مجید کیانی

آقای مجید کیانی

کد ملی 128089xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
79
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14822390
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ امیر اسداله خسروی راد کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیات مدیره، سیدمحسن صفوی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و مجید کیانی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره متفقاً، یا دو عضو هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره میباشد. همچنین هیات مدیره ۷ بند از ماده ۴۰ اساسنامه شامل بندهای یک ؛ چهار؛ هفت؛ سیزده؛ چهارده؛ پانزده و شانزده که جزء اختیارات هیات مدیره می باشد را نیز به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14822411
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - امیر اسداله خسروی راد کدملی xxxxxxxxx۹، سیدمحسن صفوی کدملی xxxxxxxxx۱ و مجید کیانی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا فتاحی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۱/xxx۸ به تصویب مجمع رسید. - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14791618
آگهی تغییرات شرکت بهین باطری باراد نیزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲- آقایان حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳- صورتهای مالی سال ۹۷ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274563
آگهی تغییرات شرکت کاسپین باطری صفاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۰۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب کلیه اعضا قرار گرفت. حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189229
آگهی تغییرات شرکت جی پلاست پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۷۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. آقایان امیر اسداله خسروی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمد حسین گل شیرازی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و منصور تاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان حمید رضا فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ و مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168567
آگهی تغییرات شرکت بهین باطری باراد نیزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ آقایان حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ ـ صورتهای مالی سال ۹۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040957
آگهی تصمیمات شرکت اک. تک تکنولوژی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۷۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۱۱. ۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای سیداکبر موسوی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران)، آقای محسن عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیر اسداله خسروی راد با کد ملی xxxxxxxxx۹ نایب رئیس هیئت مدیره و خانم‌ها لاله نجبایی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و فرنوش گل شیرازی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید کیانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و استفاده از حسابهای ثابت و جاری با امضای مدیرعامل به همراه رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره یا سه عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745360
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ آقای امیر اسداله خسروی راد به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمحسن صفوی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مجید کیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره متفقا یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. هیئت مدیره ۷ بند از ماده ۴۰ اساسنامه شامل بندهای یک؛ چهار؛ هفت؛ سیزده؛ چهارده؛ پانزده و شانزده که جزء اختیارات هیئت مدیره می‌باشد را نیز به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745406
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر اسداله خسروی راد به کدملی xxxxxxxxx۹، آقای سیدمحسن صفوی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجید کیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx۱۶ بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱/۹۶ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647931
آگهی تغییرات شرکت کاسپین باطری صفاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۰۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷، شرکت انرژی گستر سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸، شرکت توان باطری نخستین بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. وزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586552
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سرمایه کار آفرین اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۷۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب شد. * آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. * روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584613
آگهی تغییرات شرکت جی پلاست پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۷۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. آقایان حمید رضا فتاحی کدملی xxxxxxxxx۲ و مجید کیانی کدملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564776
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد نیزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب شد. * آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. * روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486591
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ آقای امیر اسداله خسروی راد با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیات مدیره و آقای سید محسن صفوی باکد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و خانم مهناز اکلیلی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت رافع کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مجید کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و شرکت GFM. FZ. CO به کدفراگیر xxxxxxxxx۳ با نمایندگی آقای سید وحید مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۷) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره متفقا؛ یا دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره است و هیات مدیره ۷ بند از ماده ۴۰ اساسنامه شامل بندهای یک؛ چهار؛ هفت؛ سیزده؛ چهارده؛ پانزده و شانزده که جزء اختیارات هیات مدیره می‌باشد را نیز به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105386
آگهی تصمیمات شرکت اک. تک تکنولوژی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۷۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۹۵. ۰۵. ۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۹۴. ۱۲. ۲۹ به تصویب رسید. ۲. خانم لاله نجبایی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای امیر اسداله خسروی راد با کدملی xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت مدیره، آقای مجید کیانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و استفاده از حسابهای ثابت و جاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو عضو هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت و نامه‌های مالی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105387
آگهی تصمیمات شرکت رافع کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۴۰۸۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۹۵. ۰۸. ۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۹۴. ۱۲. ۲۹ به تصویب رسید. ۲. آقای حسن معروف به مجتبی گل شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود گل شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت GFM. FZ. CO به سمت نائب رئیس هیهت مدیره و خانم گلنوش گل شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه عقود و قراردادها و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت و استفاده از حساب‌های ثابت و جاری با امضاء منفرد مدیرعامل یا امضاء منفرد نائب رئیس هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا " و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای هر یم از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید کیانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13099632
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شماره ثبت xxx۱۸ وآقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020665
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: – شرکت رافع کیش به نمایندگی آقای سید مصطفی زین الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره – مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان به نمایندگی آقای پرویز احمدی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره – شرکت تلاشگران مهر آزاد به نمایندگی آقای محمد رضا توسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره – شرکت جی اف ام اف ضد کو به نمایندگی آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره – آقای مسعود گلشیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مجید رضوی قدس کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مدیر عامل معتبرخواهد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020667
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: – شرکت رافع کیش به نمایندگی آقای سید مصطفی زین الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ – مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان به نمایندگی آقای پرویز احمدی کدملی xxxxxxxxx۲ – شرکت تلاشگران مهر آزاد به نمایندگی آقای محمد رضا توسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ – شرکت جی اف ام اف ضد کو به نمایندگی آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ – آقای مسعود گلشیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988968
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر اسداله خسروی راد کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سید محسن صفوی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و خانم مهناز اکلیلی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای مجید کیانی کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضای مدیر عامل و یک عضو هیات مدیره متفقا یا دو عضو هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیر عامل مجری مصوبات هیأت مدیره است. هیأت مدیره ۷ بند از ماده ۴۰ اساسنامه شامل بندهای یک؛ چهار؛ هفت؛ سیزده؛ چهارده؛ پانزده و شانزده که جزء اختیارات هیأت مدیره می‌باشد را به مدیر عامل شرکت تفویض اختیار نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972496
آگهی تغییرات شرکت سیناصدرآسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۶۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۴ تصویب گردید. آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966984
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سرمایه کار آفرین اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۷۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ تصویب شد. آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12957176
آگهی تغییرات شرکت جی پلاست پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۷۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب کلیه اعضاء رسید. حمید رضا فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ و مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968912
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد نیزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای حمیدرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714728
آگهی تصمیمات شرکت رافع کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۴۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴، موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید کیانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674292
آگهی تصمیمات شرکت اک. تک تکنولوژی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۷۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای امیر اسداله خسروی راد با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای مجید کیانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی آقا جان با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و استفاده از حسابهای ثابت و جاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو عضو هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت و نامه‌های مالی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674293
آگهی تصمیمات شرکت رافع کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۴۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲. آقای حمیدرضا فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید کیانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668327
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و مجید کیانی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12589553
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري فني و مهندسي زردكوه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید کیانی فرزند حسین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه شرکت برای مدت یکسال دیگر انتخاب گردید. محل تصفیه شرکت در حال تصفیه: اصفهان خیابان نظر غربی کوی خداوردی پلاک ۶ با کدپستی xxxxxxxxx۱ اعلام گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیر تصفیه و مهر شرکت معتبر است. روزنامه محلی زردکوه و کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12437480
آگهی تغییرات شرکت سیناصدرآسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۶۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369447
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد نیزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۱۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای حمیدرضا فتاحی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369701
آگهی تغییرات شرکت کاسپین باطری صفاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۰۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ موسسه امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12350140
آگهی تغییرات شرکت جی پلاست پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۰۱۴ وشناسه‌ملی۱۰۸۴۰۰۹۷۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۴/۰۴/۳۰ آقایان حمید رضا فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ و مجید کیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ به تصویب کلیه اعضاء رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375956
آگهی تصمیمات شرکت اک . تک تکنولوژی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۴۷۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ.خانم لاله نجبائی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره،آقای امیر اسداله خسروی راد با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید کیانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و استفاده از حسابهای ثابت و جاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو عضو هیئت مدیره متفقاً و مهر شرکت و نامه های مالی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ مؤسسه حسابرسی دقیق آزما تراز با کد ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و حمید رضا فتاحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید..
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309912
آگهی تغییرات شرکت سرمایه کار آفرین اسپادانا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۲۱۶۵ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۵۲۷۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۴ آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب کلیه اعضا قرار گرفت . روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285912
آگهی تغییرات شرکت توان باطری نخستین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۶۸ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۱۲۴۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید کیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای علی فضیلتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد جواد پورمشیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۰۵/۰۷/xxx۵ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286018
آگهی تغییرات شرکت توان باطری نخستین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۶۸ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۱۲۴۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی فضیلتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد جواد پورمشیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای حمید خواجه ارزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ را خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۰۵/۰۷/xxx۵ انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. در ضمن هیات مدیره ۶ بند از بندهای ماده ۴۰ اساسنامه شامل بندهای یک ، هفت، سیزده ، چهارده ، پانزده و شانزده را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12193981
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت توان باطری نخستین با نمایندگی آقای مجید کیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.کلیه اسناد و اوراق بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره یا دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12193989
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت توان باطری نخستین به نمایندگی آقای مجید کیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755799
آگهی تغییرات شرکت کاسپین باطری صفاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۰۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای اکبر بنائیان مفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸، شرکت انرژی گستر سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای عبدالعلی جعفری رامیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توان باطری نخستین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای بهرام مالکی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725630
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی زردکوه سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۶۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۶۸۰۰۳۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید کیانی فرزند حسین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه شرکت برای مدت یکسال دیگر انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیر تصفیه و مهر شرکت معتبر است. آدرس شرکت در حال تصفیه: اصفهان خیابان نظر غربی کوی خداوردی پلاک ۶ اعلام گردید.کدپستی xxxxxxxxx۱ روزنامه محلی زردکوه و کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743589
آگهی تغییرات شرکت توان باطری نخستین با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۵۲۵ ثبت شده به شماره ۶۶۸
به موجب نامه شماره ۹۲/۹۳/ت مورخ ۲۴/۷/۹۳ شرکت منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۳ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ آقایان علی فضیلتی با کدملی xxxxxxxxx۸ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و مجید کیانی با کدملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم مهناز اکلیلی با کدملی xxxxxxxxx۴ و با کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۴ و مهدی صولتی با کدملی xxxxxxxxx۵ با کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند.
۵ـ هیئت مدیره آقای علی فضیلتی را به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید کیانی را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهناز اکلیلی را به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید خواجه ارزانی با کدملی xxxxxxxxx۹ و با کدپستی xxxxxxxxx۶ را از خارج به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ کفیل ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659160
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
هیئت مدیره از بین خود آقای امیر اسداله خسروی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ را بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توان باطری نخستین با نمایندگی آقای مجید کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ را بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب نمود. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. کلیه اسناد و اوراق بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659194
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امیر اسدا... خسروی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت توان باطری نخستین به نمایندگی آقای مجید کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638044
آگهی تغییرات در شرکت جی پلاست پارسیان شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۷۴۴۶ (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۳۳۶
بموجب نامه شماره xxx/ج مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ ـ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی xxx۲ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ ـ آقایان حمیدرضا فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۳ و مجید کیانی با کدملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596973
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان سهامی‌‌‌خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توان باطری نخستین به نمایندگی آقای مجید کیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای مرتضی بارانیان کثیر به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رییس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1596974
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان سهامی‌‌‌خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توان باطری نخستین با نمایندگی آقای مجید کیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مرتضی بارانیان کثیر به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ را به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب نمود. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. کلیه اسناد و اوراق بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره یا دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸رییس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592113
آگهی تغییرات شرکت نما برزن اسپادان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۱۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رییس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1373886
آگهی تغییرات شرکت نما برزن اسپادان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۱۵۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمد حسین گلشیرازی کد ملی xxxxxxxxx۳ و حمید رضا فتاحی کد ملی xxxxxxxxx۲ و داریوش سپهر کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای مجید کیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ رئیس اداره ثبت شرکت های تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358635
آگهی تغییرات در شرکت جی پلاست پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۳۶ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۷۴۶۶
بموجب نامه شماره xxx۲۴/ج مورخ ۹/۱۱/۹۲ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۲ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ ـ آقایان محمد حسین گلشیرازی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و امیر اسداله خسروی راد با کد ملی xxxxxxxxx۹ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد خسرویان با کد ملی xxxxxxxxx۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۶ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند
۲ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ ـ آقایان حمید رضا فتاحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۳ و مجید کیانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده اند
۴ـ هیئت مدیره آقای امیر اسداله خسروی راد را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین گلشیرازی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد خسرویان را بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1226370
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری فنی مهندسی زرد کوه (در حال تصفیه) سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۵۷ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۵۰۳۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ آقای مجید کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد اوراق بهادار باامضا مدیر تصفیه و مهر شرکت معتبر است.
۲ـ روزنامه محلی زرد کوه و کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ مرکز تصفیه در اصفهان خیابان نظر غربی کوی خداوردی پلاک ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ واقع می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201498
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: راهیابی صنعت و فولاد بنمایندگی امیر اسدالله خسروی راد کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالعلی جعفری رامیانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور تاکی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و توان باطری بنمایندگی مجید کیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ و مرتضی بارانیان کثیر کد ملی xxxxxxxxx۵ و سید محمد مهدی زین الدین کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا دو عضو هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد، روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. ماده ۳۱ اصلاحی: هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج یا هفت نفر می باشد که از بین سهامداران انتخاب می شوند و هر کدام بتنهایی یا تماما توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده قابل عزل می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۷/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166899
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴ و ۴/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ آقای علی محمد سهرابی کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن صفوی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام پرورش کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و آقای محسن مشکاتی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای بهرام پرورش کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای مجید کیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت صنایع نساجی همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. همچنین اختیاراتی بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۲ به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ـ سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1120037
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کاسپین باطری صفاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۹۳۱ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۰۹۶۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰، مجید کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983076
آگهی تغییرات در شرکت توان باطری نخستین سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۲۵
بموجب نامه شماره xxx/۹۱/ت مورخ ۳/۱۱/xxx۱ شرکت منضم به صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۲/۱۱/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ هیئت مدیره از بین خود آقای علی فضیلتی کد ملی xxxxxxxxx۸ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ را بسمت نایب رئیس و آقای مجید کیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ را بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 918552
آگهی تغییرات در شرکت توان باطری نخستین شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۲۵ (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۶۸
بموجب نامه شماره xxx/۹۱/ت مورخ ۶/۸/۹۱ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه علمکرد و حساب های سود و زیان سال مالی ۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ آقایان عبدالعلی جعفری رامیانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مجید کیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی فضیلتی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا شیبانی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۵ـ هیئت مدیره آقای مجید کیانی را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی فضیلتی را بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند. و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ هیئت مدیره ۷ بند از بندهای ماده ۴۰ اساسنامه شامل بندهای یک، چهار، هفت، سیزده، چهارده، پانزده و شانزده را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9830475
آگهی تغییرات در شرکت توان باطری نخستین شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۲۵ (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۶۸
بموجب نامه شماره xxx/۹۱/ت مورخ ۶/۸/۹۱ شرکت منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد.

۱ـ ترازنامه علمکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۹۰ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ آقایان عبدالعلی جعفری رامیانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مجید کیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی فضیلتی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا شیبانی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۵ـ هیئت مدیره آقای مجید کیانی را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی فضیلتی را بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند. و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۶ـ هیئت مدیره ۷ بند از بندهای ماده ۴۰ اساسنامه شامل بندهای یک، چهار، هفت،‌ سیزده، چهارده، پانزده و شانزده را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود.

رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854493
آگهی تصمیمات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۶/۹۱ صورت های مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ تصویب شد. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و مجید کیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670902
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی الیاف بن جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۱۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۳۹۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای محمدعلی رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن شعر بافیون با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم شهناز رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، اعظم رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و یاسمن محسن زاده کرمانی با کد ملی xxxxxxxxx۸۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای دو نفر از سه امضای اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. موسسه اذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ مجید کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه جام جم جهت درج آگهی های شرکت انتخاب و تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670903
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی به‌نسج سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۵۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۱۸۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای محمدعلی رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم شهناز رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن شعربافیون با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مهناز محسن زاده کرمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ مریم رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. موسسه اذرین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و آقای مجید کیانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه جام جم جهت درج آگهی های شرکت انتخاب و تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9990983
آگهی تغییرات در شرکت انرژی گستر سپاهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۶۶۱۸ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۹۱
بموجب نامه شماره xxx۳/الف مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد.

۱ـ آقایان مسعود گلشیرازی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و اکبر بنائیان با کد ملی xxxxxxxxx۸ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم مهناز اکلیلی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و با کدپستی xxxxxxxxx۷ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌‌اند.

۲ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای مجید کیانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ فرزند حسین را بترتیب بسم بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند.

۴ـ هیئت مدیره آقای مسعود گلشیرازی را بسمت رئیس و آقای اکبر بنائیان را بسمت نایب رئیس و خانم مهناز اکلیلی را بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10374887
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت راهیابی صنعت و فولاد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۸۸۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10473303
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۷۷۲۷ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۸۲
به موجب نامه شماره xxxxxx/ س مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ شرکت منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۸۹ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد وحسابهای سود و زیان سال مالی ۸۸ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ آقایان محمدحسین گلشیرازی با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سید محسن صفوی با کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و امیر اسدا … خسروی راد با کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای مجید کیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ۵ هیئت مدیره آقای محمدحسین گلشیرازی را به سمت رئیس و آقای سید محسن صفوی را به سمت نائب رئیس و آقای امیر اسدالله خسروی راد را به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یک عضو متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971775
آگهی تغییرات در شرکت راه گستر نخستین سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۱۵۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۱۵۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان جمشید طائبی بنمایدگی از شرکت سرمایه‌گذاری فنی مهندسی زرد‌کوه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و رضا گلشیرازی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و حمیدرضا فتاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و مجید کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای رضا گلشیرازی را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا فتاحی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید طائبی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری فنی مهندسی زرد‌کوه را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10528912
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۶/xxx۹ که در تاریخ ۲۳/۸/xxx۹ واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسید و موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس آقای مجید کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 481356

آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد
(سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۹
و بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۸/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ صورتهای مالی سال ۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آذرین حساب بشماره ثبت xxx۲ اصفهان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل باتفاق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10666203
آگهی تصمیمات شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۶/۹۱ صورت های مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ تصویب شد. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و مجید کیانی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10726356
آگهی تصمیمات در شرکت سیمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴ و ۱۶/۵/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای علیمحمد سهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد رومی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام پرورش به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن صفوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx و آقای مجید کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنایع نساجی همدانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد

۲ـ سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10744326
آگهی تغییرات در شرکت توان باطری نخستین با شناسه ملی ۱۰۲۶۱۰۲۴۲۵ (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۶۶۸
به‌موجب نامه شماره xxx/۹۰/ت مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد.

۱ـ آقایان مجید کیانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی فضیلتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.

۲ـ هیات مدیره آقای مهدی خوروش را بسمت رئیس هیات مدیره و آقای عبدالعلی جعفری رامیانی را بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهرام مالکی‌پور را بسمت عضو هیات مدیره و آقای مجید کیانی را بسمت عضو هیات مدیره آقای علی فضیلتی را بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار با امضاء مدیر عامل و یک عضو و یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10854835
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی الیاف بن جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۱۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۳۹۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای محمدعلی رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن شعر بافیون با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم شهناز رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، اعظم رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و یاسمن محسن زاده کرمانی با کد ملی xxxxxxxxx۸۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای دو نفر از سه امضای اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه اذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ مجید کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10900170
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد سهامی خاص بشماره ثبت ۸۶۸۹ و بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۳/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان مسعود گلشیرازی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و پرویز احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی زین الدین بشماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد.

۲ـ قسمت اول بند ۳‌ـ ۳ ماده ۲۳ و قسمت سوم بند ۳‌ـ۳ و قسمت هفتم بند ۳‌ـ۳ ماده ۲۳ اساسنامه و دریافت مطالبات تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری تعیین میزان استهلاک‌ها براساس مصوبه هیئت مدیره تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت و سود و زیان انجام معاملات و پرداخت هزینه‌ها براساس آیین نامه معاملاتی مصوب هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی آذرین حساب بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

کفیل ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11123463
آگهی تغییرات در شرکت به نسج سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۱۸۵
طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱) آقایان و خانم‌ها محمد علی رجالی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و حسن شعربافیون بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کد پستی xxxxxxxxx۳ و شهناز رجالی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و اعظم رجالی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و یاسمن محسن زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و مجید کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲) هیئت مدیره از بین خود آقای محمد علی رجالی را بسمت رئیس هیئت مدیره،‌ خانم شهناز رجالی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن شعربافیون را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً‌ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳) روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴) صورتهای مالی سال ۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150279
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی به‌نسج سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۵۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۱۸۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای محمدعلی رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم شهناز رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن شعربافیون با کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مهناز محسن زاده کرمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ مریم رجالی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه اذرین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و آقای مجید کیانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11213891
آگهی تغییرات در شرکت توان باطری نخستین با شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۲۵ ثبت شده به شماره ۶۸۸
به موجب نامه شماره xxx/۸۹/ت مورخ ۴/۱۲/xxx۹ شرکت منظم به صورتجلسات مجمع‌عمومی عادی مورخ ۲۲/۸/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر میگردد

۱ـ ترازنامه و عملکرد و حساب‌های سود و زیان سال مالی xxx۸ مطرح و موردتصویب مجمع قرار گرفت

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

۳ـ موسسه حسابرسی آذرین حساب با شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۸ و آقای مجید کیانی با کدملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده‌اند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11273741
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پارت پاسارگاد(سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۸۶۸۹ و بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۰۵۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۸/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ صورتهای مالی سال ۸۹ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آذرین حساب بشماره ثبت xxx۲ اصفهان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل باتفاق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11475803
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت به نسج سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۱۸۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و آقای مجید کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ تکمیل گردید..

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11693147
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولیدی الیاف بن جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۳۹۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و آقای مجید کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصل و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ تکمیل گردید..

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11894126
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی الیاف بن جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۶۱۷و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۳۹۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان و خانمها محمد علی رجالی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و حسن شعربافیون بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شهناز رجالی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و اعظم رجالی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و یاسمن محسن زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و مجید کیانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمد علی رجالی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن شعربافیون را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شهناز رجالی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ صورتهای مالی سال ۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11895718
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۳۲۰۸۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۳۱۳
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخ ۲۲/۵/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ شرکت نامبرده به تصویب رسید و موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و مجید کیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس و بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۶/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات