علی احمدی نیری

علی احمدی نیری

کد ملی 007903xxxx
گراف ارتباطات
43
شرکت‌ها
99
آگهی‌ها

شرکت های علی احمدی نیری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی احمدی نیری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
عمارت گستران میکائیل
عمارت گستران میکائیل
سامان آذین آسیا
سامان آذین آسیا
عضو هییت مدیره
ابتکار آفرینان امین
ابتکار آفرینان امین
نایب رییس هییت مدیره
پویا زر ساز
پویا زر ساز
عضو هییت مدیره
پویا زرکان آق دره
پویا زرکان آق دره
عضو هییت مدیره
فرآوری پویا زرکان آق دره
فرآوری پویا زرکان آق دره
عضو هییت مدیره
استحصال مواد معدنی تخت سلیمان
استحصال مواد معدنی تخت سلیمان
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
رییس هییت مدیره
ریخته گری آلیاژ زرین آریا
ریخته گری آلیاژ زرین آریا
رییس هییت مدیره
تابان کیش
تابان کیش
نایب رییس هییت مدیره
کاوان کیش
کاوان کیش
نایب رییس هییت مدیره
فراچین
فراچین
عضو هییت مدیره
پیشگامان امین قشم
پیشگامان امین قشم
نایب رییس هییت مدیره
بهینه سازان قشم
بهینه سازان قشم
نایب رییس هییت مدیره
ترابری کیمیاگستر قشم
ترابری کیمیاگستر قشم
نایب رییس هییت مدیره
کوشش آذین قشم
کوشش آذین قشم
نایب رییس هییت مدیره
توسعه فراچین قشم
توسعه فراچین قشم
رییس هییت مدیره
فرا آذین البرز
فرا آذین البرز
نایب رییس
کیان امین پارس
کیان امین پارس
نایب رییس
مهر خاوران الوند
مهر خاوران الوند
عضو هییت مدیره
پیمان آفرینان امین
پیمان آفرینان امین
نایب رییس
سینا گستر زرین
سینا گستر زرین
نایب رییس
معدنی زرکن تفتان
معدنی زرکن تفتان
رییس هییت مدیره
سپهر سرافراز آسیا
سپهر سرافراز آسیا
نایب رییس هییت مدیره
نوآوران سهند آسیا
نوآوران سهند آسیا
پیمان آفرینان آسیا
پیمان آفرینان آسیا
عضو هییت مدیره
پیمان آذین آسیا
پیمان آذین آسیا
اعضا هییت مدیره
آجر سفالین صبا مهر
آجر سفالین صبا مهر
عمارت اقلیم میکائیل
عمارت اقلیم میکائیل
نایب رییس هییت مدیره
لذت خوش زندگی میکائیل
لذت خوش زندگی میکائیل
مبین متین آسیا
مبین متین آسیا
فرا اندیشان نیک فرجام قشم
فرا اندیشان نیک فرجام قشم
عضو هییت مدیره
تولید مواد اولیه آلومینیوم
تولید مواد اولیه آلومینیوم
رییس هییت مدیره
صنعتی آراسته معدن
صنعتی آراسته معدن
رییس هییت مدیره
باما
باما
رییس هییت مدیره
ذوب روی اصفهان
ذوب روی اصفهان
رییس هییت مدیره
تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب
تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب
معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد
معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد
طلای ایران
طلای ایران
رییس هییت مدیره
سرزمین جلگه های آسمانی
سرزمین جلگه های آسمانی
سوژمیران
سوژمیران
نیک اندیشان قشم
نیک اندیشان قشم
نایب رییس هییت مدیره
سپهر اندیشان قشم
سپهر اندیشان قشم
نایب رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14884999
آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 100 و شناسه ملی 10862043289
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علی احمدی نیری به کدملی 0079030882 بنمایندگی از طرف شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) به شناسه ملی 10100250643 و شماره ثبت 4627 به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای عباس احمدی نیری به کدملی 0533347300 بنمایندگی از طرف شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (سهامی خاص) به شناسه ملی 14003663747 بشماره ثبت 403 به عنوان عضو هیات مدیره و آقای لطفعلی دشمه بنمایندگی از طرف شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی 10861503629 وشماره ثبت 819 به عنوان نایب رئیس هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای عباس احمدی با کدملی 0533347300 برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. 3 ـ کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، بروات ، و غیره به امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980814115410692  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14833012
آگهی تغییرات شرکت عمارت اقلیم میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۴۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ وبه نمایندگی آقای علی احمدی نیری به کدملیxxxxxxxxx۲به سمت رییس هیئت مدیره،شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ وبه نمایندگی آقای بهنام بابایی راوندی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره،آقای سیدکیوان نبی پور به کدملی xxxxxxxxx۰به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره،آقای حمیدرضا حسن لی به کدملیxxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی شروین صارمی کدملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قردادها، اوراق بهادار و تعهد آور، چکها و سفته ها با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری به استثنای موارد فوق، با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14833018
آگهی تغییرات شرکت عمارت اقلیم میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۴۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم(سهامی خاص)بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای بهنام بابایی راوندی کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹به نمایندگی آقای علی احمدی نیری کدملی xxxxxxxxx۲، شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای شروین صارمی با کدملی xxxxxxxxx۱، آقای سید کیوان نبی پور با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا حسن لی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه، صورت سود و زیان وصورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۷ به تصویب مجمع رسید. آقای هادی حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانشار ابرار جهت درج آگهی های قانونی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14838576
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت 900 و شناسه ملی 10861394189
گهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت 900 وشناسه ملی 10861394189 برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ 1398/03/07 شرکت مزبور به واصله مورخ 1398/06/30 که در تاریخ 1398/07/09 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1-صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29 به تصویب رسید. 2-آقایان مصطفی عرب عامری و سید محسن مصطفوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب گردیدند. 3-روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4-آقایان عباس احمدی نیری به شماره ملی 0533347300 به سمت رئیس هیأت مدیره ، علی احمدی نیری به شماره ملی 0079030882به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ، جمشید احمدی نیری به شماره ملی 0050942441 به سمت عضو هیأت مدیره و احمد ترابی به شماره ملی 0450394883 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5-کلیه اسناد ، قراردادها ، اوراق بهادار و تعهدآور ، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 6-اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده 40 اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره می باشد. ش980715592241281  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14837925
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت 811 و شناسه ملی 10861393914
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ 1398/03/09 شرکت مزبور به واصله مورخ 24/06/98 که در تاریخ 1398/07/06 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1 ـ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی 0533347300 به سمت رئیس هیأت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی 0079030882 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی 0066545048 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها باامضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده 14 اساسنامه براساس مصوبات هیأت مدیره می باشد. 4 ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29 به تصویب رسید. 5 ـ آقایان مصطفی عرب عامری و سید محسن مصطفوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب گردیدند. 6 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980714136723571 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14838574
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت 1631 و شناسه ملی 10861511660
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ 98/03/23 شرکت مزبور به واصله مورخ 98/06/24 که در تاریخ 98/07/06 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1-صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29 به تصویب رسید. 2-آقایان مصطفی عرب عامری و سید محسن مصطفوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب گردیدند. 3-روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4-شرکتهای پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی 0533347300 به سمت رئیس هیأت مدیره، مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی 0079030882 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ، فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی خانم فاطمه پور شیوا به شماره ملی 2710124955 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5-کلیه اسناد ، قراردادها ، اوراق بهادار و تعهدآور ، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 6-اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده 14 اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره می باشد ش980715167661981  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14801756
آگهی تغییرات شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸
آگهی تغییرات شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیأت مدیره مورخ ۹۸/۰۳/۱۳ شرکت مزبور به واصله مورخ ۹۸/۰۵/۲۲ که در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۰ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۷/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۳ ـ آقایان مصطفی عرب عامری و سید محسن مصطفوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به xxx۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. ۴ ـ آقایان عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره، علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۶ ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره میباشد.  
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14801753
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیأت مدیره مورخ ۹۸/۰۳/۱۳ شرکت مزبور به واصله مورخ ۹۸/۰۵/۲۲ که در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۰ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۷/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۳ ـ آقایان مصطفی عرب عامری و سید محسن مصطفوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. ۴ ـ آقایان جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۶ ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیأت مدیره میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773453
آگهی تغییرات شرکت سرزمین جلگه های آسمانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۲۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت معدنی و فرآوری سرمه فیروز آباد با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶به عنوان رییس هیات مدیره ـ آقای حسن اسلامی قانع به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت باما (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره ـ آقای بهنام حسین زاده ظروفچی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سوژمیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو هیات مدیره ـ آقای محمد محمدخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تابان کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیات مدیره ـ آقای محمود بانشی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کاوان کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان عضو هیات مدیره ـ آقای حبیب عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، بروات، سفته ها و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. نامه های اداری و سایر مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۱۶ اساسنامه و به شرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمود: امورادای از هر قبیل ،انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه جهت تصویب هیات مدیره،تعیین و پرداخت حقوق ، تعیین آیین نامه های داخلی جهت تصویب هیات مدیره، پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات ،انتخاب و انتصاب کارمندان و کارگران،تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانک ها با تصویب هیات مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773872
آگهی تغییرات شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۳۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۹) به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کد ملی (xxxxxxxxx۰) به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۴۳)با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کد ملی (xxxxxxxxx۴) به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت پویا زر ساز (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۶۰) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی(xxxxxxxxx۲) به عنوان عضوهیأت مدیره و آقای محمد سالارزاده امیری با کد ملی (xxxxxxxxx۳) خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهد آور، چکها و سفته ها با امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ ۳ کلیه اختیارات هیأت مدیره مطابق ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۱۸، ۱۷، ۱۲، ۱۱، ۸، ۶و۲۰ ماده مزبور به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14755190
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رییس هیئت مدیره، ـ شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹به نمایندگی آقای مصطفی عرب مازار یزدی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره ـ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای شروین صارمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ کلیه اسناد، قردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو عضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری به استثنای موارد فوق، با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14755201
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علی احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای شروین صارمی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای مصطفی عرب مازار یزدی با کدملی xxxxxxxxx۴ ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید. آقای هادی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14730311
آگهی تغییرات شرکت باما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی احمدی نیری کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت صنعتی آراسته معدن ( سهامی خاص ) ( شناسه ملی xxxxxxxxx۰ ) به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای نصرا . . . کیانی راد ( کدملی xxxxxxxxx۵ ) بعنوان نماینده شرکت مبین متین آسیا ( سهامی خاص ) ( شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و حسین زاده ظروفچی ( کدملی xxxxxxxxx ) بعنوان نماینده شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر ( سهامی عام ) ( شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ) به سمت عضو هیأت مدیره و آقای حبیب عرب ( کدملی xxxxxxxxx۳ ) بعنوان نماینده شرکت پارس ایمن سهم ( سهامی عام ) ( شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ) به سمت عضو هیأت مدیره و آقای حسن اسلامی قانع ( کدملی xxxxxxxxx۸ ) بعنوان نماینده شرکت سوژمیران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ( سهامی خاص ) به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند . مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره بوده و تمامی قراردادها ، اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته به امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ضمنا هیأت مدیره به مدیریت مالی شرکت آقای محمدرضا یحیی آبادی با کد ملی شماره ۶ xxxxxx xxx جهت امضاء اسناد و اوراق بهادار ( شامل چک و سفته ) به همراه مدیرعامل و مهر شرکت تفویض اختیار نمود . حدود اختیارات مدیرعامل در اجرای بند الف ماده ۳۷ اساسنامه حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید . ۱ پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت و تغییر و یا اصلاح آن جهت تصویب هیأت مدیره . ۲ نصب و عزل کلیه ماموران ، کارکنان ( مدیران ، معاونین و کارکنان ) و مشاوران شرکت ، تعیین شغل تدوین و بازنگری چارت سازمانی و حقوق و دستمزد و افزایش‌های مربوطه و پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین شرایط استخدام ( قراردادی و رسمی ) و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی . ۳ پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آنها به هیأت مدیره جهت تصویب . ۴ پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر جهت تصویب هیأت مدیره . ۵ تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به همراه امضاء رئیس هیأت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء عضو هیأت مدیره . ۶ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و خدمات و کالا که مرتبط با موضوع شرکت باشد و با رعایت آئین نامه معاملات شرکت . ۷ واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی ) پس از اخذ تصویب هیأت مدیره و رعایت آئین نامه معاملات شرکت . ۸ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجر با رعایت آئین نامه معاملات شرکت . ۹ پیشنهاد به هیأت مدیره جهت تصویب به منظور به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها . ۱۰ پیشنهاد به هیأت مدیره جهت تصویب به منظور تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات رسمی . ۱۱ پیشنهاد جهت رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا به منظور تصویب هیأت مدیره . ۱۲ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده ، از طرف شرکت و به نام شرکت و ارائه گزارش در اولین جلسه هیأت مدیره . ۱۳ تنظیم صورت‌های مالی فصلی و سالانه و ارائه به هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در موعدهای قانونی . ۱۴ استخراج ماده معدنی از معادن در اختیار شرکت و انجام هرگونه اقدام جهت دستیابی به بودجه شرکت از لحاظ مقداری و ریالی با رعایت آئین نامه معاملات و ارائه گزارش ماهیانه به هیأت مدیره و اجراء مصوبات هیأت مدیره در این رابطه . ۱۵ اجراء مقررات و قوانین و تعامل با سازمان‌ها ، دیگر ارگان‌ها و ادارات ( از جمله صنایع و معادن ، دارایی ، تامین اجتماعی و . . . . ) و حفظ صرفه و صلاح شرکت و ارائه گزارش به هیأت مدیره و اجراء مصوبات مرتبط . ۱۶ تولید محصولات طبق برنامه و بودجه و ارائه گزارش ماهیانه به هیأت مدیره و اجراء مصوبات هیأت مدیره در این رابطه . ۱۷ اخذ تصمیم در رابطه با نحوه اکتشافات ، استخراج و تولید . ۱۸ اجراء مصوبات هیأت مدیره در رابطه با سیاست‌ها و خط مشی‌های تعیین شده . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14675620
آگهی تغییرات شرکت سوژمیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صدیقه قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره علی احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره محمدرضا آزادی با کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت باما به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، برات و امثالهم با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت صورت پذیرد . امضاء کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد_بود . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : تعیین وانتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل . پیشنهاد و تعیین مدیران فنی و بازرگانی و اداری و تعیین وظایف و حق الزحمه ایشان . نمایندگی شرکت نزد کلیه اشخاص و ادارات و مقامات و دادگاههای حقوقی و جزایی در کلیه مراحل نزد مقامات دولتی و غیردولتی ، کنسولگریها و بانکها و نزد شخصیت‌های حقوقی ایرانی و خارجی بدون استثناء . استخدام و اخراج کارمندان و کارگران و تعیین حقوق آنها . ه انجام تشریفات گمرکی . انجام امور پستی . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643804
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت باما ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۹۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای نصراله کیانی راد به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی آراسته معدن ( سهامی خاص ) xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن اسلامی قانع به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان ( سهامی خاص ) xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا یحیی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از گروه صنعتی و معدنی امیر ( سهامی عام ) xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای عبداله پیمان تیموری نیا به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تجاری بازرگانی مواد معدنی میناب ( سهامی خاص ) xxxxxxxxx۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات ، و عقود قرارداد‌های اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری منفردا " با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . همچنین اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید . نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی . پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری . دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات . انجام هرگونه معامله در رابطه با موضوع فعالیت شرکت بر اساس مفاد آئین نامه معاملات . صدور ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14570968
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۴۴۷
به استناد نامه شماره xxx۶۹/xxx مورخ ۲۸/۱۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت . اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می‌باشد : ۱ ) نام و شماره ثبت شرکت : شرکت ذوب روی اصفهان به شماره ثبت xxx ۲ ) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن : موضوع اصلی : اکتشاف ، تحقیقات زمین شناسی و متالوژی ، استخراج و بهره برداری از معادن سرب و روی باما اصفهان و فرآوری مواد اولیه و تولید شمش از سنگ معدنی و احداث کارخانه‌های مربوطه و توزیع و فروش محصولات و انجام خدمات مشاوره‌ای در کلیه امور مذکور موضوع فرعی : خرید و فروش سهام شرکت‌ها و مشارکت در شرکت‌های سهامی جدید التاسیس خواه به صورت پذیره نویسی یا خرید سهام شرکت‌های مذکور و بطور کلی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی . ۳ ) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی : استان اصفهان ، شهرستان فلاورجان ، بخش پیربکران ، دهستان گرکن شمالی ، روستا شرکت معدنی باما به کدپستی xxxxxxxxx۹ ۴ ) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نا محدود ۵ ) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده : xxx میلیارد ریال تماما " پرداخت شده ۶ ) سهام ممتاز : شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد ۷ ) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به طور کامل : شرکت باما سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی علی احمدی نیری فرزند عباس به شماره شناسنامه xxx۹۹ و شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی آراسته معدن سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی نصراله کیانی رادفرزند عبداله به شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی و معدنی امیر سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی محمدرضا یحیی آبادی فرزندعلیبه شناسنامه xxx۴ به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی عبداله پیمان تیموری نیا فرزند ذبیح اله به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی حسن اسلامی قانع فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه xxx۷ و کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۸ ) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی : در کلیه مجامع عمومی ، صاحبان سهام می‌تواند شخصا ، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی ، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند . هر سهامدار ، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت . تبصره : در صورت نقل و انتقال سهام ، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت : اعلامیه خرید سهام ، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام ، اصل ورقه سهام ، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی . ۹ ) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود ، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه ، پیش بینی تقسیم سود از اختیارات هیئت مدیره و تصویب میزان سود تقسیمی با رعایت مفاد قانون تجارت از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد . وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود . به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود . مجمع عمومی فوق العاده شرکت ، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد . گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن ، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند . این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود . تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد . مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت . هرگاه شرکت منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد . ۱۰ ) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است در تاریخ ۳۱/۶/xxx۷ به شرح زیر می‌باشد : مجموع بدهی‌های شرکت مبلغ xxxxxx میلیون ریال است که شامل بدهی‌های جاری جمعا به مبلغ xxxxxx میلیون ریال و بدهی‌های غیر جاری به مبلغ xxx۸ میلیون ریال می‌باشد . بدهی‌های احتمالی موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت جمعا به مبلغ xxx۶۶ میلیون ریال می‌باشد . ۱۱ ) روزنامه کثیرالانتشار شرکت : روزنامه اطلاعات ضمنا لیست کلیه اموال ، دیون و مطالبات شرکت و دو تراز مالی تصویب شده مربوط به سال‌های xxx۵ و xxx۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها جهت بازدید عموم موجود می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14543261
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی احمدی نیری کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت باما به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا یحیی آبادی با کدملی xxxxxxxxx۶ ( به نمایندگی از گروه صنعتی و معدنی امیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ) به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای نصراله کیانی راد با کدملی xxxxxxxxx۵ ( به نمایندگی از شرکت صنعتی آراسته معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ) بعنوان نایب رییس و حسن اسلامی قانع به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان به عنوان عضو هیات مدیره و عبداله پیمان تیموری نیا به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره . بری بقیه مدت تا تاریخ ۲۰/۰۲/xxx۸ انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات ، و عقود قراردادهای اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۳ و ۱۹ ماده ۵۰ اساسنامه تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14509514
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هادی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بجای مهران پتکچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت کوشش آذین قشم ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل می‌باشد : علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت کوشش آذین قشم ( سهامی خاص ) با نمایندگی هادی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره و شرکت کاوندگان قشم ( سهامی خاص ) با نمایندگی رضا عندلیب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اوراق بهادار وتعهدآور ، چکها و سفته‌ها با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی ، اسناد وقراردادها با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14507225
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان قشم ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۱۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان قشم ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۹۷ و هیات مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۳/۱۱/۹۷ که در تاریخ ۰۸/۱۲/۹۷ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است : ۱ آقایان عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره ، جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و خانم مریم ذاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ۲ کلیه اسناد ، قراردادها ، اوراق و تعهدآور ، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۳ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14433555
آگهی تغییرات شرکت سرزمین جلگه‌های آسمانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۲۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای حسن اسلامی قانع به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت باما با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رییس هیئت مدیره وآقای بهنام حسین زاده ظروفچی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سوژمیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیاوش داداشی گوکه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، بروات ، سفته‌ها و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . نامه‌های اداری و سایر مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات مدیر عامل به شرح ماده ۱۶ اساسنامه تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401218
آگهی تغییرات شرکت طلای ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۵۸۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان رییس هیات مدیره و آقای محمد رضا آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای سیاوش داداشی گوکه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای شاهین احمدی ماچیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ را خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل جدید برای ۲ سال آینده انتخاب نمودند. در اجرای مواد ۳۸ و ۴۱ اساسنامه، هیات مدیره اختیارات مندرج در بند های ۸،۱۶،۲۲،۲۳،۲۴ و۲۷ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363180
آگهی تغییرات شرکت معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۱۱۷۷۶
آگهی تغییرات شرکت معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- سمت اعضا هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای علی احمدی نیری به کد ملی xxxxxxxxx۲ رئیس هیئت مدیره و آقای فرشید اسماعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای بهنام حسین زاده ظروفچی به کد ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره

- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل، چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی به امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355851
آگهی تغییرات شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا خوشکلام با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و خانم شهرزاد شادپور با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک سفته بروات و عقود قراردادهای اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه ها و مکاتبات اداری منفردا با امضا مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱و۳و۶ و۱۱و۱۲و۱۷ ماده ۳۸ اساسنامه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14338490
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ علی احمدی نیری کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت باما به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۰/۲/xxx۸ انتخاب گردیدند و مابقی اعضاء کماکان در سمت های خود ابقاء گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور ـ چکها و سفته ها و بروات و سایر اوراق تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۳ و ۱۹ ماده ۵۰ اساسنامه تعیین میگردد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14297780
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۵۶۸
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۸/۰۷/۹۷ که در تاریخ ۰۵/۰۸/۹۷ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره، کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ ـ حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می باشد. ۴ ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ۵ ـ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی و آقای مصطفی عرب عامری به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ۶ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رویا زاهدنیا رئیس اداره ثبت شرکتها رونوشت:
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245406
آگهی تغییرات شرکت باما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی آراسته معدنxxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رییس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۳/xxx۸ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237344
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم رقیه پیچکا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237396
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس احمدی نیری ب ـه شماره ملی xxxxxxxxx۰ ب ـه سمت رئیس هیئت مدیره و آق ـای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232006
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بـه شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت بـه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند.کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232024
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) شرکت پیمان آفرینان امین(سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲)شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ۳) شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین علی زاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232031
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232034
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ _ جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ _ علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217868
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) xxxxxxxxx۹۸ شناسه ملی با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۳۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194745
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرآوری پویازرکان آق دره با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پویازرکان آق دره با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامعباس رکاب طلائی با کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اختیارات هیئت مدیره مطابق ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۲، ۱۱، ۸، ۶ ماده مزبور به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186096
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ـ اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه به استثناء بندهای (ت)، (ث) و (ر) آن می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182814
آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ آقای علی احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای لطفعلی دشمه کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت سامان آذین آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس احمدی نیری کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت ابتکار آفرینان امین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضوء هیئت مدیره انتخاب شدند ۲ـ آقای عباس احمدی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و اختیار اقدامات مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه به استثناء بندهای (ت) و (ث) و (ر) به ایشان تفویض گردید. ۳ـ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، و غیره به امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14161069
آگهی تغییرات شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۳۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای عباس احمدی نیری با کد ملی (xxxxxxxxx۰) بنمایندگی شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۹) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای لطفعلی دشمه با کد ملی (xxxxxxxxx۴) بنمایندگی شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۴۳) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی احمدی نیری با کد ملی(xxxxxxxxx۲) بنمایندگی شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۶) به عنوان عضوهیات مدیره و آقای حبیب عرب با کد ملی (xxxxxxxxx۳) خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ ۳ هیات مدیره کلیه اختیارات هیات مدیره مطابق ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۱۸،۱۷،۱۲،۱۱،۸،۶و۲۰ ماده مزبور به مدیرعامل تفویض نمود
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152706
آگهی تغییرات شرکت مبین متین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی احمدی نیری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدفرهنگ حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهنام بابائی راوندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود قراردادهای اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه ها و مکاتبات اداری منفرداً با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. هم چنین اختیارات مدیرعامل به اتفاق آرا به شرح ذیل تعیین گردید: ـ نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت. ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترخیص و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ـ پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ـ انجام هرگونه معامله در رابطه با موضوع فعالیت شرکت. ـ مرکز اصلی شرکت به آدرس تهران خیابان ولی عصر نرسیده به خیابان توانیر بن بست بخشندگان پلاک xxx۳ (ساختمان مدیکو) طبقه ششم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14045258
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آراسته معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بهینه سازان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کاوان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی سیدفرهنگ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان امین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل مطابق ماده ۳۷ اساسنامه، پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۳۳ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042244
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۲۰۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مهرخاوران الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره سید فرهنگ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهران پتکچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت فرا آذین البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040163
آگهی تغییرات شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷
آگهی تغییرات شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۱/۰۲/۹۷ که در تاریخ ۲۹/۰۲/۹۷ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ آقایان عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018063
آگهی تغییرات شرکت مبین متین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی احمدی نیری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدفرهنگ حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ترابری کیمیا گستر قشم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام بابائی راوندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کاوشگران یاران جوان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود قراردادهای اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری منفردا " با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تفویض اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترخیص و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از ان به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. انجام هرگونه معامله دررابطه با موضوع فعالیت شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013171
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک کوچه بی نام خیابان شهید برادران شریفی پلاک ۱۳ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهران پتکچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رضا عندلیب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی، اسناد و قراردادها با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13934937
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری آلیاژ زرین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم با نمایندگی آقای حمید نکوراد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش با نمایندگی آقای بهرام قادری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767572
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری لذت خوش زندگی میکائیل در تاریخ ۲۷/۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: اداره سالن‌های نمایش و برگزاری مراسم‌ها، جشن‌ها، کنفرانس، جشنواره، سمینارها، و همایش‌های ملی منظقه‌ای و بین المللی ارائه کلیه امور خدماتی نظافتی مربوط به برگزاری جشن‌ها و همایش‌ها از قبیل آذین بندی، طبخ غذا، سرویس دهی غذا انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر کالا و مرسولات و پیک موتوری طراحی و توسعه بازی‌های رایانه‌ای و سرگرمی انجام کلیه خدمات عمومی شامل تنظیفات اماکن و معابر خصوصی و عمومی و آبدارخانه، تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسه اعم از نظافت چی و آبدارجی، تعمیرکار نیروی فنی ارائه خدمات پشتیبانی اداری و دفتری ارائه خدمات خانگی (نظافت، طبخ غذا) نگهداری، محوطه سازی فضاهای سبز و باغبانی ارائه خدمات بازاریابی اینترنتی غیرهرمی و غیر شبکه‌ای در زمینه موضوع فعالیت موسسه شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ارائه خدمات مدیریت ساختمان‌های ادارای مسکونی تجاری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک کوچه بی نام خیابان شهید برادران شریفی پلاک ۱۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰. xxx. xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای بهزاد حاجی کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۴. xxx. xxx ریال سهم الشرکه خانم سحر احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده ۴. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای علی ممتازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای بهزاد حاجی کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سحر احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی ممتازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود بازرسین: مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سید محسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء رئیس هئیت مدیره مشترکا با یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هئیت مدیره به تنهایی همراه مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764247
آگهی تغییرات شرکت عمارت اقلیم میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۴۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۶/۰۸/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سحر احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه فراچین قشم به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای رضا عندلیب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حمیدرضا حسن لی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید کیوان نبی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای الباقی دوره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور، چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیات مدیره و متغیر آقایان علی احمدی نیری یا رضا عندلیب به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13659908
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ برابرصورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیات مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۹۶ شرکت مزبوربه واصله مورخ ۱۴/۰۵/۹۶ که درتاریخ ۲۵/۰۶/۹۶ ازلحاظ واریزهزینه‌های ثبتی وامضای ذیل دفاترثبت تکمیل گردیده است: ۱ - شرکتهای پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) بانمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، مهرخاوران الوند (سهامی خاص) بانمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، فراآذین البرز (سهامی خاص) بانمایندگی خانم فاطمه پورشیوا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضوهیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهاداروتعهدآور، چکهاوسفته هاباامضای دونفرازاعضای هیات مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی باامضای مدیرعامل یایکی ازاعضای هیات مدیره به همراه مهرشرکت معتبرمیباشد. ۳ - اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ۴ - صورتهای مالی شامل ترازنامه صورت سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویبرسید ۵ - موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی وآقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند ۶ - روزنامه کثیرالانتشارابرارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رویازاهدنیا رئیس اداره ثبت شرکتها
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13810551
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۹۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۵/۰۶/۹۶ که در تاریخ ۲۲/۰۷/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقایعباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811147
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۹۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۵/۰۶/۹۶ که در تاریخ ۲۲/۰۷/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808017
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۲۷۳۰
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۹۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۷/۰۶/۹۶ که در تاریخ ۲۲/۰۷/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقایعباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۲۱ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644799
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سحر احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عباس الوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند - کلیه اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی، اسناد و قراردادها با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612119
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ شرکت مزبور به واصله ۱۴/۰۵/۹۶ که در تاریخ ۱۷/۰۵/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ۲ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109273
آگهی تغییرات شرکت آجر سفالین صبا مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۳ شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شماره ثبت xxx۷ بنمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شماره ثبت xxx بنمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بشماره ثبت xxx بنمایندگی آقای علی احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109287
آگهی تغییرات شرکت آجر سفالین صبا مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و شرکت پویازرکان آق دره (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت یاران تخت سلیمان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای حمید جونوشی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، و غیره به امضاء متفق دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به استثناء بندهای (۳) و (۱۹) خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105109
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمد نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و آقای جمشید احمد نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس وآقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضائ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105119
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105132
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105140
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس وآقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102413
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102421
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041124
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041130
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم با نمایندگی عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا با نمایندگی علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم با نمایندگی علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036594
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین با نمایندگی عباس احمدی نیری شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهرخاوران الوند با نمایندگی علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراآذین البرز با نمایندگی حسین علیزاده قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031152
آگهی تغییرات شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۳۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۹) به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کد ملی (xxxxxxxxx۰) به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت پویازرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۴۳) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کد ملی (xxxxxxxxx۴) به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۶) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی (xxxxxxxxx۲) به عنوان عضوهیأت مدیره و آقای ابوالفضل رستم خانی با کد ملی (xxxxxxxxx۹) خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره یا دونفر از اعضای هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود کلیه اختیارات هیأت مدیره مطابق ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۱۷ لغایت ۲۰ ماده مزبور به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029863
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029880
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس و شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029898
آگهی تغییرات شرکت مهر خاوران الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029940
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمشید احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029988
آگهی تغییرات شرکت سینا گستر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس وشرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030030
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرکن تفتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای هومن تفضلی مطیع بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030081
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شهرام حیدری پسیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992127
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرآوری پویازرکان آق دره با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی عباس احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پویازرکان آقدره با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی لطفعلی دشمه با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آجر سفالین صبا مهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی علی احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره مصطفی عرب عامری با کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دونفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه اختیارات هیئت مدیره مطابق ماده ۴۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۱۷ لغایت ۲۰ ماده مزبور به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977109
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای احسان احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت کوشش آذین قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977120
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای حسین محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قردادها، اوراق بهادار و تعهد آور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969779
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۵۶۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۰/۰۵/۹۵ که در تاریخ ۱۶/۰۵/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ - موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به سمت بازرس اصلی و آقای سید محسن مصطفوی به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ - شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رضا عندلیب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ - حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862141
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران میکائیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جهت الباقی دوره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12864857
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۵۶۸
برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ شرکت مزبور که در مورخ ۲۹/۰۳/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رضا عندلیب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ - اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677728
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری آلیاژ زرین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی مسعود جعفرزاد اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی احسان احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747099
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۲۷۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۵/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۵ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747101
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۴/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم ذاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۵ موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747102
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۴/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعاملپیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۵ موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747097
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747098
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747100
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی خانم فاطمه پور شیوا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چک‌ها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. د xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12783856
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۳/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای نو آوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قرارداد‌ها، اوراق تعهدآور چک‌ها، سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909906
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۳/۰۲/۹۴ شرکت مزبور که مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ - موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ - شرکتهای نو آوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره، سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ - کلیه اسناد، قرارداد‌ها، اوراق تعهدآور چک‌ها، سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ - اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12637900
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران ميكائيل شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی احمدی نیری با کدملی xxxxxxxxx۲, شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ وآقای احسان احمدی نیری باکدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12637996
آگهی تغییرات شرکت عمارت گستران ميكائيل شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وشرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص)با نمایندگی آقای قربانعلی باذوق به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای تصدی هیئت مدیره بمدت ۲سال انتخاب گردیدند. ـامضاء کلیه اسناد،قراردادها،اوراق بهادار و تعهد آور،چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516687
آگهی تغییرات شرکت ابتكار آفرينان امين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت نیک اندیشان قشم با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و شرکت نوآوران سهند آسیا با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس و شرکت سپهراندیشان قشم با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516707
آگهی تغییرات شرکت سامان آذين آسيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452074
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص)
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۱۹/۰۷/۹۴ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ـ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای قربانعلی باذوق به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند.۲ـ کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیأت متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ـ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه شرکت می باشد.
دxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757286
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه باشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بانمایندگی آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت مارتک قشم (سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری باشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای شهرام حیدری پسیخانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند . ـ کلیه اسناد تعهدآور و قراردادها و اوراق بهادار و چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676640
آگهی تغییرات شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۰۳‌ـ ۰۷/۰۷/۹۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۳۷۴۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
الف ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ب ـ شرکت فراوری پویا زرکان شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت پویا زرکان آق دره شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت آجر سفالین صبا مهر شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ج ـ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم شماره ثبت ۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب شدند.
د ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ه ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت بتصویب مجمع عمومی رسید.
همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ شرکت فوق:
۱ـ شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای علی احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محسن اسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676640
آگهی تغییرات شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۰۳‌ـ ۰۷/۰۷/۹۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۳۷۴۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
الف ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ب ـ شرکت فراوری پویا زرکان شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت پویا زرکان آق دره شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت آجر سفالین صبا مهر شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ج ـ آقای مصطفی عرب عامری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم شماره ثبت ۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب شدند.
د ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ه ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت بتصویب مجمع عمومی رسید.
همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ شرکت فوق:
۱ـ شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای لطفعلی دشمه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای علی احمدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محسن اسماعیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک تکاب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655552
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرآوری پویازرکان آق دره(سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۹) به نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کد ملی (xxxxxxxxx۰) به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت پویازرکان آقدره (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۶۲)با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کد ملی (xxxxxxxxx۴) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت آجر سفالین صبا مهر (سهامی خاص) با شناسه ملی (xxxxxxxxx۸۶) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی(xxxxxxxxx۲) به عنوان عضوهیات مدیره و آقای مصطفی عرب عامری با کد ملی (xxxxxxxxx۸) خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دونفر از اعضای هیات مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655679
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۰به عنوان رئیس هیأت مدیره، شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه با کد ملی xxxxxxxxx۴به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری ببا کدملی xxxxxxxxx۸ه عنوان عضو هیأت مدیره، شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شهرام حیدری پسیخانی با کد ملی xxxxxxxxx۲به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند. ـ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضاءدونفر از اعضاء هیأت مدیره متفقأً و به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۶ اساسنامه به استثناءبندهای (ت)، (ث) و (ر) خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378054
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی سمت نمودند.
کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340741
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهر اندیشان قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد, قراردادها, اوراق بهادار و تعهدآور, چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276768
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی انرژی رسانای آسیا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۷۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۹/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند.
آقای علی احمدی نیری با کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای احسان احمدنیری با کد ملی xxxxxxxxx۹
۲ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۹۲ آقای علی احمدی نیری بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان احمدی نیری بسمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ دفتر اداری و تدارکات شرکت در تهران، خ سهروردی شمالی، خ شهید محبی شماره ۱۳ طبقه اول، کدپستی xxxxxxxxx۳ افتتاح گردید.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات