محمود فضیلی نژاد

آقای محمود فضیلی نژاد

کد ملی 128090xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
56
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12977377
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساخت سپاهان صدرا مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۵۸۷
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساخت سپاهان صدرا مهر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای محمود فضلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای علیرضا نبی زاده کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیر عامل آقای محمد رضا فتحیان کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء مدیر عامل ونایب رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. نامه‌های داخلی به امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12548192
آگهی تغییرات شرکت ايليا فضل سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۶۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۸۵۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۳ آقایان محمود فضیلی نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیئت مدیره و سیدعلی حکمت منش کدملی xxxxxxxxx۰به سمت مدیرعامل و مجتبی همدانی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رییس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد و تعهدات شرکت با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12548199
آگهی تغییرات شرکت ايليا فضل سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۶۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۸۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۱۲/xxx۳ آقایان محمود فضیلی نژاد کدملی xxxxxxxxx۵و سیدعلی حکمت منش کدملی xxxxxxxxx۰و مجتبی همدانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514476
آگهی تغییرات شرکت ايساتيس اسپادانا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۰۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۳۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۴/xxx۴ آقایان محمود فضیلی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم نفیسه عمادی اندانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و سیدعلی حکمت منش به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مشخص شد. ـ روزنامه نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514479
آگهی تغییرات شرکت ايساتيس اسپادانا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۰۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۳۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۴ آقای محمود فضیلی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدعلی حکمت منش به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نفیسه عمادی اندانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی، چک و سفته و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12330704
آگهی تغییرات شرکت نساجي تجارت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۱۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود فضیلی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵و آقای سیدمهدی منصوری طهرانی با کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم نفیسه عمادی اندانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند تصویب شد. تراز مالی سال ۹۳ پس از قرائت بازرس تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12223050
آگهی تغییرات شرکت ايمابتن سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود فضیلی نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید علی حکمت منش کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای مجتبی همدانی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12168851
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل‌ایران سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمودفضیلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رییس هیئت مدیره وآقای محمد حسن عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت الیاف زاینده رود (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره وآقای حمیدرضا صدیقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای سپهر جعفری طرئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ و آقای سعید امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای رسول رضائی جوچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یاقائم مقام ایشان و عضو هیئت مدیره می باشد.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل فقظ با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده بندهای اساسنامه به شرح ده بند توسط هیئت مدیره به آقای رسول رضائی جوچی مدیریت عامل شرکت به شرح همین صورت جلسه هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123121
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۸۶۰ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایما بتن سپاهان به نمایندگی آقای محمود فضیلی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه پیمان سپاهان به نمایندگی آقای مجتبی همدانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه ساخت سپاهان صدرا مهر به نمایندگی آقای محمد رضا فتحیان با کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قرارداد ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.نامه های داخلی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427004
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساز سپاهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۵۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۸۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محمود فضیلی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت توسعه ساخت سپاهان صدرا مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی حمید کریمی با کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت توسعه تجارت سپاهان مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مجتبی همدانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای مصطفی رمضانی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی زائری امیرانی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد منتهی به عملکرد اسفند ماه سال مالی xxx۲ پس از گزارش بازرس اصلی مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765006
آگهی تغییرات موسسه خیریه امام محمد باقر ع به‌شماره‌ثبت ۱۰۳۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۶۳۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا کجانی کد ملی xxxxxxxxx۷، آقای اکبر مقارهءعابدxxxxxxxxx۰، آقای مجید تباشیری کد ملی xxxxxxxxx۴، آقای احمدعلی مدرس کد ملی xxxxxxxxx۴، آقای رحیم راطبی کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای غلامرضا گشنیزجانی کد ملی xxxxxxxxx۶، آقای علی رجالی کد ملی xxxxxxxxx۴، آقای محمود فضیلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵، آقای عباس حاج رسولیها کد ملی xxxxxxxxx۰، خانم پروین کلباسی کد ملی xxxxxxxxx۰، آقای ابراهیم مهران فرکد ملی xxxxxxxxx۵بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم ملوک پارسائی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدمصطفی موسوی کد ملی xxxxxxxxx۴بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد. ـ آقای حسین آذین کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی متین راد کد ملی xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید.روزنامه اصفهان زیبا جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669362
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای حمید رضا صدیقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بجای آقای بیوک علیمراد لو به نمایندگی شرکت کنز اینوستمنت و آقای سپهر جعفری طرئی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بجای آقای عبدالمجید کتانی به نمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت باقی مانده تاتاریخ ۳۱/۱/۹۴ انتخاب گردیدند. ۲ـ آقایان محمود فضیلی نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیات مدیره و عباس امیری بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره تاتاریخ ۳۱/۱/۹۴ انتخاب شدند ودر سمت سایر اعضا و حق امضا مجاز شرکت تغییری حاصل نگردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669945
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رهاورد مهر بهشت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۰۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود فضیلی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵، مجتبی همدانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و منصور سعیدزاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و علی زائری امیرانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و معصومه کیانپور به کدملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669950
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۶۵۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ـ آقای محمود فضیلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت الیاف زاینده رود به سمت رییس هیات مدیره و آقای بیوک علیمرادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت کنزاینوستمنت به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای صفر علی براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره و آقای سید بدرالدین نعیمایی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان و آقای عباس امیری به شماره پاسپورت xxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی و آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره تا تاریخ ۳۱/۱/۹۴ انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر بوده و ایشان می تواند حق امضاء خود را به مدیران شرکت تفویض نماید.
۳ـ حدود و اختیارات مدیرعامل در ۱۲ بند به شرح صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۳ توسط هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637989
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساخت سپاهان صدرا مهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۷۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۵۸۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ آقایان محمود فضیلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا نبی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و محمدرضا فتحیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. نامه های داخلی بامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638063
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساخت سپاهان صدرا مهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۷۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۵۸۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ آقایان محمود فضیلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و علیرضا نبی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا فتحیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب شدند. ترازنامه سال xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و قانونی بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای علی زائری امیرانی بعنوان بازرس اصلی با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای رضا آتش بعنوان بازرس علی البدل با کدملی xxxxxxxxx۳ برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380765
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساز سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۸۳۳۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردید: آقای محمود فضیلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی دافعیان کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید کریمی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. نامه های داخلی به امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1010790
آگهی تصمیمات در شرکت نساجی تجارت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۱۲۱۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: محمود فضیلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی همدانی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004526
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۸۶۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۶۰۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: شرکت ایما بتن سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محمود فضیلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه پیمان سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی مجتبی همدانی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساخت سپاهان صدرا مهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی محمد رضا فتحیان کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد موسسه حسابرسی آگاه تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیا جهت درج آگهی و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد امضا ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 991868
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه تجارت سپاهان مهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید رضا تاج بخش به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سید علی حکمت منش با کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۲/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982283
آگهی تصمیمات شرکت ایساتیس اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۵۰۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۳۶۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود فضیلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید علی حکمت منش کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید منصور ابوطالبی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934847
آگهی تغییرات در موسسه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حجتیه اصفهان شماره ثبت ۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۳۴۰۱
بموجب نامه شماره ۱۷/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۳۰/۹/۹۱ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امنا و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۰ آقای محمود فضیلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس، آقای مجید تباشیری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس، آقای محمد رضا کجانی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل، آقای غلامحسین امیدیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت قائم مقام مدیرعامل، آقای رحیم اخوان مقدم کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت منشی، آقای علی رجالی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت خزانه دار، آقای مهدی اذانی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و رضا حاجی رستم کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۰۱ و مجتبی نصر اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان علی اولیا پناه کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سید مصطفی موسوی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق با دو امضا از سه امضا رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، خزانه دار که امضا مدیرعامل ثابت می باشد و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید مشتمل بر سه فصل و ۴۲ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۰/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736496
آگهی تصمیمات در شرکت آبی آیش سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد حکمت منش به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و الهام پهلوان نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و محبوبه براتی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و رحمت اله رازی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۸۹ تصویب شد. ضمنا در آگهی شماره xxx۵ ـ ۱۱/۵/۸۹ آقای محمد حکمت منش عضو اصلی هیئت مدیره می باشد که در آگهی اشتباها علی حکمت منش ذکر گردید مراتب بشرح فوق اعلام و اصلاح می گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9591366
آگهی تصمیمات در شرکت ایما بتن سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۳۲۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود فضیلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید علی حکمت منش کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی همدانی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و محبوبه براتی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و رحمت اله رازی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 728619
آگهی تصمیمات در شرکت ایما بتن سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۳۲۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود فضیلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید علی حکمت منش کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی همدانی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و محبوبه براتی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و رحمت اله رازی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید تراز مالی xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689475
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تصمیمات شرکت ایلیا فضل سپاهان صادره از اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان منتشره در شماره xxx۳۶ در سطر دهم (آقای محمود فضیلی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیأت مدیره) صحیح میباشد. که بدین وسیله اصلاح میگردد. مxxxxxx
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10484633
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تصمیمات شرکت ایلیا فضل سپاهان صادره از اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان منتشره در شماره xxx۳۶ در سطر دهم (آقای محمود فضیلی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیأت مدیره) صحیح میباشد. که بدین وسیله اصلاح میگردد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666673
آگهی تصمیمات در شرکت ایلیا فضل سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۸۵۲۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: تعداد xxx سهم از ده هزار سهم شرکت به بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون ریال نقدی است که به xxx۰ سهم با نام و xxx سهم بی نام به ارزش ده هزار ریالی تقسیم و تماما پرداخت شده است محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی همدائی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و سید علی حکمت منش به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محسن شکری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9580277
آگهی تصمیمات در شرکت ایلیا فضل سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۸۵۲۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: تعداد xxx سهم از ده هزار سهم شرکت به بی‌نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون ریال نقدی است که به xxx۰ سهم با نام و xxx سهم بی‌نام به ارزش ده هزار ریالی تقسیم و تماما پرداخت شده است محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی همدائی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و سید علی حکمت منش به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی دقیق ‌تراز سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محسن شکری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 652868
آگهی تصمیمات در شرکت ریسندگی ناهید اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۱۹۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
آقای محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رسول رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید آرش امامی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۴/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10509103
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه تجارت سپاهان مهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۳۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی آقای محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و هومان پیکری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲/۳/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613156
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه تجارت سپاهان مهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۳۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی آقای محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و هومان پیکری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲/۳/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10131959
آگهی تصمیمات شرکت مشاور مهندسی کیوان نقش جهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۰۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۸۰۹۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان محمود فضیلی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر کریمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کیوان فرزان به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. ۲ - موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 452173

آگهی تصمیمات شرکت مشاور مهندسی کیوان نقش جهان
سهامی خاص ثبت شده به شماره xxx۲۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان محمود فضیلی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر کریمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کیوان فرزان به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد.
۲- موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 385655

آگهی تصمیمات در شرکت سپاهان خودرو سپانو
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۳۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده ، عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) موضوع شرکت ماده دو اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ساخت و تولید انواع کابین و اتاق خودروهای سنگین و نیمه سنگین و سبک اعم از کشنده، کامیون، کامیونت اتوبوس و مینی بوس شهری و بین شهری و انواع ون سواری و وانت بار اخذ نمایندگی از کمپانی های معتبر داخلی و خارجی سازنده خودرو و موتورهای زمینی دریایی و صادرات و واردات انواع خودروی دیزلی بنزینی و گازی اخذ نمایندگی از کمپانی های معتبر داخلی و خارجی ساخت و تولید صادرات و واردات انواع خودروهای صنعتی خاص پزشکی و امدادی و آتشنشانی ساخت و تولید و صادرات و واردات انواع قطعات یدکی و قطعات اولیه خودرو اعم از سنگین و سبک بنزینی و دیزلی و گازسوز احداث مراکز فروش خودرو قطعات یدکی و تعمیرگاه خدمات پس از فروش در سطح کشور و یا خارج از کشور به طور یکجا و یا هر کدام به طور جداگانه اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی تولید کننده قطعات یدکی خودرو اعم از خودروهای سنگین و سبک اعطای نمایندگی فروش خودرو و قطعات یدکی و خدمات پس از فروش به افراد حقیقی و حقوقی در سطح کشور و یا خارج از کشور به طور یکجا و یا هر کدام از خدمات به طور جداگانه همکاری و تبادل نظر و با تولید کنندگان خودرو در داخل یا خارج از کشور در مورد کلیه موارد مرتبط با فعالیتهای شرکت، همکاری و تبادل نظر و مشارکت و جلب سرمایه داخلی و خارجی جهت کلیه موارد مرتبط موضوعات شرکت اخذ وام از بانک ها و یا موسسات مالی داخل یا خارج از کشور جهت تحقق اهداف شرکت خدمات تحقیقات در مورد سیستم سوخت رسانی و بهینه سازی مصرف سوخت خودرو و کاهش آلاینده ها و همکاری با سازمان محیط زیست جهت توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی و همچنین انجام مشاوره در مورد انواع خودرو و موتورهای دیزلی و بنزینی زمینی و دریایی به ارگان های خصوصی یا دولتی و هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد طبق قوانین روز کشور ۲) آقایان محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ایلیا فضل سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی همدانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی مطیع امرالله به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۳) آقایان رسول رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و رحمت اله رازی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۹/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 385659

آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۶۰
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت ایما بتن سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت ساخت سپاهان صدرا مهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی هومان پیکری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه پیمان سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی مجتبی همدانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۹/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9906718
آگهی تصمیمات در شرکت سپاهان خودرو سپانو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۳۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده ، عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) موضوع شرکت ماده دو اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ساخت و تولید انواع کابین و اتاق خودروهای سنگین و نیمه سنگین و سبک اعم از کشنده، کامیون، کامیونت اتوبوس و مینی بوس شهری و بین شهری و انواع ون سواری و وانت بار اخذ نمایندگی از کمپانی های معتبر داخلی و خارجی سازنده خودرو و موتورهای زمینی دریایی و صادرات و واردات انواع خودروی دیزلی بنزینی و گازی اخذ نمایندگی از کمپانی‌های معتبر داخلی و خارجی ساخت و تولید صادرات و واردات انواع خودروهای صنعتی خاص پزشکی و امدادی و آتشنشانی ساخت و تولید و صادرات و واردات انواع قطعات یدکی و قطعات اولیه خودرو اعم از سنگین و سبک بنزینی و دیزلی و گازسوز احداث مراکز فروش خودرو قطعات یدکی و تعمیرگاه خدمات پس از فروش در سطح کشور و یا خارج از کشور به طور یکجا و یا هر کدام به طور جداگانه اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی تولید کننده قطعات یدکی خودرو اعم از خودروهای سنگین و سبک اعطای نمایندگی فروش خودرو و قطعات یدکی و خدمات پس از فروش به افراد حقیقی و حقوقی در سطح کشور و یا خارج از کشور به طور یکجا و یا هر کدام از خدمات به طور جداگانه همکاری و تبادل‌نظر و با تولید کنندگان خودرو در داخل یا خارج از کشور در مورد کلیه موارد مرتبط با فعالیتهای شرکت، همکاری و تبادل نظر و مشارکت و جلب سرمایه داخلی و خارجی جهت کلیه موارد مرتبط موضوعات شرکت اخذ وام از بانک‌ها و یا موسسات مالی داخل یا خارج از کشور جهت تحقق اهداف شرکت خدمات تحقیقات در مورد سیستم سوخت رسانی و بهینه سازی مصرف سوخت خودرو و کاهش آلاینده‌ها و همکاری با سازمان محیط زیست جهت توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی و همچنین انجام مشاوره در مورد انواع خودرو و موتورهای دیزلی و بنزینی زمینی و دریایی به ارگان‌های خصوصی یا دولتی و هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد طبق قوانین روز کشور ۲) آقایان محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ایلیا فضل سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی همدانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی مطیع امرالله به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳) آقایان رسول رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و رحمت اله رازی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۹/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10237720
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۶۰۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت ایما بتن سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت ساخت سپاهان صدرا مهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی هومان پیکری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه پیمان سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی مجتبی همدانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۹/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10493234
آگهی تصمیمات در شرکت سیبه رسانه سپاهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۳۲۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۲۰۹۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: آقایان محمود فضیلی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدمنصور ابوطالبی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. آقایان هوشنگ نقیه به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و احمد سلیمانی مهر به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9863045
آگهی تغییرات در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان ثبت شده به شماره ۱۹۷۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۳۵۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی هیات امناء و هیأت‌مدیره مورخه ۲۳/۲/xxx۹ آقای رضا فراهینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت‌مدیره، آقای احمد قاسمی‌پزوه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب‌رئیس هیأت‌مدیره، آقای حسین خاکساری‌هرندی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل، آقای عباس آقاابراهیمی سیچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت خزانه‌دار، آقای محمود چاوشی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱، آقای محمود فضیلی‌نژاد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای احمد خوروش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدرضا فروزنده مهر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیأت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای مدیرعامل و خزانه‌دار و با مهر موسسه معتبر است و در غیاب خزانه‌دار به ترتیب با امضای رئیس هیأت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیأت‌مدیره و با مهر موسسه معتبر است. خانم زهرا نظری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و مهدی شاه‌نوروزی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل صندوق برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9697499
آگهی تصمیمات در شرکت ریسندگی ناهید اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۱۹۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان مهدی تابش به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی جوچی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر است روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10126548
آگهی تغییرات در خیریه امام محمد باقر (ع) ثبت شده به شماره ۱۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۳۳۴۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۹ و ۳۰/۶/xxx۹ تغییرات زیر در موسسه نامبرده به عمل آمده_است: ۱) آقایان اکبر مقاره عابد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا کجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد فلاحتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و غلامرضا گشنیزجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمود فضیلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و مهدی مطیع امرالله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا واعظ شوشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمود سروری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سید اکبر زهرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx و مجتبی نصر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سید مصطفی برکت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره و آقای علی رجالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و احمد علی مدرس به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال و آقایان حسین آذین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مصطفی متین راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرسان اصلی و آقایان محمدعلی هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و اصغر شریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرسان علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۲) هیات مدیره از بین خود آقای اکبر مقاره عابد را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمود فضیلی نژاد را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا کجانی را به سمت مدیرعامل موسسه و آقای محمد فلاحتیان را به سمت خزانه دار موسسه تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضاء مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد ۳) روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های موسسه تعیین شده_است ۴) اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۳ ماده و ۳۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۸/۸۹ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416065
آگهی تغییرات در شرکت معدن ماکو اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۸۸۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۷ و ۱۱/۷/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی آقای محمود فضیلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و امیر رضا فتحیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و رسول رضایی جوچی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای محمود فضیلی نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای رسول رضایی جوچی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر رضا فتحیان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۷/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10619865
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه تجارت سپاهان مهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۳۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی آقای محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و هومان پیکری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۲ـ موسسه بهبهود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۷/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات‌ـ غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652601
آگهی تصمیمات در شرکت آبی آیش سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد حکمت منش به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و الهام پهلوان نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و محبوبه براتی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و رحمت اله رازی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۸۹ تصویب شد. ضمنا در آگهی شماره xxx۵‌ـ ۱۱/۵/۸۹ آقای محمد حکمت منش عضو اصلی هیئت مدیره می‌باشد که در آگهی اشتباها علی حکمت منش ذکر گردید مراتب بشرح فوق اعلام و اصلاح می‌گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697414
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه ساخت سپاهان صدرا مهر سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۴۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۵۸۷
برابر صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۷/۶/۹۰ که در تاریخ ۲/۸/۹۰ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقایان محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و هومان پیکری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نبی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و سعید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708873
آگهی تغییرات در شرکت آبی آیش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان محمود فضیلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و علی حکمت منشی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و خانم الهام پهلوانی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و خانم محبوبه براتی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای رحمت اله رازی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمود فضیلی نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم الهام پهلوانی نژاد را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌‌ها و دعوت نامه‌‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال ۸۷ و ۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11037431
آگهی تغییرات در شرکت بازرگانی رهاورد مهر بهشت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۰۶۴۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۸/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان محمود فضیلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و مجتبی همدانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و حسین سپهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقایان رسول رضایی جوچی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و رحمت الله رازی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمود فضیلی نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر‌عامل، آقای حسین سپهری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثبات مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11206959
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه ساز سپاهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره۲۵۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۸۳۳۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۸۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: محمود فضیلی‌نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد نائب الصدریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمید کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11282522
آگهی تصمیمات در شرکت ریسندگی ناهید اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۱۹۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقای محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رسول رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید آرش امامی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر‌عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیر‌عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۴/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11476498
آگهی تصمیمات در شرکت معدن آرا تجهیز پاسارگاد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۳۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۴۰۴۰۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان محمود فضیلی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و جواد کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بشیر رضا کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل خارج از اعضاء و امیر کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۲ـ آقایان احسان آقا داوودی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و فرزاد آزمند به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۸/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11539421
آگهی تغییرات در شرکت توسعه تجارت سپاهان مهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۵۱۱و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان محمود فضیلی نژاد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محسن رحیم زاده خراسانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و هومان پیکری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهبود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمود فضیلی نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هومان پیکری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن رحیم زاده را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال xxx۷ و xxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11602617
آگهی تغییرات شرکت ایما بتن سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۳۲۸
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان محمود فضیلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و سیدعلی حکمت منش بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و مجتبی همدانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و خانم محبوبه براتی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای رحمت اله رازی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمود فضیلی نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدعلی حکمت منش را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی همدانی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11636349
آگهی تغییرات در شرکت معدن ماکو اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۸۸۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳ و بنمایندگی آقای محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و امیررضا فتحیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خداقلی قهرمانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال و محبوبه براتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مجتبی همدانی به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمود فضیلی نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره، خداقلی قهرمانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیررضا فتحیان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11666021
آگهی تغییرات در موسسه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حجتیه اصفهان شماره ثبت ۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۳۴۰۱
بموجب نامه شماره ۱۷/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۳۰/۹/۹۱ فرماندهی انتظامی استان اصفهان و برابر صورت جلسات هیئت امنا و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۰ آقای محمود فضیلی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس، آقای مجید تباشیری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس، آقای محمد رضا کجانی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل، آقای غلامحسین امیدیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت قائم مقام مدیرعامل، آقای رحیم اخوان مقدم کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت منشی، آقای علی رجالی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت خزانه دار، آقای مهدی اذانی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و رضا حاجی رستم کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۰۱ و مجتبی نصر اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان علی اولیا پناه کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سید مصطفی موسوی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق با دو امضا از سه امضا رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، خزانه دار که امضا مدیرعامل ثابت می‌باشد و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس و با مهر موسسه معتبر است. اساسنامه جدید مشتمل بر سه فصل و ۴۲ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۰/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825492
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری صنعت اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۶۹۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۹ و ۲۹/۸/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ با توجه به استعفای آقایان پرویز اخوان، جواد کریمی و حسن چلونگر از عضویت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محمود فضیلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و محمدرضا طاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و رضا حاج رستم بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به جای آنها جایگزین اصلی هیئت مدیره و آقای مسعود رئیس زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و پرویز اخوان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت باقی‌مانده انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای امیر کریمی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای رحیم آذربایجانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محمدی نسب خارج از سهامداران را بسمت مدیر‌عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر‌عامل به اتفاق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۰/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات