سارا برادران شکوهی

سارا برادران شکوهی

کد ملی 007945xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
6
آگهی‌ها

شرکت های سارا برادران شکوهی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سارا برادران شکوهی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13668161
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال xxx۵ به تصویب رسید. - اعضای هیئت مدیره (برای مدت ۲ سال) به شرح ذیل انتخاب گردیده‌اند: –آقای علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ – خانم سارا برادران شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ – خانم هما حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ – خانم رویا حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ – خانم شبنم شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668167
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: – خانم سارا برادران شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ رییس هیئت مدیره –آقای علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره – خانم هما حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره – خانم رویا حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره – خانم شبنم شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد و مدارک تعهدآورتجاری، قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات با امضا نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری با امضا رییس هیئت مدیره و یا نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161431
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سارا برادران شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ رییس هیئت مدیره و آقای علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و خانم هما حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و خانم رویا حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و خانم شبنم شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره انتخاب ردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و مدارک تعهدآور تجاری، قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات با امضا نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری با امضا رییس هیئت مدیره و یا نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082450
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سارا برادران شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و هما حسنی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و رویا حسنی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و شبنم شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941720
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و سارا برادران شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و هما حسنی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و رویا حسنی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و شبنم شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763953
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ xxx۳/۱۲/۲۹ و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند آقای علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سارا برادران شکوهی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خاانم رویا حسنی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم شبنم شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مدارک تعهدآور تجاری، قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری با امضا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات