پویا پارسا

آقای پویا پارسا

کد ملی 007937xxxx
گراف ارتباطات
16
شرکت‌ها
62
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14941452
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 236417 و شناسه ملی 10102773384
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پویا پارسا به شماره ملی 0079372635 و آقای بهزاد نادعلیان به شماره ملی 0078048745 به نمایندگی از شرکت پارس تابلو پویا با شناسه ملی 10320348142 و آقای سید غیاث الدین طاهری به شماره ملی 4559783586 به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی 10100911408. پ980919515686509 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14941462
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 236417 و شناسه ملی 10102773384
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 28/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد نادعلیان به کد ملی 0078048745 به نمایندگی از شرکت پارس تابلو پویا شناسه ملی 10320348142 به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای پویا پارسا به کد ملی 0079372635 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای سید غیاث الدین طاهری به کد ملی 4559783586 به نمایندگی از شرکت پارس تابلوشناسه ملی10100911408 به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی علی اکبری به کد ملی 2031645048 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیأت مدیره ) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار تعهد آور شرکت، از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء متفقا مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا متفقا 2 نفر ازاعضا هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب ایشان با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980919545384501 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14895996
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوین ابر دانش رسانا در تاریخ 21/08/1398 به شماره ثبت 549993 به شناسه ملی 14008758318 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: 1. انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز در کلیه زمینه های اقتصادی اعم از صادرات و واردات، ایجاد هر گونه فروشگاه و نمایشگاه در خصوص هر نوع کالای تجاری و خدماتی در داخل و خارج از کشور تجهیزات و راه اندازی شرکتها و کارخانجات صنعتی و تولیدی و خدماتی احداث نیروگاه های تولید برق و فعالیت در زمینه های مرتبط با آن مهندسی تامین کالا و اجرا خرید کارخانجات و شرکتهای صنعتی و تولیدی و خدماتی ارائه خدمات مشاوره و مهندسی به سایر حوزه ها مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای شرکت خرید سهام شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در رابطه با انجام موضوع فعالیت شرکت. پس از اخذ مجوزهای مربوطه. شرکت در مناقصه ها و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و بانکهای داخلی و خارجی سرمایه گذاری اجرا خرید و فروش و انجام کلیه خدمات در حوزه های مختلف از داخل و خارج کشور انجام کلیه فعالیتهای پیمانی و پیمانکاری مشارکت و اخذ نمایندگی فعالیت تحت لیسانس با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تولید و ساخت تجهیزات مورد استفاده در شبکه توزیع برق از جمله کلید، پست برق، تابلو برق، ترانسفورماتور، دکل های انتقال برق، تیر سیمانی و کلیدهای محدود کننده جریان با تکنولوژی ابر رسانا با رویکرد دانش بنیان پس از اخذ مجوزهای مربوطه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد ـ اندیشه، خیابان شهید محمدحسین علی اکبری، خیابان شهید محمدعلی نقدی، پلاک 11، طبقه سوم، واحد 6 کدپستی 1576646117 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 10000 سهم 1000 ریالی تعداد 10000 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 221/ص1253/98 مورخ 07/07/1398 نزد بانک بانک پاسارگاد شعبه سلیمان خاطر با کد 221 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مهدی فردمنش به شماره ملی 0040083731و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال پارس تابلو به شناسه ملی 10100911408 و به نمایندگی پویا پارسا به شماره ملی 0079372635 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال پارس تابلو پویا به شناسه ملی 10320348142 و به نمایندگی علیرضا فاضلی به شماره ملی 0017668115و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال عصر سرمایه داران پویا به شناسه ملی 14008142611 و به نمایندگی عباس ربانیان به شماره ملی 0011704454و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدایمان میرزائی به شماره ملی 4723363106و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: گروه الف: شرکت پارس تابلو به نمایندگی آقای پویا پارسا، شرکت عصر سرمایه داران پویا به نمایندگی آقای عباس ربانیان، شرکت پارس تابلو پویا به نمایندگی آقای علیرضا فاضلی گروه ب: آقای مهدی فردمنش، آقای سیدایمان میرزائی کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرادادها عقود اسلامی با امضا مشترک یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب به همراه مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی جلالیان به شماره ملی 0014586746 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای ارسلان حکمتی به شماره ملی 1651861498 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ980821998590830  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14864032
آگهی تغییرات شرکت عصر سرمایه داران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 537603 و شناسه ملی 14008142611
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 01/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ربانیان با کد ملی 0011704454 به نمایندگی از شرکت بازرگانی سودا آریا شناسه ملی به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای پویا پارسا به کد ملی 0079372635 به نمایندگی از شرکت پارس تابلو شناسه ملی 10100911408 به سمت رئیس هیأت مدیره آقای آرش نادعلیان به کد ملی 0052348245 به نمایندگی از شرکت پارس تابلو پویا شناسه ملی 10320348142 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ980730753870365 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14804084
آگهی تغییرات شرکت عصر سرمایه داران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۴۲۶۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای آرش نادعلیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فیروزه اخباری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سودا آریا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس ربانیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد ، اوراق بهادار تعهد آور شرکت ، از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی و در غیاب ایشان با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آدرس شرکت به: آدرس جدید: استان تهران شهرستان تهران _ بخش مرکزی شهر تهران _ محله عباس آباد _ اندیشه خیابان شهید محمد حسین علی اکبری خیابان شهید محمد علی نقدی _ پلاک ۱۱ طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۰ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14784403
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ مسعود پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ـ سید غیاث الدین طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ حسین احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره بعنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14784085
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا پارسا با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مبنا بهینه سازان نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ ـ آقای پیروز درخشی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کرمان تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ـ آقای منصور سعیدی با کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تهران پادنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ انتخاب شدند. آقای منصور سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۷بعنوان نائب رئیس هیات مدیره ـ آقای محمد تقی گل بابائی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقایان مهرداد مستقیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ ، پویا پارسا با کدملی xxxxxxxxx۵ ، پیروز درخشی با کدملی xxxxxxxxx۷ و امین رضوان پور با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهداور رسمی و یا مالی اعم از چک، سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14573486
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آرش نادعلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو پویا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدغیاث الدین طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو صنعت ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . امضای کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیرههمراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14485139
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۳۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش نادعلیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سیما نظری به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد ، اوراق بهادار تعهد آور شرکت ، از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء متفقا ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب ایشان با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14485152
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای آرش نادعلیان بنمایندگی شرکت پارس تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای مسعود پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ آقای پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیما نظری بنمایندگی شرکت پارس تابلو پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم طاهره ایمن زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14473678
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عصر سرمایه داران پویا درتاریخ ۲۳/۱۱/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : - انجام فعالیت‌های تجاری و بازرگانی مجاز در کلیه زمینه‌های اقتصادی اعم از صادرات و واردات ، ایجاد هرگونه فروشگاه و نمایشگاه در خصوص هر نوع کالای تجاری و خدماتی در داخل و خارج از کشور تجهیزات و راه اندازی شرکتها و کارخانجات صنعتی و تولیدی و خدماتی احداث نیروگاه‌های تولید برق و فعالیت در زمینه‌های مرتبط با آن مهندسی تامین کالا و اجرا خرید کارخانجات و شرکتهای صنعتی و تولیدی و خدماتی ارائه خدمات مشاوره و مهندسی به سایر حوزه‌ها مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای شرکت خرید سهام شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در رابطه با انجام موضوع فعالیت شرکت . شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی داخلی و بانکهای داخلی و خارجی ، سرمایه گذاری ، اجرا ، خرید ، فروش و انجام کلیه خدمات در حوزه‌های مختلف از داخل و خارج کشور انجام کلیه فعالیتهای پیمانی و پیمانکاری مشارکت و اخذ نمایندگی فعالیت تحت لیسانس با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تولید و ساخت تجهیزات مورد استفاده در شبکه توزیع برق از جمله تیر سیمانی . سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر و بدون کسب توانایی انتخاب یا تعیین یک یا چند مدیر یا رکن اداره کننده‌ی شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر . سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد . سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گران بها ، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز در ایران یا سایر کشورها . سرمایه گذاری در سایر موارد از جمله دارایی‌های فیزیکی ، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی . سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها با هدف کسب انتفاع و با قصد کنترل عملیات شرکت . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، عباس آباد - اندیشه ، خیابان جهانتاب ، خیابان شهید محمدعلی نقدی ، پلاک ۱۶ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ص xxx ۹۶/۹۷ مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ نزد بانک بانک پاسارگاد شعبه سلیمان خاطر با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره پارس تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و به نمایندگی پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال بازرگانی سودا آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و به نمایندگی محمدمهدی کریمی کیاکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پارس تابلو پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و به نمایندگی آرش نادعلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا روشن نساز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم طاهره ایمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فاطمه خدادادی گیلوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14473733
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیما نظری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش نادعلیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین احمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو پویا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدغیاث الدین طاهری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو صنعت ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد ، اوراق بهادار تعهدآور از قبیل ( چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی ) که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262373
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سیما نظری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای آرش نادعلیان به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت پارس تابلو پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت پارس تابلو صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247301
آگهی تغییرات شرکت صنعت سازان انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۹۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۴۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجیدرضا سلطانی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل ـ آقای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای پیام باقری با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ خانم فاطمه کهتری حسن کیاده با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مبنا بهینه سازان نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای پویا پارسا با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مجیدرضا سلطانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ـ در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ـ در غیاب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746298
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا پارسا ک. م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سیما نظری ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم پونه پارسا به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاهای کلیه اوراق و اسناد تعهداور از قبیل (چک و سفته و برات و عقود اسلامی) باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732731
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سیما نظری با کدملی xxxxxxxxx۰، آقای آرش نادعلیان با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای پویا پارسا با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732742
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای آرش نادعلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی) با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588917
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات صنعتی فرانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۸۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵، عوض محمد پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تهران پادنا (سهامی خاص) بنمایندگی آقای پرویز ترحمی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ آقایان عباس شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۱ و ناصر برزکری آسایش به کدملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284395
آگهی تغییرات شرکت مبنا بهینه سازان نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهید مطهری - خیابان شهید محمدحسین علی اکبری - خیابان شهید محمدعلی نقدی - پلاک ۱۱ - طبقه چهارم - واحد ۷ - کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت آقای امیر انوری سخویدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس و عضو هیئت مدیره، آقای آرش نادعلیان به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت تهران پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای پیام باقری به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت پارس صنعت انتقال نیرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا غفوری فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت توان کهربا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سودا آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262751
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عوض محمد پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای آرش نادعلیان به شمارملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252121
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سیما نظری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عوض محمد پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم پونه پارسا به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی) با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246807
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عوض محمد پارسا با کد ملی xxxxxxxxx۳، آرش نادعلیان با کد ملی xxxxxxxxx۵ و پویا پارسا با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168051
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیدعلی کهفی قانع به کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و آقای عوض محمد پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیما نظری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم پونه پارسا به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی) با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاءهیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110060
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و خانم طاهره ایمن زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. آقایان مسعود پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵، پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ و آرش نادعلیان به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، خانم سیما نظری به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو پویا ک. م xxxxxxxxx۴۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب ضمنا آقایان: مسعود پارسا بسمت مدیرعامل، پویا پارسا بسمت رئیس هیئت مدیره و آرش نادعلیان بنمایندگی از شرکت پارس تابلو بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی) با امضاء متفق ۲ نفر از ۳ نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042136
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و خانم طاهره ایمن زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند خانمها سیما نظری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل ونایب رییس هیات مدیره وپونه پارسا به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیات مدیره وعضوهیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدندحق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی) با امضاء متفق ۲ نفر از ۳ نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995671
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آرش نادعلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745773
آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی صنایع برق صبا کار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جعفر محمد پور رودبارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پارس سوئیچ بورد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین طاهرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی مهرآباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی علیمرادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن نجاتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تامین تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم عصمت رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج ازسهامداران و اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراد دادها وعقود اسلامیبا امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل (متفقا) به همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697820
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر یاوری، به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ آقای یعقوب دارابی بروجنی، به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴. آقای حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت مبنابهینه سازان نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸. آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پارس تابلو پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. آقای جعفر جولا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳. آقای امیر انوری سخویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. آقای بهمن صالحی جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان مدیر عامل (شرکت خارج از اعضاء هیات مدیره) انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک، سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره باتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل معتبر است اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بند ۲ - استخدام و انتصاب و عزل کارکنان شرکت اعم از فنی، غیر فنی، دائمی، پیمانی، روزمزد و غیره بند ۷ - نمایندگی در مقابل اشخاص ثالث و کلیه موسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی با حق اختیار تام، تعهد، ظهرنویسی، پرداخت واخواست اوراق تجاری، خرید مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات و لوازم یدکی مورد احتیاج کارخانه‌ای شرکت و توسعه آنها و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی مجاز و یا صدور آنها و همچنین فروش موارد اولیه مازاد بر احتیاج و ضایعات مواد اولیه یا تولیدات و یا ماشین آلات بند ۸ - انجام، فسخ، اقاله، هرگونه معاملات قطعی، غیر قطعی که مستقیم و غیرمستقیم مربوط به موضوع و امور شرکت باشد، انجام تشریفات گمرکی، صدور کالا و سپردن تعهد ارزی بند ۹ - اقامه دعوا و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی، جزایی، اداری، انضباطی در مراجع قضایی، انتظامی در تمام مراحل با اختیار تام در مورد سازش و ارجاع موضوع به داوری و تعیین داور و کارشناس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12535170
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو صنعت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۶۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مسعود پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آرش نادعلیان به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره وخانم سیما نظری به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو پویا (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی) با امضاء متفق ۲ نفر از ۳ نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514998
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو پويا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و خانم طاهره ایمن زاده به کدملی xxxxxxxxx۵بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند خانمها سیما نظری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ونایب رییس هیات مدیره وپونه پارسا به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیات مدیره وعضوهیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدندحق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی) با امضاء متفق ۲ نفر از ۳ نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304142
آگهی تغییرات شرکت بهشت دماوند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۸۸۲۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۲۱۰۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین نادعلیان به کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء و سهامداران) بسمت مدیرعامل، عوض محمد پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم مهناز پارسا به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت به گزین دام سنگسرباشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی) با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304145
آگهی تغییرات شرکت بهشت دماوند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۸۸۲۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۲۱۰۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره ایمن زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا شاهسواری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای عوض محمد پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳، آقای پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵و خانم مهناز پارسا بنمایندگی از شرکت به گزین دام سنگسر سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101353
شرکت تولیدی بازرگانی تامین کالا پرشان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۱۸۸۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۷۸۹
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو پویا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ - پونه پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101356
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۴۴۹۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل پونه پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره هر یک به تنهایی ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086767
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان عباس ناصری به کدملی xxxxxxxxx۴، آرش نادعلیان به کدملیxxxxxxxxx۵، پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵، مسعود پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵و افشین اسکندری به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند که آقایان آرش نادعلیان بسمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره، عباس ناصری بسمت رئیس هئیت مدیره، مسعود پارسا بسمت نائب رئیس هئیت مدیره، پویا پارسا بسمت عضو هئیت مدیره و افشین اسکندری بسمت عضو هئیت مدیره تعیین و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12060950
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو صنعت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۶۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: عوض محمد پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳ وپویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت پارس تابلو پویا بنمایندگی خانم طاهره ایمن زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ سمت اعضا هیأت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: مسعود پارسا ش م xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل(خارج از سهامداران و اعضاء) عوض محمد پارسا بسمت رئیس هیئت مدیره پویا پارسا بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پارس تابلو پویابنمایندگی خانم طاهره ایمن زاده بسمت عضو هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات،قراردادها و عقود اسلامی) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735796
آگهی تغییرات شرکت تهران پادنا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۷۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ـ اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای پرویز ترحمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت پارس تابلوپویا به نمایندگی خانم سیما نظری به کدملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ـ آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی آبان حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424492
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۳۸۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
پویا پارسا با کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت صانیر با ش م xxxxxxxxx۲۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره
جمشید بردبار با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت الکترونیک افزار آزما با ش م xxxxxxxxx۷۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره رضا بختیاری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت صانیر انترناشیونال بعنوان عضو هیئت مدیره
سید حمید فتحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ش م xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره حمیدرضا صالحی سلمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت مبنا بهینه سازان نیرو با ش م xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی یا عادی و یا مالی اعم از چک، سفته، برات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق غیر مالی و بدون تعهد و همچنین احکام اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398844
آگهی تغییرات شرکت مبنا بهینه‌سازان نیرو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود پارسا با کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو صنعت با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به جای آقای حمیدرضا صالحی سلمی، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
آقای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت آزمایشگاههای صنایع برق با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به جای آقای مسعود حجت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
آقای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت ریاست هیئت مدیره
و آقای پویا پارسا با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413785
آگهی تغییرات شرکت پارس تابلو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و آقای مرتضی ادیبی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
آقایان عوض محمد پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳، عباس ناصری به کدملی xxxxxxxxx۴، پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵، مسعود پارسا به کد ملی xxxxxxxxx۵، افشین اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب که آقایان عوض محمدپارسا بسمت رئیس هیئت مدیره، عباس ناصری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آرش نادعلیان بسمت مدیرعامل انتخاب شدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249275
آگهی تغییرات شرکت بهشت دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۰۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم طاهره ایمن زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا شاهسواری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
آقایان عوض محمد پارسا به کدملی xxxxxxxxx۳۳ پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم مهناز پارسا به نمایندگی از شرکت به گزین دام سنگسر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249322
آگهی تغییرات شرکت بهشت دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۰۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمد کریمی (خارج از سهامداران و اعضا) کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عوض محمد پارسا کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، پویا پارسا کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهناز پارسا کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت به گزین دام سنگسر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل (چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی) با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206761
آگهی تغییرات شرکت پیشرو تجهیز پایا شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۲۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۳۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند:
بهزاد میرعربشاهی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پرویز ترحمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
ـ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و سایر اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086587
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی خوی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۵۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۴۶۲۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۲ هوشنگ قجر کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حامد شاهرخی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پویا پارسا کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صانیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و رضا موسوی زاهد کد ملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082963
آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی صنایع برق صبا کار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۸۴۵۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۴۲۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۲ محمدجعفر محمدپوررودبارکی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پارس سوئیچ بورد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین طاهرزاده کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنعتی مهرآباد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن نجاتیان کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تامین تابلو شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدمهدی علیمرادیان کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ایران سوئیچ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و پویا پارسا کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضوهیئت مدیره و محمد کتابچی کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند محل شرکت به خ جهان آرا خ ۲/۱۶ پلاک ۷۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و امضاء اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار شرکت و چکها و سفته ها و بروات و سایر اوراق و اسناد تجاری و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939160
آگهی تاسیس شرکت پویا داده پردازان مبنا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت ها در زمینه تعمیر و نگهداری سرویس و خدمات پشتیبانی فنی کلیه ماشینهای اداری رایانه خرید و فروش و صادرات و واردات آنها و کلیه امور مربوط به رایانه شامل طراحی نصب و راه اندازی شبکه اتوماسیون اداری و صنعتی و کلیه امور مربوط به سخت افزار و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی خصوصا قطعات یدکی و اقلام موردنیاز موضوع شرکت اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید مطهری بعد از تقاطع مفتح پ xxx ط دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/۹۱ص/xxx مورخ ۳۰/۹/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه سلیمان خاطر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای فرشاد عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای محمدرضا بصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای فرشاد عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای رضا روشن نساز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محمدمهدی کریمی کیاکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925132
آگهی تغییرات شرکت مبنا بهینه سازان نیرو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۹۵۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
شرکت آزمایشگاههای صنایع برق سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود حجت به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تهران پادنا سهامی خاص با نمایندگی آقای پویا پارسا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آریا ساتراپ سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد کتابچی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پارس تابلو صنعت سهامی خاص با نمایندگی خانم طاهره ایمن زاده به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توان کهربا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا غفوری فرد به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پویا پارسا به شماره ملیxxxxxxxxx۵ ( خارج ازاعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۳/۷/xxx۳.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره هـمراه با مـهرشرکت معتبرمیباشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضـای مـدیرعامل به تـنهایی هـمراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۲۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10222942
آگهی تغییرات شرکت مبنا بهینه سازان نیرو (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: شرکت آزمایشگاههای صنایع برق سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود حجت به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تهران پادنا سهامی خاص با نمایندگی آقای پویا پارسا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آریا ساتراپ سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد کتابچی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پارس تابلو صنعت سهامی خاص با نمایندگی خانم طاهره ایمن زاده به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توان کهربا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا غفوری فرد به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج ازاعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۷/xxx۳. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ ۲۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941212
آگهی تغییرات شرکت تهران پادنا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۷۴۵۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۷/۹/۹۱ و گواهی مالیاتی بشماره xxx۵۳ مورخ ۲۱/۹/۹۱ با توجه به نقل و انتقال سهام و خروج آقای عوض محمد پارسا از هیئت مدیره در نتیجه اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان پرویز ترحمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و پویا پارسا به کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت انباز پارس خرد شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای پویا پارسا و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۹/۹۱ آقای پرویز ترحمی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای پویا پارسا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت انباز پارس خرد با نمایندگی آقای پویا پارسا بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای پرویز ترحمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای پویا پارسا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10428951
آگهی تغییرات شرکت تهران پادنا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۷۴۵۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۷/۹/۹۱ و گواهی مالیاتی بشماره xxx۵۳ مورخ ۲۱/۹/۹۱ با توجه به نقل و انتقال سهام و خروج آقای عوض محمد پارسا از هیئت مدیره در نتیجه اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان پرویز ترحمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و پویا پارسا به کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت انباز پارس خرد شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای پویا پارسا و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۹/۹۱ آقای پرویز ترحمی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای پویا پارسا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت انباز پارس خرد با نمایندگی آقای پویا پارسا بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای پرویز ترحمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای پویا پارسا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852328
آگهی تغییرات شرکت انباز پارس خرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۴/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۸/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم پونه پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۱۴/۸/xxx۳
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم پونه پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره وخانم سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878593
آگهی تغییرات شرکت انباز پارس خرد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم طاهره ایمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای اوژن عسکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عوض محمد پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم پونه پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۴/۴/xxx۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عوض محمد پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم پونه پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۰۸/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545273
آگهی تغییرات شرکت انباز پارس خرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم طاهره ایمن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای اوژن عسکریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عوض محمد پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم پونه پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۴/۴/xxx۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عوض محمد پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم پونه پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۰۸/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604171
آگهی تغییرات شرکت پیشرو تجهیز پایا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۲۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۳۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای پرویز ترحمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای بهزاد میرعربشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۶/۱۰/xxx۱.
در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604174
آگهی تغییرات شرکت پیشرو تجهیز پایا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۲۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۳۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای پرویز ترحمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد میرعربشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد میرعربشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی چک ها و بروات و همچنین قراردادها با امضای مشترک پرویز ترحمی رئیس هیئت مدیره و بهزاد میرعربشاهی مدیرعامل همراه با مهر شرکت و ضمنا سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297834
آگهی تغییرات شرکت پیشرو تجهیز پایا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۳۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای پرویز ترحمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای بهزاد میرعربشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۶/۱۰/xxx۱. در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323952
آگهی تغییرات شرکت پیشرو تجهیز پایا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۳۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز ترحمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد میرعربشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد میرعربشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی چک‌ها و بروات و همچنین قراردادها با امضای مشترک پرویز ترحمی رئیس هیئت مدیره و بهزاد میرعربشاهی مدیرعامل همراه با مهر شرکت و ضمنا سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 391695

آگهی تغییرات در شرکت تجهیزات صنعتی فرانیر سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۲۸/۵/xxx۰ و ۲۶/۶/xxx۰ و ۹/۷/xxx۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:
۱ ـ حسابها و صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید
۲ ـ با توجه به خروج شرکت فولمن از شرکت آقای پویا پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به جای وی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شد و آقای بهزاد میر عربشاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن جلیل زاده حمیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
۳ ـ هیئت مدیره از بین خود عوض محمد پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ را بسمت رئیس، پرویز ترحمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تهران پادنا بشماره ملی xxxxxxxxx۵۷ را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاپور رهبری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ را بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است
۴ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است
۵ ـ ماده ۵ اصلاحی اساسنامه مرکز اصلی شرکت به شهرستان یزد شهر صنعی خضرآباد خیابان دهم جنب کارخانه تهران پادنا منتقل شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۸/۹۰ تکمیل گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ مسئول ثبت شرکت های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11252590
آگهی تغییرات شرکت مبنا بهینه‌سازان نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۵۸۴و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود حجت بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت آزمایشگاههای صنعت برق ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا صالحی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کرمان تابلو سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر حیدری‌نسب بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت پارس تابلو سهامی خاص با نمایندگی آقای عوض محمد پارسا بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توان کهر با سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا غفوری‌فرد بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای پوریا پارسا به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۷/۴/۹۱.

در تاریخ ۹/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11425087
آگهی تاسیس شرکت پویا داده پردازان مبنا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌ها در زمینه تعمیر و نگهداری سرویس و خدمات پشتیبانی فنی کلیه ماشینهای اداری رایانه خرید و فروش و صادرات و واردات آنها و کلیه امور مربوط به رایانه شامل طراحی نصب و راه‌اندازی شبکه اتوماسیون اداری و صنعتی و کلیه امور مربوط به سخت‌افزار و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی خصوصا قطعات یدکی و اقلام موردنیاز موضوع شرکت اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید مطهری بعد از تقاطع مفتح پ xxx ط دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/۹۱ص/xxx مورخ ۳۰/۹/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه سلیمان خاطر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای فرشاد عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای محمدرضا بصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای فرشاد عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت در و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای رضا روشن‌نساز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محمدمهدی کریمی‌کیاکلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11823548
آگهی تغییرات شرکت انباز پارس خردسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۴۹۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۱۴۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۸/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم پونه پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۱۴/۸/xxx۳

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم پونه پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره وخانم سیما نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11924543
آگهی تغییرات در شرکت تجهیزات صنعتی فرانیر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۸۲۵۸
برابر صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۲۸/۵/xxx۰ و ۲۶/۶/xxx۰ و ۹/۷/xxx۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱‌ـ حسابها و صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید

۲ ـ با توجه به خروج شرکت فولمن از شرکت آقای پویا پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به جای وی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شد و آقای بهزاد میر عربشاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای محسن جلیل‌زاده حمیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند

۳‌ـ هیئت مدیره از بین خود عوض محمد پارسا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ را بسمت رئیس، پرویز ترحمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تهران پادنا بشماره ملی xxxxxxxxx۵۷ را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاپور رهبری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ را بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است

۴‌ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است

۵‌ـ ماده ۵ اصلاحی اساسنامه مرکز اصلی شرکت به شهرستان یزد شهر صنعی خضرآباد خیابان دهم جنب کارخانه تهران پادنا منتقل شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۸/۹۰ تکمیل گردید

مسئول ثبت شرکت‌های نجف‌آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات