محمودرضا ناظری

آقای محمودرضا ناظری

کد ملی 126264xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
54
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13977960
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت رهبری به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال در ردیف شرکای مؤسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه از مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و نهصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: آقای حجت رهبری به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید محمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977968
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قدرت اله مشایخی به کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال از ردیف شرکای مؤسسه خارج شد آقای محمد حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت xxxxxxxxx ریال از ردیف شرکای مؤسسه خارج شدند. در نتیجه سرمایه از مبلغ چهارده میلیارد و نهصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل است: آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمدتقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید محمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13937472
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردازش اطلاعات مالی نواندیشان افزار درتاریخ ۲۱/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: پردازش اطلاعات مالی نواندیشان افزار شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: ۱ - با دریافت مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی طبق مقررات مربوطه مبادرت به جمع آوری، پردازش و ارائه اطلاعات زیر به دیگری یا انتشار آ نها از هر طریق از جمله رسانه‌های جمعی، تابلو، وسایل الکترونیکی، نامه، بروشور و سخنرانی: - اطلاعات مربوط به ورقه بهادار (اعم از مشخصات و خصوصیات ورقه بهادار، مشخصات ناشرورقه‌ی بهادار، مشخصات اشخاصی که در انتشار یا صدور ورقه بهادار مسئولیتی پذیرفته‌اند با ذکرمسئولیت آ نها و مشخصات مالکان ورقه‌ی بهادار با ذکر مالکیت آن‌ها)؛ - اطلاعات مربوط به معامله‌ی ورقه بهادار (اعم از قیمت ورقه‌ی بهادار در معامله، مشخصات طرفین معامله، تاریخ و زمان معامله، و تعداد ورقه بهادار معامله شده)؛ - اطلاعات مربوط به سفارش خرید یا فروش ورقه بهادار (از جمله نوع سفارش اعم از سفارش خرید یا فروش، مظنه قیمت ورقه‌ی بهادار در سفارش و تاریخ و زمان ارائه سفارش) - اطلاعات مربوط به ناشر ورقه‌ی بهادار (اعم از اطلاعات مالی و غیرمالی ناشر)؛ جمع آوری و پردازش سایر اطلاعات مالی، اقتصادی و تجاری برای ارائه به سرمایه گذاران، محققین و سایر اشخاص یا انتشار آن‌ها از طرق مختلف. طراحی، محاسبه، انتشار و فروش انواع شاخص‌های مالی و اقتصادی ایران و سایر کشورها؛ ب - موضوع فعالیت فرعی با دریافت مجوز فعالیت مشاور ه سرمایه گذاری مبادرت به فعالیت‌های پیش بینی شده در مقررات مربوطه؛ با دریافت مجوز سبدگردانی، مبادرت به فعالیت‌های پیش بینی شده در مقررات مربوطه؛ با دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه یا پذیرش، مبادرت به فعالیت‌های پی شبینی شده در مقررات مربوطه؛ تبصره ۱: شرکت در ارائه یا انتشار هرگونه اطلاعات باید مقررات مربوطه را رعایت نموده و از ارائه یا انتشار اطلاعات محرمانه , اطلاعات نهانی، اسرار اشخاص و اطلاعاتی که ارائه یا انتشار آن‌ها در قوانین و مقررات منع شده_است در غیرموارد مقرر در قوانین و مقررات، خودداری کند. تبصره ۲: شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری کرده یا شخصیت حقوقی مستقلی تأسیس کند یا در تأسیس شخصیت‌های حقوقی دیگر مشارکت نماید یا اسناداعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده_باشند. تبصره ۳: شرکت می‌تواند با رعایت سقف تعیین شده توسط سازمان، در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - شهید بهشتی - کوچه هیجدهم - خیابان بیهقی - پلاک ۲۶ - طبقه اول - واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ نزد بانک سامان شعبه سی تیر با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای ابوالحسن اعتضاد بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حامد قنبر مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و به نمایندگی محسن عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمود رضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662386
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۰۱/۰۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمس ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر عرب احمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش بقرار ذیل می‌باشد. آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمد حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمدتقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سیدمحمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمودرضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهر تهران توحید خیابان پرچم خیابان توحید پلاک ۶۸ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662391
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۰۱/۰۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمس ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه سهم الشره خود را به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد و محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ ا پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه سهم الشره خود را به xxxxxxxxx ریال افزایش داد. علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بقرار ذیل می‌باشد. آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمد حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمدتقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سیدمحمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391012
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۸/۱۰/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxxxxx ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxxxxx ریال بصندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. آقای قاسم شیخانی کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود رابه مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال، افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ یازده میلیارد و چهارصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و چهارصد میلیون ریال افزایش یافت. وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمد حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سیدمحمد طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی اصغر عرب احمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102531
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۴/۶/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محسن زرعی به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد حسین آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. و سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه: آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محسن زرعی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای محمد حسین آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهناز خشنود نیا به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای ابوالفضل رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای سید محمد طباطبایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علی اصغر عرب احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای حسن معلومات به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای قدرت اله مشایخی کرهرودی به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883547
آگهی تغییراتارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند: اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ محمد تقی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ قاسم شیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ابوالفضل رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ محمود رضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883594
آگهی تغییراتارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار گرشاسبی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای محمد تقی رضایی با کدملی xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای قاسم شیخانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل رضایی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمود رضا ناظری با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیهاسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است. درغیاب مدیرعامل، امضای اسناد واوراق تعهدآور فوق با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد_بود. قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره ومهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883635
آگهی تغییراتارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۳۵ ماده و ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اسفندیارگرشاسبی با کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. مصطفی احمدی وسطی کلائی با کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. قاسم شیخانی با کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. قدرت اله مشایخی کرهرودی با کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرابه مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای ابوالفضل رضائی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه درردیف شرکاء قرار گرفت آقای محمدتقی رضائی کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه درردیف شرکاء قرارگرفت. آقای سیدمحمد طباطبائی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه درردیف شرکاء قرار گرفت. علی اصغر عرب احمدی کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسن معلومات کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمودرضا ناظری کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق موسسه درردیف شرکاء قرار گرفت. خانم مهناز خشنودنیا کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx xxx. xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx ۱ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. لیست شرکاء موسسه پس از افزایش سرمایه و ورود شرکای جدید به شرح فوق می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797899
آگهی تغییرات شرکت شبکه هتل‌های آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۶۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. محمود رضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و احمد خجسته قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12365600
آگهی تغییرات شرکت خمیر مایه خوزستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۸۷۹۷۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۲۳۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمودرضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12289141
آگهی تغییرات شرکت تجارت لعل پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳به تصویب رسید. محمد رضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و یزدانبخش شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. احمد حری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمود حری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود حری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277924
آگهی تغییرات شرکت خمیر مایه خوزستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمودرضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12275315
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی اریان فراز حسابداران رسمی به‌شماره‌ثبت۱۳۸۳۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۸/۳/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رضا ناظری ش ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده ۸ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: لیست بعد از خروج بشرح زیر است داریوش امین نژاد ش ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال مهدی سوادلو ش ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406994
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی بی بافت کلاردشت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۷۶۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ـ موسسه حسابرسی آریان فراز ش ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرسی اصلی وآقای محمود رضا ناظری ش ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ـ آقایان امیرمسعود تدین ش ملی xxxxxxxxx۸ و ذکریا تدین ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضا جدید هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406998
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی روف سان چالوس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۵۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۲۶۷۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرمان تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای شاهرخ مرید پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710109
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مواد معدنی خونسرخ بندرعباس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۳۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. ـ شرکت آریان فراز به شماره ثبت xxx۳۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمود رضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624833
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بورس کالای کشاورزی خوشه چین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۴۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۸۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ومجوز xxxxxx/xxxمورخه ۲۱/۳/xxx۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمودرضا ناظری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613570
آگهی تغییرات شرکت تجارت لعل پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۸۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۶به عنوان بازرس اصلی و آقای محمودرضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد..اعضاء هیـئت مدیره به مـدت دو سال بشرح فوق انتخاب شدند:احمد حری ک م xxxxxxxxx۴ محمود حری به ک م xxxxxxxxx۱ و مسعود حری به ک م xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589139
آگهی تغییرات شرکت خمیر مایه خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲تصویب شد موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597009
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی شاهین موتور قم سهامی‌‌‌خاص به شماره ثبت ۲۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۶۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابسی آریان فراز بشماره ثبت xxx۳۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ تهران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمودرضا ناظری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442060
آگهی تغییرات شرکت شبکه هتل‌های آریا شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۴۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۶۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418299
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بورس کالای کشاورزی خوشه چین سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۴۶۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۸۲۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شماره ثبت xxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمودرضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421053
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی اریان فراز شماره ثبت ۱۳۸۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۱/۸/۹۲ و سند صلح به شماره xxxxxx مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی xxx حوزه ثبتی تهران آقایان مهدی سوادلو به ک‎م xxxxxxxxx۴ و داریوش امین‎نژاد به ک‎م xxxxxxxxx۵ هر کدام به مبلغ xxx/۶۰ ریال از سهم‎الشرکه خود را به آقای محمودرضا ناظری به ک‎م xxxxxxxxx۵ واگذار و صلح حقوقی نمودند در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید و میزان سهم‎الشرکه هر یک از شرکا پس از نقل و انتقال بشرح ذیل میباشد: مهدی سوادلو دارای xxx/xxx ریال‎ـ داریوش امین‎نژاد دارای xxx/xxx ریال‎ـ محمودرضا ناظری دارای xxx/xxx ریال
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345217
آگهی تغییرات شرکت تولید دینو موتور قم (سهامی‌خاص) بشماره ثبت ۳۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۲۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۸/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۱/۱۱/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابداری آریان فراز بشماره ثبت xxx۳۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ تهرانی بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمودرضا ناظری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298420
آگهی تغییرات شرکت کیانا درمان سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۷۷۹۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۲۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان فراز ش م xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمودرضا ناظری ش م xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190479
آگهی تغییرات شرکت خمیر مایه خوزستان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۸۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی اریان فراز به شماره ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
آقای امیر حسنوند کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد امیرپور کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس برای مدت دو سال و آقای امیرعباس ابسالان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۷/۹۲ انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140717
آگهی تغییرات شرکت تجارت لعل پارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۸۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
احمد حری به کدملی xxxxxxxxx۴، محمود حری به کدملی xxxxxxxxx۱، مسعود حری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136170
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی اریان فراز به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ داریوش امین نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ محمودرضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ که طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۲ داریوش امین نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی سوادلو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمودرضا ناظری به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مربوط به موسسه از قبیل قراردادهای موضوع فعالیت موسسه با امضای دو عضو از هیات مدیره و چک و سفته و بروات و سایر قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089225
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی شاهین موتور قم سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۶۶۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ آقایان مهدی عابدی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، هادی عابدی کد ملی xxxxxxxxx۹ نایب رئیس، رضا مکاریان نجف آبادی کد ملی xxxxxxxxx۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد مکاریان نجف آبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و یا منفردا و مهر شرکت می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی آریان فراز شماره ثبت xxx۳۸ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمود رضا ناظری کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757954
آگهی تصمیمات شرکت خمیر مایه خوزستان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۷۹۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۳۸۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش.ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10274486
آگهی تصمیمات شرکت خمیر مایه خوزستان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۸۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش. ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735750
آگهی تأسیس شرکت بهین کالای نالینوسهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۲/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه عملیات بازرگانی خرید و فروش محصولات دامی و طیور خرید و فروش نهاده های صنعت دام و طیور واردات و صادرات نهاده های دام و طیور همچنین واردات و محصولات تولیدی دام و طیور انجام کلیه عملیات بازرگانی داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه محصولات مجاز اخذ اعتبار از بانکهای داخلی و خارجی همچنین از موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت صادرات و واردات خرید و فروش کلیه محصولات کشاورزی و باغی و انجام کلیه عملیات بازرگانی مجاز خرید و فروش کلیه تجهیزات پرورش دام و طیور و واردات و صادرات آن.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خ اسکندری شمالی پلاک ۲۱ طبقه ۵ واحد ۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx ریالی که تعداد پنجاه و یک هزار سهم بانام، تعداد چهل و نه هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۷/۴/xxx۱ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای کامبیز قلیجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای حسین خدابنده به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت مرغداری بهپرور شمال سهامی خاص با نمایندگی آقای بابک حبیبی کیاسرائی به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ شرکت بهپرور ارومیه سهامی خاص با نمایندگی آقای ایرج ادیب نیا به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ آقای شرکت بهپرور گروه سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید کلهر به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ ـ آقای بهزاد محمودی وایقان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای محمودرضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حسن محمدی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702164
آگهی تغییرات شرکت شبکه هتل های آریا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۴۳۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۶۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمودرضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9629506
آگهی تغییرات شرکت شبکه هتل های آریا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۴۳۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۶۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمودرضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694887
آگهی تصمیمات شرکت تجارت لعل پارسسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۲۸۰۱۸و شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۱۸۷۴۵۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694319
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی شاهین موتور قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۸۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۷/۰۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی آریان فراز کد ملی xxx۳۸ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمود رضا ناظری کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ ـ روزنامه ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679084
آگهی تغییرات شرکت تولید دینو موتور قم(سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۲۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره ۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ خانمها فریده لطفیان نیشابوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، سیده مریم گوهرشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمحمود گوهرشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای آقای سیدمحمود گوهرشادی و مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ثبت xxx۳۸ تهران به عنوان حسابرس بازرس اصلی و آقای محمودرضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 638405
آگهی اصلاحی شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۸۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۰۰۷
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۰۵/ت۳۲/۹۱ مورخ ۳۰/۳/۹۱ بدینوسیله اعلام میگردد نام آقای محمود رضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9870402
آگهی اصلاحی شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۸۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۰۰۷
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۰۵/ت۳۲/۹۱ مورخ ۳۰/۳/۹۱ بدینوسیله اعلام میگردد نام آقای محمود رضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10100318
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی شاهین موتور قم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۵۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۵/۶/۹۰ و هیئت مدیره مورخه ۱/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی آریان افرار بشماره ثبت xxx۳۸ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود رضا ناظری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ اختیارات مندرج در ۱، ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ صورتهای مالی سال ۸۹ بتصویب رسید. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9688884
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری کالای کشاورزی بهپرور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۷۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10280169
آگهی تصمیمات شرکت فنرسازی خاور سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9980039
آگهی تصمیمات شرکت خمیرمایه خوزستان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۷۹۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۳۸۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10686479
آگهی تغییرات شرکت تولید دینو موتور قم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۲۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۷/۹۰ که در تاریخ ۲/۸/۹۰ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آریان فراز بشماره ثبت xxx۳۸ تهران به عنوان حسابرس بازرس اصلی و آقای محمودرضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شد.

۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10786840
آگهی تصمیمات شرکت تجارت لعل پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۸۰۱۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۴۵۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد حری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود حری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ مسعود حری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲/۷/۹۰ محمود حری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود حری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد حری بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره به تنهایی همراه با مهر معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11186298
آگهی تغییرات شرکت شبکه هتل های آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۴۳۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۶۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمودرضا ناظری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ۲۲/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11232426
آگهی تأسیس شرکت بهین کالای نالینو سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۲/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه عملیات بازرگانی خرید و فروش محصولات دامی و طیور خرید و فروش نهاده‌های صنعت دام و طیور واردات و صادرات نهاده‌های دام و طیور همچنین واردات و محصولات تولیدی دام و طیور انجام کلیه عملیات بازرگانی داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه محصولات مجاز اخذ اعتبار از بانکهای داخلی و خارجی همچنین از موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت صادرات و واردات خرید و فروش کلیه محصولات کشاورزی و باغی و انجام کلیه عملیات بازرگانی مجاز خرید و فروش کلیه تجهیزات پرورش دام و طیور و واردات و صادرات آن.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خ اسکندری شمالی پلاک ۲۱ طبقه ۵ واحد ۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx ریالی که تعداد پنجاه و یک هزار سهم بانام، تعداد چهل و نه هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۷/۴/xxx۱ نزد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای کامبیز قلیجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای حسین خدابنده به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت مرغداری بهپرور شمال سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بابک حبیبی‌کیاسرائی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ شرکت بهپرور ارومیه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ایرج ادیب‌نیا به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای شرکت بهپرور گروه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سعید کلهر به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای بهزاد محمودی‌وایقان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمودرضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای حسن محمدی‌یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11239085
آگهی تغییرات شرکت تولید دینو موتور قم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۲۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره ۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ خانمها فریده لطفیان‌نیشابوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سیده‌مریم گوهرشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای سیدمحمود گوهرشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای آقای سیدمحمود گوهرشادی و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ثبت xxx۳۸ تهران به عنوان حسابرس بازرس اصلی و آقای محمودرضا ناظری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شد.

۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11669696
آگهی تصمیمات شرکت خمیر مایه خوزستانسهامی خاص بشماره ثبت ۸۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۸۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان‎ فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیر حسنوند به کدملی xxxxxxxxx۶ و فرهاد امیرپور به کدملی xxxxxxxxx۲ـ مواد ۱۴ و ۱۸ و ۶ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. امیر حسنوند بسمت رئیس هیئت‎مدیره، فرهاد امیرپور بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره، غلامرضا لونی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11808927
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی شاهین موتور قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۸۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۷/۰۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ موسسه حسابرسی آریان فراز کد ملی xxx۳۸ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمود رضا ناظری کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۲‌ـ روزنامه ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11869841
آگهی تصمیمات شرکت تجارت لعل پارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۲۸۰۱۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۱۸۷۴۵۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11907462
آگهی تصمیمات شرکت پیچک سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و محمود رضا‌‌ناظری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی احمد خدا‌کرمی به کد ملیxxxxxxxxx۱ و حمید نوتاش به کدملیxxxxxxxxx۸ و علاء گواهی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شراره حشمتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و سید‌جعفر میر به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی و حسین معصومی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا سرائیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای علی‌البدل ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۲/۹۰ احمد خدا‌کرمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حمید نوتاش بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته و قراردادهای تعهدآور با امضاء مشترک رئیس هیئت‌مدیره یا مدیر‌عامل یه همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاءمدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات