عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

کد ملی 128160xxxx
گراف ارتباطات
42
شرکت‌ها
171
آگهی‌ها

شرکت های عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سرمایه گذاری کار آفرینان رجال
سرمایه گذاری کار آفرینان رجال
مجتمع کشت و صنعت نفیس
مجتمع کشت و صنعت نفیس
مهندسی تبیان راهبرد پارسی
مهندسی تبیان راهبرد پارسی
خرد سازان سپاهان
خرد سازان سپاهان
خردورزان اسپادانا
خردورزان اسپادانا
روان رود سپاهان
روان رود سپاهان
تولیدی شیر گاز ایران
تولیدی شیر گاز ایران
بازرس اصلی
مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس نقش آفرین
مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس نقش آفرین
دارو سازی رها اصفهان
دارو سازی رها اصفهان
گروه تولیدی شیر آلات صنعتی اصفهان
گروه تولیدی شیر آلات صنعتی اصفهان
بازرس اصلی
فرش شیخ صفی اصفهان
فرش شیخ صفی اصفهان
کارخانجات صنعتی و تولیدی آرد انوشیروان اصفهان
کارخانجات صنعتی و تولیدی آرد انوشیروان اصفهان
طرح آفرینان پارس
طرح آفرینان پارس
تولیدی الیاف مصور
تولیدی الیاف مصور
بازرس اصلی
تولیدی ظریف مصور
تولیدی ظریف مصور
بازرس اصلی
تولیدی ظریف
تولیدی ظریف
بازرس اصلی
تولیدی الیاف ظریف بروجن
تولیدی الیاف ظریف بروجن
بازرس اصلی
تولیدی یلدا بروجن
تولیدی یلدا بروجن
بازرس اصلی
تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور
تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور
بازرس اصلی
تولیدی پرزین بازیافت
تولیدی پرزین بازیافت
بازرس اصلی
ریشه و حاشیه زنی مصور
ریشه و حاشیه زنی مصور
بازرس اصلی
ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال
ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال
بازرس اصلی
تیس نساج
تیس نساج
بازرس اصلی
خدماتی رهپویان جوان اریا
خدماتی رهپویان جوان اریا
بازرس اصلی
حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن
حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن
بازرس اصلی
سیمین چاپ نقش جهان
سیمین چاپ نقش جهان
بازرس اصلی
مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال
مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال
درمان گاز
درمان گاز
نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان
نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنعتی تن آسا بروجن
تولیدی صنعتی تن آسا بروجن
بازرس اصلی
تولیدی صنعتی زربافت چاپ
تولیدی صنعتی زربافت چاپ
بازرس اصلی
تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن
تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن
بازرس اصلی
شهر آذین اصفهان
شهر آذین اصفهان
تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن
تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن
بازرس اصلی
زیست فن آور ظریف
زیست فن آور ظریف
بازرس اصلی
پیشرو سیر سران زنده رود
پیشرو سیر سران زنده رود
بازرس اصلی
به نسج سپاهان
به نسج سپاهان
تولیدی الیاف بن جهان
تولیدی الیاف بن جهان
پک تین
پک تین
نما سازان مروارید
نما سازان مروارید
بازرس اصلی
احرار سپاهان
احرار سپاهان
بازرس اصلی
چند منظوره کارکنان شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
چند منظوره کارکنان شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13847506
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره کارکنان شرکت نمایشگاههای استان اصفهان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۶۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۴۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۶ نامه شماره xxx۸۴ ۱۱/۰۵/xxx۶ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و مهدی محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تراز مالی سال xxx۵ تصویب شد. آخرین رقم سرمایه به مبلغ xxxxxxxxx۳ ریال به مجمع گزارش گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742884
آگهی تغییرات شرکت درمان گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای مرتضی شهشهانی کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا گل احمر کدملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسان قانونی اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686884
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مرتضی میر شمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، علی اصغر یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13641918
آگهی تغییرات شرکت احرار سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۶ گزارش صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ و گزارش هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس و حسابرس و سایر امورمربوط به حساب‌های سال مالی مزبور مورد تایید قرار گرفت. مرتضی میر شمس شهشهانی باکدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شماره ثبت xxx۱۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. حسین علی اکبر زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ و محمود جهانبخش با کدملی xxxxxxxxx۷ و صفرعلی پیرمرادیان با کدملی xxxxxxxxx۹ و عبدالصاحب قماشلویان با کدملی xxxxxxxxx۸ و سیف اله مختاری با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره - سید علی حسینی بهارانچی با کدملی xxxxxxxxx۶ و علی صالحی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635909
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف ظریف بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه جام جم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609684
آگهی تغییرات شرکت پک تین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۵ مورد تصویب وتایید مجمع قرار گرفت محمد سپهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حسین خورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وعبدالرضا علیزاده انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مرتضی میر شمس شهشهانی (عضوجامعه حسابداران رسمی ایران) به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حیدر علی نیک پور به کد ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بعنوان بازرسان قانونی اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601035
آگهی تغییرات شرکت خدماتی رهپویان جوان اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۶۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587884
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۱۲۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه جام جم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587890
آگهی تغییرات شرکت تیس نساج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸، سیدمصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه جام جم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587906
آگهی تغییرات شرکت سیمین چاپ نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۶۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، سیدمصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه جام جم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587929
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۹۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸، سیدمصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587973
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587919
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلائی ظریف مصور بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۲۶۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587951
آگهی تغییرات شرکت زیست فن آور ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۱۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد رضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576440
آگهی تغییرات شرکت فرش شیخ صفی اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۲۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن اخوان صفائی کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسین اخوان صفائی کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم افشان اخوان طبیب کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میرشمس شهشهانی کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای ناصرهوشی کدملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573434
آگهی تغییرات شرکت ریشه و حاشیه زنی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573462
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پرزین بازیافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573540
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یلدا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573580
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573649
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573684
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573717
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تن آسا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573753
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی زربافت چاپ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573774
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573509
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۱۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544732
آگهی تغییرات شرکت به نسج سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سال xxx۵ پس از قرائت بازرس تصویب شد. مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و عباس موهبت کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید، ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544737
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف بن جهان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای عباس موهبت کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541823
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی رها اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۲۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای دوره مالی منتهی به xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای فریبرز معطر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487814
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. مرتضی میر شمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، علی اصغر یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. نعیمه انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حمید رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181461
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره کارکنان شرکت نمایشگاههای استان اصفهان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۶۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۴۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۹۵ مورخ ۲۴/۶/۹۵ اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/ xxx۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. آخرین رقم سرمایه به مبلغ ۵. xxx. xxx. xxx ریال به سمع اعضاء حاضر در جلسه رسید. مرتضی میرشمس شهشهانی کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و مهدی محمدی نسب کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092242
آگهی تغییرات شرکت احرار سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب شد. - آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ثبت xxx۱۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092397
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیر گاز ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۶۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای مرتضی میرشمس شهشهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن بابائی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057011
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی شیر آلات صنعتی اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۵۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسن بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054052
آگهی تغییرات شرکت نما سازان مروارید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای جمشید باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054242
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف بن جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ آقای محمدعلی رجالی کدملی xxxxxxxxx۳ و حسن شعربافیون کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم شهناز رجالی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانمها اعظم رجالی کدملی xxxxxxxxx۴ و یاسمن محسن زاده کرمانی کدملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای عباس موهبت کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054257
آگهی تغییرات شرکت به نسج سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * تراز مالی سال xxx۴ تصویب شد. * آقای محمدعلی رجالی به کدملی xxxxxxxxx۳ و حسن شعربافیون به کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم شهناز رجالی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی و خانم‌ها گلناز رجالی به کدملی xxxxxxxxx۸ و یاسمن محسن زاده کرمانی به کدملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. * آقای مرتضی میرشمس شهشهانی (حسابداررسمی) به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای عباس موهبت به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018277
آگهی تغییرات شرکت فرش شیخ صفی اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۲۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن اخوان صفائی کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسین اخوان صفائی کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم افشان اخوان طبیب کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت باقیمانده ۳۱/۴/xxx۶ انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میرشمس شهشهانی کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای خدامرادظاهری عبده وندکدملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازمالی سال xxx۴ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشارنسل فرداجهت درج آگهی‌های شرکت تعین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012442
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف ظریف بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، سید مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002912
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، سید مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002944
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پرزین بازیافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003386
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002886
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۱۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ وحمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001816
آگهی تغییرات شرکت تیس نساج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001833
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۱۲۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. جلسه در ساعت ۳۰: ۲۰ خاتمه یافت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001866
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی تن آسا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۰۴/xxx۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001874
آگهی تغییرات شرکت سیمین چاپ نقش جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۶۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001882
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی موکت چاپی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001888
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی زربافت چاپ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001937
آگهی تغییرات شرکت خدماتی رهپویان جوان اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۶۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001948
آگهی تغییرات شرکت ریشه و حاشیه زنی مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۳۱۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضارجالی باکد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی باکد ملی xxxxxxxxx۰ وآقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیات مدیره بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976918
آگهی تغییرات شرکت درمان گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مهندس حسن عبودیت کدملی xxxxxxxxx۳ آقای مهرداد آجودانیان کدملی xxxxxxxxx۵ خانم افسانه کسائی کوپائی کدملی xxxxxxxxx۶ وهمچنین آقای مرتضی شهشهانی کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا گل احمر کدملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسان قانونی اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970369
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف مصور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه جام جم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970451
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یلدا بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یلدا بروجن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970462
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۵۹
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، سید مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959858
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۹۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای ناصرزارع با کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ وآقای حمیدرضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954289
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت نفیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۹۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی xxx۴ تصویب شد. آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محمدامیرشاه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای محمد رضا رجالی xxxxxxxxx۸ و آقای حمید رضا رجالی xxxxxxxxx۱ و خانم نعیمه انصاری xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929559
آگهی تغییرات شرکت پک تین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد سپهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وحسین خورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و عبدالرضا علیزاده انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ومهدی عبدی ساوجیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مهدی بصیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار سیاست روز به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مرتضی میر شمس شهشهانی (عضوجامعه حسابداران رسمی ایران) به کدملی xxxxxxxxx۵ وحیدر علی نیک پور به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بعنوان بازرسان قانونی اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه سال ۹۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913221
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی رها اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۲۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمود فلامرزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸، آقای غلامرضا اخوان فرید به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای حسن بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای تقی قفقازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای محمود شایگان نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای فریبرز معطر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885648
آگهی تغییرات شرکت طرح آفرینان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۵۹۷۷
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان عملکرد سال xxx۴ به تصویب رسید. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و خانم فروزان ترکیان کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج و انتشار آگهی و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12873113
آگهی تغییرات شرکت به نسج سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی موهبت به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12873115
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف بن جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی موهبت به کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706644
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی طلائی ظریف مصور بروجن درتاریخ ۲۰/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت: شرکت در راستای تحقق اهداف خود و با استراتژیهای مشخص می‌تواند به عملیات زیر مبادرت نماید: تهیه و تولید، خرید و فروش، واردات و صادرات و توزیع انواع موکتهای نمدی، صنعتی و تافتینگ و مواد اولیه موردنیاز آن خرید و فروش اموال منقول و انجام فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی مجاز و تولید و توزیع آنها استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها، موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای بیمه داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها، وزارتخانه هاوشرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و یا خارجی برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات، انجام کلیه امور و فعالیتهائیکه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و یا در تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی کدپستی سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۶ مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای حمیدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی خانم مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره قای محمدهادی روشنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای احدی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. آقای رسول ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ارمغان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685741
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیست فن آور ظریف درتاریخ ۱۱/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: بازیافت ضایعات انواع پلاستیک و پت و همچنین شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌ها و خرید و فروش، واردات و صادرات کالاهای مجاز. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی کد پستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۶ مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید رضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی محمد رضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن نورمحمدی آباد چی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای احدی از اعضاء هیئت مدیره (حمید رضا رجالی و محمدرضا رجالی و مصطفی طباطبائی) همراه با مهرشرکت معتبراست. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. آقای رسول ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات و ارمغان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12607756
آگهی تغییرات شرکت توليدي شير گاز ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۶۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ اعضای هیأت مدیره شرکت به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای جمال ملک نائینی با کد ملی: xxxxxxxxx۷ آقای حسن عبودیت با کد ملی: xxxxxxxxx۳ آقای احمد رادپور با کد ملی: xxxxxxxxx۰ آقای علی عبودیت با کد ملی: xxxxxxxxx۳ آقای احمد رناسی با کد ملی: xxxxxxxxx۷ اعضاء علی البدل هیأت مدیره: آقای فرید هسته با کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمود نیلی احمدآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای مرتضی میرشمس شهشهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسن بابائی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه نسل فردا برای نشر آگهی های قانونی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12603853
آگهی تغییرات شرکت توليدي شير گاز ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۶۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای مرتضی شهشهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسن بابائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه نسل فردا جهت نشر آگهی های قانونی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506650
آگهی تغییرات شرکت گروه توليدي شير آلات صنعتي اصفهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۵۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان جمال ملک نائینی کدملی xxxxxxxxx۷ و حسن عبودیت کدملی xxxxxxxxx۳۳ و احمد رادپور کدملی xxxxxxxxx۰ و احمد رناسی کدملی xxxxxxxxx۷ و علی عبودیت کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای فرید هسته کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمود نیلی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسن بابائی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا برای آگهی های قانونی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12490955
آگهی تغییرات شرکت دارو سازي رها اصفهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۲۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی و ترازنامه شرکت مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. آق ـ ای سید مرتضی میر شمس شهشهانی کد ملی xxxxxxxxx۵به عنوان بازرس اصلی و قانونی و آقای فریبرز معطر کد ملیxxxxxxxxx۷ به بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12481055
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پترو شیمی رجال شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. مرتضی میر شمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12429727
آگهی تغییرات شرکت درمان گاز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی میرشمس شهشهانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت بازرس اصلی و آقای رضا گل احمر کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۳ مورد تایید و تصویب قرار گرفت.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379312
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ظریف مصور چهارمحال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۹۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان وکثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379330
آگهی تغییرات شرکت توليدي يلدا بروجن شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان وکثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379348
آگهی تغییرات شرکت توليدي پرزين بازيافت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان وکثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379373
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلي نگين ترابر بروجن شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸، سید مصطفی طباطبائی باکدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379383
آگهی تغییرات شرکت تیس نساج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸، سید مصطفی طباطبائی با کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379408
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۱۲۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379416
آگهی تغییرات شرکت توليدي صنعتي زربافت چاپ شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی وحسابرس وآقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379425
آگهی تغییرات شرکت توليدي صنعتي تن آسا بروجن شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363493
آگهی تغییرات شرکت تبیان راهبرد پارسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۸۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی میر شمس شهشهانی حسابدار رسمی وعضو جامعه حسابداران رسمی ایران به کد ملی xxxxxxxxx۵بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن نصیردوست به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند۰ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها ودعوت نامه های شرکت تعیین گردید.تراز مالی سال ۹۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363581
آگهی تغییرات شرکت مجتمع كشت و صنعت نفيس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۹۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محمد امیر شاه کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید. ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12353419
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی موکت چاپی مصورسهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۶ و شناسه‌ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان وکثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12353437
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف مصور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۶۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی وحسابرس وآقای رسول ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه کثیرالانتشارجام جم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12353443
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف مصور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12353449
آگهی تغییرات شرکت ریشه و حاشیه زنی مصورسهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۵۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی وحسابرس وآقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان وکثیرالانتشارجام جم جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12353461
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف ظریف بروجن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۸۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12353470
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان وکثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12347833
آگهی تغییرات شرکت خدماتی رهپویان جوان آریا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۳۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۴۰۰۴۶۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. آقایان محمدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۸، مصطفی طباطبایی با کدملی xxxxxxxxx۰و حمیدرضا رجالی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای رسول ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۷ بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12314795
آگهی تغییرات شرکت طرح آفرینان پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۷۵۷ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۴۲۵۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت های مالی، ترازنامه و سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و خانم فروزان ترکیان ولاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه نسل فردا جهت درج و انتشار آگهی و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306180
آگهی تغییرات شرکت فرش شیخ صفی اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۵۲۶۰ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۳۶۲۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن اخوان صفائی شماره ملی xxxxxxxxx۹و آقای حسین اخوان صفائی شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم افشان اخوان طبیب شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.آقای مرتضی میر شمس شهشهانی کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای خدا مراد ظاهری عبده وند کدملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291539
آگهی تغییرات شرکت سیمین چاپ نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۶۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، سید مصطفی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا رجالی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115849
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی صنعتی تافت بافت بروجن در تاریخ ۲۳/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و تکمیل انواع موکتهای تافتینگ و نمدی و نخ نمد و مشتقات و مواد اولیه آن و همچنین شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها و خرید و فروش، واردات و صادرات کالاهای مجاز ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی وکدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxx۴۶مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: مهدی رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضای هیئت مدیره) محمدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره حمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. اقای رسول ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415748
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی صنعتی تن آسا بروجن درتاریخ ۰۹/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و بسته بندی انواع منسوجات و محصولات کالای خواب، لحاف، بالشت، تشک، رو تختی، رو بالشتی، ملحفه و محصولات مرتبط و مواد اولیه آن و همچنین شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها و خرید و فروش، واردات و صادرات کالاهای مجاز ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی وکدپستیxxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۶ مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مصطفی طباطبائی به کد ملیxxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدرضا رجالی به کد ملیxxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره حمیدرضا رجالی به کد ملیxxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی محسن بدیعی به کد ملیxxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره)به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. اقای رسول ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415751
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی صنعتی زربافت چاپ درتاریخ ۰۹/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید انواع موکت نمدی، چاپی، صنعتی، خانگی، نخ نمد و مشتقات و مواد اولیه آن و همچنین شرکت در مناقصات و مزایده و خرید و فروش، واردات و صادرات کالاهای مجاز ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی وکدپستیxxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۶ مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: محمدرضا رجالی به کد ملیxxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره مصطفی طباطبایی به کد ملیxxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی کاظم امینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. اقای رسول ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415785
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی صنعتی رزین پلیمر بروجن درتاریخ ۰۹/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید انواع رزین های هموپلیمر وینیل استات ـ کوپلیمر اکریلیک ـ کوپلیمر استایرن اکریلیک ـ کوپلیمر اتیلن وینیل استات ـ کوپلیمر استایرن بوتادین ـ کوپلیمر وینیل استات (وینیل ورسادات) و مشتقات و مواد اولیه ان و همچنین شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها و خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی جنب شرکت ظریف مصوروکدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۶ مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳نزد بانک ملت شعبه فردوسی اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیدسعید فیاضی به کد ملیxxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) محمدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره حمیدرضا رجالی به کد ملیxxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی مصطفی طباطبائی به کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. اقای رسول ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1741042
آگهی تغییرات شرکت فرش شیخ صفی اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۲۶۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۶۲۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن اخوان صفائی کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسین اخوان صفائی کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم افشان اخوان طبیب کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیئات مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای خدا مراد ظاهری عبده وند کدملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی سال xxx۲ پس از قرائت بازرس تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717666
آگهی تغییرات شرکت تولید شیر‌آلات صنعتی اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۵۳۸۹ شماره ثبت ۱۶۶۳
بموجب نامه شماره xxx۸/۹۳ مورخ ۲۳/۷/۹۳ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۹۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی xxx۲ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ آقای مرتضی شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و با کدپستی xxxxxxxxx۳ فرزند صادق و آقای حسن بابائی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و با کدپستی xxxxxxxxx۳ فرزند جواد را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده اند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693781
آگهی تغییرات شرکت تبیان راهبرد پارسی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۸۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۲مورد تصویب قرار داد. آقای مرتضی میر شمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن نصیردوست به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای حمید رضا رجالی xxxxxxxxx۱،آقای محمد رضا رجالی xxxxxxxxx۸، خانم نعیمه انصاری xxxxxxxxx۳،آقای فریدون بوربور xxxxxxxxx۶، آقای بهنام توکلی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683255
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت نفیس سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۲۳۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۹۴۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۳ آقای حمیدرضا رجالی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا رجالی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و سرکار خانم نعیمه انصاری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
مرتضی میر شمس شهشهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای سید محمد امیر شاه کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
تراز مالی سال ۹۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659199
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای بین‌المللی استان اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۹۹۲۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۰۰۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه ۲۹ اسفند ماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری و فرمانداری اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شهرداری اصفهان xxxxxxxxx۳۲ و سازمان عمران شهرداری اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سامان گستر اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای حسین شیرزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی میرشمس شهشهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل و حسابرس شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673377
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ظریف مصور سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۰۹ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۹۸۱۱
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا هوائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673378
آگهی تغییرات شرکت یلدا بروجن سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد نریمانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673379
آگهی تغییرات شرکت ظریف مصور سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۵ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سید حسین طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673381
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۱۲۶۶۴
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد علی رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673382
آگهی تغییرات شرکت الیاف ظریف سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۰ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673383
آگهی تغییرات شرکت صنعتی موکت چاپی مصور سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۶ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید. تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد امیر شاه کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بمست بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673797
آگهی تغییرات شرکت الیاف مصور سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۲ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و علی اصغر یزدانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673798
آگهی تغییرات شرکت پرزین بازیافت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۸۵
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مجید حسینی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673799
آگهی تغییرات شرکت رهپویان جوان آریا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۶۵۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673800
آگهی تغییرات شرکت سیمین چاپ نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۶۸۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673801
آگهی تغییرات شرکت تیس نساج سهامی خاص شماره ثبت ۸۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹
باستناد صورت جلسه مجامع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673802
آگهی تغییرات شرکت ریشه و حاشیه زنی مصور سهامی خاص شماره ثبت ۷۵۵ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۳۱۰
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان محمدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محسن نیلی پور طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673829
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل نگین ترابر بروجن سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۶ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۷۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید.
روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620400
آگهی تغییرات شرکت شیرگاز ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۶۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرارگرفت. آقای سید علی اکبر توکلی طباء زواره شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسن عبودیت شماره ملیxxxxxxxxx۳ وآقای سید عبدالرسول علوی شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای جمال ملک نایئنی شماره ملی xxxxxxxxx۷ وآقای احمد رادپور شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمود نیلی شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد گل احمر شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610669
آگهی تغییرات شرکت درمان گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقایان حسن عبودیت به شماره ملی xxxxxxxxx۳، مهرداد آجودانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم افسانه کسائی کوپائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای علی عبودیت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ آقای مرتضی میرشمس شهشهانی کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا گل احمر کدملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ـ صورت های مالی سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به منظور درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577898
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۳ شرکت پتروشیمی رجال (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۱۱/۵/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات بشرح ذیل می باشد.
۱ـ آقای محمد رضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۸ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
حمید رضا رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره
خانم نعیمه انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۳ نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته برات قراردادها، عقود اسلامی و استفاده از حسابهای جاری در بانکها و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً و مهر شرکت معتبر است.
۳ـ مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بازرس اصلی و علی اصغر یزدانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ معاملات مشمول ماده xxx لایحه قانون تجارت بتصویب مجمع رسید.
۵ـ ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسیده است.
۶ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
مراتب در تاریخ ۱۳/۵/xxx۳ شماره ثبت xxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بثبت رسید.
شxxxxxx۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562107
آگهی تغییرات شرکت طرح آفرینان پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۵۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورت های مالی و ترازنامه سال مالی xxx۲ به تصویب رسید ۲ ـ آقایان حمید شفیعی کدملی xxxxxxxxx۰ و جمال امینی کدملی xxxxxxxxx۹۱ و مهدی برادران مهدوی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ آقای مرتضی میر شمس شهشهانی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسین حقیقت کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470129
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی شیرآلات صنعتی اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۹۰۴۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۵۳۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند.
آقای سیدعلی تکبر توکلی طباء زواره شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسن عبودیت شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سیدعبدالرسول علوی شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جمال ملک نائینی شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای احمد رادپور شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای محمود نیلی شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد گل احمر شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسن بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174012
آگهی تغییرات شرکت سیمین چاپ نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۶۸۶۰۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان محمد زائرین کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار جام جم جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163724
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف مصور سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163725
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف مصور سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163726
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ظریف سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۱۲۶۶۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163727
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف ظریف سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163728
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یلدا بروجن سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۶۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163729
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی چاپ مصور سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163730
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پرزین بازیافت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۸۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان سید مجید حسینی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) شرکت برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردید. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
۲ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163731
آگهی تغییرات شرکت ریشه و حاشیه زنی مصور سهامی خاص شماره ثبت ۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۳۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163732
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ظریف مصور سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۹۸۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163786
آگهی تغییرات شرکت تیس نساج سهامی خاص شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ و هیئت مدیره ۲۹/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان ابراهیم کاظمی اسفه کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و محمدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبایی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163787
آگهی تغییرات شرکت خدماتی رهپویان جوان آریا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۶۵۸۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ و هیئت مدیره ۲۹/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و محمد رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبایی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد امیر شاه کرمی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163788
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی نگین ترابر بروجن سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۷۰۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید.
۱ـ آقایان کمال سلیمانی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و محمدرضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبایی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا رجالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نوید مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135689
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت دارو‌سازی رها اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۳۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۲۱۶۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سید مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵، فریبرز معطر به کد ملی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179718
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع کشت و صنعت نفیس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۹۴۱۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمدرضا نویدمهر به کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131834
آگهی تصمیمات شرکت فرش شیخ صفی اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۲۳۵۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ حسن اخوان صفائی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین اخوان صفائی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و افشان اخوان طبیب کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ مرتضی میر شمس شهشهانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و خدامراد ظاهری کد ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۵/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129379
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تبیان راهبرد پارسی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۸۹۳۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده عادی مورخ ۲۵/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و مرتضی میرشمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حسن نصیردوست به کد ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149981
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت طرح آفرینان پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۵۹۷۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱۰ و ۱۳/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و احمد محمودی مطلق چری کد ملی xxxxxxxxx۸ و حسین حقیقت کد ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل و آقای مرتضی میر شمس شهشهانی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به سی و سه پل ابتدای چهار باغ بالا بعد از مجتمع تجاری اداری کوثر ساختمان ۳۳ طبقات فوقانی بانک تجارت کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023054
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی آرد انوشیروان سهامی خاص شماره ثبت ۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۰۱۶۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۱/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و آقای مرتضی میرشمس شهشهانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و آقای مجیدرضا ساوج کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال ۹۱ انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۱/xxx۲ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717005
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدیشیرآلات صنعتی اصفهانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۰۴۸و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۵۳۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و حسن بابایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139302
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی شیرآلات صنعتی اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۵۳۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و حسن بابایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9575447
آگهی تصمیمات شرکت فرش شیخ صفی اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۲۳۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی، فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵و۳۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و مرتضی میر شمس شهشهانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ عضو جامعه حسابداران رسمی بسمت حسابرس و بازرس اصلی و خدا مراد ظاهری عبده وند کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. سرمایه شرکت از طریق مطالبات نقدی حال شده از مبلغ سه میلیارد ریال بمبلغ هجده میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد سرمایه هجده میلیارد ریال نقدی است که به xxx/xxx/۹ سهم xxx/۲ ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 728636
آگهی تصمیماتشرکت فرش شیخ صفی اصفهان سهامی خاصشماره ثبت ۱۵۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۲۳۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی، فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵و۳۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و مرتضی میر شمس شهشهانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ عضو جامعه حسابداران رسمی بسمت حسابرس و بازرس اصلی و خدا مراد ظاهری عبده وند کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. سرمایه شرکت از طریق مطالبات نقدی حال شده از مبلغ سه میلیارد ریال بمبلغ هجده میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد سرمایه هجده میلیارد ریال نقدی است که به xxx/xxx/۹ سهم xxx/۲ ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712354
آگهی تصمیمات در شرکت کارآفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷ و ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ محمدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی ظریف مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول شاه سنائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و علی محمد رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و محمد امیر شاه کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا نوید مهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701011
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیر گاز ایران سهامی خاص به شماره ثبت۶۹۷۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۶۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و حسن بابائی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715264
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع چاپ و بسته‌بندی ماتریس نقش آفرین سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۲۴۷۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و حسن توصیفیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716577
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی رها اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۲۱۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴ و ۲/۵/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود فلامرزیان با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن بابایی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا اخوان فرید با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و تقی قفقازی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمود شایگان نیا کد ملی xxxxxxxxx۵ و کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. و در غیاب هر یک از اعضاء فوق بنا به پیشنهاد فرد غایب و تصویب هیئت مدیره با امضاء مشخص دیگر عضو هیئت مدیره پیشنهادی و مهر شرکت دارای اعتبار بوده و ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و سید مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و فریبرز معطر با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید و امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799072
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی رها اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۲۱۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴ و ۲/۵/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود فلامرزیان با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن بابایی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا اخوان فرید با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و تقی قفقازی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمود شایگان نیا کد ملی xxxxxxxxx۵ و کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و در غیاب هر یک از اعضاء فوق بنا به پیشنهاد فرد غایب و تصویب هیئت مدیره با امضاء مشخص دیگر عضو هیئت مدیره پیشنهادی و مهر شرکت دارای اعتبار بوده و ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و سید مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و فریبرز معطر با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10194722
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیر گاز ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۶۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و حسن بابائی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683358
آگهی تصمیمات در شرکت روان رود سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۵۴۴۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
امیر حسین ودادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آرش خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سید خلیل خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و رضا خورشیدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670821
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع کشت و صنعت نفیس سهامی‎ خاص بشماره ثبت ۲۸۲۳۶و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۹۴۱۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا نویدمهر به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670822
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی تبیان راهبرد پارسی سهامی‎ خاص بشماره ثبت ۳۵۴۲۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۸۹۳۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و حسن نصیردوست به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679216
آگهی تصمیمات در شرکت خردسازان سپاهانسهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۶۸۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد رضا مصری نژاد کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر حسن ودادی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره کورش ودادی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و مرتضی میر شمس شهشهانی حسابدار رسمی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و رضا خورشیدی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679219
آگهی تصمیمات در شرکت خردورزان اسپاداناسهامی خاص شماره ثبت ۲۸۱۸۳و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۸۸۸۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: کورش ودادی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر ودادی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا مصری نژاد کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و رضا خورشیدی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550652
آگهی تصمیمات در شرکت خردورزان اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۸۸۸۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: کورش ودادی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر ودادی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا مصری نژاد کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و مرتضی میر شمس شهشهانی (حسابدار رسمی) کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و رضا خورشیدی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601194
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع کشت و صنعت نفیس سهامی‎ خاص بشماره ثبت ۲۸۲۳۶و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۹۴۱۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده مرتضی میرشمس‌شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا نویدمهر به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9903987
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی تبیان راهبرد پارسی سهامی‎ خاص بشماره ثبت ۳۵۴۲۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۸۹۳۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده مرتضی میرشمس‌شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و حسن نصیردوست به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605091
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان رجال سهامی عام, ثبت شده بشماره۲۲۷۹۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
باستناد نامه شمارهxxxxxx/xxx مورخ۳/۳/xxx۱ سازمان و بورس و برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ۲۴ و۲۶/۴/xxx۹ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ محمدرضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی ظریف مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و رسول شاه سنائی گنیرانی به کدملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ و علی محمد رجالی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ و محمد امیر شاه کرمی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و علی اصغر یزدانی به کدملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت الیاف مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ و خانم عزت شرکت به کدملیxxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هریک از اعضای اصلی هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است, ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. ۲ـ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۳ و محمدرضا نوید مهر به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سالxxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ۶/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613142
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال سهامی عام, ثبت شده بشماره۲۲۷۹۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
بموجب نامه شمارهxxxxxx/xxx مورخ۳/۳/xxx۱ سازمان بورس و برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۴/۴/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۳ و محمدرضا نویدمهر به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید, امضای ذیل ثبت در تاریخ۶/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10325656
آگهی تبدیل و تصمیمات دیگر در شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی آرد انوشیروان بامسئولیت محدود ثبت شده بشماره ۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۰۱۶۴
باستناد صورت جلسات مجمع فوق العاده شرکاء و مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردید: ۱ آقای جمال الدین نعمت بخش بموجب گواهی حصر وراثت بشماره xxx۹ مورخ ۴/۱۰/۷۹ و فرم ۱۹ مالیاتی بشماره xxx۷/xxx۳/xxxxxx مورخ ۹/۸/۷۹ فوت نمود وراثش حین الفوت عبارتند از یک همسر بنام صدیقه حلبیان، سه پسر به اسامی علیرضا، عبدالرضا و غلامرضا و چهار دختر به اسامی زهرا، سهیلا، سرور، پروین دخت در نتیجه شرکا فعلی و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح است: کمال نعمت بخش شش میلیون ریال فتح اله نعمت بخش هفت میلیون ریال و اسماعیل نعمت بخش یک میلیون ریال نبی اله ستوده پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال نصرت اله ضیایی پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال خانم صدیقه حلبیان هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال علیرضا نعمت بخش و عبدالرضا نعمت بخش و غلامرضا نعمت بخش هر کدام یک میلیون و دویست و بیست و پنج هزار ریال و سرور نعمت بخش و پروین دخت نعمت بخش و زهرا نعمت بخش و سهیلا نعمت بخش هر یک دارنده ششصد و دوازده هزار و پانصد ریال سهم الشرکه. ۲ نام و نوع شرکت از کارخانجات صنعتی و تولیدی آرد انوشیروان اصفهان با مسئولیت محدود به کارخانجات صنعتی و تولیدی آرد انوشیروان اصفهان (سهامی خاص) تبدیل شد. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده و ۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. سهم الشرکه به سهام تبدیل شد. سرمایه شرکت مبلغ سی و یک میلیون و پانصد هزار ریال نقدی است که به سیصد و پانزده هزار سهم یکصد ریالی بانام عادی تقسیم که تماما پرداخت شده_است. ۳ آقای کمال نعمت بخش به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و نصرت اله ضیایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فتح اله نعمت بخش به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و نبی اله ستوده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و اسماعیل نعمت بخش به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نایب هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و مجید رضا ساوج به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10553178
آگهی تصمیمات در شرکت شهر آذین اصفهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۰۱۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۰۹۵۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱ و ۵/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و حسین میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است.

۲ـ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده از مبلغ دوازده میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال نقدی است که به ده هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام عادی منقسم و تماماً پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9854492
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیر گاز ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷۲۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۱۴۶۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. مرتضی میرشمس‌شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و حسن بابائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسن عبودیت به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از انجمن مددکاری امام زمان‌ (عج) به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۵ و احمد رادپور به کدملی xxxxxxxxx۰ و جمال ملک‌نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷ و سید عبدالرسول علوی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سید علی‌اکبر توکلی‌طباءزواره به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و محمود نیلی به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد گل‌احمر به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ سید علی‌اکبر توکلی‌طباءزواره به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جمال ملک‌نائینی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسن عبودیت به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا یا هر یک از آنان باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9848138
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت طرح آفرینان‌پارس سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۲۵۹۷۷
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخ ۱۰/۵/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسید و آقایان احمد محمودی مطلق چری به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ وحسین حقیقت به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل و آقای مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره عضویت xxxxxx به سمت حسابرس رسمی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10572201
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع چاپ و بسته‌بندی ماتریس نقش آفرین سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۲۴۷۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و حسن توصیفیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10728847
آگهی تصمیمات در شرکت خردسازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۶۸۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد رضا مصری نژاد کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر حسن ودادی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره کورش ودادی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و مرتضی میر شمس شهشهانی حسابدار رسمی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و رضا خورشیدی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10809253
آگهی تصمیمات در شرکت فرش شیخ صفی اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۲۳۵۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ حسن اخوان صفائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر‌عامل و حسین اخوان صفائی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و افشان اخوان طبیب به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر‌عامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و مرتضی میر شمس شهشهانی عضو جامعه حسابداران رسمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت حسابرس و بازرس اصلی خدامراد ظاهری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی xxx۹ تصویب شد ماده ۱۱ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: مجمع عمومی عادی شرکت که از اجتماع صاحبان سهام می‌باشد که در چهار ماهه اول هر سال جهت رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و همچنین رسیدگی بصورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و گزارش مدیران و بازرسان تشکیل گردد، ماده ۴۱ اساسنامه: بازرسان قانونی شرکت موظفند تا سی‌ام تیر ماه هر سال نسبت بصورتهای مالی و گزارشات شرکت رسیدگی نموده و گزارش لازم را به مجمع ارائه نمایند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۵/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10934389
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع چاپ و بسته‌بندی ماتریس نقش آفرین سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۴۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۲۴۷۱
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و حسن توصیفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمناً روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10985688
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع کشت و صنعت نفیس سهامی خاص, ثبت شده بشماره ۲۸۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۹۴۱۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی (حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا نویدمهر به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۴/۹۰ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10992389
ث ۲۹/۶/۱۳۹۰ آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت داروسازی رها اصفهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۹۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۲۱۶۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۵/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و آقایان مرتضی شهشهاتی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx و فریبرز معطر به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۶/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11276607
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال سهامی عام, ثبت شده بشماره۲۲۷۹۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
بموجب نامه شمارهxxxxxx/xxx مورخ۳/۳/xxx۱ سازمان بورس و برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۴/۴/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۳ و محمدرضا نویدمهر به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید, امضای ذیل ثبت در تاریخ۶/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11519530
آگهی تصمیمات در شرکت کارآفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷ و ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ محمدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی ظریف مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول شاه سنائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و علی محمد رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و محمد امیر شاه کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ـ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا نوید مهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11722251
آگهی تصمیمات در شرکت روان رود سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۵۴۴۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

امیر حسین ودادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آرش خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سید خلیل خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. مرتضی میر شمس شهشهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و رضا خورشیدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11802137
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان رجال سهامی عام, ثبت شده بشماره۲۲۷۹۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
باستناد نامه شمارهxxxxxx/xxx مورخ۳/۳/xxx۱ سازمان و بورس و برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات‌مدیره مورخ۲۴ و۲۶/۴/xxx۹ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ محمدرضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی ظریف مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیات‌مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره و رسول شاه‌سنائی‌گنیرانی به کدملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹ و علی‌محمد رجالی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ و محمد امیر شاه‌کرمی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به سمت اعضای اصلی هیات‌مدیره و علی‌اصغر یزدانی به کدملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت الیاف مصور به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ و خانم عزت‌ شرکت به کدملیxxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هریک از اعضای اصلی هیات‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است, ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات‌مدیره می‌باشد. ۲ـ آقایان مرتضی میرشمس‌شهشهانی به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۳ و محمدرضا نوید‌مهر به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سالxxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ۶/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11848515
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع چاپ و بسته‌بندی ماتریس نقش آفرین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۲۴۷۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و آقایان مرتضی میر شمس شهشهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و حسن توصیفیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۵/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11999192
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی تبیان راهبرد پارسی سهامی خاص, ثبت شده بشماره ۳۵۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۸۹۳۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و آقایان مرتضی میرشمس‌شهشهانی (حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و حسن نصیردوست به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۴/۹۰ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات