تحقق اهداف شرکت. ن ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور. و ـ خرید و فروش سهام. ی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات. پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: اصفهان ـ خیابان شیخ صدوق جنوبی ـ کوچه ۹ ـ پلاک ۴ ـ طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی است منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی عادی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱/۹۴ مورخ ۱۶/۰۹/xxx۴ نزد بانک سامان شعبه زاینده رود اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آقای محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت بازرگانی همدانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای امین اله نوابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای جلیل خیامیم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره. بازرسان اصلی و علی البدل: آقای حاج محمد معتضدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمزه محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439270
آگهی تغییرات شرکت خيريه صدرالدين مشكاتي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۷/xxx۴ آقایان صدرالدین مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، سید حسن ابطحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، سید محمد سجادی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مسعود مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و خانم فاطمه ظهوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای احمد هیرادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقایان محمد گوهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد رضا اخوان روفیگر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و آقای محمد محزونیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های مؤسسه انتخاب گردید. ـ ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۴ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12383368
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري نور همدانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی ش مxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بافناز ش م xxxxxxxxx۸۵ آقای محسن مشکاتی ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان ش مxxxxxxxxx۵۵ آقای مسعود گل شیرازی ش م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان ش مxxxxxxxxx۷۰ آقای محمدرضا امینی ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت نساجی همدانیان ش م xxxxxxxxx۷۴ آقای حاج محمد معتضدی ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ش م xxxxxxxxx۶۶ برای باقیمانده مدت تصدی به عنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محسن مشکاتی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حاج محمد معتضدی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12371930
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی همدانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به نمایندگی آقای محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه و مدیریت بافناز سهامی خاص به نمایندگی آقای محمد کیوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان اصفهان سهامی خاص به نمایندگی آقای محسن برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین اله نوابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363014
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آقای محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ رییس هیأت مدیره ـ شرکت صنایع نساجی همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای سیامک صمیمی دهکردی کدملیxxxxxxxxx۲ عضو هیأت مدیره ـ شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵به نمایندگی آقای مجتبی کاروان کدملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محسن صفوی کدملی xxxxxxxxx۱ نایب رییس هیأت مدیره ـ شرکت بازرگانی همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای مصطفی داوری دولت آبادی کدملی: xxxxxxxxx۴ عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چک ها و براوات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار و مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363093
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا توسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدجمال الدین صمصام شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به مدت دو سال تعیین گردید.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مُهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756821
آگهی تغییرات موسسه خیریه صدرالدین مشکاتی به‌شماره‌ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت ۲ـ آقایان محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا اخوان روفیگر کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرسان اصلی و آقای محمد محزونیه کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل مؤسسه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های مؤسسه انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664509
آگهی تغییرات موسسه خیریه شهید محمد گلشیرازی شماره ثبت ۴۰۰۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن معروف به مجتبی گلشیرازی کد ملی xxxxxxxxx۱، آقای مسعود گلشیرازی کد ملی xxxxxxxxx۴، آقای حمید رضا فتاحی کد ملی xxxxxxxxx۲، آقای محسن مشکاتی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی فضیلتی کد ملی xxxxxxxxx۸ برای بقیه مدت (تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۴) بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
آقای دکتر محمد علی انصاری کد ملی xxxxxxxxx۸ (بازرس اصلی) و خانم گلنوش گلشیرازی کد ملی xxxxxxxxx۱ (بازرس علی البدل) برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623953
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیش صدر ظهور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه سال مالی xxx۲ شرکت به تصویب رسید.
۲ـ آقای محمدرضا اخوان روفیگر کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234748
آگهی تغییرات در موسسه خیریه امام حسین (ع) شماره ثبت ۳۴۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۶۰۷۰
بموجب نامه شماره ۱/۵/xxx/xxx۴ مورخ ۲۸/۸/۹۲ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۲ احمد فامیل دردشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس، سید نصیر روضاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس، حسینعلی صرافان چهار سوقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل، فرهاد تحویلیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت منشی، سید محمد باقر حجازی بشماره ملی xxxxxxxxx۸، کریم بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ سید صادق طباطبایی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی رجالی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و سید رضا ممتاز اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن مشکاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و حسین اسدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و سید اکبر پرسیایی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره و علی ابریشم کار بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت خزانه دار، از تاریخ ۳۰/۸/۹۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند و جمال ملک نائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و سید مرتضی میر لوحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با دو امضای رئیس، نایب رئیس هیئت مدیره، خزانه دار، مدیر عامل و با مهر موسسه معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۸/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166899
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴ و ۴/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقای علی محمد سهرابی کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن صفوی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام پرورش کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و آقای محسن مشکاتی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای بهرام پرورش کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای مجید کیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت صنایع نساجی همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. همچنین اختیاراتی بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۲ به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ـ سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155083
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی همدانیان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۰۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳ و ۲۹/۵/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: سید حسین بدخشیان بنمایندگی موسسه خیریه، علی و حسین همدانیان کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی کاروان بنمایندگی شرکت قند نقش جهان کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حسن رضوانیان بنمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و محسن مشکاتی بنمایندگی شرکت سیمان اصفهان کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد معتضدی بنمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و ابوالقاسم معماری کد ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است و تراز مالی سال xxx۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۶/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9644303
آگهی تغییرات در خیریه امام حسین (ع) ثبت شده به شماره ۳۴۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۰۷۶۰۷۰
به موجب نامه شماره ۵/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۱۹/۵/xxx۰ فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان و برابر صورتجلسات هیات امناء و هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۲/xxx۰ آقای احمد فامیل دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس آقای سیدنصیر روضاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب‌رئیس آقای سیداکبر پرسائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل آقای سیدمحمدباقر حجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت قائم‌مقام مدیرعامل آقای فرهاد تحویلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت منشی آقای علی ابریشم کار به شمان xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت خزانه‌دار آقای علی رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و آقای حسینعلی صرافان چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و حسین اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و آقای محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و آقای حمید صرافان چهارسوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و آقایان سیدصادق طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۸ وکریم بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ ومجیدخادمی هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره موسسه برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان سیدرضا ممتاز اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و رسول ابریشم کار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل خیریه برای مدت یکسال انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات خیریه با امضاء دونفر از اشخاص ذیل رئیس هیئت‌مدیره مدیرعامل نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و خزانه‌دار و با مهر خیریه معتبر است اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر سه فصل و ۴۲ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۵/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات