حسین پناهیان

حسین پناهیان

کد ملی 126228xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
43
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14452483
آگهی تغییرات شرکت پارس تامین مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه - گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیات مدیره ، آقای سید محمد طیبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقای ابوالفضل کرمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضوهیات مدیره ، آقای فرامرز ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از پالایشگاه ستاره سبز سیراف به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضوهیات مدیره ، آقای محسن سعیدی نسب به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای ابوالفضل کرمی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر میباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192610
آگهی تغییرات شرکت پارس تامین مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین پناهیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای خسرو رحمتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفضل کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل، آقای فرامرز ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضوهیئت مدیره، آقای سیدمحمد طیبی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190139
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxx۳۵,xxx مورخ ۲۸/۵/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای محمدمهدی مظاهری تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو و هیات مدیره وآقای محسن علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای محمدصادق واعظی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای داود حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین مکاتبات عادی را مدیرعامل یا قائم مقام وی می تواند به تنهایی با مهر شرکت امضاء نماید و در غیاب ایشان به امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت نافذ خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110353
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره: ـ شرکت توسعه نگین مکران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای غلامعلی موحدی اصل باکدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رییس هیات مدیره. ـ صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمدحسن تولایی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل. ـ صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای غلامرضا حیـدری کردزنگنه با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره. ـ شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای اسماعیل عاشوری با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره. ـ شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره ـ شرکت مهندسی توسعه پترو فرایند کرخه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای عباس وفایی زنوز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل ـ شرکت پیام هونامیک با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای محسن رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیات مدیره، ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد ـ حدود اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه به وی تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13896547
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره ملی xxx۹۴ , xxx مورخه ۱۸/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای محمدحسین ادیب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ برای مدت باقیمانده به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819652
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نادر خمجانی (کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی از سرمایه گذاری آتیه صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم نرگس یزدانیان (کدملی xxxxxxxxx۷) به نمایندگی از سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای محمود طهماسبی کهیانی (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل و آقای حسین پناهیان (کدملی xxxxxxxxx۸) به نمایندگی از عمران و ساختمان تراز پی ریز شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مهدی سامری (کدملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از سرمایه گذاری صبا جهاد شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب نموده_است. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیر عامل آقای محمود طهماسبی کهیانی (xxxxxxxxx۱) و یکی از اعضا هیأت مدیره در غیاب مدیر عامل با امضا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446361
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۴ , xxx مورخه ۲۰/۰۸/۹۵ سازمان بورس و ارواق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی سامری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره با نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12899048
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه تجارت فراست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۳۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۱۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی امینی به شمارملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالرضا اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662402
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه تجارت فراست درتاریخ ۲۷/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات و خرید کلیه کالاهای مجاز از منابع داخلی یا خارجی و فروش آن به مصرف کننده‌های داخلی و خارجی واردات و صادرات و توزیع و پخش کلیه اقلام مجاز بازرگانی مشارکت در سایر شرکت‌ها اعم از داخلی یا خارجی از طریق تاسیس یا خرید سهام شرکت‌های جدید یا خرید سهام شرکت‌های موجود و سایر شخصیت‌های حقوقی گشایش دفتر نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور اعطای نمایندگی برای امور مربوطه به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی در راستای فعالیت‌های شرکت واقدام به انجام کلیه امور بازرگانی در خصوص موضوعات مطروحه فوق بطور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات یا مبادلات تجاری و صنعتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه در فوق مربوط می‌باشد در داخل یا خارج از کشور مبادرت نماید. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک غرب بلوار ایران زمین خیابان ششم گذر دی پلاک ۱۵ کدپ xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۶/۱۱/۹۴ نزد بانک سپه شعبه آصف پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: حسین پناهیان ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا اشرفی ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدمهدی امینی ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهد آورشرکت ازقبیل چک، سفته، بروات وقراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا " همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. اوراق عادی ومکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه بامهرشرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مسعود خشائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. و مسلم قانع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516817
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري جامي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ آقای حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید موحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و آقای علی کمیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره، آقای احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داد و ستدآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661387
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۹ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۱/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسن غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375048
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری جامی سهامی عام شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
الف: برابر وارده شماره ۳۲/xxx۹۲/۹۲ مورخ ۲۵/۱۰/xxx۲ و صورت جلسه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۱ هیئت مدیره شرکت مرکز اصلی شرکت از تهران به کاشان منتقل و در ثبت شرکت های ثبت کاشان شماره ثبت xxx۳ بثبت رسید.
ب: باستناد صورت جلسه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ مجمع عمومی عادی سالیانه.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبتی xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی فاطر شماره ثبتی xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ج: برابر صورت جلسه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۱ مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره شرکت که در تاریخ ۰۶/۱۱/xxx۲ به این واحد ارسال گردیده است.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبتی xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی فاطر شماره ثبتی xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ آقای حسین پناهیان فرزند علی عباس کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شاسی ساز ایران بسمت رئیس هیات تعهدآور مدیره و آقای محمد رضا رستمی فرزند دادرس کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بهمن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید موحدی فرزند خسرو با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی کمیلی فرزند رضا با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد نبی زاده فرزند خضر کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت داد و ستد آریا بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۵ـ هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را باستناد مفاد بندهای ۲ و ۳ و ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۴ را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015440
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل و آقای غلامرضا حیدری کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی محمد نظرپورکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای امیرحسین کریمی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمودرضا کشمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی البدل و شرکت صندوق بیمه نیروهای مسلح با نمایندگی آقای سیدمهدی مبلغ و شرکت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری تا تاریخ ۱۷/۱۰/xxx۳ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: و آقای غلامرضا حیدری کردزنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی محمد نظرپورکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسین کریمی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای محمودرضا کشمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت صندوق بیمه نیروهای مسلح با نمایندگی آقای سیدمهدی مبلغ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا اسکندری به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشسگی نیروهای مسلح به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999256
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری زعیم سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۶۳۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به ک مxxxxxxxxx۲ به جای حسین پناهیان به ک مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه مالی ایرانیان به ش مxxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیات مدیره و حسن عابدی به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حجت اله انصاری به ک مxxxxxxxxx۲ به جای حسن غلامی به ک مxxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ و حسن روحی خارج از اعضای هیات مدیره به ک مxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908472
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۶۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل و آقای علی محمد نظرپورکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای عباس عصاری آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیرحسین کریمی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمودرضا کشمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی البدل و سازمان بیمه نیروهای مسلح با نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری تا تاریخ ۳۰/۳/xxx۳.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی محمد نظرپورکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس عصاری آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسین کریمی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای محمودرضا کشمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و سازمان بیمه نیروهای مسلح با نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا به سمت رئیس هیئت مدیره و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۳/xxx۳.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749006
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارشکسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش م xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت داد و ستد آریا سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به ک م xxxxxxxxx۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان زالی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سیدهدایت تشکرحسینی به ک م xxxxxxxxx۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاهین خوش گفتارروحی به ک م xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10008779
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارشک سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش م xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه‌گذاری بهمن سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت داد و ستد آریا سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به ک م xxxxxxxxx۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان‌زالی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سیدهدایت تشکرحسینی به ک م xxxxxxxxx۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شاهین خوش‌گفتارروحی به ک م xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727814
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری زعیمسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت داد و ستد آریا سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ـ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسن غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا و حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی گروه مالی ایرانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت اعتبار آفرین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن روحی به کدملی xxxxxxxxx۰به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل ـ رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251728
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری زعیم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت داد و ستد آریا سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسن غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا و حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی گروه مالی ایرانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت اعتبار آفرین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن روحی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680039
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱, شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئتمدیره ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری بهمن سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت دادوستد آریا سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مسعود سلطانزالی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سید هدایت تشکرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئتمدیره، حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئتمدیره، لیلا احدزاده به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره و در غیاب رئیس هیئتمدیره با امضای ۲ نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629782
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۱۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ و هیئتمدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مسعود سلطانزالی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سید هدایت تشکرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ حسین پناهیان به سمت رئیس هیئتمدیره، حسن غلامی بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضا هیئتمدیره و در غیاب رئیس هیئتمدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629785
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مفتاح سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مسعود سلطانزالی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی سید هدایت لشکرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسین پناهیان بسمت رئیس هیئت مدیره، حسن عابدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرزانه یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضا هیئتمدیره و در غیاب رئیس هیئتمدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10008095
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام بشماره ثبت۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور در تاریخ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ و محمدرضا نادریان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرسین اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی حسین پناهیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری امین اعتماد به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی علی کمیلی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی مسعود سلطان‌زالی‌بگلو به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی سعید موحدی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی مصطفی افشارطونیانی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت عضو و مدیرعامل و امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667150
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۲/۸۹ مسعود سلطان زالی به کدملیxxxxxxxxx۳ به جای محمدهاشم بت شکن به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین پناهیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبراست و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600382
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام بشماره ثبت۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور در تاریخ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ و محمدرضا نادریان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی حسین پناهیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی علی کمیلی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی مسعود سلطان زالی بگلو به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی سعید موحدی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی مصطفی افشارطونیانی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت عضو و مدیرعامل و امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093201
آگهی تصمیمات شرکت دادوستد آریا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۰ حسین پناهیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ بجای مهدی سنایی فرد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مسعود سلطان زالی بگلو به کد ملی xxxxxxxxx۳ و بجای محمدجواد سلیمی بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621560
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع غذایی بم سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۷۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۶۶۲۳۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ کیوان شیدانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین پناهیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی وحیدزاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مجید شاطری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیابات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10762806
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارشک سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش م xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه‌گذاری بهمن سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت داد و ستد آریا سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به ک م xxxxxxxxx۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان‌زالی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سیدهدایت تشکرحسینی به ک م xxxxxxxxx۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شاهین خوش‌گفتارروحی به ک م xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10861503
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱, شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت دادوستد آریا سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان زالی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سید هدایت تشکرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، لیلا احدزاده به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10875473
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مفتاح سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان زالی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی سید هدایت لشکرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسین پناهیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره، حسن عابدی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، فرزانه یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10897076
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۶۰۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

و آقای عباس عصاری‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیرحسین کریمی‌کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره آقای حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای محمودرضا کشمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و سازمان بیمه‌ نیروهای مسلح با نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی‌دانا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای علی‌محمد نظرپورکاشانی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا اسکندری به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۱/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916309
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال سعید موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین پناهیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اکبر بزرگمهر به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و فاطمه هویشی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مانا نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و مهرداد امینی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968108
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۳/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری صبا تامین سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا پورابراهیمی به سمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام با نمایندگی آقای علی شریفی به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید سعادتی به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت گروه بهمن سهامی عام با نمایندگی آقای مجید بهرامی به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی سهامی خاص با نمایندگی آقای وحید رجبیان به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه‎گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام با نمایندگی آقای ایرج پورحسین‎اکبریه به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲

در تاریخ ۹/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052638
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی مهدی میرزازاده‌نافع به ش ملیxxxxxxxxx۲ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی اصغر جعفرزاده به ش ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی محمدرضا رجاییه به ش ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت داد و ستدد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسین پناهیان به ش ملیxxxxxxxxx۸ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمدرضا امینی به ش ملی xxxxxxxxx۳. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۸ حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا امینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی میرزازاده‌نافع به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077183
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی‌ عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدرضا پورابراهیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گروه بهمن سهامی‌عام با نمایندگی آقای مجید بهرامی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی شریفی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بانک ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید سعادتی به سمت عضو هیئت‌مدیره به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی‌عام با نمایندگی آقای ایرج پورحسین‌اکبریه به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جاهد کشاورزی با نمایندگی آقای سیدوحید وحیدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای وحید رجبیان به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین پناهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۲/xxx۲.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

درتاریخ ۲۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127947
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صدر آذین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۴۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ۶/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۹/۱۱/۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی رضا حسین‌پور به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری مانا نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی سعید موحدی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان به کدملیxxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علیرضا قاضی‌مقدم به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه انرژی هور به کدملیxxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی محمدعلی اخوان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا به کدملیxxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11208286
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۱۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان زالی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سید هدایت تشکرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن غلامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11277508
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۰۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: مجید بهرامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود مهردادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت گروه بهمن بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و امیر خرمی‌شاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و حسین پناهیان کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت شاسی‌ساز ایران و سعید موحدی کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مزدا یدک بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نموده‌اند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11305473
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری اعتماد جم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۲ ـ شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی مهدی شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۲ ـ شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۸ بنمایندگی احمدرضا سبزواری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی بهزاد قنبری به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۰ سعید موحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه بهمن بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت شاسی ساز ایران به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مسیح زرگرخرازی به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11331922
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسطح سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۶۰۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۹/۴/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین پناهیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی‌البدل و آقای عباس عصاری‌آرانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیرحسین کریمی‌کاشانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمودرضا کشمیری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی‌البدل و سازمان بیمه نیروهای مسلح با نمایندگی آقای رحیم اسماعیل‌ دانا و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای علی محمدنظرپورکاشانی تا تاریخ ۱۹/۴/xxx۱.

در تاریخ ۲۱/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11569688
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۱۲/۸۹ مسعود سلطان‌زالی به کدملیxxxxxxxxx۳ به جای محمدهاشم بت‌شکن به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری امین بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین پناهیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه‌ ملیxxxxxxxxx۵۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبراست و سایر نامه‌های اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11926151
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۶۰۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین پناهیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی‌البدل و آقای علی‌محمد نظرپورکاشانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و آقای عباس عصاری‌آرانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیرحسین کریمی‌کاشانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمودرضا کشمیری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی‌البدل و سازمان بیمه نیروهای مسلح با نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی‌ دانا و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری تا تاریخ ۳۰/۳/xxx۳.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی‌محمد نظرپورکاشانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عباس عصاری‌آرانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیرحسین کریمی‌کاشانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین پناهیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و آقای محمودرضا کشمیری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل) و سازمان بیمه نیروهای مسلح با نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی‌دانا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا اسکندری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۳/xxx۳.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11976263
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۹۵۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به کد ملی xxxxxxxxx۷۴ ـ شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ شرکت توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صدر آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۱/۸۹ سعید موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن پناهیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فاطمه هویشی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صدرا آرین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علیرضا قاضی‌مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام و رضا حسین‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت انرژی هور بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات