محمد وطن دوست

آقای محمد وطن دوست

کد ملی 007929xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
133
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14638153
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان حسابرس بازرس اصلی و آقای امید بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : - آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ – شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم باکد ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638165
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وگروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند - آقای سید مهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) ابقاء گردید - کلیه چکها - بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638284
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای عباس عباسی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638296
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای مهدی سردار با کدملی xxxxxxxxx۷ را بعنوان مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب نمودند . - کلیه چکها - بروات و اسناد تعهد آور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14634699
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . ب ) موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . ج ) روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . د ) ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14635388
آگهی تغییرات شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدحسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14635393
آگهی تغییرات شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین پوردرویش محمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند آقای حسام محمد زهی با کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل تعیین گردید . کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت بادو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14635406
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14635422
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره همگی به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند . آقای فرزاد منظوری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردید . کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دوامضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14635518
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای احمد شادان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14635528
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شادان با کدملی xxxxxxxxx۷ را بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند . آقای حیدر شادان با کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14632858
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ را به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب نمودند . هیئت مدیره خارج از اعضاء آقای محمود زین العابدینی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ابقاء نمودند . قرار شد کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14632890
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت . ۲. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای محمود زین العابدینی با کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ وعباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ۴. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633025
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای عبدالزهراء وطن دوست بعنوان رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ همگی بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند . خانم فتانه دانش با شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل ابقاء گردید . ب ) کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور درشرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633046
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ همگی بعنوان اعضای هیئت مدیره و خانم فتانه دانش با شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردید . ب ) موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ وشماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمزه شیرالی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ج ) روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . د ) ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633124
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل می‌باشد : آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ گروه صنعتی پلیمر بوشهربه شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ و همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . هیئت مدیره خارج از اعضاء آقای محمد حسن دهقانی کرهء با کدملی xxxxxxxxx۷ را به سمت مدیرعامل جدید انتخاب نمودند . قرارشد کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633130
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل می‌باشد : آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمربوشهربا شماره ثبت xxx باشناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره و خارج از اعضاء آقای محمد حسن دهقانی کرهء با کدملی xxxxxxxxx۷ را به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ وشماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . تراز نامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633209
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل می‌باشد : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد حسین پوردرویش محمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره و خارج از اعضاء هیئت سیده ساحل فرهی بوشهری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند . . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ترازنامه و عملکرد سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630295
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . - ترازنامه و صورت‌های مالی xxx۷ به تصویب رسید . - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630305
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی به شماره xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی به شماره xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند - کلیه چکها – بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630662
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630687
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند آقای علیرضا گنجه با کدملی به شماره xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردید - کلیه چکها - بروات و اسناد تعهد آور درشرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14627590
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وآقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14627598
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل وشرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست با کد ملی xxxxxx۶ xxx بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه چکها بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14626469
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ، محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای سیدحسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . ب ) موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . ج ) روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . د ) تراز نامه و عملکرد سال مالی xxx۷ شرکت مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14626474
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی شماره xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی به شماره xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدحسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند . ب ) قرار شد کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از چهار امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14582346
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : ۱. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ - آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ - آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی سردار با کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14582353
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ - آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ - آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای مهدی سردار با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب گردیدند . - کلیه چکها - بروات و اسناد تعهد آور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14437591
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای کریم دوست محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ( خارج از هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بوشهر مسواک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره و دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358845
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ را به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمود زین العابدینی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. -کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344709
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272320
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ وگروه صنعتی پلیمر بوشهربا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسن دهقانی کرهء با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۷/xxx۹ انتخاب گردیدند ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272325
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند ۰ آقای علیرضا گنجه با کدملی به شماره xxxxxxxxx۸ را خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید قرارشد کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور درشرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251195
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت حصیر بافی الغدیر با شناسه xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وگروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. خانم فاطمه شمس با کدملی xxxxxxxxx۱را بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک ، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249350
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شادان با کدملی xxxxxxxxx۷را بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب نمودند. آقای حیدر شادان با کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل ابقاء نمودند کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249357
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم باکدملی شماره xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی به شماره xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدحسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند. ب) کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از چهار امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249359
آگهی تغییرات شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین پوردرویش محمدی باکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسام محمد زهی با کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل ابقاء گردیدند. کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت بادو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249367
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و همگی بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای فرزاد منظوری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل جدید خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردید. ب) کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دوامضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249392
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردید ـ آقای محمد دریگان با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردید ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247104
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت بهداشت ماروس باشناسهxxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وگروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردیدند ـ اعضاء هیئت مدیره خارج از هیئت مدیره آقای سید مهران صدربا کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردید ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247120
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۸ گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردیدند. هیئت مدیره خارج از اعضاء آقای مرتضی کاوسی با کد ملی xxxxxxxxx۵ را به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردیدند ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهد آور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247128
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت هوورراش باشناسه xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمدکاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آرام صید بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردیدند ـ خانم مهروش محمد زهی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردید ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء دونفر ازسه نفر اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244978
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی به شماره xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی به شماره xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و همگی را بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب نمودند. ب) کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244997
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردید ـ آقای حمزه شیرالی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردید ـ . کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک ، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245000
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل و شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملیxxxxxx۶ xxxبعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242548
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست بعنوان رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره کد ملی xxxxxxxxx۸ گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ همگی بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. خانم فتانه دانش با شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل ابقاء گردید. و کلیه چکها _ بروات و اسناد تعهد آور درشرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14241845
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: _ آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۸ وآقای یاسر انصاری به سمت مدیرعامل با کد ملی xxxxxxxxx۵ وآقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردیدند _ کلیه چکها _ بروات و اسناد تعهد آور در شرکت با دو امضا از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159360
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برایمدت دو سال انتخاب گردیدند: -آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ – سید جعفر حسینی ناظر با کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ -موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159563
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. تراز نامه سود و زیان و عملکرد سال مالی xxx۶ شرکت مورد تصویب قرار گرفت . ۲. شرکت حصیر بافی الغدیر با شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶- شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ وگروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . ۴. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ وبه شماره ثبت xxx۱۱به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156969
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمربوشهربا شماره ثبت xxx باشناسه xxxxxxxxx۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ وشماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156998
آگهی تغییرات شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. ۲. آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای محمد حسین پوردرویش محمدی باکدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157003
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ (با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲) و محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14155662
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۶ شرکت مورد تصویب قرارگرفت ۲. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ـ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسهxxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی محمد کاظم زرین قلم باکدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای سیدمهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضاء بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ۴. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای امید بحری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153420
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶، گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ و احمد شادان با کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153497
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت هوورراش با شماره ثبت xxx۲۳ باشناسه xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶و شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهربه شماره ثبت xxx۶ با شناسه xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی اقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت آرام صید بوشهر با شماره ثبت xxx۷ با شناسه xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ـ آقای حمزه شیرالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153511
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153525
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمزه شیرالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14151010
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و عملکرد سال مالیxxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. ۲. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۸و محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳وشماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14147932
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بشرح ذیل می باشد: ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. اعضای هیات مدیره بشرح ذیل می باشد: ۲. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ ـ یاسر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ و همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۰ ۳. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۴. آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ را بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14147962
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ وشماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردد ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای حمزه شیرالی با کدملی xxxxxxxxx۹ ـ تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143976
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بشرح ذیل میباشد: ۱ ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. ۲. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملیxxxxxxxxx۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی باکدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و خارج از اعضاء هیئت سیده ساحل فرهی بوشهری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل انتخاب نمودند. ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142370
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه سود و زیان و عملکرد سال مالی xxx۶ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملیxxxxxxxxx۶ ـ آقای محمد وطن دوست با کدملیxxxxxxxxx۲ ـ آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ اعضاء هیئت انتخاب گردیدند. ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14139863
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۶ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶، محمد کاظم زرین قلم با کدملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای سیدحسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند. ۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836753
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیت مدیره تعیین گردیدند. آقای فرزاد منظوری با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دوامضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713637
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بوشهر مسواک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره - سعید مقدم کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره - عباس عباسی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و کریم دوست محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدماتمالی آگاه نگر حسابداران رسمی (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳) و آرمان گتویی زاده (شماره ملی xxxxxxxxx۶) بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای سه نفر از اعضای هیات مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676296
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند خانم فتانه دانش با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهداور درشرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647972
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی به شماره xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی به شماره xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردید کلیه چکها بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647996
آگهی تغییرات شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین پوردرویش محمدی باکد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسام محمد زهی با کد ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه چکها بروات و اسناد تعهد آور شرکت بادو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586760
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۵ شرکت مورد تصویب قرارگرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ (با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲) و محمدکاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر با کد ملی xxxxxxxxx۵ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586765
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره خارج از اعضاء آقای محمد دریگان با کد ملی xxxxxxxxx۹ را در پست مدیرعاملی انتخاب نمودند. قرارشد کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد ۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586781
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای سیدجعفر حسینی ناظر با کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند آقای علیرضا گنجه با کد ملی به شماره xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور درشرکت با دو امضا ازچهار امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580482
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ - موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580495
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم باکدملی شماره xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی به شماره xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید حسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردید - کلیه چکها – بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از چهار امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580508
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شادان با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند آقای حیدر شادان با کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیر عامل انتخاب گردید. - کلیه چکها - بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580522
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. - خانم فرناز شاپوری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. - کلیه چکها - بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577828
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند آقای سید مهران صدربا کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575305
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمزه شیرالی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575573
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت حصیر بافی الغدیر با شناسه xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند خانم فاطمه شمس با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575615
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ یاسر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۵ محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575628
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای یاسر انصاری به سمت مدیرعامل با کدملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575680
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمزه شیرالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت هوورراش باشناسه xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی اقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت آرام صید بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575713
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست با کدملی xxxxxx۶ xxx به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575750
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت هوورراش باشناسه xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آرام صید بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید خانم مهروش محمد زهی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء دونفر ازسه ن فر اعضاء هیئت مدیره همراه بامه رشرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573104
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573115
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574094
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیت مدیره تعیین گردیدند آقای بهرام عبدالغفاری با کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردید کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دوامضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574099
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی , آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت بهداشت ماروس باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568415
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای امید بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت بهداشت ماروس باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568435
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سیدجعفر حسینی ناظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568479
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست بعنوان رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره xxxxxxxxx۸ گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید هاشم روحانی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور درشرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568491
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568540
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمزه شیرالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560496
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ و محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمربوشهر باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکد ملی xxxxxxxxx۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560516
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت حصیر بافی الغدیر با شناسه xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ وگروه صنعتی پلیمر بوشهربا شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560528
آگهی تغییرات شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت.. آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای محمد حسین پوردرویش محمدی باکد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید مهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560668
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560686
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ و احمد شادان با کد ملی xxxxxxxxx۷ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550558
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540288
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی xxx۵ شرکت مورد تصویب قرارگرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین کردید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ وشماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534396
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۰ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ اعضاء هیئت انتخاب شدند. ترازنامه سود و زیان سال مالی xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480175
آگهی تغییرات شرکت زیستاب جلبک لیان جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۲۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی منصوری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم مژده شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی پلیمر سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای عباس جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خانم فاطمه جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم سمیه زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خانم زهرا مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای امین قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480185
آگهی تغییرات شرکت زیستاب جلبک لیان جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۲۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد وطن دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرگت گروه صنعتی پلیمر سهامی خاص باشناسه xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای عباس جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خانم سمیه زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره خانم فاطمه جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره خانم زهرا مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره آقای امین قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و کلیه قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق ونامه‌های اداری با امضای محمد وطن دوست (رئیس هیأت مدیره) و آقای عباس جمالی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق ونامه‌های اداری با امضای محمد وطن دوست (رئیس هیأت مدیره) یا آقای عباس جمالی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437676
آگهی تغییرات شرکت همتا وصال تجارت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۶۲۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۱۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهر تهران خیابان شهید بهشتی خیابان اندیشه پلاک ۷۲ طبقه ۴ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای محمد وطن دوست به کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم علیاء محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حیدر کریمی پور شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به xxxxxxxxx ریال افزایش داد. وصال خاتمیان شماره ملی: xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای حیدر کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه خانم وصال خاتمیان شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد وطن دوست به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه خانم علیاء محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303520
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره به شرح ذیل میباشد: آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید قرارشد کلیه چکها بروات و اسناد تعهد آور در شرکت با دو امضا از پنج امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091278
آگهی تغییرات شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای محمد حسین پوردرویش محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988896
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. تراز نامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمربوشهربا شماره ثبت xxx باشناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکد ملی xxxxxxxxx۲ همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989041
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده پویان بهشاد در تاریخ ۰۶/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی خدمات شهری در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بوشهر خیابان مدرس کوچه پاسداران سمت راست پلاک ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۳۲/۰۵ مورخ ۲۶/۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه بوشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: مهروش محمدزهی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و لیث کریمی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آزاده جمالی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسام محمدزهی ببشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل همگی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای محمد وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره و حسام محمدزهی به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای حسام محمدزهی بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بازرس اصلی و علی البدل: خانم/آقای رضا نیک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای/خانم ساره بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980360
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرارگرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم باکدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای امید بحری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980625
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان حمزه شیرالی با کدملی xxxxxxxxx۹ و سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرسین اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980631
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم باکدملی شماره xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی به شماره xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدحسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند. ب کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973291
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای حمزه شیرالی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973293
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست بعنوان رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره xxxxxxxxx۸ گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ همگی بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سیدهاشم روحانی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل ابقاء گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور درشرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967607
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره وگروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره هیئت مدیره خانم فاطمه شمس با کدملی xxxxxxxxx۱ را بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره ابقاء نمودند. ب کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967611
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره خارج از اعضاء آقای مهرداد رایانی با کدملی xxxxxxxxx۰ را در پست مدیرعاملی ابقاء نمودند. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967612
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ (با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲) و محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959728
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ – محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین کردید. ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴. ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959730
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره هیئت مدیره آقای حمزه شیرالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ از سهامداران شرکت را بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند. ب - کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952752
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گونی بافی تهران شفق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وشرکت حصیر بافی الغدیر بوشهر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960210
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: گونی بافی تهران شفق با نمایندگی لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی و حصیربافی الغدیر بوشهر بانمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهداشت ماروس با نمایندگی محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - عضو اصلی و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل - کلیه چکها - برات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12469249
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم دوست محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید مقدم کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای لیث کریمی پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور وعقود اسلامی با امضاء مشترک سه نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402262
آگهی تغییرات شرکت تكثير و پرورش ميگو مند بوشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر با کد ملی xxxxxxxxx۵ بازرس علی البدلبرای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی محمد وطندوست به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402274
آگهی تغییرات شرکت تكثير و پرورش ميگو مند بوشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبتxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای مهرداد رایانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387530
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي پليمر بوشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدحسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12373027
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمزه شیرالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12373034
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید هاشم روحانی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور درشرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359782
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۴۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بانمایندگی محمد وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای امید بحری با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349529
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۷۴ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه سود و زیان و عملکرد سال مالی xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با نمایندگی آقای محمد وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۲بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345774
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی‌خاص و‌شناسه‌ملی۱۰۸۲۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۴/۰۵/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی xxx۳ شرکت مورد تصویب قرارگرفت . اعضا هیأت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند : . آقایان عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به نمایندگی آقای محمد وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۲بعنوان اعضاء هیئت مدیره . روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین کردید. . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386759
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۸۲۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۴/۰۵/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی xxx۳ شرکت مورد تصویب قرارگرفت . اعضا هیأت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند : . آقایان عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به نمایندگی آقای محمد وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۲بعنوان اعضاء هیئت مدیره . روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین کردید. . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328356
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۰۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۸ گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبتxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با شماره ملیxxxxxxxxx۲ خانم فرناز شاپوری با کد ملی xxxxxxxxx۱ را به سمت مدیرعامل خارج از اعضاءانتخاب گردید. ۲ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهد آور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328360
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۰۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. ۴ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: گروه صنعتی پلیمر بوشهر بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320873
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۷۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند آقایان عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ ، محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با نمایندگی آقای محمد وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و عملکرد سال مالی ۹۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11532107
آگهی تأسیس شرکت مجموعه رستورانهای رویا پارس لیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۳/۰۶/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۳/۰۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات و خرید و فروش و مونتاژ و بسته‌بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی و مواد غذایی و بهداشتی و آرایشی و لوازم خانگی و ساختمانی و سخت‌افزار رایانه و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی، تهیه و توزیع و بسته‌بندی انواع شیرینی‌جات ایرانی و فرنگی و راه‌اندازی و مدیریت رستوران و فروشگاههای تهیه و طبخ و توزیع موادغذایی و شیرینی‌جات، افتتاح شعب در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصه‌ و مزایده‌ و نمایشگاههای داخلی و خارجی. اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات ارزی و ریالی دولتی و خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران شهرک غرب/ بلوار فرحزادی/ روبروی اریکه ایرانیان/ کوچه عباس اناری/ مجتمع تجاری آریا/ طبقه پنجم‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۸

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۲ ریال منقسم به یکصد و بیست سهمxxx/xxx ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۴ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۱ مورخ۲۷/۰۵/xxx۰ نزد بانک کارآفرین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمد وطن‌دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای هاشم طهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای لیث کریمی‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵‌ـ خانم مهتاب عراقیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵‌ـ ۵‌ـ خانم فاطمه زرین‌قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶‌ـ ۵‌‌ـ خانم مهتاب عراقیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضاء۲ نفر از۵ نفر اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای علا ظاهری‌دزفولی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ خانم زهرا شاکر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات